,

Wat heeft de ChristenUnie Gouda in 2015-2016 bereikt?

In deze blog zet
ik de behaalde resultaten van het seizoen 2015-2016 op een rij. Dit
betreft de onderwerpen waar ik me voor heb ingezet, namelijk afval, duurzaamheid, verkeer, openbare ruimte, water
en ruimtelijke ordening. Al met een leuk lijstje om te delen. 

 

Afval
Voor duurzaamheid heb ik dit
voorjaar meegedaan aan de actie 100-100-100.
Het was erg leuk hieraan mee te doen, om zo bewust
bezig
te zijn met afval. Het werd een sport om minder restafval te
produceren. Wat wel opviel dat het afval niet direct afnam, maar zich
verplaatste naar meer plastic afval. Het resultaat was veel belovend en
resulteerde in 88% minder restafval; slechts 23 kilo restafval per jaar per
deelnemer!
In de gemeenteraad is, bij de behandeling
van de invoering van DIFTAR,
een amendement van ons aangenomen dat plastic afval vanaf de zomer van 2017 wekelijks
wordt opgehaald
. Dit om problemen die mensen ervaren zoals ruimtebeslag en
stank op te lossen en zo te zorgen voor meer scheiding. Meer scheiding levert
uiteindelijk minder restafval op en een lagere afvalstoffenheffing!
Ook hebben we met een aangenomen amendement gezorgd dat op een later moment in de gemeenteraad
kan worden besloten over de hoogte van het vaste en variabele tarief van afval.
Voor de stimulans is de ChristenUnie voor de invoering van een hoger
variabel
deel. 
Duurzaam bouwen en vergroeningsagenda
Eind 2015 is een
ingediende motie
van de ChristenUnie aangenomen die zorgt dat er in Gouda duurzamer gebouwd gaat worden. Ook heb ik
meegewerkt met de totstandkoming van de Goudse vergroeningsagenda en  een deel van de agenda geschreven. Het is een goede stap richting een
duurzamer Gouda, maar het succes valt of staat met het daadwerkelijk uitvoeren
van de opgenomen punten in het uitvoeringsprogramma
Verkeer
Op het gebied van verkeer hebben we ons dit jaar voornamelijk gericht op het stellen van vragen aan het college. Dit
heeft geresulteerd in een toezegging dat onderzocht wordt of er een groene
golf
kan komen voor fietsers richting binnenstad vanuit Bloemendaal en ook
een minder lange wachttijd voor fietsers vanuit de Spoortunnel de stad in. Tevens heb ik vragen gesteld over de invoering van mobiel
betaald parkeren
met alle gevolgen van dien. Daarbij heb ik aandacht
gevraagd voor een goede invoering en het beschikbaar houden van voldoende
parkeerautomaten op een geringe loopafstand. Tot slot heb ik met bewoners van
de Piet
Retiefstraat
actie ondernomen om te onderzoeken of hun straat niet beter
éénrichtingsverkeer kan worden. De wethouder heeft hierop een onderzoek
verricht. De resultaten zijn mij nog niet bekend. Ik zal dit dus in het komend
seizoen verder oppakken. 
Openbare ruimte
Veel tijd heb ik dit voorjaar
besteed aan de actie “Kakje
in een zakje
”, om aandacht te vragen voor de overlast van hondenpoep en te
bezien hoe dit verder aangepakt kan worden. De actie leverde vele
reacties
op. Ik heb vanuit de actie een
aantal oplossingen
aangedragen en deze heb ik besproken met de
verantwoordelijk wethouder. Gezien de bestuurscrisis ligt dit dossier even
stil. Nu er weer een nieuw college gaat komen, pak ik deze actie
verder op. Ik had ambtelijk en bestuurlijk namelijk al afspraken gemaakt voor
een verdere aanpak. Ik
zal hier dit najaar dan ook weer een blog over schijven. 
Ik heb me tevens ingezet voor de
bewoners die wonen aan de Jac.
P. Thijsselaan
en Jan
van Beaumontstraat
. Bij hen werd de straat opgehoogd, alleen werd niet
geluisterd naar de wensen die ze hadden. Deze dossiers zijn in emotie hoog
opgelopen omdat de gemeente niet wilde luisteren. Uiteindelijk hebben de
publiciteit en het stellen van vragen aan het college vanuit de ChristenUnie, geleid tot een aanpassing van de plannen. Er is uiteindelijk meer rekening
gehouden met de wensen van de bewoners. 
Water
Als waterambassadeur heb ik samen
met waterambassadeur Charlotte Defesche (VVD) een bijeenkomst “water hoort bij
Gouda” georganiseerd voor raadsleden. Er was een prijsvraag uitgeschreven door
het Watergilde en we hebben de winnaars hun idee laten presenteren. De
raadsleden waren enthousiast over de ideeën. Dit heeft uiteindelijk geleid tot
een aantal ideeën die tot uitvoering zijn gebracht, met dank aan de
initiatiefnemers en vrijwilligers. Denk aan een zwemwedstrijd door de grachten en een wandelboulevard op de Kattensingel (Singelpark). Ik vond het leuk om op deze manier politiek voldoende aandacht voor
deze ideeën te vragen. Je kan zo goed je ambassadeursrol waarmaken.
Ruimtelijke ordening en wonen

Nieuwe situatie

In de ruimtelijke ontwikkelingen
is door ons veel tijd geïnvesteerd in de plannen voor het zuidelijk
stationsgebied
en de kop van
de kleiweg
. Zo heb ik meerdere informatiebijeenkomsten over het stationsgebied bijgewoond. We waren positief kritisch in deze dossiers. 
Als ChristenUnie hebben we uiteindelijk ingestemd met deze plannen. Een stap in de goede richting, zeker als het om het
zuidelijk stationsgebied gaat. Wel is het nog duimen draaien dat voldoende subsidie wordt toegekend.

Tenslotte ben ik nog bezig geweest met de behandeling
van de woonvisie. We moesten gezien de inhoud helaas tegen
stemmen
 

Tot slot

Ik
heb er zin in om ook komend seizoen me  in te zetten voor onze mooie stad en hoop over een jaar  terug te kijken op een geslaagd
jaar.

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie