‘Warmte’… dit woord stond centraal in mijn bijdrage die ik dinsdagavond 8 november 2022 namens ChristenUnie Gouda uitsprak tijdens de algemene beschouwingen over de begroting van 2023. In onze bijdrage sprak ik waardering uit voor de plannen van het college, maar uiteraard hadden we als fractie ook een aantal vragen aan het college.

Mijn bijdrage namens de CU fractie kunt u zien door te klikken op de afbeelding hieronder. De tekst die ik uitsprak leest u onder de afbeelding.

Heeft u vragen naar aanleiding van onze bijdrage of wilt u met ons in gesprek? Neem dan gerust contact met ons op.

Warmte

Voorzitter,

Tijdens de vorige algemene beschouwingen was er letterlijk afstand in de raad. Anderhalve meter afstand omdat we moesten dealen met corona. Vandaag de dag hebben we te maken met andere invloeden. De oorlog in Oekraïne, waarvan we de gevolgen merken in oplopende inflatie en de stijging van de energieprijzen.

Als ChristenUnie waarderen we de mooie plannen en grote ambities van het college. We vinden het belangrijk om allereerst oog te hebben voor de individuele Gouwenaar die te maken heeft met problemen. Dit  zien we ook terug in deze begroting waarbij aandacht is voor juist ook die inwoners die in de knel komen.

Om het voor elke Gouwenaar iets te doen roepen we binnen de kaders van deze begroting het college op om na te gaan of, gezien de financiële situatie, er ruimte is voor een lastenverlichting voor elke Gouwenaar.

We zijn  blij met het winterplan dat beoogt elke Gouwenaar warm te houden. Wel vinden we dat de communicatie hierover beter kan, zodat iedereen hiermee bekend is.

We willen dat de energiecrisis een versnelling geeft aan het isoleren en verduurzamen van woningen en andere gebouwen. Niet alleen om op korte termijn energie-armoede te bestrijden,  maar vooral voor ons klimaat. Onze ambitie is dat Gouwenaars gestimuleerd worden om participatie-initiatieven op te zetten voor energieopwekking zoals zonne-energie en warmtenetten. Iedere Gouwenaar moet hierin mee kunnen doen, dus ook, of misschien vooral, degene met een kleinere portemonnee.

We vragen daarom aan het college om hierin hun actuele ambities te verwoorden, aangescherpt met de situatie van de huidige energiecrisis en ook om na te gaan hoe de vele lege daken van maatschappelijk vastgoed, bedrijven en kantoren, coöperatiebezit en vve’s versneld kunnen schitteren door het plaatsen van zonnepanelen en hiermee niet te wachten tot 2026. Ook blijven we aandacht vragen voor het op één plaats bundelen van informatie over regelingen.

Afgelopen zomer hebben we gemerkt dat het klimaat verandert, het wordt warmer. Klimaatadaptatie wordt steeds belangrijker. Waterberging en hitteadaptatie vragen aandacht. Het is goed dat hierin stappen worden genomen en bijvoorbeeld regentonnen kunnen worden aangeschaft.

Graag zien we versneld meer groene-blauwe daken waardoor waterberging ontstaat, hittestress wordt gereduceerd en wordt bijgedragen aan biodiversiteit.

Bodemdaling is al jarenlang een issue dat aandacht vraagt. Het is mooi dat Gouda zich hierin specialiseert door het kenniscentrum bodemdaling. Kennisdeling is een belangrijk doel van Campus Gouda.

Wij zouden echter concreter zien wat de ambities zijn van Campus Gouda en hoe Campus Gouda nog meer van waarde kan zijn.

Ambtelijke capaciteit vraagt aandacht. Het is goed om te merken dat hiervoor oog is in het coalitieakkoord.

We zijn daarom benieuwd welke maatregelen inmiddels genomen zijn en het resultaat van deze maatregelen.

Wat het belangrijkste is qua warmte, is passende betaalbare huisvesting. We hebben als ChristenUnie eerder voorgesteld om het bedrag dat overblijft in Westergouwe, te gebruiken voor sociale woningbouw in de nieuwe plannen. Belangrijk is ook dat we werken aan de uitvoering van wooninitiatieven voor doelgroepen (waaronder Gouwe Huse en het Herstelhuis) en het uitvoeren van de woonzorgvisie. Om zo te zorgen voor een passend woonaanbod.

Warmte zit ook in verbondenheid en zorg voor elkaar. Dagelijks zetten vele mantelzorgers zich in voor de zorg voor hun naasten en maken vrijwilligers het verschil. Goede ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en warme waardering is belangrijk om het vol te kunnen houden. Voor de vrijwilligers was het vrijwilligersfeest een mooi gebaar van dank.

We roepen het college daarom op om te onderzoeken of het  vrijwilligersfeest jaarlijks kan plaatsvinden.

Het is belangrijk dat iedereen in Gouda mee kan doen en warme verbondenheid ervaart. We zien daarom uit naar de verdere implementatie van het VN-verdrag handicap en de uitvoering van de Lokale inclusie agenda.

We onderstrepen het belang van het uitvoeren van het preventieakkoord, gericht op de aanpak van gezondheidsachterstand en kansenongelijkheid. We hebben grote verwachtingen wat betreft het samen met bewoners, ontwikkelen van het programma buurtaanpak, om kansen in buurten te vergroten en om het welbevinden van buurtbewoners te versterken.

Belangrijk is dat elke inwoner van Gouda waardvol is, ertoe doet, mee kan doen en sociale en fysieke warmte ervaart!

Voorzitter, tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik maken om – het college en  de raadsleden, zegen, inspiratie en warmte toe te wensen bij het werk dat wij allemaal voor onze mooie stad Gouda doen!