, , ,

Update corona nieuws gemeente Gouda


Onlangs is er weer een nieuwe update naar buiten gebracht door het college in Gouda en daarin wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen rond het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen.


Noodverordening


Maandag 28 september jl. heeft het kabinet nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd naar aanleiding van de stijgende lijn in het aantal besmettingen in heel Nederland. De landelijke aanscherping vervangt de regionale aanscherping, die kort daarvoor ook in onze regio Hollands- Midden van kracht was.


Op dit moment is de 14Noodverordening van kracht die geldt vanaf dinsdag 29 september 2020 18:00 uur in ieder geval voor de duur van 3 weken. De belangrijkste aanpassingen zijn:

·      Een gezelschap bestaat uit maximaal 4 personen (uitgezonderd eenzelfde huishouden en personen tot en met 12 jaar)

·      Buiten maximaal 40 personen (die geen gezelschap vormen);

·      Binnen maximaal 30 personen per ruimte (die geen gezelschap vormen);

·      Horeca sluitingstijd: 22:00 uur (inloop 21:00 uur);

·      Sportkantines zijn helemaal gesloten;

·      Registratie bij contactberoepen.


Ten opzichte van de vorige noodverordening gelden er in veiligheidsregio Hollands Midden nieuwe landelijke maatregelen om de snelle toename van coronabesmettingen te stoppen. 

In deze maatregelen wordt er onderscheid gemaakt tussen regels die gelden voor ‘binnen’ en ‘buiten’. Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen woningen, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea) en binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn (bioscopen, cafés). Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.


Mondkapjes


Er is woensdag door het kabinet een oproep gedaan om per direct mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke ruimten. Er is aangekondigd dat er nadere duiding op deze oproep volgt. De gemeente pakt deze oproep op en zal hier in een volgend memo op terugkomen.


Cijfers GGD
 

Deze cijfers worden dagelijks bijgewerkt op: 

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona


Handhaving 


Door nieuwe noodverordeningen van de afgelopen periode heeft naast de focus op zichtbare aanwezigheid tijdens de Weekmarkten ook geleid tot controles op de sluitingstijden van de horeca en controles bij de sportverenigingen. Het algemene beeld is dat de horeca zich goed houdt aan de nieuwe richtlijnen. 


Wel zat er zorg bij de sportverenigingen. Door Stadstoezicht werd geconstateerd dat zowel in de kantines als rondom de sportvelden de 1,5 meter afstand slecht in acht werd genomen. In de nieuwe noodverordening zijn voor sportverenigingen stringentere eisen opgenomen. Stadstoezicht zal hierop controleren. 


Daarnaast gaat Stadstoezicht steekproefsgewijs controleren of bij contactberoepen de registratie van klanten plaatsvindt. 


Voor de zichtbare aanwezigheid van Stadstoezicht tijdens de Weekmarkten wordt extra ondersteuning geboden door studenten van mbo Rijnland. 8 studenten ondersteunen Stadstoezicht, voor in ieder geval de duur van 10 weken. Dit is ingegaan sinds afgelopen weekend. 


De langdurige inzet van Stadstoezicht op het controleren van de Covid richtlijnen eist zijn tol. Om de kwetsbaarheid van de afdeling Stadstoezicht te verkleinen worden binnenkort extra stadstoezichthouders ingehuurd. Zij zullen zich bezig gaan houden met controles in verband met Covid alsmede ingezet gaan worden voor het wijkgerichte werk. 


Communicatie 


De gemeente heeft met haar communicatie als doelstelling om zoveel mogelijk Gouwenaars te bereiken. Om dit te bewerkstelligen zet ze per doelgroep in op een mix van kanalen en middelen om te communiceren over de genomen en te nemen maatregelen. Wel neemt de aandacht voor de coronamaatregelen af en het is een steeds grotere uitdaging voor overheden om het belang van de maatregelen effectief over te brengen. Dit geldt ook voor Gouda. 


Eind augustus heeft de gemeente Gouda een flitspeiling (mini-onderzoek) onder Gouwenaars gehouden met vragen over de informatievoorziening van de gemeente. Hierin zijn ook vragen opgenomen over de informatie van de gemeente over Corona. 67% van de respondenten geeft aan vooral behoefte te hebben aan specifieke Goudse informatie over coronamaatregelen. 

Daarom gaat de gemeente in haar communicatie nog meer de focus leggen op de Goudse situatie. Dit sluit aan bij de aanpak van andere gemeenten. Steeds meer gemeenten kiezen er daarnaast voor om communicatie-uitingen niet meer één op één door te zetten vanuit het RIVM, het Rijk en/of de Veiligheidsregio, maar deze informatie te brengen vanuit een eigen campagne met een herkenbare slogan met bijbehorend beeld- of woordmerk. Ook onze eigen Veiligheidsregio beveelt dat aan. Het doel hiervan is om de effectiviteit van de communicatie te vergroten door mensen persoonlijker aan te spreken en een gevoel van saamhorigheid te creëren. De gemeente Gouda sluit zich hierbij aan en is bezig met de ontwikkeling van een eigen Goudse campagne

Het doel is om een herkenbaar communicatieconcept te ontwikkelen dat onderscheidend is, aanspreekt en tegelijkertijd past bij de Goudse kernwaarden. Bruikbaar voor verschillende doelgroepen en voor langere tijd, zodat er consistentie ontstaat in de gemeentelijke communicatie. 


Huwelijken 

Naar aanleiding van de aanscherping van de maatregel t.a.v. van bijeenkomsten met meer dan 30 personen, zijn de al geplande huwelijken tot 1 januari 2021 doorgenomen en is er gekeken of er sprake is van huwelijksvoltrekkingen met meer dan 30 personen. In het Huis van de Stad is er geen sprake van huwelijksvoltrekkingen met meer dan 30 personen. Op de andere trouwlocaties binnen Gouda zijn er over bovengenoemde periode 30 huwelijken gepland, waarvan 13 met meer dan 30 personen. De betreffende trouwlocaties nemen zelf contact op met de bruidsparen. De gemeente is in nauw contact met trouwlocaties over de regels. Omdat het maximumaantal personen niet geldt voor ‘het belijden van een godsdienst of levensovertuiging’ mogen er bij de kerkelijke inzegening van een huwelijk wel meer dan 30 personen aanwezig zijn. Het aantal van 30 personen betreft alleen de trouwplechtigheid maar bij het feest of de receptie na afloop niet. Dan geldt 4 personen als maximum voor een gezelschap.

Uitvaarten 


Uitvaarten zijn uitgezonderd van de regel dat er binnen maximaal 30 personen per ruimte en buiten maximaal 40 personen zijn toegestaan, er moet wel 1,5 meter afstand gehouden worden.
Voor uitvaarten binnen of buiten geldt geen maximumaantal personen onder de volgende aanvullende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. 

Als reserveren en placeren niet mogelijk is, dan is het maximum aantal personen binnen 100. 


Venstertijden voor kwetsbare mensen 


Onderdeel van de intensivering van de corona-aanpak vormt de extra aandacht voor het beschermen van kwetsbare mensen. Venstertijden voor specifieke doelgroepen, zowel bij overheidslocaties als bij sport- en cultuuractiviteiten en bijvoorbeeld in supermarkten, kunnen daarbij helpen. 


Bij de sportverenigingen wordt in feite altijd al met venstertijden gewerkt. Activiteiten met en voor kwetsbare doelgroepen worden apart georganiseerd. Kinderen sporten samen, ouderen sporten samen, buurtsportcoaches organiseren wijk-specifieke activiteiten voor kinderen en jongeren en speciale projecten die lopen voor specifieke doelgroepen vinden ook altijd plaats op specifieke tijdstippen, met specifieke begeleiding. Bovendien zijn er sinds dinsdag 29 september nieuwe regels als gevolg waarvan publiek niet wordt toegelaten bij het sporten en sportkantines voorlopig gesloten blijven. 

  

In de Schouwburg en Garenspinnerij is het lastiger venstertijden in te stellen. Wel zijn daar uiteraard in de verschillende ruimtes en zalen maatregelen getroffen om de coronaregels, zoals het houden van afstand, goed na te leven. 


Voor de Garenspinnerij geldt dat een deel van de cursussen weer digitaal zal worden aangeboden. 


De bibliotheek monitort de situatie, en zal waar nodig venstertijden instellen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de plekken waar weinig ruimte is, zoals de bieb in Van Noord.


Supermarkten dienen weer een actief deurbeleid te voeren en toe te zien op het maximaal aanwezige aantal klanten, gebruik van winkelwagens en het desinfecteren van winkelwagens en handen. Daarnaast zijn we in gesprek met supermarkten over venstertijden. 


Het college heeft ervoor gekozen in het Huis van de Stad geen venstertijden in te stellen. Venstertijden voor kwetsbare groepen zijn van meerwaarde als er niet op afspraak wordt gewerkt, maar we werken alleen op afspraak. Dit maakt dat drukte kan worden vermeden. Bij mensen die vanwege medische redenen niet in staat zijn om naar het Huis van de Stad te komen, worden huisbezoeken afgelegd. 


Cultuur 


Voor alle horeca, theaters en zalen geldt vanaf 29 september dat er maximaal 30 bezoekers binnen in een ruimte aanwezig mogen zijn. De Veiligheidsregio kan ontheffingen van de 30 personenregel afgeven voor culturele organisaties van groot regionaal belang. In Gouda is door de VRHM-ontheffing verleend voor De Goudse Schouwburg en de culturele programmering van de St.-Janskerk. Er wordt zeer terughoudend omgegaan met de ontheffingen. 

Voor zogeheten doorstroomlocaties zoals Museum Gouda en de bibliotheek, zijn de regels aangescherpt. Doorstroomlocaties dienen een plan in bij de gemeente hoe ze omgaan met de aangescherpte regels. Dit rekening houdend met de oppervlakte van de locatie en het kunnen naleven van maatregelen zoals de 1,5 meter onderlinge afstand. De gemeente beoordeelt de plannen. 


Nieuwe testlocatie 


Door de noodzaak om nog meer testcapaciteit te organiseren en de aankomende winterperiode het nodig maakt om beschut te kunnen testen, wordt gewerkt aan het inrichten van een nieuwe testlocatie. Alle inspanningen zijn erop gericht om een nieuwe testlocatie in gebruik te kunnen nemen in week 43. 


Onderwijs 


Het toenemend aantal besmettingen en de noodzaak om thuis te blijven bij klachten zorgen er ook in Gouda voor dat leerlingen en leerkrachten vaker fysiek afwezig zijn. De huidige situatie doet wederom een groot beroep op de organisatiekracht van de scholen, zoals het regelen van invalkrachten en (gedeeltelijk) online onderwijs, maar vooralsnog zijn bij de gemeente geen grote problemen gemeld. Zoals bekend krijgen leerkrachten inmiddels voorrang bij het testen. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om dit ook van toepassing te laten zijn voor medewerkers in de kinderopvang. 


Overleg 

Het college overlegt regelmatig met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties om knelpunten en mogelijke oplossingen te bespreken, zeker nu de corona maatregelen weer zijn aangescherpt. 

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

6 antwoorden
 1. Gerard
  Gerard zegt:

  Even iets anders Theo. Ik weet anders niet hoe ik je moet benaderen.
  Het volgende; op de kleiweg wordt ontzettend vaak geraced door fietsers. Ik loop met mijn vrouw mee die in een scootmobiel rijdt.De overtreders zijn niet te tellen. Voor mij erg gevaarlijk. Ze rijden de vouwen uit je broek. Niet alleen jongelui maar ook senioren.Vanaf Kleiwegbrug tot aan de markt. Je ziet NOOIT handhavers. Kan U daar wat aan doen??

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Overal in de stad wordt gefietst op plaatsen waar dat NIET mag. Als ik op het voetpad wandel met mijn hond is het niet zelden dat er gebeld wordt dat ik opzij moet, want de fiets moet voorbij. Als ik niet snel in het gras gaat staan komt het zelfs voor dat je uitgevloekt wordt. Waar het in deze stad aan ontbreekt is HANDHAVEN.

  Beantwoorden
 3. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Weet je Theo,

  … de wetten en maatregelen zijn echt wel goed (= goed genoeg), maar als je niet HANDHAAFT, dan werkt er helemaal niks, of het nu om Corona gaat of om Goverwelle. Geloof me nou maar een keer…

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie