, ,

Uitgebreide maatregelen in Gouda door Coronavirus

Bron: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cfc2084c995c40e7ae72254029bf6251
(Stand van zaken op 23 maart 2020)


Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. We hebben allemaal zo onze vragen. Hoe blijven we gezond? Hoe zal het gaan met ons werk of onze opleiding? Er zijn ook veel zorgen, maar gelukkig gebeuren er ook heel mooie dingen in Gouda en bieden jongeren en ouderen hun hulp aan.

Crisisorganisatie


De gemeentelijke organisatie heeft een crisisorganisatie opgericht die zich specifiek bezig houdt met alle vraagstukken die er leven als gevolg van corona. Elke dag vinden er twee overleggen met het Team Bevolkingszorg (TBZ) en een Bestuurlijk overleg plaats. In het Team Bevolkingszorg zitten medewerkers die zich bezighouden met bijvoorbeeld publieke zorg, omgevingszorg, ondersteuning en communicatie. In het TBZ worden onderwerpen besproken en voorbereid en weer uitgezet in de organisatie. Onderdelen die een bestuurlijke goedkeuring nodig hebben worden geagendeerd in het bestuurlijk overleg. In het bestuurlijk overleg hebben de burgemeester (of loco) en 2 wethouders zitting. De komende tijd zal er volgens deze crisisstructuur worden gewerkt.


Noodverordening Hollands Midden

Om uitvoering te kunnen geven aan de maatregelen van het kabinet, is vrijdag 13 maart een noodverordening vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de burgemeester van Leiden, de heer Lenferink. Die geldt in de gehele regio. Zondag 15 maart om 18:00 uur is een aantal nieuwe maatregelen van kracht geworden met verstrekkende gevolgen: scholen en kinderopvang die dicht moeten, behalve voor kinderen van ouders in vitale beroepen. Ook café’s, restaurants, seksinrichtingen, sauna’s en sportgelegenheden zijn per 15 maart 18:00 uur gesloten. 


Op 16 maart werd overigens nader gespecificeerd dat coffeeshops wel een afhaalfunctie open mogen houden. En dat ook horeca voor wat betreft afhalen en bezorgen onder bepaalde voorwaarden door kunnen functioneren. 


Naar aanleiding van de besluiten van het kabinet op 23 maart zal naar verwachting de noodverordening worden geactualiseerd.


Dienstverlening en gemeentelijke processen


De gemeente vindt het belangrijk dat de dienstverlening aan haar inwoners zo veel als mogelijk doorgaat. Het Huis van de Stad is daarvoor ook gewoon geopend. Wel is er gecommuniceerd met inwoners over diensten die ook heel goed digitaal afgehandeld kunnen worden. Een bezoek aan het Huis van de Stad is dan niet nodig. 


Om de dienstverlening zo adequaat mogelijk in te zetten ten tijde van het coronavirus werkt de gemeente Gouda vanaf maandag 16 maart alleen op (telefonische) afspraak. En gesprekken met cliënten zoals bij de poortgesprekken worden zo veel mogelijk door een telefonische afspraak opgevangen. 


Voor die mensen die nog wel fysiek in het Huis van de Stad aanwezig zijn, is de volksgezondheid het vertrekpunt van handelen. Sociale contacten dienen tot een minimum te worden beperkt. Overleggen en vergaderingen gebeuren digitaal.

In verband met de coronacrisis zijn de donderdagavond openstellingen opgeschort. 

Huwelijken


De gratis huwelijken in het Huis van de Stad gaan gewoon door. Deze vinden tijdelijk in de raadzaal plaats om voldoende afstand te kunnen bewaren. Overige huwelijken tot maximaal 100 mensen kunnen ook doorgaan. Huwelijken in horecagelegenheden zijn daarbij niet toegestaan. 

Onderwijs en kinderopvang


Het besluit dat ook scholen en kinderopvang sluiten, is een heftige maatregel. Er geldt hierbij een uitzondering voor kinderen van ouders met een vitaal beroep, zij kunnen wel naar school of de opvang. 


Onderwijzend en ondersteunend personeel zet alles op alles om het onderwijs (op afstand) zo veel mogelijk voort te zetten. Er wordt prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen. De gemeente staat in nauw contact met kinderopvangorganisaties en schoolbesturen in de stad om te bezien wat nodig is en hoe de gemeente kan ondersteunen. 


De coördinatie voor noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen ligt vanaf 18 maart bij de gemeente. Deze coördinatie houdt ook in dat de gemeente beziet of en zo ja op welke wijze kinderopvang en onderwijs in staat zijn om te voorzien in 24-uurs noodopvang van deze kinderen, mocht de situatie daar om vragen.


Volksgezondheid, jeugdzorg en Wmo


Alles is er op gericht om de kritische processen voor kwetsbare Gouwenaars doorgang te laten vinden. Bij jeugdhulp, jeugdzorg en Wmo begeleiding wordt van geval tot geval bekeken of het contact opgeschort kan worden, volstaan kan worden met bijvoorbeeld begeleiding op afstand, of dat, waar dat echt nodig is, toch behandelingen worden gegeven. 


De hulp bij het huishouden wordt zo veel als mogelijk gecontinueerd op dit moment. Er zijn ook cliënten die zelf afzien van hulp. 


De reguliere dagbesteding is veelal gesloten. Voor bijzondere doelgroepen zoals vrouwenopvang, maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen wordt de dienstverlening zoveel mogelijk voortgezet. De dienstverlening moet wellicht binnenkort verder worden aangepast, als de personele bezetting minder wordt. 


Zowel bij de sociaal teams als bij Veilig Thuis en de Jeugdbeschermingstafel werken medewerkers vanuit huis en wordt afgewogen hoe de afspraken doorgang vinden, telefonisch of op huisbezoek met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen. 


Over de voedselbank is een werkvorm gekozen om de komende weken degenen die echt afhankelijk zijn van een voedselpakket op een alternatieve wijze te ondersteunen. Ook zijn er hiervoor kabinetsmaatregelen aangekondigd.


Ondernemers


De maatregelen die zijn genomen betekenen ook spannende en ingrijpende tijden voor ondernemers. Dat geldt in het bijzonder voor de ondernemingen die genoodzaakt zijn om tijdelijk te sluiten, zoals de horeca en culturele instellingen. 


Maar er zijn ook veel winkels gesloten en (maak)bedrijven hebben bijvoorbeeld te maken met personeelsproblemen door het virus of leveranciers- en exportbelemmeringen. 


Het kabinet heeft inmiddels een noodpakket geïntroduceerd. 


De minister-president heeft in zijn toespraak persoonlijk onderstreept ondernemers te willen helpen in deze moeilijke tijd. 


Ook de gemeente Gouda heeft oog voor haar ondernemers, en hoe zij geraakt worden door de coronacrisis. Burgemeester en wethouders voeren momenteel (virtuele) gesprekken met partijen in de stad om te horen wat er leeft en wat voor vragen er specifiek zijn. Bijvoorbeeld met ondernemers, de cultuursector, sport, zorg en onderwijs. 


Het college zal de komende dagen bekijken in hoeverre we daar mogelijk lokale maatregelen aan toe kunnen voegen om ondernemers aanvullend op het noodpakket van het Rijk te ondersteunen. 


Op dit moment worden alle regelingen die er bestaan voor ondernemers en loketten waar zij terecht kunnen, gebundeld op de gemeentelijke website


De regeling voor ZZP’ers wordt nu door de VNG en Divosa verder opgepakt. De verwachting is dat het nog 1 a 2 weken duurt voordat de uitvoering hiervan rond is. 


GoudaOnderneemt heeft laten weten dat er een ondernemersportal/ -loket gaat komen onder hun regie.Warenmarkten


De Goudse warenmarkten blijven open. De markt behoort tot de ‘vitale sector’ en maakt deel uit van de ‘voedselketen’. Wel zijn er voorzorgsmaatregelen genomen door de kramen verder uit elkaar te zetten. Ook zal de gemeente de drukte op de markt monitoren. 
Aan bezoekers wordt wel het advies gegeven om te denken aan hun eigen gezondheid en die van een ander. 
De belangrijkste regels daarvoor zijn: voorkom contact, houd voldoende afstand (1,5 meter) en betaal met pin. Dat zijn dezelfde regels die gelden bij het ‘gewoon’ boodschappen doen in de supermarkt.


Evenementen


De maatregelen van het kabinet hebben ook grote gevolgen voor evenementen. Alle evenementen met meer dan 100 bezoekers, waaronder ook de Kaasmarkt, zijn door de organisaties afgelast tot en met 6 april. 


Door het meest recente besluit van het kabinet zullen hier naar verwachting binnenkort aanvullende besluiten over komen.


Sociale initiatieven


Het college heeft oog voor alle initiatieven die er de afgelopen dagen zijn ontstaan in Gouda. Het is fantastisch dat inwoners er met elkaar de schouders onder zetten om er in deze moeilijke tijden toch het beste van te maken. Voor die mensen die niet het huis uit kunnen om even een boodschapje te doen, of eenzaam zijn en behoefte hebben aan een praatje. Ook veel jongeren zetten zich hiervoor in. 


Het college zal er voor zorgen dat dit soort lokale initiatieven ook zoveel mogelijk gedeeld worden via de gemeentelijke communicatiekanalen waaronder ook via de website www.gouda.nl/coronavirus.


Diep respect


Het coronavirus houdt ons allen bezig. De impact van de nieuwe maatregelen op onze samenleving is groot. Het college heeft diep respect voor al die mensen die direct of indirect zorgen voor onze veiligheid en gezondheid, en de opvang en het onderwijs van de kinderen. 

“Ook nu weer blijkt dat mensen in Gouda juist nu voor elkaar klaar staan. Alles is even anders. De komende tijd zal voor iedereen onwerkelijk en spannend zijn. 
Hou het hoofd koel en het hart warm. Samen kunnen we dit aan.”Bron: memo college B&W Gouda

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

2 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie