Berichten


Vanuit de stad bereiken de fractie van de ChristenUnie berichten dat het steeds vaker voorkomt dat een begrafenis op IJsselhof (waarvoor Yarden verantwoordelijk is) niet op de gewenste dag kan doorgaan en het soms 8 tot 9 dagen duurt alvorens een begrafenis kan plaatsvinden. Dit is voor de nabestaanden buitengewoon vervelend en pijnlijk.
Wat onze fractie betreft is dit niet acceptabel en we hebben daarom vragen aan het college gesteld en die zijn deze week beantwoord. 
Uit de beantwoording blijkt dat Yarden nu meer uren in de week beschikbaar heeft voor uitvaarten, maar dat ze alleen bij daglicht begraven en dat daardoor in de winter minder capaciteit beschikbaar is.

Het lijkt erop dat de frustraties over het niet altijd kunnen begraven op de dag dat de nabestaanden dat willen, zullen blijven, inclusief de lange wachttijden. Jammer ook dat het college niet een meer actieve rol richting Yarden wil vervullen. Een stevig en constructief gesprek kan wellicht helpen om een verandering tot stand te brengen.

Ik ga me in ieder geval met de fractie bezinnen op vervolgstappen.

Lang wachten

Wat vindt het college van het feit dat nabestaanden soms 8 tot 9 dagen moeten wachten voordat een begrafenis kan plaatsvinden?

Het college vindt het ongewenst wanneer nabestaanden lang moeten wachten voordat een begrafenis plaats kan vinden.

Wat vindt het college ervan dat hierdoor soms niet wordt voldaan aan de wettelijke eis dat een begrafenis moet plaatsvinden op uiterlijk de 6e werkdag na overlijden.

Ook dit vindt het college ongewenst.
AD, 11 december 2018

Gewenste datum

In hoeverre is het college bereid er bij Yarden op aan te dringen om maatregelen te nemen zodat begrafenissen op de door de nabestaanden gewenste datum kunnen plaatsvinden.

Navraag bij Yarden leert dat er periodes zijn waarin de vraag naar uitvaarten groot is. Het najaar en winter zijn altijd drukke periodes, waardoor bepaalde tijdstippen al zijn geboekt en er voor anderen minder keuze is in de beschikbare tijdstippen voor een uitvaart. Dat er meer dan 6 werkdagen helemaal geen beschikbare tijden zijn komt zeer incidenteel voor, bijvoorbeeld bij een griepgolf. Hierbij is er sprake van overmacht.

Concrete afspraken

Wat zijn de concrete afspraken die met Yarden zijn gemaakt rond de dag van melden van overlijden en het kunnen begraven / cremeren?

Yarden heeft, na aanbesteding, een concessie voor een periode van 40 jaar. Dat wil zeggen dat zij gedurende deze periode de begraafplaats als eigenaar mogen exploiteren.

In het programma van eisen staat: “Het cremeren, begraven en het bijzetten van asbussen kan plaatsvinden op minimaal de dagen en tijden die in de Beheerverordening 2006 zijn opgenomen.”
In de beheerverordening 2006 staat hierover het volgende: “De tijd van begraven, cremeren en het bezorgen van as is:

  • –  op werkdagen van 09.30 uur tot 15.45 uur;
  • –  op zaterdag van 09.30 uur tot 13.15 uur.
    Het tijdstip van begraven, cremeren en het bezorgen van as wordt bepaald door de beheerder. De beheerder draagt zorg voor het aansluitend vaststellen van tijden waarop begraven, cremeren of het bezorgen van as kan geschieden.”

In het huidige beheerreglement van Yarden voor de IJsselhof is het volgende opgenomen: 


“Tijden plechtigheden maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 21:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur”

In verband met de veiligheid van nabestaanden en het uitvoerend personeel wordt alleen tus
sen zonsopgang en zonsondergang begraven.
De tijden voor plechtigheden zijn momenteel dus veel uitgebreider van voorheen.
Door de korte dagen, er wordt alleen bij daglicht begraven, zijn de mogelijkheden voor begraven in de drukke wintermaanden helaas beperkt.

Concessie

Als dit in de huidige DVO niet is geregeld. In hoeverre is het college bereid hierover alsnog een bepaling op te laten nemen?

Het contract met Yarden is geen DVO, maar een concessie die Yarden na aanbesteding heeft verkregen. Dergelijke contractstukken kunnen niet zomaar gewijzigd worden.

In hoeverre zijn er mogelijkheden om op basis van de huidige DVO Yarden te verplichten tot maatregelen teneinde de dienstverlening op dit punt te verbeteren?

Die mogelijkheden ziet het college niet.

Begin 2018 was er veel onrust onder de Gouwenaars omdat de naam “IJsselhof” van de buitenmuur bij de begraafplaats was vervangen door “Yardenhuis Gouwestreek”. De naam “IJsselhof” is voor veel Gouwenaars verbonden met een plek waar een geliefde is begraven of gecremeerd. Zo’n naam kan je niet zomaar veranderen!

Actie Marianka Peters van de Goudse Post


Yarden had dit onderschat en onder grote druk vanuit de bevolking en de politiek heeft Yarden uiteindelijk besloten om de naam “Yardenhuis Gouwestreek” van de muur te halen en de naam “IJsselhof” weer opnieuw aan te brengen.


Dat kon niet met de oorspronkelijke letters, want die waren er niet meer, dus er moest een nieuw ontwerp komen.

Tot op de dag van vandaag is de muur nog altijd leeg en daarom heb ik namens de ChristenUnie maar eens gevraagd hoe dat nu precies zit. 
Yarden beantwoorde deze vraag als volgt:

Yarden heeft in mei een voorstel voor de belettering ingediend bij de ODMH. Dit voorstel is in juli afgewezen. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw voorstel, dit is begin september gereed. Na goedkeuring van de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) worden de letters in productie genomen en daarna aangebracht.”

Naamsvermelding van IJsselhof gaat nog wat indirect…

Zo’n naam wijzigen heeft meer impact dan ik (en anderen) hadden verwacht, maar ik ga er vanuit dat in ieder geval dit jaar de naam “IJsselhof” weer keurig op de muur bij de begraafplaats staat vermeld. 
Dat zal voor veel Gouwenaars goed nieuws zijn!