Berichten

Op de voormalige van Loon locatie aan de Ridder van Catsweg in Gouda, is het de bedoeling om 196 appartementen te bouwen in drie woontorens. Hierbij wordt ook het nieuwe parkeerbeleid toegepast. Inmiddels is door bewoners uit de buurt gereageerd. Ze geven aan dat ze tegen dit bouwproject zijn vanwege de hoogte, geluidsoverlast het parkeren en het drukke verkeer. Ook is een website gelanceerd: www.geenflatsvanloon.nl In deze blog informatie over waarom dit plan nu voorligt en de inzet van de ChristenUnie. Ik ben ook benieuwd naar uw reactie en zeker ook benieuwd naar hoe de participatie is verlopen. 
drie woontorens van Loon locatie
Betrokkenheid van gemeenteraad bij grote projecten
Door een aangenomen motie van de ChristenUnie is het college gevraagd de gemeenteraad mee te nemen bij grote ontwikkelingen, waaronder ook de van Loon locatie. Hierin moest ook een onderbouwing worden gegeven van de toe te passen nieuwe parkeernorm, wat uiteindelijk leidt tot minder parkeerplaatsen bij nieuwbouw. (meer informatie over het nieuwe parkeerbeleid vind u hier: Blog parkeerbeleid). De raadsbijeenkomst over de van Loon locatie heeft gezien Corona digitaal plaats gevonden op 15 april 2020. De presentaties en de vragen die door raadsleden zijn gesteld zijn hier terug te vinden:  https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Gouda/61134980-2b98-4b02-bca7-d8c5f039f71b
We hebben als ChristenUnie vragen gesteld over de bouwhoogte, parkeernormen en de communicatie over dit bouwplan met omwonenden. 
Appartementen zijn hard nodig
We hebben een aardige uitdaging als stad. We willen allemaal graag wonen, zeker ook starters op de woningmarkt, maar ook senioren in een gelijkvloers appartement. In het plan zitten mede vanwege dit feit 43 woningen in de sociale huursector (50m2), 82 woningen in de vrije sector koop en 71 woningen in de middenhuur (tussen de 63 en 100m2). Door veel te bouwen is het te betalen om de broodnodige sociale huurwoningen en middenhuur woningen toe te voegen in Gouda. Bouw je minder op een plek, heb je ook geen geld om voor deze doelgroep te bouwen. Vele jongeren wachten al tijden op een eigen plekje in onze mooie stad. Senioren die doorstromen, kunnen ook een eengezinswoning achterlaten en zorgen dat jonge gezinnen weer een woning kunnen vinden. Dit zijn voordelen van het bouwplan dat nu voorligt. 
Bouwhoogte
De bouwhoogte is inderdaad hoog. Nu sluit de bouwhoogte wel aan op hoogte van de Leckenborgh aan de overzijde van de Ridder van Catsweg en sluit ook aan op de opgenomen hoogtes in de hoogbouwnota. De torens zijn zo gesitueerd dat ze zo ver als mogelijk van de woningen aan de Catsveld staan, de toren nabij de woningen aan de Haastenburg is bewust het laagst. Ook is een schaduwstudie gemaakt en is deze schaduwstudie gebruikt bij de situering van de nieuwe woontorens. De schaduwstudie is te vinden op YouTube: https://youtu.be/cZZc4HRIWwU Op antwoorden van vragen van de ChristenUnie over de schaduwwerking van de woontorens op de woningen aan de Haastenburg en Catsveld is door de gemeente geantwoord dat het bouwblok A in zuidelijke richting opgeschoven is, zodat deze minder frontaal voor het object Haastenburg staat.
bouwblok A

Parkeren
Nieuw is ook het toepassen van een veel lagere parkeernorm op basis van het nieuwe vastgestelde parkeerbeleid in Gouda. De bedoeling is door andere mobiliteit actief aan te bieden, dat nieuwe bewoners een andere keuze maken in vervoer en er dus minder parkeerplaatsen nodig zijn. Zo worden voor de bewoners 13 elektrische deelauto’s en 3 electrische deelbakfietsen tegen een vergoeding beschikbaar gesteld en actief aangeboden. Daarnaast komt een ruime inpandige stalling voor allerlei soorten fietsen met in totaal 890 fietsparkeerplekken. Bovendien komt er een app die alle mobiliteitservices, waaronder ook openbaar vervoer bevat en direct beschikbaar is bij oplevering van de woningen. De mobiliteitsmix wordt in afstemming met de toekomstige bewoners samengesteld en kan tussentijds worden bijgesteld, zowel in de samenstelling van het type voertuigen als het aantal voertuigen. Op deze wijze is het aanbod altijd afgestemd op behoeften van bewoners. 
Normaal gesproken moet het bouwplan 314 parkeerplaatsen realiseren (1,6 incl. Bezoekers). Door het dubbelgebruik van parkeerplaatsen te onderzoeken, het bouwplan te richten op een doelgroep van een en tweepersoonshuishoudens , het inzetten van deelauto en MAAS (mobility as a service) hoeven maar 211 parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. Uiteindelijk zorgt de ontwikkelaar voor 235 parkeerplaatsen. Dit is nog steeds ruim 1 parkeerplaats per woning voor kleine huishoudens. 
Verkeer
Een aantal bewoners stellen dat het verkeer ook een probleem wordt. Het is inderdaad al een drukke weg, de Ridder van Catsweg. Nu denk ik dat het voor de verkeersveiligheid goed is dat de op en afrit naar het tankstation verdwijnt. Als raadslid heb ik wel al meermaals de vraag gekregen of de oversteek voor fietsers en wandelaars vanaf de Blommensteinsingel niet kan worden verbeterd. In de spits moet je vaak lang wachten voordat je kan oversteken en het wordt als onveilig ervaren. Ik denk dat het bouwplan wellicht een kans biedt om dit probleem gelijk op te gaan pakken. Wat vind u? En heeft u hiervoor nog suggesties? En is de nieuwe ontsluiting op de weg niet een verbetering ten opzichte van de huidige situatie met een tankstation? 
Communicatie met omwonenden
De ChristenUnie had in april 2020 ook vragen gesteld over de participatie. In antwoorden hierop liet de gemeente het volgende weten:
Op 18 juli 2019 is een informatiebijeenkomst voor de buurt gehouden. In overleg met de gemeente zijn circa 700 adressen aangeschreven. Daarnaast is een een separate informatiebijeenkomst gehouden voor de VVE van de woningen aan het 
Haastenburg tegenover de locatie. In de gemeenteraad werd verteld dat op basis van deze bijeenkomsten is het ontwerp voor zover mogelijk aangepast. In de anterieure overeenkomst met ontwikkelaar is daarnaast opgenomen dat ten behoeve van het draagvlak de Ontwikkelaar de wijk tijdens de uitwerking van het ontwerp voor het Project, de planologische procedures en de realisatie van het Project zal blijven voorzien van informatie over (de voortgang van) het Project.
Ondanks het vragen voor aandacht voor goede communicatie dit voorjaar is gezien de krantenkop in de Goudse Post van 16 september 2020 het de vraag of de ontwikkelaar de laatste maanden de omwonenden goed heeft geïnformeerd. Ik ben in ieder geval benieuwd naar hoe omwonenden dit hebben ervaren en krijg zelf af en toe ook al reacties. Wilt u als u dat nog niet heeft gedaan dit laten weten? Evenals suggesties hoe het plan wel op draagvlak zou kunnen rekenen? Laat dan een bericht achter onder deze blog of stuur een mail aan christiaan.quik@gouda.nl
Tot slot
Het lastige als een bouwplan als deze voorligt met vele ambities die de ChristenUnie omarmd, hoe ga je dan om met de omwonenden die dit niet zien zitten. In de gemeenteraad moet je als gemeenteraadslid een bouwplan beoordelen op het algemene belang voor de stad Gouda, maar natuurlijk tevens ook letten op draagvlakIn de fractie zullen we het nog goed moeten bespreken mede naar aanleiding van de reacties die op het plan binnenkomen. Ik ben benieuwd naar uw mening!

Onlangs was er een avond in Waddinxveen met de regionale
klankbordgroep van raadsleden over Ruimte en Wonen.
Op deze avond werden we bijgepraat over hun activiteiten en werd
het belang onderstreept om gezamenlijk in de regio een vuist te kunnen maken om
de belangen van onze regio te verdedigen.

Samenwerking
Namens
Gouda zitten Jan de Koning (GBG) en Peter den Boer (PvdA) in de klankbordgroep.
Op deze
avond werd verteld dat we vanuit de eigen kracht van de regio gezamenlijk
positie moeten innemen tegen het soms te grote gewicht dat bijvoorbeeld
Rotterdam in de provincie in de schaal kan leggen als het gaat om de verdeling
van nieuw te bouwen huizen in Zuid-Holland.
Samenwerken
heeft meerwaarde en maakt dat Gouda met de regio een eigen positie in kan en
moet nemen om onze regio vitaal en toekomstbestendig te houden.


Concurrentie
De regio
heeft daarom als doel om een regionale agenda Wonen te hebben. Dit dient dan
als aanvulling op de eigen lokale woonvisies. Wat mij betreft is hier wel een
kritische noot over te kraken. Het zou naar mijn mening beter zijn geweest als
er  een regionale visie was opgesteld die
doorwerkt in de lokale woonvisies, waarbij ook gekeken wordt naar de
verschillende lokale belangen en als inzet te nemen dat de woningbouw
programma’s zoveel mogelijk aanvullend zijn. Hier wordt nu maar op beperkte
schaal gebruik van gemaakt.Lees hierover ook bij mijn collega Christiaan Quik:
http://christiaanquik.blogspot.nl/2015/12/een-woonvisie-voor-gouda.html

Doelstelling
De regio
zet zich in voor passende, duurzame en gevarieerde woningvoorraad, waarbij
wordt samengewerkt met woningcorporaties en zorgpartijen.
Er moet nadrukkelijk aandacht zijn voor het feit dat mensen
langer zelfstandig blijven wonen en dat het woningaanbod daar zo goed mogelijk
op af wordt gestemd.
Meerwaarde
Door met elkaar samen te werken is de verwachting dat er een
verbetering van de positionering van Midden-Holland op de randstedelijke
woningmarkt is. Door gezamenlijke inzet kunnen we optimaal gebruik maken van de
marktruimte
Aandachtspunt is om een antwoord te vinden op de trek naar de
stad, de toenemende druk op sociale huur en de vergrijzing.
Het is belangrijk dat vanuit de provincie steeds minder druk op
bepaalde aantallen wordt gezet en er meer ruimte komt voor kwaliteit en
vrijheid. Zo kan zo goed mogelijk worden ingespeeld op de woonbehoefte.
Inzet
Inzet van de samenwerking is om samen te werken en zo te komen
tot een vitale in een steeds veranderende woningmarkt. Dit kan dan leiden tot
een woningaanbod dat een goede aanvulling is op de activiteiten die een
metropool buiten de regio doet.

Zorg
De aanwezige raadsleden gaven aan de klankbord groep dat steeds meer mensen worden begeleid naar
zelfstandig wonen en mensen daarnaast ook langer zelfstandig blijven wonen.
Het is een opgave van de regio om hiervoor (voldoende) woningen
beschikbaar te stellen. We zijn benieuwd hoe dit concreet wordt uitgewerkt.
Provincie
De Provinciale Structuurvisie moet kansen creëren en geen
belemmeringen opleveren. Er is een achterstand op de woningbouw opgave. De achterstand
in Nederland is maar liefst 70.000 woningen. In onze regio is nog 4% economische
groei te realiseren en dat levert ook weer vraag naar woningen op. We doen als
regio mee met de Zuidvleugel en de Metropool en op termijn zal ook dit leiden
tot meer woningbouw. Inzet is om overal aan tafel te zitten en regio op de
kaart te zetten als “gesprekspartner”.


Uitdaging

Op deze
avond is duidelijk geworden dat de Regio Midden-Holland vooral extern is
gericht.  Als dit leidt tot versterking
van deze regio, is dat een juiste keuze. Om dat te kunnen vaststellen is het wel belangrijk 
dat er heldere en meetbare doelen worden gesteld. Wat dat betreft ligt er nog wel een uitdaging..