Berichten

Foto: Pim Mul
Op maandagavond 4 juli heeft de meerderheid van de gemeenteraad een motie van wantrouwen gesteund waardoor de wethouders moesten vertrekken. Hierdoor is er geen voltallig bestuur meer in Gouda en neemt de burgemeester, tot de komst van een nieuw college, de lopende zaken waar. 
Dit is een ingrijpend besluit en graag willen wij als fractie en bestuur van de ChristenUnie Gouda onze motivatie toelichten.

Motie instandhouding opvoedrelaties

De onrust in de coalitie, die al langere tijd bestond, bereikte een climax door een motie ‘instandhouding opvoedrelaties’ die gesteund werd door PvdA en Gouda Positief. Nadat Horizon Jeugdzorg de Projectgezinnen wegbezuinigde hebben wij als ChristenUnie aandacht gevraagd voor behoud van relaties tussen desbetreffende kinderen en hun opvoeders. De motie hiervoor, die aangenomen is door de gemeenteraad, was volgens wethouder Werger onuitvoerbaar.

VVD uit coalitie Gouda

De steun van twee coalitiepartijen, PvdA en Gouda Positief, voor bovenstaande motie was voor de VVD fractie aanleiding om het vertrouwen in de coalitie op te zeggen. Fractievoorzitter Ronald Verkuijl verklaarde maandag 4 juli in de raad dat de VVD zich als liberale partij al langere tijd steeds minder herkende in de uitvoering van het coalitieakkoord en het beleid in Gouda. Voor hen herkenbare punten werden vaak via moties en amendementen vanuit de coalitie “minder liberaal gemaakt”. Het onderlinge vertrouwen binnen de coalitie nam af en verdween uiteindelijk helemaal.

Minderheidscoalitie

Door het vertrek van de VVD fractie uit de coalitie ontstond er een nieuwe politieke situatie. De minderheidscoalitie, van D66, PvdA, Gouda Positief en GroenLinks, kon hierdoor niet meer vanzelfsprekend rekenen op steun van de gemeenteraad. Elk besluit in de gemeenteraad zou hierdoor onzeker zijn en de democratische legitimiteit kwetsbaar.

Vertrek wethouder Werger

Omdat de positie van wethouder Werger onduidelijk was geworden door het vertrek van de VVD, hebben de andere coalitiepartijen aangedrongen op een besluit van haar kant. Daarom hadden zij een ultimatum gesteld dat vrijdag 1 juli jl. voor 17.00 uur wethouder Werger duidelijkheid moest geven over haar positie. Wethouder Werger gaf echter aan dat ze door de raad is benoemd en dan ook tijdens een raadsvergadering haar besluit wilde kenbaar maken. Voor de coalitiepartijen duurde dit te lang en was dit niet acceptabel, waardoor zij in een persbericht aangaven dat wethouder Werger moest aftreden. Uiteindelijk legde ze maandag 4 juli een korte verklaring af in de raad en diende haar ontslag in.

Motie van wantrouwen

Hierdoor werd duidelijk dat er een minderheidscoalitie was ontstaan in Gouda nu het college niet meer compleet was. De belangrijke portefeuille van het sociaal domein had geen verantwoordelijk wethouder meer. De coalitiepartijen hadden in een gespreksnotitie al aangegeven dat voor hen alle opties voor ’hoe verder’ open stonden. De opties om met een minderheidscoalitie (scenario A) of als coalitie aangevuld met één of meer nieuwe partijen (scenario B) door te gaan was voor de oppositie niet realistisch. De derde optie die genoemd werd in de gespreksnotitie van de coalitiepartijen, het starten van nieuwe coalitie onderhandelingen (scenario C), was volgens de oppositie de enige mogelijkheid om geloofwaardig te zijn. Onvoldoende steun in de gemeenteraad (minderheidscoalitie) en een incompleet college is te kwetsbaar voor een stabiel bestuur.
Daarom hebben wij als ChristenUnie namens de hele oppositie (ChristenUnie, CDA, SP, SGP, Gouda’s 50+ Partij, Partij voor de Dieren en GBG) een motie van wantrouwen ingediend die ook door de VVD werd gesteund. Met 18 stemmen voor en 17 tegen werd deze motie aanvaard waardoor alle wethouders moesten vertrekken: Bergman (D66), Tetteroo (PvdA), De Laat (GoPo) en Niezen (Groen Links).

Hoe nu verder?

Uiteraard beseft de fractie van de ChristenUnie, evenals de andere fracties die deze motie hebben gesteund, dat deze motie grote impact heeft voor de nu afgetreden wethouders en de burgemeester, die nu tijdelijk alleen verantwoordelijk is voor het besturen van onze stad. Wij betreuren dat het zover is gekomen, maar beseffen ook dat de oorzaak van deze situatie ligt in het gebrek aan vertrouwen tussen de coalitiepartijen, gelet op het vertrek van de VVD. Om te komen tot een stabiel en gedragen college in Gouda moet er wat ons betreft een nieuwe start gemaakt worden.
We voelen een grote verantwoordelijkheid om actief en constructief bij te dragen aan een andere (meer open) bestuurscultuur en een open proces om te komen tot een ander college. Om snel te komen tot de vorming van dat college is het noodzakelijk dat een extern deskundige optreedt als begeleider en dat alle partijen bereid zijn om aan dat proces deel te nemen. De tijd zal leren in hoeverre dat de komende dagen gaat lukken. Doelstelling is dat er uiterlijk op 15 september a.s. een nieuw college kan aantreden.