BerichtenSinds 2004 is er een plan voor het ontwikkelen van een dorp in de Zuidplaspolder. Om dit mogelijk te maken is de Grondbank RZG opgericht door de gemeenten Rotterdam, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle, Moordrecht (later de gemeente Zuidplas), Gouda, Waddinxveen en de Provincie Zuid-Holland.  De gemeente Zuidplas is nu voornemens om dit gebied daadwerkelijk te gaan ontwikkelen.


Ontwikkelingen sinds 2004


Ten behoeve van de gewenste gebiedsontwikkeling heeft de Grondbank in de periode 2004- 2011 een omvangrijke grondpositie opgebouwd. Momenteel heeft de Grondbank circa 300 hectare in het Middengebied van de Zuidplaspolder in eigendom. In de periode 2008-2010 zijn diverse bestemmingsplannen vastgesteld voor de ontwikkeling van het Middengebied ten behoeve van woningbouw, bedrijventerrein en glastuinbouw. 

In juni 2019 heeft de gemeenteraad van Zuidplas de concept-ontwikkelingsvisie voor het Middengebied naar buiten gebracht waarbij gestreefd wordt naar een vijfde dorp in dit gebied van de Zuidplaspolder. Inmiddels zijn de plannen al weer meer concreet geworden en is onlangs het  Masterplan Middengebied Zuidplaspolder” gepresenteerd.Het Vijfde Dorp


Het gaat om de realisatie van een dorp met circa 8.000 woningen met de bij behorende voorzieningen en aansluitingen op het omliggende wegennet.

Daarbij zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas, de provincie Zuid-Holland en de Grondbank over de condities waarop de gronden van de Grondbank worden overgenomen van o.a. Gouda, over het percentage sociale huurwoningen in deze ontwikkeling, over het aantal woningen en over het aanpakken van de verkeersknelpunten die zich gaan voordoen als in het Middengebied tot 2035 totaal 8.000 woningen gerealiseerd worden.

De gemeente Gouda is bij het tot stand komen van deze bestuurlijke afspraken betrokken als lid van het Algemeen en van het Dagelijks bestuur van de Grondbank.


Uitgangspunt is dat er tot 2031 4.260 woningen worden gebouwd.  De Gemeente Zuidplas zorgt ervoor dat hiervan 30% sociale huur zal zijn.  Minimaal 50% van het totale woningbouwprogramma van 8.000 woningen wordt gerealiseerd in het betaalbare segment. Het betaalbare segment bestaat naast de sociale huur uit middeldure huur met een aanvangshuur tot circa EUR 1.020,- per maand (met prijspeil 2021, jaarlijks geïndexeerd met het percentage waarmee het bedrag, bedoeld in artikel 13.1.a van de Wet op de huurtoeslag wordt gewijzigd) en koopwoningen met een v.o.n. prijs tot de NHG- grens 2021 (EUR 325.000,- exclusief energiebesparende maatregelen) De grens voor betaalbare koopwoningen wordt jaarlijks op basis van de NHG-indexatie aangepast. 


Bedreiging voor Westergouwe?


De vraag is in hoeverre Gouda grip kan houden op de ontwikkelingen voor het Vijfde Dorp nu ze haar aandeel in de Grondbank (voor een goede prijs) verkoopt. 

Lopen we niet het risico dat deze wijk een aanzuigende werking gaat krijgen en de ambities van Westergouwe onder druk komen te staan.

Wethouder Rogier Tetteroo maakt zich daar niet echt zorgen over. Weliswaar gaat Zuidplas over haar eigen ontwikkeling, maar er is al jaren goede regionale afstemming tussen de gemeenten over bouwprojecten op hoog detailniveau. 

Inzet zal zijn dat er een voldoend gevarieerd aanbod zal zijn en gebieden elkaar aanvullen en niet beconcurreren. 


Voordeel van de ontwikkeling van zowel Westergouwe als het Vijfde Dorp is dat er nu een grotere kans bestaat op een extra treinstation op de lijn Gouda – Alphen aan den Rijn. Mogelijk na 2030 ook op de hoofdroute.


Knelpunt N207 en N457Langs Westergouwe loopt de N207/N457, die nu al tijdens de spits het verkeer maar moeilijk kan verwerken. De zorg bestaat dat dit door de bouw van het Vijfde Dorp alleen nog maar een groter probleem gaat worden, al wordt op dit moment uitgegaan van maximaal 3% extra verkeer. 


Er liggen plannen om diverse aanpassingen te gaan doen, waaronder het verdubbelen van de N457 en extra aansluitingen te maken voor Westergouwe bij het Weegje (3) en aan de westzijde (2). Bij het Weegje wordt de kruispuntcapaciteit vergroot en dat geldt ook voor de Eurorotonde (4). Er komen ook verkeerslichten ter vervanging van de bestaande rotondes en ook bij de aansluiting aan de westzijde (2) komen verkeerslichten.


Wensen en bedenkingen


Daarnaast zal het ook gaan helpen als bij de ontwikkeling van het Vijfde Dorp de ambitie om het autogebruik te gaan terugdringen zo snel mogelijk handen en voeten krijgt en daarom heeft de ChristenUnie een zienswijze ingediend, gesteund door meerdere fracties, met de volgende inhoud:


“In de overeenkomst wordt gesproken over een “Modal Shift”, waarbij wordt gedoeld op verandering van vervoerwijze In dit geval met de intentie om het autogebruik te verminderen ten faveure van het gebruik van de fiets en OV. 

Wij roepen de initiatiefnemers op bij start van de ontwikkeling van Het Vijfde Dorp direct actief in te zetten op de realisatie van deze ambitie, zodat de behoefte aan autogebruik zo snel mogelijk vanaf de start met goede alternatieven kan worden verminderd.”


Daarnaast zijn door andere fracties ook nog andere wensen en bedenkingen ingebracht die de ChristenUnie voor een deel heeft gesteund. Ik noem er enkele:


 1. Afstemming van het ruimtelijk beleid is essentieel (VVD, mede gesteund door ChristenUnie)
 2. Toetsen verkeersdrukte voor Westergouwe bij de ontwikkelingen van Het Vijfde Dorp (VVD, mede gesteund door ChristenUnie)
 3. Gemêleerd bouwen (CDA, gesteund door CU)
 4. Bedrijvigheid > goede afstemming tussen de gemeenten mede in verband met concurrentie (CDA, mede gesteund door de ChristenUnie)
 5. Waterverbindingen > kijk daar goed naar (Gouda’s 50+ Partij, mede gesteund door ChristenUnie)
 6. Zelfbewoningsplicht (Gouda’s 50+ Partij, mede gesteund door ChristenUnie)
 7. Treinstation belangrijk (Gouda’s 50+ Partij, mede gesteund door ChristenUnie)
 8. Rijke mix aan mobiliteit om mensen uit de auto te laten blijven (Partij voor de Dieren, mede gesteund door ChristenUnie)
 9. Faunapassages bij verbinding natuurgebieden (Partij voor de Dieren, mede gesteund door ChristenUnie)
 10. Spelregels voor regionale huisvesting en vestiging bedrijven blijven gelden (D66, mede gesteund door ChristenUnie)

De komende jaren zullen in Gouda en in de regio duizenden woningen worden gebouwd en dat is goed nieuws voor de velen die op zoek zijn naar een (betaalbare) woning. 

Laten we hopen dat de economie zich gunstig blijft ontwikkelen zodat de plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

Inleiding

Opzij opzij, opzij, maak plaats,
maak plaats, maak plaats, we hebben ongelofelijk veel haast. Aan dit liedje van
Herman van Veen moet ik altijd denken als ik ’s ochtends van huis weg rijd. Het
maakt niet uit of dat ik met de auto naar mijn werk ga of dat ik de kinderen
met de fiets naar school breng. Iedereen wil tegelijkertijd en zo snel en
veilig mogelijk naar zijn bestemming komen. Maar kan dat wel in een compacte stad
als Gouda? Daarnaast zal de komende jaren het verkeer snel moeten verduurzamen
om te zorgen dat we ook daadwerkelijk onze duurzaamheidsambities als stad gaan
waarmaken.

Mobiliteitsplan Gouda

Groen licht voor Gouda als fietsstad
Deze onderwerpen kwamen terug in
het mobiliteitsplan die de gemeenteraad op woensdag 20 september jl. heeft
vastgesteld. In dit mobiliteitsplan zit een duidelijke keuze: kies voor de
fiets voor de korte en middellange afstand en kies voor duurzaam vervoer.
Tegelijkertijd werd de ambitie benoemd om doorgaand verkeer door Gouda zoveel
mogelijk te verminderen en dat verkeer gebruik te laten maken van de ringwegen
om de stad.

Dit sluit goed aan bij de idealen
van de ChristenUnie. We kiezen namelijk voor duurzaamheid en Gouda als
fietsstad.

Wegafsluitingen

Het mobiliteitsplan stelde ook
wegafsluitingen voor op de singels rondom de binnenstad, de nieuwe veerstal en
op de Bodegraafsestraatweg ter hoogte van voetbalclub Olympia. Die ambitie
vindt de ChristenUnie onvoldoende onderzocht om nu al steun aan te geven. We
hebben daarom samen met het CDA en andere partijen gewerkt aan een amendement
om de afsluiting op de Bodegraafsestraatweg uit het mobiliteitsplan te halen.
Bij de andere ‘knippen’ hebben we voorgesteld vooral het gesprek aan te gaan
met de stad, dus niet alleen met direct aanwonenden van de singels, maar ook
met de ondernemers en weggebruikers in de binnenstad. Deze groepen maken zich
grote zorgen over de bereikbaarheid.

Bereikbaar blijven kan
bijvoorbeeld door het verbeteren en vergroten van de capaciteit van de N207 ter
hoogte van Westergouwe, waar de ChristenUnie zich al een aantal jaren voor
inzet. Maar dit kan ook door betere afstemming van verkeerslichten. Dit is
trouwens ook een randvoorwaarde om Gouda als fietsstad serieus op de kaart te
zetten. We moeten echt ruimte geven aan de fiets.

Schoolzones

Actie Veilig Verkeer Nederland

De ChristenUnie heeft zich ook
ingezet voor de verkeersveiligheid rondom scholen. In Gouda bestaat bij de
scholen de behoefte dit probleem op te pakken. Naast het aanleggen van
schoolzones in de openbare ruimte, moeten scholen ook met ouders en kinderen
hierover blijvend in gesprek gaan. Wijkteam Plaswijck is al ver met de
voorbereiding voor drie schoolzones en had ook nog budget klaar liggen. We
hebben aan het college gevraagd dit initiatief op te pakken en te zorgen dat
begin 2018 naar tevredenheid de schoolzones zijn gerealiseerd. Tevens hebben we
gezorgd dat het college rond de zomer van 2018 met een plan van aanpak komt
voor schoolzones in de gehele stad, inclusief een financieel dekkingsvoorstel.

Tot slot

Tot slot nog een suggestie voor
het verbeteren van de verkeersveiligheid: het helpt als we ’s ochtends allemaal
iets minder haast hebben en oog hebben voor elka
ar!

Elke ochtend en avond is het weer zover. De N207
ter hoogte van Westergouwe staat dan muurvast. In de ochtendspits is dit al
gauw van 7 uur in de ochtend tot soms wel 9.30 uur. In de avondspits is het
vaak vanaf 16 uur tot 18.30 uur een gekkenhuis. Tijd voor een oplossing! 
Foto; Theo Krins, juni 2017

Aanleiding

Al sinds 2015 vraagt de ChristenUnie naar een oplossing voor deze congestie. Steeds meer Gouwenaren
ondervinden grote hinder en veel vertraging om de stad uit te komen. Het
verkeer loopt vast doordat de rotonde N457/ N207 de verkeersstromen niet
aankan. De vertraging kan soms flink oplopen. De vertraging loopt ook verder op
doordat veel regionaal vrachtverkeer van deze route gebruik maakt en deze
moeilijker kunnen invoegen op de drukke rotonde. 

Westergouwe

Op dit moment wordt de wijk Westergouwe gebouwd.
Deze wijk ontsluit ook direct op de N207. Het is soms al lastig bij drukte
de wijk uit te rijden. Naar twee kanten toe is er dan al langzaam
rijdend verkeer. Hoe ziet dat eruit als de wijk steeds verder uitbreid en er
steeds meer inwoners in de wijk komen wonen? Er moet dus snel een oplossing komen voor dit probleem. 

Artikel 38 vragen

Dit is de
reden dat de ChristenUnie vragen gesteld heeft aan het college. De
SGP en SP dienen deze vragen mede in. De vragen die gesteld zijn, zijn
de volgende:

 1. Welke acties heeft het
  college de laatste jaren ondernomen om dit probleem op te lossen?
  Wij ontvangen graag een in de tijd
  gerangschikt overzicht.
 2. Zijn er in dat kader ook al
  gesprekken gevoerd met de provincie? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst?
 3. Op welke manier gaat het
  college zich verder inspannen dit probleem op korte termijn op te lossen?
 4. Aan welke concrete
  scenario’s wordt gedacht om de doorstroming van het verkeer te verbeteren? Wat
  is de voorkeursvariant van het college en van de andere betrokken partijen?
 5. In hoeverre houdt het
  college bij de keuze van de oplossing ook rekening met de toename van verkeer
  van de nieuwe bewoners uit Westergouwe? Hoe ziet de groei van inwoners in
  Westergouwe er de komende 5 jaar precies uit en tot hoeveel extra
  verkeersbewegingen gaat dat naar verwachting leiden?
   

We zijn benieuwd naar de beantwoording van het
college van burgemeester en wethouders. Aangezien het politiek reces is, kan het
antwoord nog wel enkele weken op zich laten wachten.

Op vrijdag 30 oktober 2015 was het dan eindelijk
zover. De eerste paal werd geslagen voor de woningbouw in Westergouwe fase 1,
de nieuwe woonwijk in Gouda die ongeveer 4.000 woningen gaat tellen. Hierdoor
groeit Gouda van 72.000 inwoners nu naar zo’n 85.000 inwoners. In deze blog heb
ik aandacht voor dit moment. Maar ook aandacht voor de problemen die n moeten
worden opgelost zoals de bereikbaarheid. Tevens moet er volgens de ChristenUnie
meer aandacht komen voor duurzaam bouwen, zo snel als mogelijk, maar in ieder
geval bij de start van de 2e fase.
1e
paal; 30 oktober 2015

Ik woonde deze feestelijke bijeenkomst bij,
gezamenlijk met vele anderen. Op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum was
een feesttent opgebouwd en alle nieuwe bewoners waren uitgenodigd.
Ook oud-minister Peijs die in 2004 groen licht had gegeven voor de bouw van deze woonwijk was bij het slaan van de eerste paal voor een huis aan de Burgemeester van Dijkesingel.
Na vele toespraken van o.a. deze oud-minister de projectleider en een
3D film met een presentatie van wethouder Tetteroo kwam het moment dat iedereen naar
buiten ging. De paal was voorzien van handtekeningen van de eerste bewoners.
Nadat de paal geslagen was, werd er nog met confetti geschoten en was er nog
een borrel. Goed om zo’n punt te markeren, zeker als je weet dat men sinds 1976
al over deze nieuwe woonwijk spreekt. 

2e
fase Westergouwe
Terwijl de eerste paal de grond in verdween, boog
ik me al over de exploitatie van de 2e fase Westergouwe. Die moest
nu immers al worden vastgesteld door de gemeenteraad, wil je straks na de realisatie van de 1e
fase weer woningen kunnen aanbieden. De cijfers waren geheim en vandaar dat ook
een deel van deze vergadering en de besluitvorming met gesloten deuren plaats
vond. We hebben o.a. extra vragen gesteld over hoe de exploitatie eruit ziet en
hoe de risico’s ingeschat zijn naar de toekomst toe. Ook hebben we onze zorgen
geuit over de filevorming op de N207. Dit is de hoofdontsluitingsweg voor
Westergouwe. Elke ochtend staat het verkeer hier alvast terwijl er nog een
woonwijk gebouwd moet worden. In het voorjaar werd ons verteld door het college
dat hieraan gewerkt werd. Dit begrepen we niet, toen werd vermeld dat de
provincie pas in 2021 van plan is zogenaamde turborotondes aan te leggen. Aangezien
dit probleem dus provinciaal moet worden opgelost hebben we in het debat een
motie hierover aangekondigd. Dit resulteerde in een toezegging van de wethouder
zich hiervoor in te spannen. We hopen binnen enkele maanden van hem goed nieuws
te vernemen. 
Duurzaam
bouwen
Als ChristenUnie vinden we duurzaam bouwen een belangrijk onderwerp. In Westergouwe willen we dit graag zien in een ambitie die verder gaat dan de voorgeschreven regels uit de wet. Heeft Westergouwe straks een robuust watersysteem voor
zoveel mogelijk droge voeten, ontbreekt het straks aan innovatie en
duurzaamheid als het gaat om de woningen. Ook hiervoor hadden we een motie
aangekondigd. Ons leek het goed GPRgebouwen te gebruiken om hogere
doelstellingen
te verwezenlijken. GPR-gebouwen kijkt naar duurzaamheid in de breedte,
namelijk naar de onderdelen energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en
toekomstwaarde en werkt met scores.
Als je volgens de wettelijk normen bouwt, scoor je rond de 6 met dit systeem. We hadden voorgesteld om te gaan voor een score van een 7,5 (onderscheidend duurzaam) met de ambitie naar de 8 (hoog niveau van duurzaam). 
Nu bleek bij het indienen van de motie dat veel partijen de nadruk legde op het woord duur i.p.v. duurzaam. Ik vond dit bijzonder, want zelfs marktpartij en bouwer Heijmans vermeld op hun site duurzamer te willen bouwen en een GPRscore van een 7,5 als minimale norm te gebruiken. Het kan dus wel

De wethouder gaf daarnaast aan het systeem GPR-gebouwen  als opgelegde regeltje te zien die het doel voorbij gaan. Het zou veel te veel arbeidsuren en andere kosten met zich meebrengt. Een woning wordt wel €6.000 tot 12.000 duurder, werd gesteld. Daarbij werd echter niet verteld dat de energiekosten en onderhoudskosten de jaren daarna wel veel lager liggen en een woning bouwt die vele malen duurzamer is! Bovendien vallen de kosten en inzet van uren erg mee, de woning moet immers toch al gecontroleerd en berekend worden.
  
Tot slot kon je volgens de wethouder met GPR de woningen niet beter verkopen. Dat klopt, GPR meet namelijk duurzaamheid en is niet voor marketing bedoeld. Je kan de uitkomsten daarentegen wel als marketing gebruiken. Kopers willen graag een duurzame woning met lage energierekening en weinig onderhoud. 
Door  onduidelijkheid die over de motie ontstond en een andere kijk en uitleg van de
wethouder
, hebben we de motie aangehouden. We gaa
n nu
kijken hoe we meer aandacht kunnen krijgen voor duurzaam  bouwen, niet alleen in Westergouwe maar ook
in de rest van de stad. Over enkele weken behandeld de gemeenteraad de
woonvisie. Op dat moment zullen w
e waarschijnlijk terug komen met een motie voor duurzaam
bouwen die uitgaat van stimuleren en waarvan voor ons als raad de resultaten
ook meetbaar zijn of meetbaar gaan worden. Wordt vervolgd!