Berichten


De
laatste maanden worden we als raadsleden bestookt met mailtjes en foto’s over
de rotzooi die ligt rondom de containers bij Winkelcentrum Bloemendaal.
Van alle
kanten, ook door de ChristenUnie, is er 
aandacht gevraagd voor dit probleem, omdat de situatie daar een
regelrechte aanfluiting is en een verloederde indruk maakt.
Achtergrond
In 2014 zijn door de gemeente, de
beheerder van het winkelcentrum, de winkeliersvereniging en Cyclus afspraken gemaakt.
Na verbouwing van het winkelcentrum
kwamen bij de gemeente namelijk klachten van bewoners over de losse
afvalcontainers van ondernemers die vaak langdurig op straat bleven staan omdat
ondernemers individueel contracten afsloten met verschillende afvalinzamelaars
die op verschillende tijden afval kwamen inzamelen.
In 2014 zijn er daarom afspraken gemaakt
tussen de hiervoor genoemde partijen. Op grond van deze afspraken is rond het
winkelcentrum een aantal extra ondergrondse containers voor restafval en
plasticafval voor de ondernemers geplaatst. Verder is afgesproken dat de
ondernemers papier en glas in de bestaande containers voor de bewoners mogen
deponeren. 
Vrijwel alle ondernemers in het winkelcentrum hebben een contract
met Cyclus voor het inzamelen van bedrijfsafval afgesloten. Bedrijven die geen
contract met Cyclus hebben, maken deel uit van een (winkel)keten die het afval
zelf verwijdert. Door deze afspraken is de situatie volgens de gemeente aanmerkelijk
verbeterd.
De gemeente geeft daarbij wel aan dat het
nog regelmatig gebeurt dat afval naast de containers wordt geplaatst met name
op zaterdag aan het eind van de middag, ondanks het feit dat de meeste
containers – aldus de gemeente – op zaterdag worden geleegd.

Vaker Legen 
Op
zichzelf lijkt bovenstaande aanpak verdedigbaar, maar sinds de start in 2015 blijkt dat met regelmaat de containers overvol zijn en er bij diverse containers
afval naast de containers wordt gezet. Daarmee lijkt de oproep van de bewoners
gerechtvaardigd dat in ieder geval rond het weekend de containers vaker moeten
worden geleegd of dat er meer containers moeten worden geplaatst. Dat laatste moet wel met oog voor de omgeving gebeuren, want teveel containers op één locatie is geen fraai gezicht.

Weerbarstig
Naar
aanleiding van de klachten over deze locatie is er door de gemeente met de
betrokken partijen overleg geweest om dit weerbarstige probleem op te gaan
lossen.
Dit heeft
er toe geleid dat er een extra container is geplaatst voor karton en wordt er
nagegaan of containers die minder intensief worden gebruikt kunnen worden
verplaatst.
Ook zal
de gemeente waar nodig handhaven. Dat laatste is een belangrijke stap, maar of
dat afdoende is moet ik nog zien.
Ook wordt
aangegeven dat Cyclus de momenten waarop ze het afval inzamelt voor zover
mogelijk heeft geoptimaliseerd. Het lijkt er echter op dat dit dus nog niet tot
het gewenste resultaat heeft geleid. Er wordt door bewoners bijvoorbeeld
geconstateerd dat bij het legen van de containers het voorkomt dat bepaalde
containers worden overgeslagen.
Afgelopen
weekend heb ik ook met verbazing naar de troep bij de containers gekeken en het
moet nu – na bijna twee jaar overlast – toch echt een keer afgelopen zijn.
Namens de
ChristenUnie zal ik aandacht blijven vragen voor dit probleem met de ambitie
dat dit in 2016 definitief wordt opgelost.

Met dank aan Piet Meijer,
bewonerscommissie Gildenburg