Berichten

Dit nieuwe seizoen begon de gemeenteraad met een
presentatie over het 
verkeerscirculatieplan. Een plan die momenteel drie varianten kent en die
tussen de 27 en 30 miljoen kosten. De vraag is welke variant of combinatie van
varianten de gemeenteraad gaat kiezen. In deze blog mijn eerste reactie en de
vraag aan u om te reageren. Als ChristenUnie zullen we bij de verdere behandeling van dit plan in ieder geval pleiten voor voldoende participatie met de inwoners en bedrijven, voordat we het plan als gemeenteraad gaan vaststellen.

Hieronder in het kort de omschrijving van de drie
varianten.

 
Variant 1; 30 km zones
 • autoverkeer bundelen op randwegen door stoplichten slim in te stellen, extra groen voor verkeer op de randweg
 • wegen binnen de randweg (dus ook de singels en de
  meeste hoofdwegen) transformeren naar 30 km straten
 • Extra prioriteit voor voetgangers en fietsers op
  kruispunten binnen de randwegen (waaronder de Kleiwegbrug)
De binnenstad krijgt in deze variant minder gemotoriseerd
verkeer te verwerken en andere verkeerseffecten zijn beperkt. Alle
parkeerplaatsen blijven bereikbaar en er is een goede doorstroming op
hoofdroutes.

Variant 2;
Eenrichtingsverkeer

 • autoverkeer bundelen op randwegen, wegen binnen de
  randweg transformeren naar 30 km straten conform variant 1
 • éénrichtingverkeer invoeren bij de Spoortunnel,
  Blekerssingel, Nieuwe Veerstal, Kattensingel en Burgemeester Jamessingel.
 • Zakpalen op de West- en Oosthaven
 • Parkeerverwijssysteem voor de binnenstad
De binnenstad, singels en de Joubertstraat krijgen
minder verkeer. Bodegraafse Straatweg en de Koningin Wilhelminaweg krijgen ongeveer
20% meer verkeer. Alle parkeerplaatsen blijven bereikbaar en er is een goede doorstroming
op hoofdroutes.
Variant 3;
Sectorenmodel en autoluwe binnenstad
 • autoverkeer bundelen op randwegen, wegen binnen de
  randweg transformeren naar 30 km straten conform variant 1 en 2
Deze variant richt zich voornamelijk door het
toevoegen van een aantal knippen in wegen in de stad. Dit betekent dus er voor
de auto geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. Knippen worden voorgesteld ter
hoogte van:
 1. Veerstal (tussen Oost- en Wethaven)
 2. Fluwelensingel (bij Klein Amerika)
 3. Kattensingel – Spoorstraat
 4. Noord- Zuid relatie bij knooppunt Bodegraafsestraatweg
 5. Tussen Molenmeesterslag en Dijkgraafslag (bij
  Driewegplein)
 6. Graaf Florisweg – Zuidelijke Zwarteweg (linksaf en
  rechtsaf knippen).

Dit model heeft het meest effect op een afname van
verkeer bij de binnenstad, singels, Joubertstraat en Bodegraafsestraatweg. De Koningin
Wilhelminaweg kent juist een toename van 10% autoverkeer. Daarnaast is dit
netwerk minder robuust en zijn bij incidenten minder alternatieve routes
beschikbaar.

Randwegen voldoende capaciteit?

De
presentatie gaf een lange termijn doel weer voor het verkeer in Gouda. Een
verhaal dat goed gepresenteerd werd en met veel overtuiging werd gebracht.
Echter, hoe langer ik over de varianten nadenk, hoe meer vragen ik krijg.
Allereerst gaan alle varianten uit van het zo goed mogelijk benutten van de
randwegen van Gouda. Nu weet ik echter vanuit de praktijk dat deze randwegen
zeker in de ochtend en avondspits eigenlijk het vele verkeer nu al nauwelijks aan
kunnen. Wanneer je dan nog meer verkeer van de stad hierop wilt afwikkelen
lijkt dat niet te gaan werken. Maar laten we er nu even vanuit gaan dat dit
toch kan. Over welke varianten moeten we dan nadenken?

Een eerste
reactie
Ik kan het niet laten een eerste
reactie te geven. Ik zie een verkeersplan die op dit moment te veel uitgaat van
theoretische modellen en weinig rekening houdt met de Goudse praktijk. Er
zitten zeker goede maatregelen in om te komen tot een stad die meer ruimte
geeft voor de fiets, iets wat de ChristenUnie omarmt. Maar is de stad straks
nog wel bereikbaar met uw auto? Terecht wordt gesteld dat variant 3 minder
robuust is. Woont u bijvoorbeeld in de Kadebuurt of Kort Haarlem en u wilt de
stad uit, kunt u alleen nog zuidelijk de stad uit of via Goverwelle. Is dat
wenselijk? Ik ben bang dat deze variant te weinig uitgaat van het feit dat de
meeste inwoners de komende tijd voor o.a. hun werk één of twee auto’s in bezit
hebben die veelal de stad moeten verlaten. Er kan dus de nodige overlast in de
wijken gaan ontstaan. Je kan dan eigenlijk niet meer met de auto het spoor over
naar de andere kant van de stad, behalve op de ringwegen. Ik zie daarom weinig
in knippen 4 tot en met 6 van de derde variant. Wel zie ik een voordeel van de
knippen voor de binnenstad. Hier kan door de knippen Veerstal (tussen Oost- en
Wethaven), Fluwelensingel (bij Klein Amerika) en de knip Kattensingel –
Spoorstraat meer ingezet worden op minder verkeer op de singels en met
bezoekers parkeren aan de randen van de stad. Maar zijn hier knippen voor nodig,
of zou éénrichtingsverkeer op de Singels ook al een verbetering zijn? Daarnaast
kan wellicht een eerste stap naar minder verkeersdrukte gezet worden door het
terugdringen van autoparkeren in de openbare ruimte en het gaan toewerken naar parkeergarages
aan de randen van de binnenstad. Dit maakt een verdere kwaliteitsimpuls van de
binnenstad mogelijk waarbij weer meer de ligging van de binnenstad aan het
water benut kan worden.
Oog voor bereikbaarheid

Van belang blijft dat de visie
ook leidt tot concrete resultaten. Resultaten die we in ieder geval op korte of
middellange termijn als ChristenUnie willen zien, zijn:

 1. Fiets: vlotte doorstroming van
  fietsers op hoofdroutes, rekening houdt met het toenemend belang van (elektrisch)
  fietsverkeer, aanleggen van fietssnelroutes, fietsveiligheid (elk jaar 1
  knelpunt oplossen) en voldoende fietsenstallingen.
 2. Verdere aanleg van
  verkeersveilige schoolzones
 3. Autoluwe singels waarbij gezocht
  wordt naar breed draagvlak bij de stakeholders in combinatie met parkeren aan
  de randen van de stad voor bezoekers en toeristen van de binnenstad (Bijv. bij
  Go-Stores).
 4. Een duurzame transportservice voor bedrijven in de binnenstad en het invoeren van een verbod op vervuilende vrachtauto’s vanaf 2025.
Wat vindt
u een goede variant?
Ik ben benieuwd wat u als lezer vindt van deze
varianten en welke conclusie u trekt? Het zijn deels verregaande maatregelen.
Voorstel waar nu aan gedacht wordt is overigens wel stap voor stap naar
bijvoorbeeld variant 3 te werken. Dit ook gezien de financiën. In die tijd kan
ook draagvlak ontstaan voor met name de knippen in de wegenstructuur. Laat u
een reactie achter? dan kan ik uw reactie meenemen in de afweging van de
ChristenUnie bij het vaststellen van het verkeerscirculatieplan.


Wat mij betreft zijn  we op weg naar een optimaal bereikbaar Gouda met
in ieder geval veel aandacht voor de fiets!

archeologisch onderzoek 2015

In de gemeenteraad is op
woensdag 1 juni 2016 kort gesproken over de plannen voor de dijkverzwaring van
de Hollandsche IJssel. Dit gaat om het deel vanaf de Stolwijkersluis tot aan het sluiseiland.
De dijk wordt veiliger gemaakt, zodat de dijk weer voldoet aan de nieuwe
normen. De gemeenteraad had weinig vragen meer, mede omdat een goede
voorbereiding heeft plaatsgevonden. Ik heb mijn waardering uitgesproken over
deze voorbereiding, want zo’n groot project zonder dat er zienswijzen binnenkomen
is gewoon goed werk. Hier kunnen sommige lopende bouwprojecten in Gou
da een
voorbeeld aan nemen!

Vuillebrassluis
Vanuit mijn rol als
waterambassadeur heb ik na samenspraak met onder andere “Gouda Sterk aan de IJssel” nog aandacht gevraagd voor het beleefbaar maken van de rijke historie
van Gouda.
De Breevaart
liep tot eind 1800 ter hoogte van de Karnemelksloot in volle breedte rechtdoor
over de Krugerlaan en was door de Vuilebrassluis verbonden met de
Hollandsche IJssel.
Dit stukje Rijnlandse geschiedenis
is geografisch zo uniek om ter plekke uit te leggen, dat door “Gouda sterk aan
de IJssel” al aan Rijnland gevraagd is om de plek van de sluis fysiek en met
uitleg duidelijk te maken. Ik heb hier nu nogmaals aandacht voor gevraagd. ik
hoop dat in ieder geval dit soort plekken historisch gezien weer meer aandacht
krijgen, in ieder geval met meer informatie. Maar de sluis ligt zelfs voor een
gedeelte nog in tact onder de dijk, dus meer dan een informatiebordje is zeker
een overweging waard! Bij wethouder Niezen leek dit idee niet direct bekend,
maar ik hoop nu dat door het benoemen van dit thema, de historie van deze plek
voor iedereen geen geheim meer blijft
artikel Goudsche Courant 13-06-1889, sloop van de Vuilebrassluis
Leo Vroman; gedicht aan de dijk
Een ander onderwerp waarvoor ik aandacht heb
gevraagd is het initiatief van een groep bewoners om een gedichtenlint langs de
dijk te plaatsen. Een plek buitendijks is nu het idee, ook gezien de positieve
ontwikkelingen van Goudasfalt aan de overkant van de rivier. Het gaat om een
gedicht van Leo Vroman: Aan de dijk.
Een gedicht dat Leo Vroman schreef voor Klara Smeets…..
       AAN DE DIJK
Dichterbij
kan ik niet zijn
dan
vertoning van dit gedicht.
Met een
paar gram lichaamsgewicht
ben ik
mijzelf in het klein.
Hoe vaak
toen ik hier lag
knarsten
vlak boven mij
mensen op
fietsen voorbij
en niemand
die mij zag.
Nog sta ik
niet graag te kijk,
dus laat
mij maar liggend leven
door
bloeiend gras omgeven
onder aan
deze dijk.
Leo Vroman
Fort Worth, 16 juli 2013
Het gedicht “Aan de dijk”  is door Leo Vroman geschreven aan Klara Smeets
en is voor het eerst gepubliceerd in de bundel van deSub Signo Leonis (Drukkerswerkplaats
Gouda) zie:
www.drukkerswerkplaats.nl/een-raam-op-mijn-tafelblad/
Tot slot
Het gedicht van Leo Vroman lijkt er te gaan komen. Het zou mooi zijn als ook aandacht komt voor de Vuillebrassluis, want
ook die sluis verteld een mooi verhaal over de rijke geschiedenis van onze
mooie stad Gouda.