Berichten

Al eerder vroeg ik aandacht voor het bouwen van nieuwe woningen aan de Hollandsche IJssel. Het is logisch dat als er een bedrijf met bedrijfsgebouwen heeft gestaan een herontwikkeling met woningen wordt voorbereid. Het gaat er echter wel om hoe deze woningen zorgen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Met deze reden heb ik over het bouwproject Goejanverwelledijk 26-30 vragen gesteld. Hoe kan een rij van 4 aaneengesloten woningen die bovendien het zicht wegnemen op de molen Beneden Haastrecht voldoen aan de kwaliteitseisen die we als gemeenteraad in de visie ‘Hollandsche IJssel in zicht 2020’ als kaders hebben meegegeven? 
februari 2018
Hollandsche IJssel in Zicht
De visie ‘Hollandsche IJssel in
zicht’ is in april 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie benoemd een
aantal wenselijke gebiedsidentiteiten en structuurdragers. Voor de Goejanverwelledijk wordt uitgegaan dat vanaf de dijken de
rivier zichtbaar is en op verschillende plekken kan worden betreden. Alleen
functies met een landelijk karakter en bij het rivierengebied passende
beplanting passen in dit gebied. Bebouwing is uitgesloten (dus ook woningbouw),
tenzij het kleinschalig en landelijk van karakter is en bij de dijk ligt.
Recreatieve voorzieningen zijn op vrijkomende bedrijfslocaties mogelijk, mits
zij het rivierenland ter plekke versterken. Verbetering van de beeldkwaliteit
en de toegankelijkheid van de rivieroever d.m.v. een op de omgeving aansluitend
oeverpad, moeten hierbij integraal worden meegenomen.
Visiekaart
Vragen in 2017
Op 21 februari 2017 stelde de fractie van
de ChristenUnie samen met de PvdA artikel 38 vragen over het volbouwen van de oevers van de Hollandsche IJssel. In de beantwoording werd toen aangegeven dat
de visie “Hollandsche IJssel in zicht 2020” nog steeds actueel is en deze
leidend is voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Inmiddels is een omgevingsvergunning verleend voor een bouwplan aan de Goejanverwelledijk 26-30
en is tevens afgeweken van het bestemmingsplan. Helaas was geen volledige bestemmingsplanwijziging nodig, zodat we als gemeenteraad bij dit bouwplan niet in positie kwamen…..

Vragen in 2018
De ChristenUnie maakt zich
echter zorgen over het verder volbouwen van de oevers en het niet benutten van de kwaliteiten die in de visie zijn vastgesteld voor de Hollandsche IJssel
en heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

 1. In hoeverre is het
  college het met de ChristenUnie eens dat we terughoudend moeten omgaan met het
  bouwen langs de Hollandsche IJssel?
 2. In hoeverre is het
  college het met de ChristenUnie eens dat eventuele nieuwe ruimtelijke
  ontwikkelingen moeten zorgen voor het behoud en verbetering van het zicht op de
  Hollandsche IJssel?
 3. Hoe houdt dit
  bouwplan rekening met het behoud en verbeteren van het zicht op de Hollandsche
  IJssel?
 4. Hoe is in dit
  bouwplan rekening gehouden met het zicht op en voldoende windvang voor de aan
  de overzijde gelegen molen Beneden Haastrecht?
 5. Op welke manier
  past deze ruimtelijke ontwikkeling in de visie ‘Hollandsche IJssel in zicht
  2020’ (zie pagina 49 en 57 van de visie) en hoe is rekening gehouden met het
  wandelpad langs de Hollandsche IJssel?
 6. Wat is de reden dat
  het college van het bestemmingsplan is afgeweken voor dit bouwplan op deze
  locatie?
 7. Op welke manier is
  rekening gehouden met de input van de werkgroep Gouda Krimpenerwaard en
  stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel bij het verlenen van vrijstelling van het
  bestemmingsplan in de omgevingsvergunning?
 8. Welke maatregelen
  kan en wil het college nemen om te voorkomen dat de oevers langs de Hollandsche
  IJssel verder vol worden gebouwd en die ervoor zorgen dat de openheid van het
  landschap behouden blijft?
 9. In hoeverre is het
  college bereid de gemeenteraad actief te informeren over de uitkomst van het
  bezwaar dat stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel heeft ingediend? 
Tot slot 
Wat zou het toch fijn zijn als niet meer gevochten hoeft te worden voor ruimtelijke kwaliteit van de Hollandsche IJssel maar met zorg tot ontwikkelingen wordt gekomen. We hopen dat de antwoorden op onze vragen kunnen bijdragen aan een definitieve verandering in gepast bouwen langs de Hollandsche IJssel.

 

archeologisch onderzoek 2015

In de gemeenteraad is op
woensdag 1 juni 2016 kort gesproken over de plannen voor de dijkverzwaring van
de Hollandsche IJssel. Dit gaat om het deel vanaf de Stolwijkersluis tot aan het sluiseiland.
De dijk wordt veiliger gemaakt, zodat de dijk weer voldoet aan de nieuwe
normen. De gemeenteraad had weinig vragen meer, mede omdat een goede
voorbereiding heeft plaatsgevonden. Ik heb mijn waardering uitgesproken over
deze voorbereiding, want zo’n groot project zonder dat er zienswijzen binnenkomen
is gewoon goed werk. Hier kunnen sommige lopende bouwprojecten in Gou
da een
voorbeeld aan nemen!

Vuillebrassluis
Vanuit mijn rol als
waterambassadeur heb ik na samenspraak met onder andere “Gouda Sterk aan de IJssel” nog aandacht gevraagd voor het beleefbaar maken van de rijke historie
van Gouda.
De Breevaart
liep tot eind 1800 ter hoogte van de Karnemelksloot in volle breedte rechtdoor
over de Krugerlaan en was door de Vuilebrassluis verbonden met de
Hollandsche IJssel.
Dit stukje Rijnlandse geschiedenis
is geografisch zo uniek om ter plekke uit te leggen, dat door “Gouda sterk aan
de IJssel” al aan Rijnland gevraagd is om de plek van de sluis fysiek en met
uitleg duidelijk te maken. Ik heb hier nu nogmaals aandacht voor gevraagd. ik
hoop dat in ieder geval dit soort plekken historisch gezien weer meer aandacht
krijgen, in ieder geval met meer informatie. Maar de sluis ligt zelfs voor een
gedeelte nog in tact onder de dijk, dus meer dan een informatiebordje is zeker
een overweging waard! Bij wethouder Niezen leek dit idee niet direct bekend,
maar ik hoop nu dat door het benoemen van dit thema, de historie van deze plek
voor iedereen geen geheim meer blijft
artikel Goudsche Courant 13-06-1889, sloop van de Vuilebrassluis
Leo Vroman; gedicht aan de dijk
Een ander onderwerp waarvoor ik aandacht heb
gevraagd is het initiatief van een groep bewoners om een gedichtenlint langs de
dijk te plaatsen. Een plek buitendijks is nu het idee, ook gezien de positieve
ontwikkelingen van Goudasfalt aan de overkant van de rivier. Het gaat om een
gedicht van Leo Vroman: Aan de dijk.
Een gedicht dat Leo Vroman schreef voor Klara Smeets…..
       AAN DE DIJK
Dichterbij
kan ik niet zijn
dan
vertoning van dit gedicht.
Met een
paar gram lichaamsgewicht
ben ik
mijzelf in het klein.
Hoe vaak
toen ik hier lag
knarsten
vlak boven mij
mensen op
fietsen voorbij
en niemand
die mij zag.
Nog sta ik
niet graag te kijk,
dus laat
mij maar liggend leven
door
bloeiend gras omgeven
onder aan
deze dijk.
Leo Vroman
Fort Worth, 16 juli 2013
Het gedicht “Aan de dijk”  is door Leo Vroman geschreven aan Klara Smeets
en is voor het eerst gepubliceerd in de bundel van deSub Signo Leonis (Drukkerswerkplaats
Gouda) zie:
www.drukkerswerkplaats.nl/een-raam-op-mijn-tafelblad/
Tot slot
Het gedicht van Leo Vroman lijkt er te gaan komen. Het zou mooi zijn als ook aandacht komt voor de Vuillebrassluis, want
ook die sluis verteld een mooi verhaal over de rijke geschiedenis van onze
mooie stad Gouda.