Berichten

Burgemeester Hubert Bruls (CDA) van Nijmegen roept het kabinet op vuurwerk definitief te verbieden met oud en nieuw. Deze jaarwisseling was vanwege corona een verbod ingesteld. Op basis van hoe oud en nieuw is verlopen, vindt Bruls, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad, het tijd dat ieder jaar zo’n verbod moet gelden.

 

„De eerste tekenen van het vuurwerkverbod smaken er bij mij naar dat we dit blijven doorzetten”, zegt Bruls tegen Omroep Gelderland. „Wat Nijmegen betreft sowieso, maar ik zou zeggen tegen het kabinet: ’Nu echt doorzetten, voor het hele land een vuurwerkverbod’. Ook voor volgend jaar.”

 

Het is geen geheim dat de ChristenUnie in Gouda al jarenlang pleit voor een verbod voor consumentenvuurwerk en in die zin zijn we blij met de oproep van Hubert Bruls.

 

We moeten overigens oppassen dat de discussies niet door elkaar gaan lopen, want rond het vuurwerk spelen wat mij betreft twee aparte discussies:

1.   Vuurwerkverbod vanwege diverse argumenten op het gebied van milieu, gezondheid en arbeidsomstandigheden

2.   Vuurwerkverbod vanwege de veiligheid

 

Milieu, gezondheid en arbeidsomstandigheden

 

Door het afsteken van vuurwerk komen zware metalen en chemische stoffen in lucht, bodem en grondwater terecht. In illegaal vuurwerk kunnen zelfs zeer schadelijke stoffen zitten, zoals cadmium en perchloraat. Daarom is illegaal vuurwerk gevaarlijker en schadelijker voor het milieu dan legaal vuurwerk!

 

Luchtvervuiling

Vuurwerk veroorzaakt luchtvervuiling. Op oudejaarsavond  – kort na middernacht – schieten de concentraties fijnstof omhoog. Vooral de eerste twee uur van het nieuwe jaar: dan zit er tientallen keren zoveel fijnstof in de lucht als normaal. Metingen rond de jaarwisseling laten zien dat er in steden meer fijnstof in de lucht zit dan daarbuiten.  

Het inademen van fijnstof is schadelijk voor je gezondheid. Vooral mensen met longproblemen of een zwakke gezondheid kunnen hier flink last van hebben.

 

Bodem- en watervervuiling

De schadelijke stoffen in onverbrande resten van vuurwerk en in de kleine stofdeeltjes, dalen neer en komen dan vooral in de bodem terecht. Het gaat dan om schadelijke zware metalen, zoals koper, barium, strontium en antimoon, en in het geval van illegaal vuurwerk mogelijk ook cadmium. Barium, antimoon en strontium zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven, en schadelijk voor planten.

 

Gaandeweg verplaatst de vervuiling zich naar het oppervlaktewater. Via deze weg levert vuurwerk een forse bijdrage aan de ophoping van zware metalen in het milieu. Die zware metalen kunnen niet worden afgebroken door biologische processen en blijven dus het milieu vervuilen. 

 

Voor koper worden de milieunormen in het water overschreden. Vuurwerk draagt daaraan bij: ongeveer 18% procent van al het koper in het oppervlaktewater komt uit vuurwerk.


Arbeidsomstandigheden

Wat ook niet onvermeld mag blijven is dat er vaak sprake is van slechte en gevaarlijke werkomstandigheden in de vuurwerkfabrieken. 


Veiligheid

Vanuit het oogpunt van veiligheid is ook veel te zeggen voor een verbod voor particulier vuurwerk. De vraag is dan wel of je een alternatief wilt bieden.

Wat mij betreft zou het mooiste zijn als we dat alternatief zoeken in milieuvriendelijke oplossingen als een show met drones en/of laser in combinatie met muziek.

Een (tijdelijk) alternatief kan zijn om op één of meerdere locaties onder toezicht van professionals of gecertificeerde vrijwilligers (er zijn maar weinig professionals beschikbaar) vuurwerk af te steken en zo het aantal ongelukken zoveel mogelijk terug te dringen als ook de hoeveelheid (deels illegaal) vuurwerk die wordt afgestoken.

Daarbij kan ook gedacht worden aan een speciale show voor kinderen!

Wellicht heeft u nog andere ideeën, dan hoor ik die graag! 

,,Vuurwerk moet worden afgestoken door mensen die er verstand van hebben, niet door leken.” (Tjeerd de Faber, oogarts) 

Tenslotte

 

Ik ben benieuwd wat de nieuwe regering op dit gebied gaat doen en ook in Gouda zullen we in de gemeenteraad hierover dit jaar vast nog wel het gesprek met elkaar gaan voeren.

 

Voor nu wens ik u een gezond en veilig 2021!AD, 4 januari 2021

Al jaren wordt er in Nederland discussie gevoerd over vuurwerk, waarbij het vooral gaat om het al dan niet verbieden van afsteken van (knal)vuurwerk door particulieren.

Het meest gehoorde argument hiervoor is de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast en is het buitengewoon schadelijk voor het milieu. En laten we ook niet vergeten dat de het vuurwerk vaak wordt vervaardigd onder gevaarlijke en mensonterende omstandigheden.Gouda wil (nog) niet overgaan tot een vuurwerkverbod, maar wil wel de gelegenheid bieden om het aantal vuurwerkvrije zones uit te breiden. De ChristenUnie ziet dit als een stap in de goede richting, maar onze inzet blijft om centraal vuurwerk op bepaalde locaties te gaan organiseren en particulier vuurwerk te verbieden.
Pilot 2018


Tijdens de jaarwisseling van 2018 heeft er een pilot ‘vrijwillig vuurwerkvrije zone’ plaatsgevonden rondom de ‘Dierenopvangcentrum Gouda’ en ‘Ruiterclub Bloemendaal’. Uit de evaluatie is gebleken dat het een geslaagde pilot was. Daarnaast heeft de gemeente via de stadspeiling 2018 en een vragenlijst aan Goudse jongeren tussen 12 – 18 jaar naar de mening van inwoners gevraagd. Op basis van de ervaringen en de uitkomsten van de onderzoeken is het voorstel gedaan om de pilot met vrijwillig vuurwerkvrije zones te verbreden naar andere delen van Gouda. Het college van burgemeester en wethouders wil de Goudse inwoners die behoefte hebben aan een vuurwerkvrije zone faciliteren bij hun initiatieven. Het college gaat dus geen gebieden aanwijzen.


Voor 11 oktober aanvragen!


De komende jaarwisseling staat de gemeente (maximaal) 15 vrijwillig vuurwerkvrije zones in Gouda toe. Bewoners die hun buurt vuurwerkvrij willen hebben, kunnen nu een aanvraag indienen. Initiatieven voor een vrijwillig vuurwerkvrije zone moeten voor 11 oktober 2019 zijn ingediend.Voorwaarden voor vuurwerkvrije zone

In het ‘Stappenplan vrijwillig vuurwerkvrije zone’ staat beschreven aan welke voorwaarden een vrijwillig vuurwerkvrije zone moet voldoen om gefaciliteerd te worden door de gemeente. Zo dient het gebied groot genoeg te zijn; minimaal 125 bij 125 meter. Initiatiefnemer(s) dienen aan te tonen dat er draagvlak is, namelijk: een minimale respons van 80% van de huishoudens in het gebied. Hiervan moet 2/3 akkoord gaan met het instellen van een vrijwillig vuurwerkvrije zone. 


De gemeente faciliteert de initiatiefnemers met borden. 


Omwonenden zijn zelf verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van de zone. Politie en gemeente kunnen tussen 31 december 2019 18.00 uur en 1 januari 2020 02.00 uur namelijk niet handhaven. 


De eerste 15 initiatieven die vóór vrijdag 11 oktober 2019 zijn ingediend, worden in behandeling genomen.


Aanmelding kan via:
https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_in_Gouda/Vrijwillig_vuurwerkvrije_zone_aanvragen


Vandaag van 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur
zal in een straal van 250 meter rondom Dierenopvangcentrum Gouda en
Ruiterclub Bloemendaal een vuurwerkvrije zone worden ingesteld. Deze
vuurwerkvrije zone wordt dit jaar ingesteld bij wijze van proef. Er is
hierbij gekozen voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone, waarbij
bewoners zelf een belangrijke rol spelen in de handhaving.
In Den Haag zijn
hier goede ervaringen mee opgedaan.

Uit de draagvlakpeiling in de buurt is
gebleken dat een ruime meerderheid voorstander is van een vuurwerkvrije
zone. 91% van de bewoners in het gebied, die de enquête hebben ingevuld, is
voor een vuurwerkvrije zone. Bewoners ontvangen posters, die ze voor hun
raam kunnen hangen en het gebied is gemarkeerd met borden. Begin volgend
jaar wordt de proef geëvalueerd.
Draagvlak en communicatie

De vuurwerkvrije zone wordt in eerste instantie gefaciliteerd en
ondersteund op verzoek van de dierenorganisaties. De jaarwisseling is voor
dieren vaak zeer stressvol door het vuurwerk dat wordt afgestoken. De
bewoners uit de directe omgeving zijn een aantal weken geleden
geïnformeerd en aan hen is gevraagd om een digitale vragenlijst in te
vullen. In de brief is duidelijk vermeld dat het hier gaat om een
vrijwillige vuurwerkvrije zone en dat de basis hiervoor is dat bewoners
eigen verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken. Er zijn 365
huishoudens aangeschreven in het beoogde gebied voor een vuurwerkvrije
zone. In totaal hebben 142 mensen de vragenlijst ingevuld, dat is een
respons van 39%. Hiervan heeft 91% aangegeven voor een vuurwerkvrije zone
te zijn. Daarnaast heeft 28% aangegeven bereid te zijn om mensen hierop aan
te spreken en 50% heeft aangegeven dat het afhangt van de situatie.
Grote mond
Bij de Ruiterclub is men door de vrijwillige basis waarop het gebeurd, er nog niet gerust op. Uiteraard zijn ze blij
met deze eerste stap, maar omdat de bewoners zelf moeten handhaven is het
nog maar de vraag hoeveel effect deze proef gaat hebben. Eerdere
ervaring met het aanspreken van jongeren heeft niet het gewenste effect
gehad, ze gaven een grote mond en staken zelfs extra vuurwerk af. Voor de ongeveer
35 paarden is het belangrijk dat de overlast afneemt en het liefst helemaal
ophoudt. De paarden reageren heftig op knalvuurwerk en kunnen door een
paniekerige reactie ernstig letsel oplopen.
Zorginstelling
In het college akkoord hebben D66, ChristenUnie, PvdA, CDA
en GroenLinks aandacht gevraagd voor het invoeren van vuurwerkvrije
zones: “
We brengen de mogelijkheden van vuurwerkvrije zones,
bijvoorbeeld rond zorginstellingen en plekken waar dieren worden
opgevangen, actief onder de aandacht van de bewoners.”
Bij de raadsbehandeling in oktober hebben we aangegeven dat we bij de
pilot een zorginstelling missen, terwijl deze in zowel het coalitie akkoord
als bij een eerdere raadsbehandeling was genoemd. Er is bij de raadsbehandeling in oktober toegezegd na te
gaan in hoeverre hier concreet behoefte aan is en dat dan – mits er
draagvlak voor is – mee te nemen in de pilot. We hebben er echter niets meer over
gehoord en daarom hebben we aan het college inmiddels opheldering gevraagd.

Eerste stap


Ik beschouw deze vuurwerkvrije zones als een eerste stap om ervaring op te
doen met het fenomeen vuurwerkvrije zones. Er volg naar aanleiding van deze
proef een evaluatie. Ook loopt de Stadspeiling 2018 en een onderzoek onder
jongeren. De uitkomsten worden in 2019 met de gemeenteraad besproken en dan
zullen er lijnen voor de toekomst worden uitgezet.

Algeheel verbod
In lijn van landelijke ontwikkelingen zou het goed zijn als er vanuit
Den-Haag een verbod op particulier vuurwerk komt en er op een of meer
locaties in Gouda (bijvoorbeeld op het terrein van GOUDasfalt) dan een georganiseerd vuurwerk komt.

Als we de spade wat dieper in de grond steken zouden we eigenlijk tegen
het hele fenomeen vuurwerk moeten zijn. De schrijnende omstandigheden
waaronder het vuurwerk wordt geproduceerd (vaak door kinderen) en de enorme
gevolgen voor het milieu rechtvaardigen dit “volksfeest” eigenlijk niet….
Ik wens u allemaal een veilige en gezellige jaarwisseling toe en een voorspoedig
en duurzaam 2019!

Al jaren wordt er in Nederland discussie gevoerd over vuurwerk, waarbij het vooral gaat om het al dan niet verbieden van afsteken van vuurwerk door particulieren.

Vuurwerkvrije zones

Het meest gehoorde argument hiervoor is de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast. In het college akkoord hebben we daarom een pleidooi gevoerd voor het invoeren van vuurwerkvrijer zones: “We brengen de mogelijkheden van vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld rond zorginstellingen en plekken waar dieren worden opgevangen, actief onder de aandacht van de bewoners.”


Milieu 

De vraag is alleen of overlast het enige is wat van belang is. Ik vraag me af hoeveel mensen zich realiseren hoe ontzettend slecht voor het milieu het is, als tijdens oud en nieuw in Nederland al dat vuurwerk de lucht in gaat.
Ooit las ik ergens dat 1 nacht vuurwerk voor wat betreft milieuvervuiling gelijk staat aan 3 maanden file rijden in de spits…

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt echter de lucht, vooral met fijnstof. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof 40x(!!) zo hoog als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen die in vuurwerk zitten.

RaadsbijeenkomstIn de raad van 13 december 2017 is een motie betreffende vuurwerkvrije zones door de raad unaniem aangenomen. Door het college is toegezegd is om voor de zomer 2018 een verkennende raadsbijeenkomst over dit onderwerp te organiseren.

Op 4 juni 2018 is vervolgens in de raad gesproken over mogelijkheden tot het beperken van schade door (knal-)vuurwerk en vuurpijlen bij de jaarwisseling. Experts en ervaringsdeskundigen waren uitgenodigd om hun ervaringen en kennis te delen.

Burgemeester Broertjes van Hilversum vertelde o.a. over de succesvolle effecten in Hilversum als gevolg van de beslissing om het centrum tot vuurwerkvrije zone te verklaren en het organiseren van georganiseerd vuurwerk. 

Bewoners enquete 
De bespreking leidde tot de toezegging van de portefeuillehouder, burgemeester Milo Schoenmaker, om bij inwoners de mogelijkheden voor en de behoeften aan ‘vuurwerkvrije zones’ te onderzoeken en een stadsbrede vuurwerkshow. 

In Plaswijck en Gouda Noord is een bewonersenquête gehouden onder 2.700 bewoners en is de mening gevraagd over een vuurwerkverbod. Er zijn 940 reacties ontvangen, dat is een retour percentage van ca. 33%. Uit de enquete blijkt dat een meerderheid voor een vuurwerkverbod is. 
Uit het onderzoek bleek ook dat er veel draagvlak (40%) is voor een stadsbrede vuurwerkshow.Eerste stap in Gouda

Gelet op de ambitie in het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2018 – 2022, de bewonersenquête van de Stichting Bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck, en datgene wat besproken is tijdens de raadssessie op 4 juni 2018, is het college van plan om, bij wijze van proef, rond een tweetal locaties ervaring op te doen met vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling 2018 – 2019. 
Het gaat hierbij om de omgeving met een afstand tot 250 meter rond ‘Dierenopvangcentrum Gouda’ en ‘Kinderboerderij De Goudse Hofsteden’.


De ChristenUnie is blij met deze eerste concrete stap, maar wil dat ook onderzocht wordt of er draagvlak is voor een vuurwerkvrije zone rond een zorginstelling. Het college heeft toegezegd dit nader te onderzoeken en dat bij belangstelling mee te nemen in de pilot.Algeheel vuurwerkverbodOok hebben wij gevraagd na te gaan in hoeverre het in de toekomst mogelijk is om – net zoals in Rotterdam – over te gaan tot een algeheel vuurwerkverbod, waarbij er enkele gebieden worden aangewezen waar wel vuurwerk mag worden afgestoken. Deze maatregel zou dan met een centraal georganiseerde vuurwerkshow kunnen worden gecombineerd. Het college zal dit volgend nader onderzoeken.De komende jaren zal blijken in hoeverre het haalbaar is om particulier geheel of gedeeltelijk te gaan verbieden. Voor een deel van de (Goudse) bevolking rust hier een soort taboe op, het wordt beschouwd als een volksfeest waar je vanaf moet blijven. 

De realiteit (veiligheid en milieu) moet ons echter kritisch maken. 


Goudse Post, 17 oktober 2018

Kies voor handhaving
met knalsensoren

Sinds 2013
(!) vraag ik via mijn blog regelmatig aandacht voor de overlast (geluid en
milieu) en het gevaar van knalvuurwerk dat door particulieren wordt afgestoken.
De laatste jaren hebben ook andere politieke partijen in Gouda dit onderwerp
hoog op de agenda staat en terecht!
In 2013
schreef ik een blog met de titel: 
Stop met particulier vuurwerk!
Deze
blog heeft aan actualiteit nog niets aan waarde ingeboet, al zijn we in
Nederland gelukkig wel inmiddels een aantal stappen verder.
Waarom deze ophef?
Veiligheid
Het meest gehoorde
argument hiervoor is – terecht – de veiligheid. Niet alleen voor degenen die
het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt
het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast voor de omgeving
Milieu 

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs
CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt daarbij niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt de lucht, vooral met fijnstof. De eerste
twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40x (!!) zo hoog
als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen
die in vuurwerk zitten

Handhaving met knalsensoren
Overlast kan worden
aangepakt door concrete maatregelen (hierover verderop meer), maar ook door
goede handhaving. Hiervoor is maar een beperkte capaciteit beschikbaar, maar
die kan wellicht efficiënt worden ingezet door aan te sluiten bij een proef uit
Rotterdam-Ommoord.
Hier is sinds vorig
jaar een proef gaande om met knalsensoren vuurwerkoverlast op te sporen.
Een microfoon registreert de knal en stuurt een signaal naar de
meldkamer van Stadsbeheer. Stadswachten krijgen een mail en gaan dan kijken of
ze de dader nog kunnen vinden.
De proef heeft vorig jaar goed gewerkt. Er was minder overlast. Eén persoon
werd betrapt en moest op Nieuwjaarsdag vuurwerkafval opruimen. Vele anderen
kregen een waarschuwing.

Dit jaar is het systeem verbeterd. Daardoor moet de overlast verder afnemen. De
aanrijtijd van de Stadswachten is flink korter geworden. Dat kan doordat de
melding nu via een app op de mobiel of tablet veel sneller ontvangen kan
worden. 

Zelf gekozen
knalvrije zone
In
Den-Haag wordt een proef gehouden waarbij inwoners met elkaar kunnen besluiten
een plein of speeltuin tijdens oud en nieuw vuurwerkvrij te maken. De Partij
voor de Dieren heeft geprobeerd dit in Gouda bij het van Bergen IJzerdoornpark
voor elkaar te krijgen, maar dat is (nog) niet gelukt.
Hoewel
dit een sympathiek idee is, is deze oplossing wel moeilijk te handhaven, temeer
daar deze proef ervan uitgaat dat bewoners zelf toezien op naleving van deze
afspraak. Dat lijkt me in de praktijk – zeker als jongeren uit een andere buurt de overlast veroorzaken – een lastige opgave.
Algeheel verbod
De
echte oplossing zit niet in zelf gekozen oplossingen zonder handhaving door de
politie. Een betere oplossing lijkt een algeheel verbod voor bijvoorbeeld knalvuurwerk en vuurwerkpijlen, waarbij ook handhaving plaatsvindt. 
Iedere overtreding
is dan direct te traceren, waarbij niet eerst hoeft te worden nagegaan of op
die plaats een specifiek verbod geldt. Het is voor iedereen dan duidelijk.
 
Verbod op knalvuurwerk en vuurwerkpijlen
De ChristenUnie
heeft landelijk nu het initiatief genomen door bij het kabinet aan te dringen
om de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op te volgen en
knalvuurwerk en vuurwerkpijlen uit de handel te halen, zodat particulieren die
niet meer kunnen kopen.
Door
de hoeveelheid incidenten, aantal vuurwerkslachtoffers en geweld tegen
hulpverleners is Oud en Nieuw zijn onschuld aan het verliezen. Vuurwerk dat tot
grote onveiligheid leidt, in combinatie met vandalisme en geweld zoals het
gooien van vuurwerk naar hulpverleners, maken ‘dat iets héél leuks, op den duur
iets niet-leuks wordt’.
Illegaal
vuurwerk en een deel van het legale vuurwerk is niet van elkaar te
onderscheiden. Van de vuurwerkslachtoffers is de helft omstander. Dat is niet
meer normaal. De ChristenUnie wil dat Oud en Nieuw een fantastisch feest is
ook voor hulpverleners en alle omstanders.
Oproep burgemeesters
Inmiddels
hebben de burgemeester in Nederland aangegeven een verbod op het zware (!)
knalvuurwerk te willen.
Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van
burgemeesters, heeft dat aangegeven in het televisieprogramma EénVandaag.
‘Het echte knalvuurwerk waar aantoonbaar veel schade door
wordt veroorzaakt zou wat mij betreft niet meer moeten mogen’, aldus Spies die
stelt: ‘De burgemeesters in Nederland zouden dat echt zeer toejuichen als we zo
snel mogelijk een verbod op dat zware knalvuurwerk krijgen in Nederland.’
Spies pleit nadrukkelijk niet voor een
algemeen vuurwerkverbod. Siervuurwerk moet wel kunnen, vindt Spies. ‘Ik vind
dat iedereen oud en nieuw mag vieren en mag genieten van het mooie schouwspel
van het siervuurwerk.’
Kabinet en Gouda aan zet

Het is nu
aan het kabinet om met voorstellen te komen en het zou mooi zijn als we bij oud
en nieuw in 2018 hiervan al de resultaten mogen gaan merken. 

Het zou mooi zijn
als Gouda daar vervolgens een vervolg aan geeft en voortaan een mooie
vuurwerkshow organiseert op bijvoorbeeld het terrein van GOUDasfalt.


 

Al jaren wordt er discussie gevoerd over vuurwerk, waarbij het vooral gaat om het al dan niet verbieden van afsteken van vuurwerk door particulieren.In 2013 voerde ik al een pleidooi om het particulier vuurwerk te gaan verbieden en sinds die tijd is de discussie op allerlei niveaus doorgegaan.

Bederfgoed

Het lijkt erop dat zeker voor knal vuurwerk er steeds minder maatschappelijk draagvlak is en je bent eigenlijk een “loser” als je dat nog afsteekt, net als iemand die nog rookt…

Oogarts Tjeerd de Faber zegt het nog krachtiger:


Landelijk verbod

Steeds meer gemeenten pleiten voor gebiedsverboden en ook de roep om een totaal verbod wordt steeds luider.

Een landelijk verbod zal nog heel wat voeten in de aarde hebben, maar toch zijn er genoeg argumenten om dat na te streven!

Natuurlijk kan je om te beginnen kiezen voor gebiedsverboden, maar het nadeel daarvan is dat er sprake moet zijn van overlast en de politie vaak geen capaciteit heeft om te handhaven, waardoor het leidt tot symbool politiek en dat moeten we met elkaar niet willen.

Onlangs rakelde de Partij voor de Dieren de discussie in Gouda weer op, maar het was feitelijk een herhaling van zetten.

De grote vraag is wat er nu gaat gebeuren. Gaan de gemeenten allemaal naar Den-Haag kijken of daar een besluit hierover wordt genomen of steken ze zelf de koppen bij elkaar en doen ze een gezamenlijk voorstel richting Den-Haag?

Voor de duidelijkheid, ik voer geen persoonlijk hetze tegen vuurwerk en kan er ook erg van genieten, maar er zijn gewoon sterke argumenten om in ieder geval particulier vuurwerk aan banden te leggen:

Veiligheid

Het meest gehoorde argument hiervoor is – terecht – de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast. 

Milieu 

De vraag is alleen of dit het enige is wat van belang is. Ik vraag me af hoeveel mensen zich realiseren hoe ontzettend slecht vuurwerk voor het milieu is.

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt de lucht, vooral met fijnstof. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40x (!!) zo hoog als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen die in vuurwerk zitten.

Verbod

Een meerderheid in Nederland is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren.
Dit is een groeiend aandeel en mede door het gevaarlijke illegale vuurwerk zal deze roep de komende tijd alleen nog maar toenemen.

Het lastige is alleen dat de lokale overheid daar niet over gaat. Een formeel verbod zal uit Den-Haag moeten komen en daar lijkt men niet zo happig. Men wil daar liever over de dit onderwerp de handen (of vingers?) niet aan branden…
Een burgerinitiatief in 2009 werd destijds – ondanks 60.000 handtekeningen – niet in behandeling genomen om procedurele redenen…
Manifest
Inmiddels is er een “Vuurwerk Manifest” gelanceerd dat streeft naar een totaalverbod op de verkoop van vuurwerk.
In 1,5 week zijn hiervoor al honderd supporters, waaronder politieke partijen, maar ook de Artsenfederatie KNMG en de landelijke Huisartsen Vereniging. Tevens steunen inmiddels al zo’n 4.500 particulieren het initiatief.

Volgens het Manifest staat het vieren van Oud en Nieuw niet in verhouding tot het letsel en de schade die het oplevert.

De branchevereniging van vuurwerkimporteurs vindt dit initiatief zoals verwacht onzin, maar ik zie het toch als een uiting van groeiend verzet.
Centraal vuurwerk op terrein Koudasfalt

Wat – zeker op korte termijn – kan worden besloten, is het centraal afsteken van vuurwerk. Dat zou dan – zeker ook vanuit financieel oogpunt – door verschillende partijen moeten worden georganiseerd en financieel gedragen, maar het ontmoedigt wel het zelf afsteken van vuurwerk. 
Als dit gepaard gaat met een verbod in de meest “rumoerige” buurten kan het bijdragen aan meer veiligheid, minder overlast en minder vuurwerk en daardoor is het ook beter voor het milieu!

Wat mij betreft zet Gouda – samen met andere gemeenten in het Groene Hart – een duidelijke stap en gaan ze hier serieus werk van maken, ook richting de landelijke politiek.
Op lokaal niveau kan zolang er geen landelijk verbod van kracht is, een verandering tot stand worden gebracht als er gericht campagne wordt gevoerd, waarbij te denken valt aan:
1. Groot vuurwerk op een centrale locatie, bijvoorbeeld het terrein van Koudasfalt, met een oproep om te overwegen zelf dan geen vuurwerk af te steken
2. Oproep aan bewoners als ze toch kiezen voor het zelf afsteken van vuurwerk, om dan samen met de buurt vuurwerk af te steken (verlaagt de totale hoeveelheid en is dus beter voor het milieu en het is ook goed voor de saamhorigheid)
3. Stimuleer dat mensen het afval dat overblijft na het afsteken van het vuurwerk zo snel mogelijk opruimen (beter voor het milieu en een schone straat verhoogt leefbaarheid).
Laten we ons met elkaar inzetten voor een verandering in ons vuurwerk gedrag!

Ik wens iedereen een voorspoedig en veilig 2016!

Volgens de politie is de jaarwisseling in Nederland ‘rustig verlopen’. Maar het aantal delicten van geweldpleging, mishandeling, brandstichting of vernieling is tot nu toe 2.753.
Ook dit jaar is oud en nieuw in Nederland weer onrustig verlopen en kunnen we constateren dat het blijkbaar bij de jaarwisseling hoort. Het is ongelooflijk dat ondanks allemaal maatregelen, het toepassen van “supersnelrecht” en veel blauw op straat het maar zo door blijft gaan en we veel zaken blijkbaar niet meer verontrustend vinden.
Even een paar feiten op een rijtje:
– 800 mensen zijn gearresteerd
– 1.370 gevallen van brandstichting
– 216 auto’s in de fik gegaan
– 7.641 vuurwerkincidenten
– 97 incidenten tegen hulpverleners, waarvoor 87 verdachten zijn opgepakt. In Nijmegen werd zelfs een molotovcocktail naar een brandweerwagen gegooid.

Gelukkig was het in Gouda rustig en waren er maar twee kleine incidenten: een vreugdevuur zonder toestemming en enkele ingegooide ruiten.

Het is te hopen dat we landelijk een keer grote stappen gaan maken, want dit is natuurlijk onacceptabel! Wellicht dat het toepassen van het Supersnelrecht in combinatie met hogere straffen wat kan helpen.

Oud en nieuw zelf was trouwens in onze wijk Gouda Goverwelle erg gezellig en we hebben genoten van prachtig vuurwerk. Er is momenteel bij Groen Links een hele discussie gaande over het vuurwerk (http://michel.klijmij.net/2009/01/01/vuurwerkverbod/) en er is veel te zeggen om het te beperken, maar ik heb er nu in ieder geval toch wel flink van genoten.

Oud en nieuw is ook zo’n periode waarin iedereen elkaar het goede toewenst, vaak met allerlei cliché zinnen, maar soms ook op heel originele wijze.

Gouda’s 50+ Partij heeft er blijkbaar de behoefte aan om toch vooral niet te worden gezien als een partij met drie oude, stijve heren in de Raad en heeft een jolig filmpje op internet geplaatst met daarbij de beste wensen voor 2009. Ze zijn daarmee in ieder geval voor mij de meest originele partij geworden voor wat betreft de nieuwjaarswensen voor 2009. Proficiat!