BerichtenNaar aanleiding van de motie van wantrouwen deze week waardoor alle wethouders in Gouda zijn afgetreden heeft Gouda Onderneemt en VNO-NCW Rijngouwe een open brief naar buiten gebracht. 
De oppositiepartijen hebben hierop nu een reactie naar buiten gebracht:

Gouda, 5 juli 2016


Aan: de voltallige gemeenteraad van Gouda


Geachte raadsleden,


Tot onze teleurstelling heeft een motie van wantrouwen in de gemeenteraadsvergadering van maandag 4 juli geleid tot het aftreden van het voltallige college van wethouders van de gemeente Gouda.
Met het aftreden van het college is een abrupt einde gekomen aan de lopende samenwerking tussen het college en Gouda Onderneemt!. Een samenwerking waarin elke wethouder zich aan een of meerdere thema’s uit het ‘actieprogramma economie’ verbond en daarin het voortouw nam. Dit heeft geleid tot aansprekende resultaten, zoals een betere onderlinge samenwerking tussen ondernemers door de organisatie van het Platform Gouda Onderneemt!, het op de kaart zetten van Gouda als innovatieve maak- en ICT-stad, het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers en onderwijs (zoals bij het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology van het ID College), het behalen van de titel ‘Beste Binnenstad 2015-2017’, het oprichten van het Duurzaamheidplatform Gouda dat samen met de gemeente uitvoering wil geven aan de vergroeningsagenda, de realisatie van de Kop van de Kleiweg, et cetera.
Bovenstaande resultaten zijn geboekt door de daadkrachtige, open en op samenwerking gerichte houding van het college waarbij het belang van de stad én regio altijd voorop staat. Als ook het nieuwe college resultaten wil boeken, is eenzelfde open opstelling van essentieel belang. 


Wij roepen u op om zo snel mogelijk te komen tot de vorming van een college waarmee het ‘actieprogramma economie’ ongewijzigd actief voortgezet wordt. Zodat wij ons met een nieuw college kunnen blijven inzetten voor een vitale stad, vernieuwende economie en voldoende werkgelegenheid.


Nico Voogt, Gouda Onderneemt!
Michiel Bunnik, VNO-NCW Rijngouwe

Reactie oppositie partijen:

Gouda, 8 juli 2016

Aan: Gouda Onderneemt en VNO-NCW Rijn Gouwe

Geachte Nico Voogt en Michiel Bunnik,

Veel dank voor uw brief aan de leden van de gemeenteraad
waarin u uw teleurstelling uitspreekt over de ontstane politieke situatie in
Gouda.

Wij delen uw oproep om zo snel mogelijk te komen tot de
vorming van een nieuw college waarmee u als ondernemers zich kunt blijven
inzetten voor een vitale stad, vernieuwende en duurzame economie en voldoende
werkgelegenheid. Ook hebben wij uiteraard oog voor de aansprekende resultaten
die u terecht noemt in uw brief.

Als raadsleden hebben wij allemaal onze afweging moeten
maken over de vraag wat de recente politieke gebeurtenissen van de afgelopen
dagen betekenen voor de verhoudingen in de gemeenteraad als het gaat om
samenwerking en het vinden van een oplossing om ook de komende twee jaar met
perspectief te werken aan een sterk Gouda.  
Onze conclusie is dat voor een gezonde, perspectiefvolle en
langdurige voortzetting van het stadsbestuur er in voldoende mate sprake moet
zijn van onderling vertrouwen binnen een meerderheidscoalitie.

Vertrouwen tussen coalitiepartijen om elkaar de ruimte te
geven en een werkwijze te hanteren waarin vooral ook samenwerking met de
Gouwenaar centraal staat. U heeft daarmee goede ervaringen opgedaan en dat
juichen wij toe. Wij hebben echter ook ervaren dat dit niet voor de hele stad
en voor alle dossiers zo is geweest de afgelopen jaren. Daarom is het van
belang om stappen te zetten om elkaar in voldoende mate te kunnen vinden naar
de toekomst toe. Als ondernemer weet u hoe belangrijk de voorwaarde van een
goede vertrouwensbasis is om goed te kunnen functioneren.

Helaas constateerden wij in het debat wantrouwen en
onvoldoende antwoord op de vraag hoe in een nieuwe situatie weer gebouwd zou
kunnen worden aan dat onderling vertrouwen zodat ook daadwerkelijke
samenwerking tot stand komt.

De achtergebleven coalitiepartijen hebben via een
gespreksnotitie een aanzet gegeven voor de discussie en een drietal opties
geschetst. Ofwel een scenario waarin een minderheidscoalitie bij elk plan een
meerderheid zou moeten organiseren in de raad. Ofwel een scenario waarbij onder
leiding van een verkenner één of enkele partijen zouden toetreden tot de achtergebleven
coalitie om tot een meerderheid te komen. Er kwamen naar onze mening onvoldoende
vertrouwenwekkende antwoorden om tot deze varianten te komen. Dat betekende dat
het scenario zoals de achtergebleven coalitiepartijen dat ook schetsten als
mogelijkheid, te weten nieuwe coalitieonderhandelingen, voor ons de enig overgebleven
optie werd. 

In dat licht begrijpen wij heel goed de urgentie dat deze
nieuwe coalitieonderhandelingen nu snel ter hand moeten worden genomen en de ‘blik
nu door iedereen op vooruit’ moet worden gezet. Door alle partijen in de raad. Wij
voelen ook verantwoordelijkheid om ons daar in het bijzonder voor in te spannen
en daarin onze bijdrage te leveren.

In die zin vinden wij het belangrijk dat er nu snel een
verkenner komt die boven de partijen staat en het proces van vorming van een
nieuw college begeleidt. De burgemeester heeft daartoe al stappen gezet. Dit ten
dienste van een stadsbestuur dat – zoals u terecht stelt – door een
daadkrachtige, open en op samenwerking gerichte houding werkt in het belang van
de stad én regio. Een stadsbestuur ook, dat kan rekenen op een gedegen
meerderheidscoalitie.

Wij hopen u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd
over onze afwegingen. U mag en kan er op vertrouwen dat onderstaande partijen
er alles aan zullen doen, dat er weer zo snel mogelijk een volledig
stadsbestuur kan aantreden voor ons mooie Gouda.

Uiteraard zijn wij altijd bereid tot een nader gesprek. 

Met vriendelijke groet,
ChristenUnie,
Theo Krins
VVD, Ronald Verkuijl
CDA,
Huibert van Rossum
                                     
SP,
Lenny Roelofs
                            
SGP, Arjan Versteeg
Gouda’s 50+
partij, Ed de Lange
Partij
voor de Dieren, Corina Kerkmans
Gemeente
Belangen Gouda, Jan de Koning