Tag Archief van: vluchtelingen

‘..geroepen om present te zijn vanuit mijn geloof. Om te werken aan herstel en welzijn voor de hele samenleving’ dat was één van de zinnen uit mijn kandidaatstelling op 15 juni 2013. Met deze motivatie ben ik na 2 jaar burgerraadslid gestart als raadslid in 2014.

En als volksvertegenwoordiger wil ik ook verantwoording afleggen, het in mij gestelde vertrouwen terug geven aan de kiezer. Wat is er terecht gekomen van die ‘grote woorden’?  Ben ik inderdaad ‘van betekenis geweest’ voor de stad Gouda en haar inwoners?

Daarom een selectie van alle onderwerpen waar ik als raadslid voor heb geknokt in de periode 2018 – 2022.

 

Visie op jeugdzorg

De periode 2014 – 2018 werd vooral getypeerd door de decentralisatie (taken naar gemeenten ipv rijk) van Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet. In deze jaren hebben we als ChristenUnie hard gewerkt aan de ‘transitie’ (structuurverandering), het goed organiseren van de zorg in de Goudse context. Na 2018 hebben we meer ingezet op de ‘transformatie’ (andere werkwijze) omdat alleen structuur en financiën niet voldoende bleek.

Een duidelijke visie en gemeenschappelijke taal tussen cliënten, gemeente en zorginstellingen is essentieel voor een goede samenwerking. Daarom heb ik het amendement ‘Positieve Gezondheid’

ingediend op 6 oktober 2021. Deze visie gaat uit van wat mensen wel kunnen en zet niet de beperking of de ziekte centraal. Kernwoorden hierbij zijn integraal en holistisch. De mens is meer dan alleen cliënt of zorggebruiker. Juist het aspect van zingeving, wat een onderdeel is van deze visie blijkt cruciaal te zijn voor het ‘herstel van het gewone leven’.

Ondanks de enorme inzet van alle betrokkenen om het sociaal domein goed te organiseren in Gouda komt de continuïteit van de zorg in gevaar. Het aantal zorggebruikers, en daarmee de kosten, zijn fors gestegen waardoor we als ChristenUnie ingezet hebben op twee lijnen:

  • Democratisering van de zorg
  • Financiele compensatie van het Rijk

De verantwoordelijkheid voor hulp en zorg willen we als ChristenUnie graag weer teruggeven aan de samenleving. De verzorgingsstaat en daarmee verkokering, professionele distantie en verlies aan regie is niet in het belang van zorgvragers. Daarom geloven we in de kracht en samenredzaamheid van de Goudse inwoners. Echter nooit ten koste van de kwaliteit en het aanbod van zorg. De gemeente blijft verantwoordelijk zodat niemand zonder zorg hoeft te zitten.

Eén mooi voorbeeld van democratisering van zorg is het initiatief Burgervoogden. Dit zijn gewone inwoners die betrokken blijven op jongeren in de jeugdzorg, juist bij de vele wisselingen van professionals in hun leven. Hiervoor heb ik juli 2020 een motie ingediend die geleidt heeft tot een pilot in Gouda en hopelijk een mooie impuls aan betekenisvolle relaties met kwetsbare jongeren. Daarnaast hebben we ingezet op ‘huur en buur project’, steunouders en JIM (jouw individuele maatje).

De andere lijn ‘financiële compensatie’ hebben we concreet gemaakt door een claim neer te leggen bij de Rijksoverheid voor de tekorten in de jeugdzorg in september 2020 met een motie. Uiteindelijk heeft het Rijk de gemeenten gecompenseerd voor de onterechte tekorten en kunnen we als Gouda het financiële hoofd boven water houden.

 

Welkom aan nieuwkomers

Omdat ik hardgrondig geloof dat we als mensen aan elkaar gegeven zijn om samen meer te ontdekken van het leven en de Gever van het Leven wil ik gastvrij zijn. Dit is meer dan alleen vluchtelingen opvangen, het is de ander omarmen omdat die iets geeft wat ik niet heb. Daarom heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan een goed vluchtelingbeleid en een inclusieve samenleving. Een voorbeeld hiervan is de motie ‘Coalition of the willing’ van december 2020 waardoor Gouda één van de gemeenten is die een veilige opvang wil voor 500 kwetsbare minderjarigen. In tegenstelling tot de toenmalige Nederlandse regering die weigerde om in 2020 gehoor te geven aan de urgente noodkreet. Gelukkig dat er nu wel ruimhartig gastvrijheid wordt geboden aan vluchtelingen uit Oekraïne en van harte hoop ik dat dit meer is dan een strategische keus en voortkomt uit een open en betrokken hart.

Gezond en actief

Met enige verbazing heb ik de weerstand van oa D66 en GrL in Gouda meegemaakt tegen het verbieden van lachgas. Ondanks de vele deskundigen die waarschuwden voor de enorme impact op de gezondheid van jongeren en de veiligheidsrisico’s bleven onze liberale collega’s vasthouden aan ‘ieders eigen keus’. Meerdere moties, samen met het CDA, een expertmeeting en veel duw en trekwerk heeft uiteindelijk gerealiseerd dat een verbod op lachgas is opgenomen in de APV van Gouda.

Naast het beschermen van inwoners tegen ongezonde middelen is het ook van belang om het sporten en bewegen van Gouwenaren te stimuleren. Met Sport.Gouda hebben we een goede organisatie die hierin kan ondersteunen. Tegelijk missen we nogal eens de sporter zelf als gesprekspartner bij het sportbeleid. Daarom hebben we opgeroepen met een motie (november 2018) om een cliëntenraad voor Sport.Gouda in te richten die ook kan fungeren als adviesraad voor sportbeleid.

 

Regionale betekenis

Als raadslid voor Gouda werk je nooit in een vacuum, steeds meer speelt de regio een rol en is een goede samenwerking met buurgemeenten van belang. De afgelopen jaren mocht ik hier ook een bijdrage aanleveren als lid van de Programmaraad Groene Hart rekenkamer. Daarnaast heb ik als lid van de Regionale Adviesraad Sociaal Domein (RASD) erg genoten van de samenwerking met regio collega’s. Juist omdat het sociaal domein zoals de zorginkoop regionaal georganiseerd is, is een goede democratische controle belangrijk.

 

Is er leven na de raad

Na 16 maart zullen er heel wat vergaderavonden uit de agenda vallen maar dat geeft weer ruimte voor andere mooie dingen. Ik heb genoten van de afgelopen jaren als raadslid en zie uit naar nieuwe uitdagingen om blijvend van betekenis te zijn voor Gouda en haar inwoners.

 

Wout Schonewille


Stichting Vluchteling luidde enige tijd geleden de noodklok. Aanleiding was de verslechterende situatie op de Griekse eilanden en aan de Turkse buitengrens. De vluchtelingen leven in overbevolkte kampen onder mensonterende omstandigheden. 

 

Europese landen is gevraagd kampen op de Griekse eilanden te evacueren. Vervolgens is een groep EU-lidstaten overgegaan tot de evacuatie van een deel van de vluchtelingen. Het Nederlandse kabinet kiest voor een uitruil tussen vluchtelingen. Slechts 100 vluchtelingen uit kamp Moria krijgen bescherming en dat gaat ook nog eens ten koste van de meest kwetsbare vluchtelingen die elders ter wereld op bescherming wachten.


VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling hebben naar aanleiding van het kabinetsbeleid op 29 september jl. op het Plein in Den Haag aan Kamerleden een petitie aangeboden om per direct 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen opvang te bieden in Nederland. De tijd dringt en de situatie is urgent. De petitie is door 106.160 sympathisanten ondertekend. Kerken in Nederland luidden gelijktijdig met het aanbieden van de petitie de noodklok, 500 seconden lang. De petitie verwoordt de onvrede over het kabinet, dat ‘helaas halsstarrig vasthoudt aan de cynische deal om slechts honderd vluchtelingen op te vangen’.

 

Coalition of the willing

 

Met het aanbieden van de petitie wilden gemeenten en provincies laten zien dat het draagvlak voor opvang van alleenstaande kinderen in Nederland enorm is. Niet alleen is de petitie de afgelopen maanden massaal ondertekend, ook hebben 178 gemeenten, meer dan de helft van alle gemeenten in Nederland, en vijf provincies aangegeven bereid te zijn alleenstaande kinderen op te vangen. 1.400 leden van de ChristenUnie, CDA, D66 en VVD hebben zelfs opgeroepen tot herverdeling van álle vluchtelingen. Ook duizenden artsen, kerken, geestelijk leiders, (oud) politici, prominenten, wetenschappers, hulp – en mensenrechtenorganisaties en voormalig onderduikkinderen tonen zich solidair. 

 

Gouda ontbreekt

 

Tot 9 december jl. ontbrak de gemeente Gouda op deze lijst, terwijl ze wel eerder – naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie/ https://cugouda.nl/2020/04/gouda-wil-onder-voorwaarden.html

 – zich bereid had verklaard om onder voorwaarden mee te willen werken aan opvang van deze kinderen.


 


Motie van ChristenUnie en SP

 

Wout Schonewille heeft namens de ChristenUnie daarom op 9 december, samen met SP, een motie ingediend met de volgende strekking:

 

“De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 9 december 2020.

 

overwegende dat,

·      Aan de Grieks-Turkse grens en op de Griekse eilanden zich een humanitaire ramp voltrekt;

·      Vluchtelingen, waaronder zo’n 5.000 alleenstaande kinderen, onder erbarmelijke omstandigheden in de kampen leven; 

·      De Griekse minister voor burgerbescherming in oktober 2019 de Europese lidstaten heeft verzocht 2.500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit de kampen te herplaatsen;

·      Het Nederlandse kabinet geen gehoor geeft aan deze oproep in tegenstelling tot Frankrijk, Duitsland en Luxemburg die reeds kinderen hebben opgevangen; 

·      Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, Litouwen, België, Noorwegen en Bulgarije gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om 1.600 kinderen op te vangen;

·      Zo’n 180 gemeenten zich reeds hebben aangesloten bij de ‘Coalition of the Willing’ en bereid zijn om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. 

 

is van mening dat,

·      Solidariteit noodzakelijk is om deze humanitaire ramp het hoofd te bieden;

·      Kinderen recht hebben op een fijne en veilige omgeving om op te groeien;

·      Gemeenten die zich uitspreken voor het opvangen van deze vluchtelingenkinderen het kabinet kunnen bewegen om op het Griekse verzoek in te gaan;

·      Onze gemeente sociaal, gastvrij en toegankelijk is en verantwoordelijkheid neemt als de rechten van kinderen in het geding komen

 

Spreekt uit:

·      Zich in te zetten voor de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland en zelf bereid te verklaren hieraan bij te dragen

·      Dat de gemeente Gouda zich aansluit bij de “Coalition of the Willing”

·      Het college vraagt om er bij het kabinet op aan te dringen meer dan 100 vluchtelingen op te nemen en direct in actie te komen om alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland op te nemen.

·      Over de voortgang hiervan de raad te informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn.”

 

Heeft deze motie nut?

 

De ChristenUnie en de SP hebben niet de illusie dat het kabinet ineens van gedachten verandert op dit punt nu in Gouda deze motie met 18 stemmen voor en 14 stemmen tegen is aangenomen. Dat hebben de vorige 184 moties ook niet gered. De intentie is dat wij als Gouda niet gemist mogen worden in de lijst van gemeenten die zich uitspreken voor solidariteit en humaniteit.

 

De ChristenUnie zit toch in het kabinet?

 

Hoe zit dit nu met het kabinetsbesluit en de afwijkende mening van de lokale fracties? Gelukkig mogen we op dat terrein verschillen!

Als lokale fractie van de ChristenUnie hebben we een eigen verantwoordelijkheid. En daarin staat we als Goudse fractie niet alleen. Vele andere fracties van de ChristenUnie steunen dit initiatief ook. De ChristenUnie heeft in 93% van de gemeenten voorgestemd. De lokale VVD-fracties stemden overwegend tegen. Slechts 21% van de fracties stemden voor. Het CDA stemde in 86% van de gemeenten voor en D66 in alle gemeenten!

 

Belangrijk signaal

 

We zijn blij dat nu ook Gouda zich heeft aangesloten bij de Coalition of the willing en daarmee zich solidair betoont met vele andere gemeenten in Nederland om zo met elkaar een belangrijk signaal geven naar Den Haag!


In maart heeft de fractie van de ChristenUnie samen met D66, PvdA en SP vragen gesteld over mogelijk opvang van vluchtelingenkinderen die op de Griekse eiland onder erbarmelijke omstandigheden verblijven. We willen van het college vernemen in hoeverre Gouda bereid is een aantal van deze kinderen op te vangen.
Situatie op de Griekse eilanden

Momenteel is er sprake van een vluchtelingencrisis in Griekenland. Op Griekse eilanden als Lesbos (20.398), Samos (6.052) en Chios (7.438) zijn er veel meer vluchtelingen dan waar er plek voor is. Ondertussen lopen de lokale spanningen hoog op, wat onder andere leidde tot geweld richting Nederlandse hulpverleners.
De Griekse Minister van Burgerbescherming, Michalis Chrisochoidi riep EU-lidstaten eerder al op samen in totaal 2.500 alleenstaande kinderen vrijwillig op te vangen. 

Frankrijk, Portugal en Finland zijn hier al op ingegaan en burgemeesters in Duitsland hebben ook aangegeven mee te willen helpen. In Nederland roepen maatschappelijke organisaties Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children Nederlandse gemeenten op tot het vormen van een ‘Coalition of the Willing’ om in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. In o.a. Amsterdam, Leiden, Utrecht en Zwolle steunt een meerderheid van de gemeenteraad deze oproep voor bijzondere opvang.

Reactie college Gemeente Gouda

Hierbij de reactie van het college:
1.     Is het college bekend met de erbarmelijke situatie op de Griekse eilanden? 

Het college van BenW is zich bewust van de slechte omstandigheden in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden en deelt de zorgen over met name de minderjarige kinderen zonder ouders.
2.     Deelt het college de mening van de ChristenUnie, dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de kinderen op Moria? 

Het college voelt zich in het algemeen verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen en wil vanuit dat standpunt meedenken over steunen van projecten waarin kwetsbare groepen gesteund worden.
3.     In hoeverre is het college bereid zich in navolging van Amsterdam, Leiden, Utrecht, Zwolle en mogelijke andere gemeenten te voegen bij de “coalition of the willing” om met elkaar in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen van de Griekse eilanden en het Rijk te verzoeken de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen? 

Het college staat welwillend tegenover aansluiting bij de ´coalition of the willing´, mits aan een aantal randvoorwaarden is voldaan:
·       De formele procedures zoals asielaanvraag e.d. goed te regelen is,
·       Het college de praktische opvang en de maatschappelijke begeleiding kan realiseren en psychische ondersteuning verzekerd is,
·       De extra opvang van vluchtelingenkinderen van de Griekse eilanden kan naast de reguliere taakstelling, mits het rijk extra middelen ter beschikking stelt. 

    Als aan bovenbeschreven voorwaarden voldaan kan worden, zal Gouda het Rijk verzoeken extra middelen ter beschikking te stellen.
4.     In hoeverre is het college bereid zich ervoor in te zetten ook andere (grote en middelgrote) gemeenten te overtuigen zich bij deze coalitie te voegen?
Het college wil zich inzetten voor verder uitbouw van de ´coalition of the willing´ als er duidelijkheid is over de in 3 genoemde punten.
We zijn blij dat de Gemeente Gouda een positief signaal afgeeft en zijn benieuwd naar de verdere ontwikkelingen vanuit politiek Den Haag. Daar zullen nu eerst concrete stappen moeten worden gezet om deze kinderen een betere toekomst te kunnen gaan geven.

Leiden wil 25 kinderen opvangen: ‘Wij kunnen dit aan’


Seksuele uitbuiting
Er leven duizenden alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland. In Lesbos wonen zij in een ‘extra beveiligd’ deel van het kamp. Eind 2017 kwam de organisatie Save the Children met een rapport over (seksuele) uitbuiting van deze groep door volwassenen. Ze zijn zeer kwetsbaar, ze kunnen worden verhandeld en sommigen verdwijnen uit zicht.
Er is niets gebeurd
Bijna een half jaar geleden stuurde de Griekse minister van burgerbescherming, Michalis Chrisochoidis, een brief naar alle EU-regeringen met het verzoek 2.500 alleenstaande kinderen te herplaatsen. Van die groep is 92 procent jongen. De grote meerderheid is tussen de veertien en achttien jaar. 
In de praktijk is er – in ieder geval in Nederland – toen niets gebeurd. Begin dit jaar heeft Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) staatssecretaris Ankie Broekers-Knol gevraagd de ‘dramatische situatie’ met de kinderen op de Griekse eilanden te bespreken met haar collega’s in Europa.
Europa wijst Nederland de weg..
Enkele landen in Europa hebben inmiddels besloten een aantal alleenstaande kinderen op te nemen: Finland 175 en Luxemburg 10. In Duitsland zet de stad Berlijn zich in om vluchtelingen uit Griekenland op te neme, maar ook het land zelf gaat zich inzetten voor het opnemen van deze kinderen.
Het voorbeeld van Berlijn heeft de Nederlandse vluchtelingenorganisaties en Defence for Children geïnspireerd om de Nederlandse gemeenten te gaan aanspreken. Met een oproep aan Nederlandse ­gemeenten willen vluchtelingenorganisaties een “coalition of the willing” creëren. 
Als genoeg steden in Nederland hulp aanbieden om 500 van deze tieners op te nemen gaat de regering hopelijk overstag en zal ze zich ook gaan inzetten voor deze extreem kwetsbare kinderen!
Voor zover nu bekend is er in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Groningen inmiddels een raadsmeerderheid om een aantal kinderen op te nemen.
Urgentie neemt toe
Omdat vorige weekTurkije zijn grenzen weer geopend is de kans groot dat de zorgelijke situatie in de Griekse vluchtelingenkampen nog verder zal toenemen. 
We willen in Gouda dat er daarom nu echt actie wordt ondernomen en daarom heeft de ChristenUnie, samen met D66, PvdA en SP vragen aan het college gesteld en hopen we dat we ook in Gouda bereid zijn om een aantal van deze kinderen op te nemen.


Het COA krijgt uit het hele land vragen over de stand van zaken
van bestaande opvanglocaties in de gemeenten en de besluitvorming over nog te
ontwikkelen locaties.
Het COA heeft momenteel te maken met een lagere instroom van
vluchtelingen dan vorig jaar rond deze tijd. De instroom is echter nog altijd hoger
dan voorgaande jaren. Door de verminderde instroom zijn er een aantal lege
plaatsen en zijn er locaties die niet volstromen.
Vanwege de hoge instroom afgelopen jaar heeft het COA op basis
van het Bestuursakkoord (tussen het rijk en de gemeenten) samen met gemeenten
en provincies hard gewerkt aan het zo snel mogelijk realiseren van opvang voor
vluchtelingen. Daar is ook de noodopvang uit voortgekomen.
Ruimte voor kwaliteit
Nu de instroom is gestabiliseerd, heeft het COA de gelegenheid
om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Dat betekent dat ze het
opvangaanbod zo veel mogelijk uit reguliere AZC-plekken gaan laten bestaan en
het aantal noodopvangplekken gaan beperken. Dat betekent maatwerk per locatie,
waarover ze nauw overleg voeren met de betrokken gemeenten.
Maatwerk
Voor de bestaande noodopvang zijn er drie scenario’s: ombouwen
tot AZC, inzetten als buffercapaciteit voor noodopvang of sluiten.
Het COA vindt het wenselijk om een bepaalde buffer aan
opvangplekken achter de hand te hebben die snel kan worden aangewend als de
asielinstroom onverhoopt toch weer toeneemt. 
Ze willen voorkomen dat er weer
een situatie kan ontstaan dat er van sporthallen gebruik gemaakt moet gaan
worden. 
Dat betekent in de praktijk dat er ook behoefte blijft aan nieuwe opvangplekken, zeker
ook omdat er voor diverse noodopvang locaties geldt dat het om een tijdelijke
overeenkomst gaat.
Afwegingskader
Op
dit moment wordt door de Landelijke Regietafel gewerkt aan een afwegingskader
waarmee aan de regionale regietafels (in de provincie) transparant en
weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen. Deze regionale regietafels
staan meestal onder leiding van de Commissaris van de Koning. Naast de
provincie zijn ook de gemeenten (zoals Gouda) en het COA betrokken. Het COA
levert inhoudelijke expertise, maar beslist dus niet. Dat gebeurt door de
regietafel. Al heeft ze uiteraard haar voorkeuren en prioriteiten en zal dat inbrengen
bij de overwegingen. Bij de afwegingen zal gekeken ook gekeken worden naar de
financiën en het maatschappelijk draagvlak.
Gezamenlijk
wordt op basis van alle input aan de regietafel bekeken welke locaties gebruikt
kunnen worden voor het huisvesten van vergunninghouders en daarbij zal er dus
ook worden gekeken naar de locatie in Gouda. Naar verwachting zal in september
duidelijkheid komen of het AZC in Gouda definitief doorgaat.


Angst
Door alle aanslagen van de IS in de wereld wordt de angst voor terroristen in Nederland groter en menigeen vreest dat die mee zullen “liften” als er straks waarschijnlijk vluchtelingen naar Gouda komen.

Een
deel van de Gouwenaars hoopt daarom nog steeds dat het plan niet doorgaat, anderen
willen liever afschalen naar maximaal 300 bewoners (minimum aantal voor een AZC) en er is ook een deel die
zich al volop aan het voorbereiden is en het als een mooie uitdaging ziet om
iets voor deze mensen te mogen betekenen.
Belangrijk
is om ons te realiseren dat we geen noodopvang locatie worden, maar statushouders
gaan opvangen (als de plannen tenminste doorgaan). We mogen (moeten) erop vertrouwen dat er dan afdoende is
gescreend en dat we niet bang hoeven te zijn dat er terroristen meekomen, al zullen we via de bestuursovereenkomst
goed vinger aan de pols houden en moeten we waakzaam blijven!
Laten
we vooral niet vergeten dat de mensen die naar Nederland zijn gevlucht zelf
juist bang zijn voor dat geweld en verlangen naar veiligheid en een nieuwe
toekomst. Laat dat voor ons een uitdaging zijn!

Afgelopen woensdag heeft het college de bestuursovereenkomst met het het COA getekend en hiermee is een formele stap gezet om te komen tot een regulier AZC voor maximaal 500 bewoners in Gouda.

Op dezelfde dag diende SP, GBG, PvdA en GroenLinks een motie in om een locatie onderzoek te laten uitvoeren voor noodopvang van asielzoekers.

Motie

Vooral de timing van deze motie vond ik opmerkelijk. We hebben net als raad het proces afgerond om te komen tot een regulier AZC, waarbij actief is ingezet op het betrekken van de bewoners en het creëren van draagvlak. Ook is actief ingezet in het bedingen van goede randvoorwaarden bij het COA. 
De komende tijd moet er nog veel gebeuren om de randvoorwaarden van de bestuursovereenkomst goede invulling te geven en de wensen die de raad heeft geuit daarbij ook mee te nemen.
Gouda steekt haar nek met deze stap flink uit in de regio en toont duidelijk aan dat ze niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheid.  

GBG

GBG steunde de komst van het AZC niet om procedurele redenen en omdat ze voor spreiding over de stad is. Daarbij geeft ze ook aan; “Maar het had het college gesierd wanneer zij met de inwoners en de gemeenteraad vorig jaar in het openbaar het debat was aangegaan en de gemeenteraad had gevraagd om een raadsbesluit.” 
Vanuit dat oogpunt is het zeer opmerkelijk dat deze fractie nu wel komt met het voorstel voor locaties voor noodopvang, terwijl daarover in de raad geen debat is geweest en de bewoners ook niet zijn betrokken. 
Ook is van belang om te beseffen dat bij noodopvang door het COA wordt uitgegaan van minimaal 300 bewoners..

Terecht kwam er daarom vanuit de raad en de portefeuillehouder (burgemeester) verder geen enkele steun voor deze motie.


Pleidooi

GroenLinks deed nog een pleidooi voor steun omdat de nood heel groot is en het is waar dat die nood er inderdaad is. Maar laten we ook oog hebben voor draagvlak in onze stad en het ontbreken van noodzaak op dit moment.

Daarnaast wordt door de indieners de suggestie gewekt dat de tijdelijke noodopvang een mooi gebaar is omdat we nu langer moeten wachten op een regulier AZC.  
De indieners gaan eraan voorbij dat dit niet zomaar gerealiseerd is: er moet ook hiervoor een bestuursovereenkomst worden opgesteld. Daarnaast moeten gebouwen geschikt zijn of worden gemaakt, wat o.a. betekent dat er goede keuken faciliteiten moeten zijn. Ook zullen de buurten bij zo’n proces betrokken moeten worden. 
Het is dus maar de vraag of dat allemaal op korte termijn lukt.
Zo’n voornemen kost tijd en menskracht, terwijl we juist de vestiging van een regulier AZC goed willen voorbereiden.

Verzoek

Ook niet onbelangrijk is dat er op dit moment helemaal geen concreet verzoek vanuit het COA ligt. We gaan dus tijd en energie in zaken steken, terwijl we niet eens weten of het COA überhaupt noodopvang in Gouda zou willen gaan realiseren. Daarbij is het dan ook nog eens voor korte tijd bedoeld, want na de zomer van 2017 zal het AZC opengaan.
Voorbereiding

De indieners van deze motie hebben naar mijn mening weinig oog gehad voor de gevoeligheden in de stad, het feit dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van draagvlak creëren, organiseren van vrijwilligerswerk en bouwactiviteiten om volgend jaar het AZC te kunnen openen.

Vrijwilligers

Wil de ChristenUnie onder geen enkele voorwaarde extra hulp bieden? Zeker niet! Als er echt sprake is van een crisis situatie zal Gouda wat ons betreft meewerken aan crisisopvang. Op zo’n moment moeten we gewoon handelen en vinden we ongetwijfeld één of meerdere geschikte locaties.

Tenslotte nog dit: laten we niet denken dat er op dit moment vrijwilligers staan te te trappelen om iets te kunnen gaan doen voor de vluchtelingen, maar nu met de armen over elkaar tot volgend jaar moeten wachten. Er lopen nu al volop activiteiten voor vluchtelingen die hier gevestigd zijn, zoals taalprojecten en maatjes projecten. Dus vrijwilligers die nu vast iets willen doen, kunnen nu al de armen uit de mouwen steken en daarvoor is een noodopvang in Gouda echt niet nodig.

Onlangs heb ik in Bodegraven de indrukwekkende voorstelling  “Talent op de vlucht” gezien en voor
mij was meteen duidelijk dat ik die voorstelling naar Gouda wilde halen. Ik was
daarom erg blij dat de directeur van de Goudse Schouwburg, Nel Oskam, zich
direct bereid verklaarde zich hiervoor te willen inspannen en samen met
Verzetsmuseum Zuid-Holland hebben ze deze voorstelling naar Gouda
gehaald. 

Er is een eenmalig optreden op 7
april om 20.30 uur.
U kunt via deze link kaarten bestellen! Kaarten kosten € 10,–
per persoon.

In Gouda wordt veel gezegd en geschreven
over vluchtelingen en de komst van het AZC in 2017. Maar hoeveel mensen weten
wat de vluchtelingen zelf doormaken en wat hen drijft? Praten we vaak niet over
hoe wij naar vluchtelingen kijken, wat dat voor ons betekent, maar luisteren we
weinig of niet naar hun eigen verhaal?

Syrische vluchtelingen 

Het eenmalige optreden van de negen
Syrische vluchtelingen vindt plaats in de Kleine zaal, die de de Schouwburg en
het Verzetsmuseum inclusief de technici ter beschikking stellen voor dit
bijzondere project. Een mooi gebaar!

‘Talent op de vlucht’ is een indringende
voorstelling waarin de dramatische verhalen van negen Syrische vluchtelingen
worden verteld. De spelers, zeven amateur-acteurs en twee professionals uit
Syrië, leven samen met meer dan 1100 anderen in de noodopvang in de gevangenis
van Alphen aan den Rijn. 
In die opvang, het AZC, heeft elk mens
zijn eigen verhaal. Negen daarvan zijn verwerkt in de voorstelling ‘Talent op
de vlucht’. De monologen zijn in het Arabisch, maar dankzij het intensieve spel
van de acteurs, komen de dramatische scènes onontkoombaar tot leven.


Ontstaan van de voorstelling

Ahmad al-Herafi en Ramez Basheer, beide
gelauwerd acteur in Syrië, ontmoetten elkaar op hun vlucht uit Syrië in
Turkije. Samen legden zij de rest van de reis af en kwamen uiteindelijk terecht
in de noodopvang in Alphen aan den Rijn. Daar namen zij, na de zelfmoord van
een medebewoner, het initiatief de verhalen van hun lotgenoten te verwerken tot
een toneelstuk. Om een positieve bijdrage te leveren aan het beeld dat over
vluchtelingen bestaat. 

Wij zijn mensen met verhalen en dromen. We willen
alleen maar een veilig bestaan, voor onszelf en onze gezinnen
”, 
vertelt
Ahmad Al-Herafi. 

Samen met Ramez Basheer, nog zeven
amateuracteurs en enkele crewleden maakte hij het indrukwekkende ‘Talent op de
Vlucht’. 
De voorstelling reisde inmiddels naar
diverse theaters in het land. 

De groep heeft overigens ook een naam: Fada Theatre.

Komt u ook op 7 april? Het
is absoluut de moeite waard!
Iedere blog die ik publiceer over de komst van het
AZC in Gouda leidt tot een stortvloed aan reacties en de meeste daarvan liegen
er niet om.

Ik ben geschrokken van de toon van diverse reacties
en de persoonlijke aanvallen. Bijna altijd anoniem…
Laat ik heel helder zijn: ik ben niet tegen de komst van een AZC in
Gouda en ik ben niet blind voor de realiteit die daarmee gepaard gaat.
Gastvrijheid voor de vluchtelingen en asielzoekers uit oorlogsgebieden is
belangrijk, maar daarmee is niet het laatste woord gezegd en daarom zal ik in
deze blog een paar statements maken die het standpunt van de ChristenUnie voor
velen wellicht een stuk duidelijker maken:
Geen gelijke behandeling
Christenen en moslims worden onderling niet gelijk behandeld en mensen
die de islam afzweren hebben het vooral heel erg moeilijk en zijn vaak hun
leven niet zeker.
Die spanningen zie je ook in de AZC’s terug en het is belangrijk om  hier heel alert op te zijn bij de toewijzing
van kamers en bij het omgaan met elkaar.
Cultuur
In veel islamitische landen wordt er op een heel andere manier dan wij
hier normaal vinden naar vrouwen en speciaal westerse vrouwen gekeken. Binnen
de islamitische wereld is het essentieel dat de toekomstige partner maagd is en
dat leidt nogal eens tot felle uitspraken over (het gedrag van) de westerse
vrouwen. Deze opvatting nemen de asielzoekers met zich mee als ze naar
Nederland komen.

Iedereen welkom?
Zoals ik al eerder schreef, moeten we een warm hart hebben voor de
mensen in nood, in het bijzonder voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden.
Aan de andere kant realiseer ik me heel goed dat iedere vluchteling zijn
of haar eigen cultuur meebrengt.
Het is daarom heel belangrijk dat we ze duidelijk maken dat Nederland
een democratische rechtsstaat is en dat dit betekent dat met respect moet
worden omgegaan met vrouwen, homo’s, joden en christenen.
Iedereen die naar Nederland komt, ongeacht afkomst of geloof, moet
instemmen met onze rechtsstaat. Kies je voor intolerantie en geweld, dan ben je
hier niet welkom.
Spelregels
Asielzoekers kiezen bij voorkeur voor Duitsland, Nederland en Zweden.
Men verwacht in deze landen een tolerante houding. Dat is tot op zekere hoogte
wellicht een compliment, maar we moeten ook helder zijn over wat we van ze
verwachten ten aanzien van onze waarden. Als je voor Nederland kiest gelden
daar bepaalde spelregels.
Status geen vrijbrief
Asielzoekers die ervoor kiezen om zich niet aan die spelregels te houden
moet de verblijfsstatus worden ontnomen. Dat geldt bijvoorbeeld als een
asielzoeker de aanval opent op vrouwen, homo’s, joden en christenen. Dat moeten
we gewoon niet accepteren.
Op dit moment kan dat echter niet zomaar. Je moet nu veroordeeld zijn
tot een straf van minimaal 18 maanden bij een tijdelijke verblijfsstatus of 24
maanden bij een permanente verblijfsstatus.
Onze partijleider Gert-Jan Segers zei onlangs hierover: “Een permanente
verblijfsstatus is geen vrijbrief. Ook dan kan de status nog worden afgepakt”

COA
In situaties waarin het voor bepaalde personen of groepen onveilig is,
moet het COA niet – zoals bijvoorbeeld in Alphen aan den Rijn – ervoor kiezen
om de slachtoffers onder te brengen op een andere locatie, maar juist de daders
aanpakken en overplaatsen.
Aanpassen
Steeds meer mensen vrezen voor onze cultuur en zijn bang dat door de
komst van de vele asielzoekers onze cultuur tot in haar wortels zal veranderen.
Uitgangspunt is echter dat de asielzoekers respect hebben voor onze
waarden en cultuur en bereid zijn zich aan te passen.
Dat vraagt om een investering vanuit hen én ons en het is mooi dat ook
in Gouda velen bereid zijn om die aanpassing mogelijk te maken door hun inzet
richting de asielzoekers om onze cultuur en waarden te leren kennen.

  
Tenslotte
Ik vertrouw erop dat door deze blog ik een stuk helderheid heb gebracht.
De komende tijd zal er nog veel overleg zijn tussen de gemeente, het COA
en het bewonersplatform om te komen tot een voor alle partijen aanvaarbare
bestuursovereenkomst.
Hierin zullen ongetwijfeld aan aantal zaken terugkomen die hierboven
staan vermeld.
Als fractie zullen we het proces actief blijven volgen en we zullen heel
kritisch kijken naar de concept bestuursovereenkomst die we over enige tijd
zullen ontvangen.
Want de afspraken die daarin staan zullen voor een belangrijk deel
bepalend zijn voor de acceptatie van het AZC in Gouda Noord (en daarbuiten).

Na diverse verzoeken vanuit de raad stelde de burgemeester Schoenmaker aan het begin van de vergadering op 4 november voor om de memo over het proces rond het besluit door het college over het AZC aan de agenda toe te voegen. De raad stemde daarmee in en zo hebben we het nu voor het eerst, sinds het besluit van het college, in de raadzaal over de komst van het AZC kunnen spreken.
Als ChristenUnie hebben we nooit gepleit voor een debat, maar vinden het prima om als raad terug te blikken en adviezen mee te geven. Het debat is er ook niet gekomen, wel een bespreking en de raad nam daar genoegen mee.
Onderstaand onze letterlijke bijdrage:
“In september werd de stad
en de raad verrast met de mededeling dat het COA het voornemen heeft om een
reguliere AZC te gaan vestigen in de voormalige PWA Kazerne.
De ChristenUnie heeft de
zorg voor de naaste en in het bijzonder de naaste in nood, hoog in het vaandel
staan. 
We zijn
daarom positief over opvang van vluchtelingen, hetzij tijdelijk, hetzij via een
reguliere AZC.

Voor een goede integratie van vluchtelingen is
maatschappelijk draagvlak van groot belang om die reden verdient kleinschalige
opvang de voorkeur.

We hebben nu echter te maken met een concreet
verzoek van het COA voor opvang van 500 asielzoekers in voormalige PWA Kazerne.

500 nieuwe buren

Vergeleken met sommige andere opvanglocaties is dat
aantal relatief beperkt, maar dat neemt niet weg dat het ingrijpend is voor de
betrokken bewoners om in één keer 500 nieuwe buren te krijgen
, zeker na alles
wat er recent rond deze locatie is gebeurd.
Ook begrijpen we dat opvang van vluchtelingen in
Gouda gevoelens van angst en zorg oproept. Het COA en het college dienen hier
zorgvuldig en begripvol mee om te gaan.
De locatie keuze is doordat het pand eigendom is
van rijksvastgoedbedrijf begrijpelijk, zeker omdat ook het bestemmingsplan
voldoet.

Vooroverleg 

We hebben daarom ook begrip voor het besluit van B&W
om mee te werken aan de opvang van 500 asielzoekers op deze locatie, al had het
college wat ons betreft beter vooroverleg met de stad en de raad kunnen
organiseren.
We willen nu graag de volgende aandachtspunten meegeven:
Beleid
We verwachten van het college een geformuleerd beleid
hoe het AZC zal moeten gaan functioneren en op welke wijze negatieve impact en
onveiligheid zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Ook moet hierin staan hoe er wordt opgetreden
wanneer er wangedrag of overlast plaatsvindt. Dit beleid kan vervolgens worden
verwerkt in een bestuursovereenkomst.
In deze bestuursovereenkomst moet wat ons betreft
komen te staan dat er maximaal 500 asielzoekers worden gehuisvest.
Communicatie
Wij adviseren het college om bij het opstellen van
het communicatieplan o.a. uit te gaan van het benoemen van een commissie met
vertegenwoordigers vanuit het AZC, de gemeente als ook de buurt. Die commissie
zal voorafgaand aan de vestiging en tijdens het verblijf de communicatie
verzorgen. Tevens moet duidelijk worden op welke wijze “ervaringen en
knelpunten uit de eerdere discussie over de PWA Kazerne” worden meegenomen
richting met name de buurt.
Religie
Het is een gegeven dat een
groot aantal asielzoekers gevlucht zijn voor religieus geweld in hun thuisland.
Het is daarom van belang te voorkomen dat het geweld of de onderdrukking hier
in Nederland en in het AZC doorgaat. Respect voor elkaars religieuze
overtuiging en kennis hiervan is daarom essenti

eel. We vragen hier speciale
aandacht voor en concrete maatregelen om spanningen zoveel mogelijk te
voorkomen!

Onderwijs
Kinderen die verblijven in het AZC hebben behoefte
aan onderwijs, niet alleen voor hun toekomst maar ook voor activering tijdens
hun verblijf in het AZC. Hiervoor zal een aanbod moeten komen wat passend is
voor deze kinderen en niet ten koste mag gaan van de Goudse kinderen. Daarbij
moet ook aandacht zijn voor Voor- en Vroegschoolse Educatie waar de
taalontwikkeling met name centraal staat. Ga vroegtijdig in overleg met de
diverse scholen en breng in kaart welke mogelijkheden er zijn.
Vrijwilligers
Steeds meer Gouwenaars geven aan dat ze beschikbaar
zijn als vrijwilliger en bijvoorbeeld maatje willen zijn voor asielzoekers.
Ondersteuning maar ook afstemming is hiervoor wezenlijk. Zorg voor goede
coördinatie en afstemming voor dit vrijwilligersbeleid. Een specifieke website
is daarbij nuttig.
Wonen

We zijn blij met de
aandacht die het college heeft voor wonen. Goede doorstroming van statushouders
vanuit het AZC naar reguliere woningen is belangrijk. We roepen het college op
zorgvuldig om te gaan met het beperkte aanbod van sociale woningen en actief
met de regio alternatieve woonlocaties te 
ontwikkelingen,
zoals bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen.