Berichten

Door de Covid-19 crisis is het luchtverkeer flink afgenomen. Echter, nog steeds wordt er gevlogen en hard doorgewerkt om in de toekomst nog meer te mogen vliegen, ook boven Gouda. Er lijken andere wetten te gelden voor de luchtvaart. Recentelijk bleek dit voor mij onder andere uit het een debat in de Tweede Kamer waar het Kabinet aangaf dat het luchtruim met Groot Brittannië niet afgesloten kan worden t.b.v. minder besmettingen. In deze blog aandacht voor de macht van de luchtvaart. Daarbij wil ik aangeven dat ik niet tegen vliegen ben als dat noodzakelijk is, maar wel voor een eerlijk verhaal en eerlijke regels, ook voor de luchtvaart en Schiphol. In deze blog een voorbeeld van wat echt moet veranderen. Want het is nu wel heel moeilijk om als burger te zorgen dat de overlast van Schiphol verminderd. In deze blog neem ik jullie mee in het proces om te komen tot een aanpassing van het vliegverkeer boven Gouda en het resultaat. 

Gouda ligt strategisch

Gouda ligt strategisch voor Schiphol, bij toekomstig verdere groei zal Gouda meer en meer overlast ervaren. Gouda ligt precies tussen Schiphol en het zogenaamde oriëntatiepunt WOODY (ligt bij Woensdrecht, nabij Bergen op Zoom). Vliegtuigen die naar het zuiden vliegen, bijvoorbeeld naar Frankrijk, Spanje en Portugal, maken gebruik van dit oriëntatiepunt. Om eerder bij ‘Woody’ te komen wordt de route afgesneden en vliegt men dwars over Gouda. Dit scheelt een aantal seconden in reistijd en een paar liter brandstof. 

Inzet voor minder overlast boven Gouda

De inzet van de gemeente Bodegraven- Reeuwijk, gemeente Gouda en de belangenvereniging vliegtuigoverlast Gouda was om de route van het opstijgend vliegverkeer vanaf de Kaagbaan (KUDAK route) te verleggen richting oosten. Dit om de overlast meer te spreiden. Het kostte jaren om deze nieuwe vliegroute voor elkaar te krijgen. Alleen vanwege de grote maatschappelijke druk is dit mijn inziens gelukt. 


Een slager die zijn eigen vlees keurt

Hoe gaat zo’n verplaatsing van een route dan in zijn werk? De onderhandelingen die plaats vinden, vinden plaats met de betrokken gemeenten. Dit gebeurt dus ook met de gemeenten die wellicht meer overlast gaan ervaren. Met elkaar moeten de gemeenten het eens worden. Door deze manier van vergaderen is het al lastig om tot verandering van routes te komen. 

De vergaderingen voor o.a Gouda vinden plaats in het cluster Groene Hart. voor het overleg wordt een rapport met berekeningen en ingewikkelde modellen opgesteld. De berekeningen die in het rapport zijn opgenomen zijn discutabel gezien de uitgangspunten die voor de berekening gebruikt worden. Op basis van dit rapport wordt gekeken hoeveel de ene gemeente er qua overlast op vooruit gaat en de andere er op achteruit. Het probleem wat hierdoor ontstaat is dat niet meer nagedacht wordt over een goede oplossing voor de overlast, maar alleen over vage getallen wordt gesproken die in het rapport staat. 

Als alle gemeenten instemmen met een nieuwe route gaat het voorstel vervolgens door naar een tweede overlegronde, de werkgroep ORS. In deze werkgroep zitten KLM, Schiphol en ook de gemeenten, provincien, LVNL, bewonersgroepen (in dit geval allen bewonersgroep Kaagbaan buitengebied) en het ministerie. KLM en Schiphol bepalen uiteindelijk mede of er iets veranderd en dit pas als gemeenten er samen over eens zijn. Wat mij betreft een vorm van slager die zijn eigen vlees keurt. 


Routeverlegging; maar je hoeft je er niet aan te houden

Een routeverlegging is voor het stijgende verkeer van de Kaagbaan door deze onderhandelingen in het najaar van 2020 geslaagd. Hier zou Gouda en met name Gouda Goverwelle ook de vruchten plukken en minder overlast ervaren, was de gedachte. Nu zijn we een paar maanden verder en niets is wat het lijkt (zie kaartje). Alleen tot 3000 voet hoogte hoeft men zich aan de route te houden (ongeveer ter hoogte van Nieuwkoop), met als gevolg dat alsnog de meeste vluchten over Gouda komen. Dus je spreekt iets af met elkaar, hebt daar heel veel overleg over, maar vervolgens hoef je je niet aan de afspraak te houden. Wat mij betreft kan dit echt niet.


momentopname hoe route gevlogen wordt over Gouda na ingaan nieuwe afspraken

Wassen neus

Dit soort verhalen maken mij zeker fanatiek. Dit kan toch niet waar zijn in een democratisch land. Inspraak betekent dus eigenlijk, op papier boeken we een voordeel in (Schiphol heeft hiermee namelijk 118 minder gehinderden op papier) maar lossen vervolgens totaal de overlast niet op. Participatie is een wassen neus. Er wordt een idee gegeven dat je mee mag praten, maar het probleem van overlast wordt uiteindelijk voor niemand echt opgelost, alleen op papier. Dat heeft dan weinig nut en is volgens mij niet een eerlijk systeem.


Naar een eerlijk verhaal

Ik ga er toch vanuit dat Schiphol zich gewoon aan routes moet gaan houden over een langere afstand. Want op deze manier verliezen ze voor mij alle geloofwaardigheid. Ik vind het echt bijzonder dat dit in Nederland zo kan en we dit met z’n allen goed vinden, of je nu wel last hebt van vliegtuigen of niet. Wat vindt u? Laat gerust een reactie achter op deze blog.


Binnenkort nog twee blogs over de nieuw luchtvaartherziening die nu ter inzage ligt en het landelijke verkiezingsprogramma van de ChristenUnie en de inzet om de luchtvaart te gaan veranderen. 

Vorige week kondigde Schiphol weer aan dat er
tijdelijk meer overlast komt van overvliegende vliegtuigen boven Gouda. Die
extra overlast is bovenop de huidige 100.000+ vluchten die nu al boven Gouda vliegen. De geplande extra overlast duurt ongeveer twee maanden door
onderhoud aan een taxibaan. Ook van mei tot juli 2019 was dit het geval wat
leidde tot een recordaantal geregistreerd klachten vanuit Gouda. In deze blog
aandacht voor de groeiende structurele een incidentele toename van overlast en
informatie over de oprichting van de belangenvereniging vliegtuigoverlast
Gouda.


Klachten toegenomen
Bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS),
kunnen alle bewoner een klacht voor overlast indienen. Op de manier wordt door
Schiphol overlast in kaart gebracht in rapportages die gedownload kunnen
worden. Het laatste verslag is die met de derde kwartaal cijfers over 2019.
Gouda komt in de lijst van aantal melders (aantal klachten wordt niet
weergegeven)over de Aalsmeerbaan 6 keer voor in de top 25 van postcodes. De
postcodes vanwaar de meeste klachten worden ingediend zijn 2804 en 2807. Korte
Akkeren (2802) heeft duidelijk nog geen last van de overvliegende vliegtuigen.
Eerder schreef ik ook al over de toename van overlast in de blog;  Vliegtuigen
boven Gouda, overlast neemt toe.

Helaas kan ik momenteel
geen goede verwijzing geven naar deze kwartaalcijfers, omdat de website van het
BAS momenteel niet werkt.
Geen rustige zomervakantie

Deze zomer kreeg ik soms dagelijks bericht van
mensen die veel overlast ervaarde van het toegenomen vliegverkeer. Soms wel
elke twee minuten een vliegtuig vrij laag over terwijl je net lekker in de tuin
zit. En dit is nog maar het begin. Door de verplaatsing van de aanvliegroutes
van Schiphol in 2016 (Vliegtuigen boven Gouda; zorgen zijn gedeeld ) is het
aantal vluchten over Gouda van Schiphol enorm toegenomen. Dit zal zeker nog
verder toenemen als de routes in 2020 in Europees verband worden vastgelegd.
Tijd voor actie dus! Ik heb daarom in september 2019 een groepje inwoners van Gouda die mij
hadden benaderd en zich actief wilde inzetten bij elkaar geroepen.

Belangenvereniging
Vliegtuigoverlast Gouda

Dit gesprek heeft uiteindelijk geleidt tot een
kerngroep die een belangenvereniging wil oprichten. Doel is in kaart te brengen
dat 100.000+ vluchten over Gouda al vele uren van de dag overlast met zich
mee brengt en we moeten leven in een constante omgeving met herrie. Dit heeft
natuurlijk gevolgen voor het welbevinden en gezondheid van ons. Dus een vereniging
niet om te zeuren, maar om oplossingen te realiseren voor een grote groep
bewoners  en verbetering te realiseren in
de methode van het bepalen van de geluidsoverlast. De huidige theoretische
berekeningen van gemiddelden (modellen) sluiten namelijk niet aan bij de reële beleving, waardoor het beeld ontstaat dat Schiphol overal oneerlijk mee weg lijkt te
komen. 

De bedoeling van de belangenvereniging is een constructieve bijdrage te leveren aan
de discussie om zo de overlast in Gouda te verminderen. Het is zeker niet de
bedoeling een protestbeweging te worden zonder oplossingen, maar juist met structurele
bijdragen verbetering te realiseren. Een eerste doelstelling
is te komen tot een vereniging van minimaal 500 leden, zodat de vereniging mee
kan spreken over alle besluiten omtrent Schiphol die Gouda treffen.

Tot slot

Toen ik begon te schrijven over dit onderwerp, alweer meer dan
vijf jaar geleden, vroeg iedereen of ik me niet in kon zetten voor
belangrijkere onderwerpen voor Gouda. Inmiddels is duidelijk dat  we nu al van 6.00 in de ochtend tot 24.00 in
de nacht non stop vluchten  boven Gouda
Oost hebben en het probleem steeds groter wordt als we geen tegengas geven.
Neem daarbij het groeiend aantal vluchten van Rotterdam The Hague airport zorgen er voor
dat we straks non stop vluchten over onze mooie stad Gouda krijgen met alle overlast
die daarbij hoort.


Meld je nu aan!
Wilt u de activiteiten van de belangenvereniging i.o.
volgen, dit kan op facebook via deze link: https://bit.ly/340hku0
of als je als je wil aanmelden voor de belangenvereniging, stuur een mail naar vliegtuigoverlastgouda@gmail.com

Voor de gemeenteraad van
woensdag 22 mei 2019 had ik een motie voorbereid om aandacht te vragen voor de
toenemende geluidshinder van vliegtuigen boven Gouda. In deze blog kort de
aanleiding, de inhoud van de motie en hoe de behandeling van de motie gegaan
is.

Foto: Theo Krins

Aanleiding

Al sinds ik raadslid ben in 2014 ben ik
bezig met dit onderwerp. Het blijft me verbazen welke reacties ik nog steeds
tegenkom van mensen die zelf geen last hebben van het geluid van overvliegende
vliegtuigen. Dat kan wellicht, er zijn echter in Gouda steeds meer mensen die
er niet tegen kunnen of er slecht van slapen. De toename van voornamelijk het
landend verkeer naar Schiphol is daarbij een belangrijke factor. Dit komt omdat
in 2016 de routes meer naar Gouda zijn komen te liggen,
ik schreef hier in 2017 al een blog over. Kan je in het weekend net even rustig in je tuin zitten na een week
hard werken, vliegt er elke twee minuten een vliegtuig over. Nu was deze ‘eer’
voornamelijk voor bewoners van de wijk Goverwelle, inmiddels hebben steeds meer
wijken last van vliegtuigen. Ik woon zelf in de wijk Kort Haarlem en constateer
dat de geluidsoverlast met het jaar toeneemt.
 
De motie ‘Geluidsoverlast vliegtuigen boven Gouda’

Ik neem bewust een keer de precieze tekst
van de motie op, zodat jullie als lezers kunnen zien hoe dat eruit ziet.
De raad van
de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 22 mei 2019
Constaterende
dat:
 1. Steeds meer bewoners in Gouda overlast ervaren van vliegtuigen, met name in de wijken Bloemendaal en Goverwelle, mede door een nieuwe landingsroute die sinds 2016 over Gouda is gaan lopen (Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan).
 2. Vanuit Gouda het aantal klachten dat binnen is gekomen bij BAS (Bewoners-AanspreekpuntSchiphol) gestegen is van 3 meldingen per kwartaal in 2015 naar honderden klachten per kwartaal in 2018.
 3. De ODMH informatie heeft gedeeld waarin staat dat de geluidsoverlast veel groter is dan tot nog toe aangenomen en geluidsniveaus heeft berekend van overvliegende vliegtuigen  tot 77 dB(a) (zie bijlage, 80 dB(a) is pijngrens gehoor).
 4. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in oktober 2018 een rapport heeft aangeboden aan de Europese Unie waarin is aangetoond dat geluidhinder van vliegtuigen serieuze gezondheidseffecten tot gevolg heeft, waaronder hart- en vaatziekten, leerproblemen en slaapverstoring en wanneer dit advies gevolgd wordt Gouda binnen de geluidscontour van Schiphol ligt(45 dB(a)).

Overwegende
dat:

 1. Een eerlijke discussie moet plaatsvinden voor de verdere groei van Schiphol waarin uitgegaan wordt van reëel geluidswaarden.
 2. Bij eventuele verdere uitbreiding Gouda zeker nog meer geluidsoverlast gaat krijgen van het startend luchtverkeer naar het zuiden, het landend vliegverkeer, en laagvliegend verkeer van Rotterdam airport onder de vliegbewegingen van Schiphol door.
 3. Wethouder van den Heuvel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wel in Omgevingsraad van Schiphol deelneemt en Gouda zelf niet.
 4. Een voorstel in behandeling komt in de Omgevingsraad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk waar gesproken gaat worden over de vertrekroutes van Schiphol en deze routes ook Gouda betreffen.
 5. Hoger vliegen boven Gouda een oplossing kan zijn om de geluidsoverlast te laten afnemen.

Verzoekt
het college:
 1. Samenwerking te zoeken met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en hen te steunen in hun inbreng in de Omgevingsraad van Schiphol en steun te geven aan het onderzoek voor wijziging van de vertrekroutes (Lekko-route) om tot vermindering van geluidsoverlast te komen.
 2. Een
  brief te schrijven aan de Omgevingsraad Schiphol en de Provincie Zuid-Holland
  vanuit de gemeente Gouda en daarin in ieder geval:
  • de
   zorgen te uiten over de explosieve groei van geluidsoverlast in Gouda.
  • de
   gegevens van de metingen van de brief van de Omgevingsdienst op te  nemen.
  • de
   oplossing aan te reiken om hoger te vliegen boven Gouda.
 3. De
  gemeenteraad te informeren over de reacties op de brief en waar mogelijk de
  inbreng en inspanningen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de
  Omgevingsraad.
en gaat
over tot de orde van de dag.
Motie is met ruime meerderheid aangenomen
Foto; Theo Krins
De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen
(27 stemmen voor en 6 tegen). Partij voor de Dieren, VVD en
GemeenteBelangenGouda (GBG) stemden tegen dit voorstel. GBG ontkent als enige
partij het probleem.

En nog een korte reactie op de meest kritiekpunten op een rijtje:

 • Ja, we moeten minder vliegen, vliegen eerlijk belasten en op korte afstanden de trein gebruiken.
 • regionale samenwerking is prima om dit probleem aan te pakken, niet voor niets zoeken we samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
 • En dat je met deze motie niets oplost, tja, volgens mij kunnen we lokaal dit probleem niet oplossen! Wel kunnen we kijken hoe we het probleem op de kaart zetten en een politieke lobby voeren bijvoorbeeld t.a.v. geluidsoverlast…..Dat kan lokaal wel!
Klagen helpt!
Niet alleen een motie in de gemeenteraad
helpt, u kan zelf ook helpen. Heeft u last van het geluid van vliegtuigen boven
Gouda? Dien dan gerust een klacht in. Klagen helpt zeker aangezien deze
klachten geregistreerd worden. Sinds kort moet u bij Schiphol wel een account
aanmaken….

·        
Voor
Schiphol, klik hier                         

·        
Voor
Rotterdam The Hague airport, klik
hier

Ik
zal me als raadslid net als de vorige jaren in blijven zetten voor dit
onderwerp!

De groei van de luchtvaart gaat gewoon door. Steeds
meer vluchten. Het is inmiddels normaal geworden om even voor een weekendje een
city trip te doen naar een Europese stad. Niets mis mee toch? Je moet toch
genieten van het leven? Ik vind zeker ook dat je moet genieten van het leven,
maar vliegen heeft ook zijn keerzijde. In deze blog aandacht voor het negatieve
effect op het milieu. Kunnen we dan nooit meer op city trip? Ik denk dat dat
wel kan, maar we moeten wel zorgen dat we ons zelf duurzamer gaan vervoeren……
Bron; Greenpeace

Milieubelasting

De uitstoot van broeikasgassen door vliegen gaat de
komende jaren toenemen. Naar verwachting met meer dan 40% tussen 2014 en 2035.
Dit omdat er wereldwijd twee keer zoveel passagiers vliegen en de
wereldbevolking negen keer zoveel kilometers vliegen. Dit staat vermeld op de
website
eerlijkovervliegen.nl.

Tevens staat op deze site vermeld dat de CO2
uitstoot van vliegen zorgt voor ongeveer 2,5% van wereldwijde
klimaatverandering door mensen. Naast CO2 uitstoot zijn nog meer negatieve
effecten van vliegen, zoals de uitstoot van stikstofdioxide, uitstoot van roet
en de vorming van condensatiestrepen, die bij elkaar optellen tot wel 5% voor
klimaatverandering. Nu lijkt dit wellicht een klein deel, maar we willen toch
ook graag blijven genieten van de natuur en de wereld? en onze toekomst voor
o.a. onze kinderen behouden? Is dit een oproep om nooit meer te vliegen? Ik zou
willen zeggen. Minder vliegen is een goede ambitie. 

Vliegen is onbelast

De beste oplossing is te starten met het eerlijk
belasten van vliegen. Vliegtuigen kunnen sinds hun bestaan volledig kosteloos
de uitlaatgassen de atmosfeer in stoten. Terwijl van elke pakweg 1,70 Euro die
een liter benzine kost, meer dan 1 Euro naar de belasting gaat, hoeven
vliegtuigen:

 1. geen belasting te betalen op de kerosine die ze verbruiken.
 2. vliegtuigmaatschappijen
  betalen geen BTW op tickets.
 3. niet te betalen voor de milieuschade die het vliegverkeer veroorzaakt.
  Je betaalt wel voor het huisvuil dat je aan de straat zet of voor de zuivering
  van het afvalwater, maar niet voor het schoonhouden van de lucht en het
  tegengaan van klimaatverandering.
Dit moet dus anders. In 2021 wordt een vliegticketbelasting ingevoerd. Het
zou
goed zijn als het nieuwe belastingtarief gekoppeld wordt aan  een
CO2 compensatiebedrag die per reis betaald moet worden. Hoe
langer de reis, hoe hoger de afdracht
. Ik zou
het goed vinden als dan ook de accijns op kerosine gelijk wordt ingevoerd. Dit maakt vliegen duurder en
alternatieven vervoersmiddelen die beter zijn voor het milieu aantrekkelijker…..

Groei verminderen door
milieubelasting

Op dit moment is landelijk een discussie over de
uitbreiding van Lelystad airport. Ik denk dat die er gewoon gaat komen en dat
de groei gewoon vrolijk verder gaat, ondanks de inspanningen van de landelijke
fractie van de ChristenUnie. Wat wel goed zou zijn is als nu eens naar
milieubelasting vervoer werd belast. Hierdoor worden milieuvriendelijke
alternatieven van vervoer, zoals bijvoorbeeld de trein veel aantrekkelijker. Ik
ben in ieder geval blij met de uitspraak dat in 2021 eindelijk een vliegticketbelasting wordt ingevoerd, al vind ik gezien de discussie die al meer dan 10 jaar
oud is dit veel te laat…… Ik ben wel tevreden over de inzet van de
ChristenUnie op landelijk niveau. Dat zouden meer partijen mogen doen. De VVD
zegt inmiddels ook duurzaam te zijn, dus ik laat me de komende kabinetsperiode graag verrassen;)

Actie: Zet de luchtvaart op het
juiste spoor

Momenteel
is een actie gaande om de Nederlandse regering op te roepen tot een klimaatvriendelijk
en rechtvaardig luchtvaartbeleid. De drie belangrijkste punten:

 1. ·        
  een
  stop op de groei van vluchten en vliegvelden in Nederland
 2. ·        
  Stop
  de uitzonderingspositie van de luchtvaart
 3. ·        
  Investeer
  in alternatieven en prikkels voor innovatie

Teken je deze petitie mee?

Ga dan via
deze link:
https://secured.greenpeace.nl/actie/luchtvaart/ naar de petitie. Met de titel
zet de luchtvaart op het juiste spoor. De petitie is dus niet tegen vliegen,
maar stelt wel vraagtekens bij de uitzonderingspositie, en de impact van
vliegen op een veilig klimaat, gezonde lucht en een leefbaar Nederland en dus ook zonder
een steeds verder toename van frequent geluidsoverlast van vliegtuigen, zoals
we die in Gouda al ervaren.

Tot slot

En ja, je kan zelf ook bijdragen aan minder klimaatverandering! Iedereen heeft daar zelf ook een verantwoordelijk in! Welke stap zet jij?


Drie jaar
geleden begon ik met bloggen over vliegtuigoverlast. Reacties die ik toen
voornamelijk kreeg was of ik me niet met belangrijkere zaken bezig kon houden.
Of wat is overlast. De ervaring leert echter dat het maatschappelijk debat over
vliegtuigen inmiddels veranderd is. Ik spreek nu zelfs mensen die overwegen te
verhuizen. Ik geloof nog niet dat het zover is, maar voor steeds meer inwoners
is de grens wel een beetje bereikt. In deze blog vertel ik de stand van zaken
omtrent de uitbreidingsplannen voor Rotterdam- The Hague airport en de zorgen
die nu ook uitgesproken worden over de uitbreidingsplannen van Schiphol. 

Rotterdam- The Hague airport

Zoals je
wellicht nog weet heb ik eind december 2016 in de Goudse gemeenteraad een motie
ingediend om onze zorgen te uiten over de uitbreidingsplannen. Deze motie
haalde het en in het voorjaar van 2017 heeft de gemeente Gouda haar
zorgen geuit over de uitbreiding.
Inmiddels ligt een definitief advies voor aan de staatsecretaris. Hierin staat
dat er geen draagvlak bestaat voor het vergroten van de geluidsruimte van dit
vliegveld bij omwonenden. Wel wordt voorgesteld de heli-haven te verplaatsen en
deze ruimte in te vullen voor zakelijke vluchten.
Een kritische blog over dit voorstel heb ik dit
voorjaar al geschreven, waarin ook een link is opgenomen uw klachten door te
geven. Goed nieuws is in ieder geval dat grote groei er voor Rotterdam
voorlopig niet lijkt in te zitten.

Schiphol

En jawel,
het grote broertje Schiphol wil nu ook weer fors uitbreiden. Daarnaast is de
manier van aanvliegen en opstijgen veranderd voor twee banen, waardoor sowieso
vliegtuigen vaker en lager over Gouda gaan vliegen. Het is daarom goed dat
Gouda in actie komt en direct meedoet aan een campagne;
www.ikstemvoorstilte.nl. Op deze site kunt uw zorgen ook uiten:

laat niet alleen economische groei een rol spelen, maar
ook het woongenot en de rust in onze omgeving. Houd rekening met ons bij de
besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol. Geef stilte een stem!

Ik zou dus
zeggen, de kans om uw stem te laten horen als u daadwerkelijk ook overlast
ervaart. Tot welk niveau is die overlast en vervuiling aanvaardbaar?


In december 2016 diende ik namens de ChristenUnie een motie in om de
overlast van vliegtuigenlawaai boven Gouda aan te pakken
en stelling in te nemen tegen een verdere forse
uitbreiding van Rotterdam-The Hague airport. Deze motie werd aangenomen en is
inmiddels uitgevoerd. In deze blog meer over de actie n.a.v. deze motie die de
gemeente Gouda, samen met de gemeente Zuidplas en Waddinxveen heeft opgezet.
Tevens in deze blog een interessant nieuwtje over Schiphol. Is de overlast
inderdaad van korte duur of is er structureel meer overlast te verwachten van
deze
lawaaiige buurman

Zorgen gedeeld!

De gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas hebben een brief gestuurd om hun zorgen te uiten over de toename
van de geluidshinder van vliegtuigen in de regio. Deze brief is zowel verzonden
aan de demissionaire staatssecretaris, Sharon Dijksma, als ook aan Rotterdam – The
Hague airport. Er is o.a. aangegeven dat klachten wel degelijk serieus genomen
moeten worden en meegewogen moeten worden bij de eventuele uitbreiding van het
vliegveld. Ook stellen de gemeenten vraagtekens bij  het verplaatsen van de helikopter-landplaats
naar elders, die vervolgens meer ruimte maakt voor commerciële vluchten met
meer geluidshinder als gevolg. Er is nu in ieder geval een krachtig geluid
afgegeven vanuit de regio dat het woongenot in deze regio voor inwoners op het
spel staat. 

SCHIPHOL ALARM

Door onderhoud op Schiphol is het de laatste tijd zeer druk
met vliegverkeer van Schiphol boven Gouda. Nu vraag ik me inmiddels af of deze
overlast daadwerkelijk tijdelijk is……. Volgens
informatie
van Schiphol
is
duidelijk dat de aanvliegroutes voor de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan structureel
zijn veranderd sinds 10 november 2016 i.v.m. de veiligheid. Hierdoor is de
aanvliegroute langer en een stuk verschoven richting Gouda. 


Gevolg is dat vliegtuigen lager boven Gouda en het Groene
Hart vliegen. Dit geldt ook als er één baan open is. Nu geloof ik best dat de
overlast tijdens de werkzaamheden groter is, maar het lijkt dus dat we nu al
moeten wennen aan structurele herrie. Laten we hopen dat het anders gaat..

Wat ik me vervolgens wel afvraag is: hoe kan het dat als we
een snelweg aanleggen er diverse procedures moeten worden doorlopen met
inspraak voordat de snelweg er kan komen en bij vliegverkeer eenzijdig een
verandering kan worden doorgevoerd zonder dat we als inwoners er maar iets van
horen. Ik vind dit toch vreemd. De informatievoorziening vanuit de vliegvelden
hierover moet dan ook veel beter worden!

Deze keer een gastblog van Bart Been over de oorzaken van vliegtuigoverlast van afgelopen weekend boven Gouda.

In verband met noordoostenwind en afwijkend
baangebruik werd Gouda, Goverwelle in het bijzonder, de gehele zaterdag en
zondag overvlogen door dalende vliegtuigen. Deze waren op weg naar Schiphol. Ze
maakten hun bocht op een hoogte van net iets meer dan 1 km. Hoewel dalende
vliegtuigen doorgaans niet zoveel last geven als opstijgende vliegtuigen, was
nu het omgekeerde het geval. De meeste vliegtuigen produceerden een hoog
jankend c.q. fluitend geluid. Urenlang zat er tussen het ene vliegtuig en het
volgende maar twee minuten.

Vliegtuig boven Gouda Goverwelle, Theo Krins
Oorzaak overlast
Oorzaak van de overlast is de gesloten Kaagbaan.
Daaraan wordt van zaterdag 18 maart tot en met woensdag 24 mei groot onderhoud
verricht. Aansluitend aan het onderhoud wordt de Kaagbaan tot dinsdag 13 juni
in tien nachten geveegd. Ook tijdens dit vegen is de baan gesloten voor
vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van de Kaagbaan wordt
in deze periode verdeeld over de Buitenveldertbaan, de Zwanenburgbaan en de
Aalsmeerbaan. De luchthaven verwacht zelf ook dat dit tot medio juni tot extra
hinder leidt. Regiobewoners met vragen hierover kunnen terecht bij het
Bewonersaanspreekpunt Schiphol.

Meldingen
De
Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond laat inderdaad weten dat het
klachten heeft geregend, met name uit het Groene Hart. Bij die meldkamer komen
in het weekend alle milieuklachten uit heel Zuid-Holland binnen, via de
Milieutelefoon (
0888-333555). Ook op de website van de Milieudienst
Midden-Holland (https://meldingwd.odmh.nl)
zijn veel klachten binnengekomen.
De
DCMR bevestigt dat het dit weekend drukker was dan normaal boven Gouda en dat
het alleen naderend verkeer voor Schiphol betrof. De route werd op drukke
momenten naar het zuiden opgeschoven waarbij de vliegtuigen boven Gouda al in
de juiste naderingsrichting draaiden. Het onaangename geluid komt omdat een
vliegtuig in een bocht iets meer motorvermogen nodig heeft om op hoogte te
blijven.

Een lawaaiige buurman
Uit
het afgelopen weekend blijkt dat Schiphol een lawaaiige buurman van het Groene
Hart gaat worden. Gouda merkt dit steeds meer. Ook op dagen met zuidenwind
wordt Gouda-Oost overvlogen. Het gaat dan om vliegtuigen op ca. drie kilometer
hoogte. Omdat het om opstijgende vliegtuigen met motoren op vol vermogen gaat,
geven die toch hinder. In weekends met veel vakantievluchten komen de eerste
vluchten al naar vijf uur ’s ochtends over, met slaapverstoring als gevolg. Ook
dalende vliegtuigen richting Zestienhoven komen met grote regelmaat laag over
Gouda heen. De vraag is hoe lang dit zo door kan gaan. Schiphol heeft nog forse
groeiambities, net als Zestienhoven. Vaak wordt de hinder van vliegtuiglawaai
onderschat omdat burgers zich wel ergeren maar geen melding doen.

Tot slot
Ook deze gastblog geeft aan dat het erop lijkt dat het dossier vliegtuigoverlast in Gouda, waar ik al 3 jaar bij betrokken ben als raadslid, steeds meer aandacht krijgt en het omslagpunt van acceptatie naar hinder voor vele inwoners van Gouda nabij is. Moeten we actiever klachten gaan indienen om zo verdere groei van overlast te minimaliseren? Of is het een idee een lokaal meldpunt te openen voor overlastklachten? Ik ben benieuwd naar uw mening…. Laat gerust een reactie achter op deze blog.


Rotterdam – The Hague Airport wil uitbreiden van
1,7 naar 2,9 miljoen passagiers per jaar. Ik volg deze ontwikkeling kritisch,
aangezien nu inwoners uit Gouda en omstreken steeds meer overlast ervaren. Tevens
gaat meer luchtvaart ook ten koste van de luchtkwaliteit. Het moet mijn inziens
dan ook geen eenzijdig debat worden dat de uitbreiding goed is voor de
economie. Dit lijkt nu langzaam wel deze kant op te gaan. Dit concludeer ik aan
de hand van een artikel in het AD van dinsdag 7 maart 2017. 
Recent vielen me twee artikelen op in het AD over
de voorgenomen uitbreiding van Rotterdam –The Hague Airport. In het eerste artikel stond de uitkomst van het onderzoek van de onafhankelijke verkenner, de
heer Schrijnen, over het ontbreken van draagvlak voor de uitbreidingsplannen.
Een week of twee later stond een artikel in het AD, echter nu werd door de onderzoeker de uitkomst van het ontbreken van draagvlak flink afgezwakt. Er waren immers maar een
paar officiële klachten. Wat is hier aan de hand? In deze blog sta ik hier bij
stil. 
Meer vluchten binnen
geluidsruimte
Eind februari 2017  komt verkenner Joost Schrijnen naar buiten met
zijn bevindingen; er is geen draagvlak voor uitbreiding van de luchthaven. Op 7
maart staat er een artikel in het AD met de titel “weinig
klachten over vliegverkeer”
. Ondanks de uitkomsten van zijn onderzoek,
worden de weinig klachten die zijn ingediend bij de Milieudienst Rijnmond nu door
Schrijnen opeens als uitgangspunt genomen. Dit biedt volgens Schrijnen
aanknopingspunten om binnen de bestaande geluidsruimte van het vliegveld toch
meer vluchten toe te staan. Dit kan door de helikopterhaven naar elders te
verplaatsen.  Dit betekent uiteindelijk
dus meer lijnvluchten en meer mensen in de herrie. En dus ook nog extra
overlast op een nieuwe locatie voor de helikopters. Opvallend is daarbij dat de gedeputeerde in het artikel spreekt over “zakelijke vluchten” en in het artikel toch duidelijk de overheveling van 17.000 lijndienstvluchten van Schiphol benoemd wordt. 

Is er nu toch draagvlak?
Op basis van de klachten over het vliegveld wordt
het eerdere onderzoek over draagvlak mijn inziens flink afgezwakt. In het artikel
wordt bovendien expliciet genoemd dat vanuit Gouda geen klachten bekend zijn en
daarmee de suggestie gewekt dat er nog wel uitbreiding mogelijk is binnen de
geluidsruimte. Nu heb ik als raadslid geen officiële klachtenregistratie, maar
dat we in Gouda geen overlast hebben vind ik een bijzondere constatering. Er is
bovendien een motie vliegtuigoverlast van de ChristenUnie eind 2016 aangenomen.
Zoals hier met het onderzoek voor draagvlak wordt omgegaan vind ik bijzonder en
komt niet oprecht over. Is de mening van omwonenden wel voldoende meegenomen of
gaan de economische belangen weer voor de ervaren geluidsoverlast en
milieubelasting? Mijn inziens is dit een schrijnend verhaal
Zorgen uitspreken
Klagen helpt, lijkt de boodschap. Nu zit u
waarschijnlijk niet gelijk te wachten op klagen. Klagen heeft namelijk een
negatieve klank en een formele klacht indienen gaat wat ver, toch? Ik wil toch een
oproep doen aan iedereen die last heeft van de vliegtuigen, naar het
klachtenformulier te gaan en zich te melden. Zie het dan niet als klagen, maar
je zorgen uit spreken. Klinkt al een stuk positiever en we durven dan wellicht
ook het formuliertje in te vullen. Want bewoners willen niet klagen, maar
willen graag een goede dialoog in belangen. Niet alleen economie, ook overlast
en luchtkwaliteit zijn belangrijke overwegingen bij uitbreiding van dit
vliegveld!  
Oproep
Dus kop op, vul bij overlast
opbouwend het “ik heb zorgenformulier” in! Dat helpt voor het debat over
vliegtuigoverlast. Samen sterk!