Berichten

De ChristenUnie heeft ingestemd met het aangepaste bestemmingsplan Ridder van Catsweg 683. Hierin zijn in plaats van 196 woningen nu 172 woningen opgenomen. De parkeerruimte is gelijk gebleven aan het plan van 196 woningen, waardoor meer ruimte ontstaat om bij de woningen te parkeren en is het risico dat het parkeren verschuift naar de omliggende buurt verminderd.  

We hebben zorgvuldig nagedacht over wat voor ons voldoende is qua aanpassingen van het bouwplan. Het was geen makkelijk besluit, voor mij persoonlijk denk ik 1 van de moeilijkste besluit in de 7 jaar dat ik in de raad zit. Dit wordt vooral veroorzaakt door de slechte participatie. In deze wat langere blog meer over dit gevoelige dossier en hoe we tot onze afweging gekomen zijn om uiteindelijk in te stemmen met een bouwplan van 172 woningen.  

 

Impressie bouwplan zonder aanpassing

Eerder bouwplan te hoog en maximale ontheffing parkeren 

Het aangepaste bouwplan heeft nog steeds behoorlijk veel impact op de omgeving. Een woontoren van 32 of 29 meter is nog steeds hoog. En we onderschatten niet dat als je bijvoorbeeld in een woning aan de Haastenburg of Lekkenborch woont, dit plan grote impact heeft. Wel is in het aangepaste plan de dichtstbijzijnde woontoren bij de Haastenburg verplaatst en zijn de woontorens in bouwhoogte met 1 of twee bouwlagen verlaagd om bewoners tegemoet te komen.  


aangepast bouwplan, bouwhoogte

De woontorens in dit bouwplan voldoen nu ook aan eerder gestelde kaders, opgenomen in de nota hoogbouw uit 2005 (25-35 meter). Die nota hoogbouw heeft de gemeenteraad zelf vastgesteld en we moeten hier dus ook rekening mee houden bij onze besluiten. Het is dan ook niet de ontwikkelaar die deze ruimte neemt voor hoogbouw op deze locatie, maar de beleidskaders van de gemeente geven deze mogelijkheid. Daarbij benaderen beide hoogste torens in het aangepaste plan bijna het gemiddelde van deze hoogte van om en nabij de 30 meter. Dit was anders bij het oude bouwplan, waar zelfs een toren van 38 meter was opgenomen. Hierdoor kunnen wij niet anders concluderen dan dat de hoogte voldoet en door de aangepaste hoogte en daarmee het bouwvolume ook meer passend is geworden voor de wijk.  

 

aangepast bouwplan, minder hoog

Woningen zijn hard nodig 

Daarnaast hebben we in Gouda gewoon veel woningen nodig voor (jonge) mensen die in onze stad willen (blijven) wonen. Ook mensen die al lang zoeken of door willen stromen in de wijk zelf. Het mooie van dit plan is dat er niet alleen koopwoningen worden gebouwd (86), maar ook 43 woningen in de middenhuur (max €900,- huur) en 43 in de sociale huur. De ambitie om ook sociale huur te realiseren zorgt ervoor dat een plan als deze groter in omvang wordt met meer woningen, omdat de extra kosten van sociale huur en middenhuur moeten worden gecompenseerd door de opbrengsten uit verkoop van koopwoningen. Aan sociale huurwoningen is een groot tekort in Gouda en dit onderdeel laten vervallen vindt de ChristenUnie geen optie.  

 

Genoeg parkeerplaatsen?  

In Gouda hebben we sinds 2020 nieuw parkeerbeleid, voor de van Loon locatie is het parkeerbeleid en de parkeernormen niet veranderd. Echter kan wel met een motivatie de parkeernorm verlaagd worden. De ChristenUnie heeft bij het besluit over het parkeerbeleid expliciet aangegeven dat de gemeenteraad geïnformeerd moet worden over de van Loon locatie en de Blokker locatie. Op 15 april 2020 is de gemeenteraad over deze onderbouwing geïnformeerd. Alleen onze fractie wilde graag een besluit over deze motivatie nemenDe andere fracties in de raad vonden dat niet nodig en hebben op dat moment niets gezegd over de ambitieuze afwijking van het parkeerbeleid. We vinden het fijn dat in het plan van 172 woningen, het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van het oude plan gelijk is gebleven (234 parkeerplaatsen, 1,4 parkeerplaats per woning). Hierdoor is meer ruimte ontstaan voor het parkeren van auto’s, aangevuld met deelauto’s en fietsen om particulier autogebruik te verminderen. We zien als ChristenUnie nu meer ruimte in de parkeernorm ontstaan om eventuele tekorten die in de eerdere ambitieuze berekening zat nu toch in het plangebied op te kunnen vangen. Ook door deze ruimte zien we nu mogelijkheden het aangepaste plan te steunen.  

 

Veilige oversteek Ridder van Catsweg

In de raadsvergadering van 2 juni 2021 hebben we van de wethouder gehoord dat er bij asfaltwerkzaamheden die binnenkort wordt uitgevoerd, in samenspraak met het wijkteam, er  een veilige oversteek voor langzaam verkeer wordt gezorgd. Dit wordt als het goed is gerealiseerd nog voordat de nieuwe woningen opgeleverd worden. Dit was een veel gehoorde klacht bij de ChristenUnie, ook al voordat dit bouwplan aan de orde was. Fijn dat hier nu naar gekeken wordt! 

 

Participatie 

Bij de participatie is het in dit project duidelijk misgegaan. Ons verkiezingsprogramma Oog voor Gouda startte met het hoofdstuk betrouwbare overheid. Hiervan is geen sprake als niet met omwonenden wordt gecommuniceerd maar gelijk een fors plan gepresenteerd wordt waarin alleen nog marginale veranderingen mogelijk zijn. Dit is onder andere ontstaan doordat, zonder formele betrokkenheid van de raad en de inwoners, met een ontwikkelaar afspraken zijn gemaakt over de gewenste invulling en dit anterieur vast te leggen in een overeenkomst. Een oude manier van projectontwikkeling die we in Gouda niet meer moeten willen, ook gezien de komst van de Omgevingswet. Bovendien heeft de gemeente geen rol gepakt in het proces.  

We vinden dit, hoe slecht dit proces ook is gelopen, toch niet voldoende aanleiding om tegen het aangepaste plan te stemmen. In een nieuw proces blijven onder andere de hoogtes voor het bouwen gelden. De kans dat dan tot een bouwplan wordt gekomen dat minder hoog is en tot meer draagvlak kan gaan rekenen lijkt ons beperkt en is eerder een uitstel van een moeilijk besluit dan een reële optie. De ChristenUnie staat daarnaast ook voor huisvesting voor iedereen, dus moeten er ook sociale huurwoningen en middenhuur gebouwd worden en dat blijft impact hebben op plekken in de stad waar gebouwd wordt.  

 

Wel willen we als ChristenUnie dit soort mislukte participatie in de toekomst voorkomen. We hebben dan ook een motie ingediend samen met CDA, SP, SGP en GroenLinks. waarin we het college het volgende hebben verzocht: 


 • Een inventarisatie te maken van binnenstedelijke bouwlocaties waar de verwachting is dat voor 2026 een grote of gevoelige ruimtelijke (her)ontwikkeling plaats vindt. 
 • De gemeenteraad een voorstel te doen voor de ruimtelijke ontwikkelingen onder 1, met in ieder geval;
  • Een voorstel om (planologische) randvoorwaarden en beleidsuitgangspunten per locatie vast te stellen.  
  • Een voorstel voor de trede van participatie alsmede de participerende partij te inventariseren.  
  • Het voorstel te onderbouwen met juridische, beleidsmatige en financiële aspecten per locatie, in die gevallen die zich daarvoor reeds lenen.  
 • Het voorstel ter besluitvorming uiterlijk 31 januari 2022 aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 •  

  Hierdoor krijgt de gemeenteraad eerder een rol in het proces en kan beter sturen op de uitgangspunten. De motie is bijna unaniem aangenomen in de gemeenteraad.


  Tevens hebben we in april 2021 als ChristenUnie een amendement ingediend waarin is geregeld dat bij gevoelige en grote projecten er standaard een wensen en bedenkingen procedure komt. Dit betekent ook hier nogmaals een rol voor de raad eerder in het proces bij gevoelige en grote projecten. We hopen dat door deze werkwijze te veranderen, in de toekomst de participatie rondom bouwprojecten sterk verbeterd, want dat wil nog niet soepel lopen in Gouda. 


  Tot slot

  We hopen dat hiermee de gang van zaken omtrent dit bouwplan tot het verleden gaan behoren in Gouda en gaan daar als fractie kritisch op toe zien. Bouwen mag, maar wel met de stad en met Oog voor Gouda!  

  Inleiding

  Opzij opzij, opzij, maak plaats,
  maak plaats, maak plaats, we hebben ongelofelijk veel haast. Aan dit liedje van
  Herman van Veen moet ik altijd denken als ik ’s ochtends van huis weg rijd. Het
  maakt niet uit of dat ik met de auto naar mijn werk ga of dat ik de kinderen
  met de fiets naar school breng. Iedereen wil tegelijkertijd en zo snel en
  veilig mogelijk naar zijn bestemming komen. Maar kan dat wel in een compacte stad
  als Gouda? Daarnaast zal de komende jaren het verkeer snel moeten verduurzamen
  om te zorgen dat we ook daadwerkelijk onze duurzaamheidsambities als stad gaan
  waarmaken.

  Mobiliteitsplan Gouda

  Groen licht voor Gouda als fietsstad
  Deze onderwerpen kwamen terug in
  het mobiliteitsplan die de gemeenteraad op woensdag 20 september jl. heeft
  vastgesteld. In dit mobiliteitsplan zit een duidelijke keuze: kies voor de
  fiets voor de korte en middellange afstand en kies voor duurzaam vervoer.
  Tegelijkertijd werd de ambitie benoemd om doorgaand verkeer door Gouda zoveel
  mogelijk te verminderen en dat verkeer gebruik te laten maken van de ringwegen
  om de stad.

  Dit sluit goed aan bij de idealen
  van de ChristenUnie. We kiezen namelijk voor duurzaamheid en Gouda als
  fietsstad.

  Wegafsluitingen

  Het mobiliteitsplan stelde ook
  wegafsluitingen voor op de singels rondom de binnenstad, de nieuwe veerstal en
  op de Bodegraafsestraatweg ter hoogte van voetbalclub Olympia. Die ambitie
  vindt de ChristenUnie onvoldoende onderzocht om nu al steun aan te geven. We
  hebben daarom samen met het CDA en andere partijen gewerkt aan een amendement
  om de afsluiting op de Bodegraafsestraatweg uit het mobiliteitsplan te halen.
  Bij de andere ‘knippen’ hebben we voorgesteld vooral het gesprek aan te gaan
  met de stad, dus niet alleen met direct aanwonenden van de singels, maar ook
  met de ondernemers en weggebruikers in de binnenstad. Deze groepen maken zich
  grote zorgen over de bereikbaarheid.

  Bereikbaar blijven kan
  bijvoorbeeld door het verbeteren en vergroten van de capaciteit van de N207 ter
  hoogte van Westergouwe, waar de ChristenUnie zich al een aantal jaren voor
  inzet. Maar dit kan ook door betere afstemming van verkeerslichten. Dit is
  trouwens ook een randvoorwaarde om Gouda als fietsstad serieus op de kaart te
  zetten. We moeten echt ruimte geven aan de fiets.

  Schoolzones

  Actie Veilig Verkeer Nederland

  De ChristenUnie heeft zich ook
  ingezet voor de verkeersveiligheid rondom scholen. In Gouda bestaat bij de
  scholen de behoefte dit probleem op te pakken. Naast het aanleggen van
  schoolzones in de openbare ruimte, moeten scholen ook met ouders en kinderen
  hierover blijvend in gesprek gaan. Wijkteam Plaswijck is al ver met de
  voorbereiding voor drie schoolzones en had ook nog budget klaar liggen. We
  hebben aan het college gevraagd dit initiatief op te pakken en te zorgen dat
  begin 2018 naar tevredenheid de schoolzones zijn gerealiseerd. Tevens hebben we
  gezorgd dat het college rond de zomer van 2018 met een plan van aanpak komt
  voor schoolzones in de gehele stad, inclusief een financieel dekkingsvoorstel.

  Tot slot

  Tot slot nog een suggestie voor
  het verbeteren van de verkeersveiligheid: het helpt als we ’s ochtends allemaal
  iets minder haast hebben en oog hebben voor elka
  ar!


  Onlangs was ik uitgenodigd door een bewoner van
  de Piet Retiefstraat om de verkeersonveiligheid en de schade aan auto’s in de
  straat te bespreken. De Piet Retiefstraat is een verbindingsweg tussen de
  Joubertstraat en de Krugerlaan. De weg wordt veel gebruikt voor verkeer dat in
  de wijken Kort Haarlem en de Kadebuurt moet zijn. De straat is smal en dit
  levert aardig wat problemen op. 

  Piet Retiefstraat in Kort Haarlem

  Verkeersonveilig
  De drukte in de straat vanuit twee richtingen levert met name rond de
  ochtend- en avondspits veel onveilige verkeerssituaties op. Een bewoner
  vertelde me hoe lastig het soms was veilig op de fiets te stappen om zijn kinderen
  naar school te brengen. Het gebeurt regelmatig dat auto’s elkaar niet
  laten passeren of de stoep ook een goed alternatief vinden om op te rijden om
  de tegenligger te passeren. 
  Naar mijn idee is dit een situatie die niet langer
  kan bestaan en binnen de kortste tijd zal leiden tot ongelukken. Ik weet uit
  eigen ervaring dat in ieder geval dat ook op de kruisingen van de Joubertstraat en de Krugerlaan met
  de Piet Retiefstraat regelmatig (bijna) ongelukken gebeuren door de beperkte
  ruimte en onoverzichtelijkheid van deze kruising. Het probleem wordt vergroot
  doordat veel jeugd en mensen met schoolgaande kinderen deze route kiezen.
   

  Schade aan geparkeerde auto’s
  De bewoners hebben regelmatig schade aan hun auto
  wanneer die voor de deur geparkeerd staat. Een briefje met wie de schade
  veroorzaakt ontbreekt dan meestal. Een bewoner vertelde me dat in de vijf jaar
  dat hij er nu woont, vijf maal schade heeft gehad. Het gaat dan niet alleen om aanrijdingsschades maar ook om vandalisme. 

  De grens is bereikt….

  In het gesprek met de bewoners was duidelijk dat voor iedereen de
  grens bereikt is. Dit bleek ook uit de opkomst. De gehele straat was die avond dat ik langskwam gekomen om hun ongenoegen te uiten. 
  Hoe nu verder?

  Dat dus een oplossing moet komen voor deze onveilige
  situatie en belachelijk veel schades aan de auto’s is mijn inziens dan ook voor
  de hand liggend. Ik heb dan ook contact opgenomen met Hilde Niezen, wethouder
  verkeer en haar gevraagd of ze iets aan deze situatie wil doen. Ze heeft
  toegezegd een kijkje te gaan nemen en het gesprek met de bewoners aan te gaan.
  We zijn benieuwd naar wat deze gesprekken op gaan leveren………………..