Berichten

Op woensdag 30 juni 2021 is door de gemeenteraad het Verkeerscirculatieplan (VCP) ‘aantrekkelijk en toegankelijk Gouda’ vastgesteld. Er was veel te doen over dit verkeerscirculatieplan. Een eerder plan uit 2019 is uiteindelijk niet door de gemeenteraad behandeld, omdat geen participatie was uitgevoerd. Dat is bij de huidige versie wel gedaan, en hoe. Maar is dit voldoende voor draagvlak in de stad en waarom stemt de ChristenUnie dan toch in met het VCP. In deze blog meer hierover.
Uitgangspunten VCP
Dit VCP is een uitwerking van het Mobiliteitsplan Gouda 2017-2026. Gouda kiest in dit VCP voor duurzame en gezonde mobiliteit; een mobiliteitstransitie waarin mensen meer gaan kiezen voor wandelen, fietsen, deelmobiliteit en het openbaar vervoer (OV). Ook Zero Emission mobiliteit hoort hierbij. De coronacrisis kan fungeren als versneller van de duurzame mobiliteitstransitie, doordat mensen open staan voor nieuwe mobiliteitsalternatieven. Deze uitgangspunten omarmt de fractie van de ChristenUnie van harte, alhoewel dat wel uitdagend is voor een compacte stad als Gouda.

Tranches
De belangrijkste 10 wijzigingen heb ik al beschreven in een eerdere blog die je HIER kunt lezen. Ik beperk me nu tot het besluit wat nu genomen wordt door de gemeenteraad. Het VCP bestaat uit 4 tranches en loopt maar liefst tot 2042. Voordat een besluit wordt genomen over een volgende tranche, wordt eerst een evaluatie uitgevoerd. Belangrijk is dus dat het besluit over de tranches duidelijk is voor de toekomst. Dat is de reden dat de ChristenUnie een amendement heeft ingediend om te zorgen dat duidelijk is wat die evaluatie inhoud;

Het evalueren van de effecten aan het eind van de eerste tranche, alvorens te besluiten over de tweede tranche en deze aanpak ook van toepassing te verklaren op de volgende tranches. In de evaluatie ten minste te onderbouwen:  

 • Een duidelijke analyse van de door het verkeersmodel berekende prognoses en de uitgevoerde jaarlijkse monitoring van de feitelijke situatie t.a.v. de effecten en een verklaring te geven over eventueel opgetreden verschillen hierin.  
 • Het effect van de maatregelen uit de eerste tranche en in hoeverre dit al dan niet moet leiden tot aanpassing van de voorgestelde maatregelen in de tweede tranche en welke overwegingen hieraan ten grondslag liggen.  
 • Per maatregel inzicht te geven in het participatieproces, en hoe geprobeerd is tot draagvlak te komen.  
Dit amendement is met 28 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. 

Eerste tranche
Naast de hoofdroute die we uitstippelen in deze tranches en een verdeling van projecten, is het dus ook van belang dat de maatregelen in de eerste tranche daadwerkelijk het gewenste effect bereiken. De maatregel zijn hoofdzakelijk gericht op het verbeteren van de hoofdinfrastructuur voor autoverkeer in combinatie met een paar knelpunten die opgelost worden en een aantal maatregelen die positief bijdragen aan de stad. De maatregelen zijn qua kosten geraamd op 12 miljoen voor de periode 2022-2027. De belangrijkste maatregelen op een rij:
 • Hoofdroutes; Aanpak N207 Westergouwe, Goudse Houtsingel en capaciteitsuitbreiding kruispunten Spoorzone
 • Herinrichting kruispunt Goudkade-Industriestraat
 • Pilot Nieuwe Veerstal
 • Herinrichting Fluwelen- en Blekerssingel
 • Bodegraafsestraatweg visueel versmallen
 • Parkeren; Uitwerken parkeerstrategie Binnenstad, Dynamisch parkeerverwijssysteem, Monitoring parkeersituatie binnenstad
 • Herinrichting straten binnenstad
 • Fietsen; Snelfietsroute Rotterdam-Gouda en fietsroute Haastrechtsebrug – Plaswijck
 • aanleg van Verkeersveilige schoolzones
 • Actualisatie nota zwaar vrachtverkeer
Al deze maatregelen hebben ons inziens voldoende draagvlak om te worden uitgevoerd en zijn sowieso goed voor Gouda. We hebben dan ook ingestemd met de maatregelen in de eerste tranche.

Tweede tranche en verder
Belangrijk is nog even de jaartallen te geven van de volgende tranches:
 • Tranche 2; 2028-2032
 • Tranche 3; 2033-2037
 • Tranche 4; 2038-2042
De doorlooptijd is nog lang en voor een aantal maatregelen moet op het moment van de nieuwe tranche bezien worden of op basis van de evaluatie van een eerdere tranche de voorgestelde maatregel doorgang vinden. Ook moet op dat moment duidelijk zijn of voldoende draagvlak bestaat, zodat de gemeenteraad op dat moment een goede afweging kan maken. Ook kan het zijn doordat we een stap verder zijn in de uitvoering van het VCP dat in de loop van de tijd ook meer draagvlak komt voor bepaalde maatregelen.

Maatregelen VCP
Een paar maatregelen waar nu nog moeilijk de handen op elkaar te krijgen zijn:
 • Herinrichten Kleiwegplein – essentieel voor verminderen verkeersdrukte op de singels en het zorgen voor een meer inprikmodel om de binnenstad in te komen, ook beter voor de bereikbaarheid per fiets. Nadeel is dat de bereikbaarheid van omliggende wijken minder wordt. Maatregel is voorzien in de 2e tranche.

 • Herinrichting Bodegraafsestraatweg- bewoners klagen over de drukte van de weg op dit moment en pleiten voor een doorsteek Plaswijck richting rondweg Reeuwijk. Dit zorgt echter weer voor meer verkeer in deze wijk die nu juist ook veiliger moet worden om de fiets te stimuleren. De ChristenUnie is hier geen voorstander van. In de eerste tranche is wel een herinrichting van de Bodegraafsestraatweg voorzien, die hopelijk zorgt voor langzamer rijdend verkeer. Doorsteek Plaswijck voor verbetering en uitsluitend bedoeld voor openbaar vervoer is voorzien in de 4e tranche.
 • Pilot autoluwe Veerstal – een grote wens van de ChristenUnie is de stad weer aan de rivier te brengen, een proef met een autoluwe Veerstal zien we dus wel zitten. Wel hopen we dat de randwegen het verkeer voldoende aan kan, maar dat zal vanzelf blijken uit de proef. De pilot is voorzien in de 1e tranche.
 • Eenrichtingscarre Thorbeckelaan – Graaf Florisweg- veel weerstand bij omwonenden heeft deze maatregel, maar is wel nodig om minder doorgaand verkeer door de stad te krijgen. Ik vind m nu ook nog spannend, maar ben wel benieuwd of met wat aanpassingen dit model uiteindelijk toch kan werken. Je krijgt er wel veilige fietsroutes en betere oversteekbare wegen voor terug. De maatregel is pas voorzien in de 3e tranche, dus op zijn vroegst in 2033 en daarover wordt dus ook nog later een besluit genomen.
Tot slot
De ChristenUnie steunt de inzet van het VCP voor duurzame en gezonde mobiliteit en we gaan nu op weg. Elke vijf jaar neemt de gemeenteraad een vervolgbesluit met goede informatie (o.a. evaluatie met informatie over genomen maatregelen en inzicht in draagvlak). We gaan op weg en zullen zeker nog de nodige hobbels tegenkom. De koers is in ieder geval uitgezet waarbij we als ChristenUnie in het vervolgproces Oog voor Gouda zullen houden.
Op woensdag 29 januari 2020 heeft de gemeenteraad – na een stevig inhoudelijk debat –  het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld. In deze blog meer over het nieuwe parkeerbeleid en de inzet van de ChristenUnie om dit beleid aan te scherpen. Inzet van het nieuwe beleid is dat er zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beperkt beschikbare parkeercapaciteit en het autogebruik naar de toekomst toe wordt ontmoedigd door goede alternatieven.

Parkeertarieven, wat verandert er nu eigenlijk? 
Eén van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe beleid is om het centrum autoluwer te maken. Dit wordt geprobeerd door de tariefstelling voor parkeren anders anders in te richten. Het parkeren in de binnenstad wordt op straat duurder. Het tarief gaat van €2,80 naar €4,- per uur. De tarieven van parkeerterreinen in het centrum die in handen van de gemeenten zijn veranderen daarmee ook, al blijven de maximale dagtarieven gelijk of worden zelfs lager. Het gaat om de volgende terreinen:

 • Klein Amerika en Schouwburgplein (€2,- per uur en dagtarief van €8,-)
 • Stationsgarage (nieuwe tarieven voor het weekend; €1,- per uur of €5,- per dag, weekdag €2,- per uur of €10,- per dag)
 • Parkeerterrein (Vossenburchkade (€2,- per uur, dagtarief verlaagd naar €5,-)De volgende garages zijn niet in handen in van de gemeente Gouda en de tarieven van deze garages zijn als volgt:

 • Q-park Bolwerk en Q-park Nieuwe Marktpassage (€2,10 of €2,25 per uur of dagtarief van €13,- respectievelijk €12,- per dag)Daarnaast worden nog een aantal maatregelen genomen:

 • Voor de meeste parkeerlocaties geldt nu een dagtarief op basis kalenderdag en niet meer op basis van 24 uur
 • Gereguleerde tijd in sector 2 gaat van 18.00 uur naar 21.00 uur
 • Introductie van een bezoekersregeling voor binnenstadbewoners;
 • Nieuwe abonnementsvorm buiten kantoortijden voor de Stationsgarage.Parkeernormen alleen omlaag voor binnenstad en spoorzone
Parkeernormen worden gebruikt wanneer er een nieuwe ontwikkeling plaats vindt, bijvoorbeeld wanneer nieuwe woningen gebouwd worden. In het nieuwe parkeerbeleid wordt nu voor de binnenstad en de spoorzone met minder mogelijkheden voor parkeren genoegen genomen. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe andere mobiliteit gestimuleerd kan worden, door bijvoorbeeld deelautos, MAAS (Mobility as a Service) en het stimuleren van treingebruiker wanneer woningen nabij het station zijn gelegen. 
Daarbij bestaat de mogelijkheid om binnen een vergunningengebied gebruik te maken van een zogenaamde GROP lijst. Dit is een lijst waarin de hoeveelheid vergunningen per gebouw beperkt wordt. Doel is duurzamer vervoer te stimuleren. 

Door een amendement van het CDA in samenwerking met de ChristenUnie hebben we gezorgd dat lagere parkeernormen niet voor de rest van Gouda gaan gelden. Immers hier zijn inwoners veel meer aangewezen op hun auto en zijn alternatieve vervoersmiddelen niet, of niet op beperkte afstand, aanwezig. 
We beseffen dat we moeten streven naar minder automobiliteit en dat op termijn het intensieve autogebruik niet houdbaar is. Op dit moment hebben we echter met een realiteit te maken die we toch op een of andere manieren moeten faciliteren. Ter verduidelijking: als we nu op in een bestaande wijk een nieuwbouwproject gaan realiseren met een verlaagde parkeernorm, verschuif je het probleem waarschijnlijk naar de buurten om dat project heen. Die kunnen dan wel weer gaan vragen om invoering van een parkeervergunning om die overlast aan te pakken, maar dat kost de bewoners geld. Tevens zullen de auto eigenaren van het nieuwbouwproject dan toch gaan proberen elders hun auto kwijt te raken. Wat ons betreft dient het streven naar minder autogebruik gepaard te gaan met een integraal beleid met acceptabele alternatieven.


Hop on Hop off centrumbus
Geïnspireerd door een voorbeeld uit  Deventer wil de ChristenUnie in Gouda laten onderzoeken of er een kleine (elektrische) centrumbus door de binnenstad kan gaan rijden, voor een laag tarief, bijvoorbeeld €1,-.
Centrumbus Deventer

Omdat parkeren aan de randen van de binnenstad gestimuleerd wordt, onder andere door lagere tarieven, leek het ons een goed idee te onderzoeken of zo’n busje haalbaar is. De bedoeling is dat deze bus langs de diverse parkeervoorzieningen in en rond de binnenstad rijdt.  Het busje stapt dan in de binnenstad bij verschillende haltes en rijdt als ook een toeristische route, zodat toeristen er eventueel ook gebruik van kunnen maken. Bezoekers die slechter ter been zijn kunnen dan alsnog onze mooie stad bezoeken, zonder dat ze hun auto perse binnen de singels moeten parkeren. In Deventer gebruiken ze kleine elektrische bussen. We zetten niet in op ronkende dubbeldekkers door onze stad.

De motie met daarin het verzoek om deze mogelijkheid te gaan onderzoeken, is in de raad aangenomen. Er volgt dus nu samen met ondernemers en andere organisaties een onderzoek om de haalbaarheid van dit idee in kaart te brengen.

Voorkomen parkeeroverlast
De ChristenUnie heeft ook een motie ingediend om als raad het nieuwe, soepeler parkeerbeleid en de ontheffingen die worden toegepast beter te kunnen controleren. De motie is aangenomen en houdt concreet het volgende in:
 • De raad stelt vooraf kaders bij grotere projecten zoals woningbouw  op de Blokker locatie of bij Van Loon locatie. Bij die kaders worden ook de parkeernormen en onderbouwing daarvoor opgenomen.
 • De raad krijgt jaarlijks een overzicht van de toegepaste ontheffingen (om minder parkeerplaatsen toe te staan bij nieuwbouwprojecten) die gehanteerd zijn door het college.
Evalueren maatregelen binnenstad 
Deze motie van het CDA, waarvan wij mede-indiener zijn, heeft als doel om te monitoren en evalueren of het aanpassen van de parkeertarieven en het verlagen van de parkeernorm in de binnenstad en het stationsgebied, bijdraagt aan een autoluwe(re) binnenstad, leidt tot minder parkeren op straat en zorgt voor een hogere bezettingsgraad van de parkeergarages en parkeerterreinen. Uiterlijk in het  4e kwartaal van 2021 zal het college de resultaten bespreken met de raad en deze ook betrekken bij het verkeersbeleid in Gouda.

Betaald parkeren van 18 naar 21 uur in sector 2
De ChristenUnie was verbaasd over het voorstel van het college om de tijden voor betaald parkeren, zonder overleg met de buurt te verhogen van 18 naar 21 uur. Terwijl uitbreiding van betaald parkeren in het nieuwe beleid alleen gebiedsgericht kan en met draagvlak van bewoners.
Het betaald parkeergebied van sector 2 is gelegen in de wijken Kort Haarlem, Kadebuurt en Nieuwe Park. Alleen rondom de Schouwburg waren er klachten, omdat bewoners geen parkeerplaats konden vinden. De ChristenUnie begrijpt de klachten, maar wil dat – conform het nieuwe beleid – eerste voldoende draagvlak voor de maatregel bestaat voordat de tijden eventueel worden aangepast. Wat ons betreft is het prima om draagvlak te krijgen door aanvullend in deze sector 50 gratis uren voor bezoekersparkeren in te voeren. 
Helaas haalde dit amendement het niet. Door diverse fracties werd geen inhoudelijke afweging gemaakt op basis van het beleid en werd draagvlak niet belangrijk genoeg gevonden.  Hoewel het amendement is verworpen, gaat collega Christiaan Quik zich nog inzetten voor een bezoekersregeling voor de sectoren 2 en 3. Het is namelijk niet logisch dat parkeren straks op de parkeerterreinen (dichter bij de binnenstad) goedkoper is dan parkeren in de wijken rondom de binnenstad.  Daarnaast maakt zo’n regeling de invoering van betaald parkeren in sector 2 mogelijk ook wat meer acceptabel.

Autoluwe binnenstad
We hebben ook een motie van de PvdA gesteund,  die oproept om samen met ondernemers onderzoek te doen naar een goede tariefstelling voor parkeren in combinatie met een goed verwijssysteem om op die manier  de Goudse binnenstad autoluwer te maken, maar ook aantrekkelijker voor bezoekers.

Tot slot
We hopen dat het parkeerbeleid de gewenste effecten bereikt en zijn benieuwd naar de uitkomsten van de evaluatie in 2021. Tot die tijd houden we onze oren en ogen ook goed open, want de economie in de binnenstad is kwetsbaar en voor een goed parkeerbeleid moeten we goed blijven luisteren naar de bewoners en ondernemers. De ChristenUnie heeft Oog voor Gouda.

Christiaan Quik en Theo Krins
Dit nieuwe seizoen begon de gemeenteraad met een
presentatie over het 
verkeerscirculatieplan. Een plan die momenteel drie varianten kent en die
tussen de 27 en 30 miljoen kosten. De vraag is welke variant of combinatie van
varianten de gemeenteraad gaat kiezen. In deze blog mijn eerste reactie en de
vraag aan u om te reageren. Als ChristenUnie zullen we bij de verdere behandeling van dit plan in ieder geval pleiten voor voldoende participatie met de inwoners en bedrijven, voordat we het plan als gemeenteraad gaan vaststellen.

Hieronder in het kort de omschrijving van de drie
varianten.

 
Variant 1; 30 km zones
 • autoverkeer bundelen op randwegen door stoplichten slim in te stellen, extra groen voor verkeer op de randweg
 • wegen binnen de randweg (dus ook de singels en de
  meeste hoofdwegen) transformeren naar 30 km straten
 • Extra prioriteit voor voetgangers en fietsers op
  kruispunten binnen de randwegen (waaronder de Kleiwegbrug)
De binnenstad krijgt in deze variant minder gemotoriseerd
verkeer te verwerken en andere verkeerseffecten zijn beperkt. Alle
parkeerplaatsen blijven bereikbaar en er is een goede doorstroming op
hoofdroutes.

Variant 2;
Eenrichtingsverkeer

 • autoverkeer bundelen op randwegen, wegen binnen de
  randweg transformeren naar 30 km straten conform variant 1
 • éénrichtingverkeer invoeren bij de Spoortunnel,
  Blekerssingel, Nieuwe Veerstal, Kattensingel en Burgemeester Jamessingel.
 • Zakpalen op de West- en Oosthaven
 • Parkeerverwijssysteem voor de binnenstad
De binnenstad, singels en de Joubertstraat krijgen
minder verkeer. Bodegraafse Straatweg en de Koningin Wilhelminaweg krijgen ongeveer
20% meer verkeer. Alle parkeerplaatsen blijven bereikbaar en er is een goede doorstroming
op hoofdroutes.
Variant 3;
Sectorenmodel en autoluwe binnenstad
 • autoverkeer bundelen op randwegen, wegen binnen de
  randweg transformeren naar 30 km straten conform variant 1 en 2
Deze variant richt zich voornamelijk door het
toevoegen van een aantal knippen in wegen in de stad. Dit betekent dus er voor
de auto geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. Knippen worden voorgesteld ter
hoogte van:
 1. Veerstal (tussen Oost- en Wethaven)
 2. Fluwelensingel (bij Klein Amerika)
 3. Kattensingel – Spoorstraat
 4. Noord- Zuid relatie bij knooppunt Bodegraafsestraatweg
 5. Tussen Molenmeesterslag en Dijkgraafslag (bij
  Driewegplein)
 6. Graaf Florisweg – Zuidelijke Zwarteweg (linksaf en
  rechtsaf knippen).

Dit model heeft het meest effect op een afname van
verkeer bij de binnenstad, singels, Joubertstraat en Bodegraafsestraatweg. De Koningin
Wilhelminaweg kent juist een toename van 10% autoverkeer. Daarnaast is dit
netwerk minder robuust en zijn bij incidenten minder alternatieve routes
beschikbaar.

Randwegen voldoende capaciteit?

De
presentatie gaf een lange termijn doel weer voor het verkeer in Gouda. Een
verhaal dat goed gepresenteerd werd en met veel overtuiging werd gebracht.
Echter, hoe langer ik over de varianten nadenk, hoe meer vragen ik krijg.
Allereerst gaan alle varianten uit van het zo goed mogelijk benutten van de
randwegen van Gouda. Nu weet ik echter vanuit de praktijk dat deze randwegen
zeker in de ochtend en avondspits eigenlijk het vele verkeer nu al nauwelijks aan
kunnen. Wanneer je dan nog meer verkeer van de stad hierop wilt afwikkelen
lijkt dat niet te gaan werken. Maar laten we er nu even vanuit gaan dat dit
toch kan. Over welke varianten moeten we dan nadenken?

Een eerste
reactie
Ik kan het niet laten een eerste
reactie te geven. Ik zie een verkeersplan die op dit moment te veel uitgaat van
theoretische modellen en weinig rekening houdt met de Goudse praktijk. Er
zitten zeker goede maatregelen in om te komen tot een stad die meer ruimte
geeft voor de fiets, iets wat de ChristenUnie omarmt. Maar is de stad straks
nog wel bereikbaar met uw auto? Terecht wordt gesteld dat variant 3 minder
robuust is. Woont u bijvoorbeeld in de Kadebuurt of Kort Haarlem en u wilt de
stad uit, kunt u alleen nog zuidelijk de stad uit of via Goverwelle. Is dat
wenselijk? Ik ben bang dat deze variant te weinig uitgaat van het feit dat de
meeste inwoners de komende tijd voor o.a. hun werk één of twee auto’s in bezit
hebben die veelal de stad moeten verlaten. Er kan dus de nodige overlast in de
wijken gaan ontstaan. Je kan dan eigenlijk niet meer met de auto het spoor over
naar de andere kant van de stad, behalve op de ringwegen. Ik zie daarom weinig
in knippen 4 tot en met 6 van de derde variant. Wel zie ik een voordeel van de
knippen voor de binnenstad. Hier kan door de knippen Veerstal (tussen Oost- en
Wethaven), Fluwelensingel (bij Klein Amerika) en de knip Kattensingel –
Spoorstraat meer ingezet worden op minder verkeer op de singels en met
bezoekers parkeren aan de randen van de stad. Maar zijn hier knippen voor nodig,
of zou éénrichtingsverkeer op de Singels ook al een verbetering zijn? Daarnaast
kan wellicht een eerste stap naar minder verkeersdrukte gezet worden door het
terugdringen van autoparkeren in de openbare ruimte en het gaan toewerken naar parkeergarages
aan de randen van de binnenstad. Dit maakt een verdere kwaliteitsimpuls van de
binnenstad mogelijk waarbij weer meer de ligging van de binnenstad aan het
water benut kan worden.
Oog voor bereikbaarheid

Van belang blijft dat de visie
ook leidt tot concrete resultaten. Resultaten die we in ieder geval op korte of
middellange termijn als ChristenUnie willen zien, zijn:

 1. Fiets: vlotte doorstroming van
  fietsers op hoofdroutes, rekening houdt met het toenemend belang van (elektrisch)
  fietsverkeer, aanleggen van fietssnelroutes, fietsveiligheid (elk jaar 1
  knelpunt oplossen) en voldoende fietsenstallingen.
 2. Verdere aanleg van
  verkeersveilige schoolzones
 3. Autoluwe singels waarbij gezocht
  wordt naar breed draagvlak bij de stakeholders in combinatie met parkeren aan
  de randen van de stad voor bezoekers en toeristen van de binnenstad (Bijv. bij
  Go-Stores).
 4. Een duurzame transportservice voor bedrijven in de binnenstad en het invoeren van een verbod op vervuilende vrachtauto’s vanaf 2025.
Wat vindt
u een goede variant?
Ik ben benieuwd wat u als lezer vindt van deze
varianten en welke conclusie u trekt? Het zijn deels verregaande maatregelen.
Voorstel waar nu aan gedacht wordt is overigens wel stap voor stap naar
bijvoorbeeld variant 3 te werken. Dit ook gezien de financiën. In die tijd kan
ook draagvlak ontstaan voor met name de knippen in de wegenstructuur. Laat u
een reactie achter? dan kan ik uw reactie meenemen in de afweging van de
ChristenUnie bij het vaststellen van het verkeerscirculatieplan.


Wat mij betreft zijn  we op weg naar een optimaal bereikbaar Gouda met
in ieder geval veel aandacht voor de fiets!

Gouda heeft een aantal jaren
geleden prachtige parkeerplaatsen aangelegd voor campers en de locatie is –
mede door centrale ligging en de lage parkeertarieven – een groot succes. In
toenemende mate wordt er echter ook overlast ervaren, vooral omdat er meer
campers parkeren dan er aan parkeerplaatsen is ingericht. Formeel is er plek
voor 30 campers, maar er staan er regelmatig aanzienlijk meer geparkeerd.

Camperplaats verandert rond kaasmarkt in grote
camping
Ik woon zelf redelijk
dichtbij  de parkeerplaats Klein Amerika
en dus ben ik in de zomer een aantal keren op mijn fiets gaan kijken bij de
camperplaatsen. Dit ook n.a.v. een aantal meldingen van burgers. Wat al snel bleek
was dat de meeste dagen het best aardig ging op de camperplaats. Echter rondom
de kaasmarkt is nu al sprake van een camping. Toeristen die de stad Gouda die
dag willen bezoeken voor de kaasmarkt kunnen hun auto niet meer parkeren. Een
verhaal die we te horen kregen was dat campers meerder parkeerplaatsen bezet
hielden zodat de kinderen konden spelen, terwijl de parkeerplaats vol stond en
mensen niet konden parkeren……. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? En dit
alles zorgt met zeer beperkt toezicht tot bijzondere gesprekken en onbegrip……
  “Goed
voor het centrum en de kaasmarkt elke donderdagochtend in de zomer. Erg
druk echter, met meer dan 100 busjes midden augustus op een
woensdagavond” (17-8-2018)

De vragen
Naar aanleiding van deze
waarnemingen, de opmerkingen van Gouwenaars en de column van Marianka Peters in
de Goudse Post heb ik samen met Theo Krins de
volgende vragen
aan het college gesteld:

 1. In hoeverre is het college het
  met de fractie van de ChristenUnie eens dat er niet actief wordt gehandhaafd op
  het aantal campers dat geparkeerd staat op Klein Amerika? Wordt het beleid op
  korte termijn aangepast?
 2. In hoeverre is het huidige tarief
  voldoende voor extra handhaving en adequaat beheer? Beheer is namelijk nodig
  gelet op de camping achtige taferelen. In hoeverre is kosten dekkendheid
  uitgangspunt en in hoeverre overweegt het college een tariefsaanpassing?
 3. In hoeverre is het duidelijk dat
  het aantal camperparkeerplaatsen is begrensd tot 30 of is parkeren voor campers
  buiten de aangegeven plekken ook toegestaan? Op welke manier is dat dan
  aangegeven voor (buitenlandse) toeristen?
 4. Als campers buiten de aangegeven
  vakken mogen staan: in hoeverre worden campers verplicht te betalen voor het
  aantal parkeerplekken dat ze benutten bij het parkeren?
 5. Wat vindt het college ervan dat –
  aldus de Goudse Post – campers na 72 uur een rondje maken en opnieuw parkeren
  op Klein Amerika? In hoeverre wordt hierop gehandhaafd? In hoeverre zijn er
  cijfers bekend hoe vaak dit gebeurt?
 6. Wat zijn de voorgenomen
  (handhavings)maatregelen als er straks een supermarkt naast de parkeerplaats
  wordt gerealiseerd en de verkeersdrukte en parkeerdruk zal toenemen?
 7. In hoeverre is het college
  voornemens om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden en zo ja, op welke
  locatie(s)?

Tot slot
De ChristenUnie vindt een
camperplaats op Klein Amerika echt een prima toevoeging voor het toerisme in
Gouda, maar het lijkt langzaam te sneuvelen onder zijn eigen succes. We hopen
doordat de juiste maatregelen worden genomen dat nog steeds vele
camperbezoekers de stad zullen bezoeken, maar dat wel binnen de gestelde
randvoorwaarden.
Want anders is er steeds minder plek op Klein
Amerika voor ander verkeer en is er sprake van serieuze concurrentie voor
campings om ons heen en dat lijkt me niet wenselijk.

In deze tweede periode voor mij als raadslid heb ik
artikel 38 vragen gesteld over de doorstroming van de ontsluitingswegen. Het goed instellen van
de verkeerslichten in Gouda op de actuele verkeersstromen is essentieel, ook na
het uitvoeren van wegwerkzaamheden. Aanleiding voor het stellen van deze vragen
door de fractie van de ChristenUnie zijn de niet goed ingestelde
verkeerslichten op de Goejanverwelledijk na de verrichtte werkzaamheden. 

Wat
zijn Artikel 38 vragen?

Raadsleden hebben op grond van de gemeentewet art.
155 en het reglement van orde het recht om schriftelijke vragen te stellen aan
het college van B&W. De zogenaamde Artikel 38 vragen. Schriftelijke vragen
kunnen gesteld worden ter verduidelijking of om een waardeoordeel van het
college te krijgen.

Waarom
stel ik vragen?

Ik verbaasde mijzelf al langere tijd over de ontregeling
van de verkeerslichten na de werkzaamheden aan de Goejanverwelledijk. Toen ik
vaker aangesproken werd op dit probleem vanuit de samenleving en het na weken
nog steeds niet goed was aangepast, heb ik dit weekend gekozen om artikel 38
vragen op te stellen. Het zou toch fijn zijn dat als de weg gerepareerd wordt
daarna de verkeerslichten automatisch gewoon weer goed staan ingesteld. Nu is
er zeker rond de spits een verkeerschaos aan het ontstaan en moet je op de
Fluwelensingel  minuten wachten voor groenlicht, terwijl er geen enkele
auto van de andere rijrichting komt. Ik hoop dat door deze vragen het probleem
snel wordt aangepakt en we dit soort situaties voor de toekomst kunnen
voorkomen. Volgens mij is dit soort overlast onnodig en leidt tot frustraties
van wegverkeer, wat niet bijdraagt aan een veiliger rijgedrag.

De
vragen

Onderstaand de vragen die onze fractie gesteld
heeft:

 1. In
  hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat het goed instellen van
  verkeerslichten essentieel is bij de oplossing van een goede doorstroming op de
  ontsluitingswegen?
 2. In
  hoeverre laat het college na werkzaamheden, waarbij verkeerslichten opnieuw
  zijn ingesteld, onderzoeken of verkeerslichten goed zijn afgesteld?
 3. Ziet
  het college nu of in de toekomst mogelijkheden om een systeem in te voeren
  verkeerslichten beter en frequenter in te stellen? op welke termijn zou dat
  kunnen worden gerealiseerd?
 4. In
  hoeverre wordt bij het opnieuw instellen van verkeerslichten ook rekening
  gehouden met de doorstroming van fietsers op de hoofdroutes gezien de ambitie
  die dit college voor fietsers heeft?
 5. In
  hoeverre is het college bekend met het vastlopen van het verkeer op de
  Goejanverwelledijk door verkeerd ingestelde verkeerslichten op de t-splitsing
  Haastrechtsebrug – Goejanverwelledijk en de t splitsing Fluwelensingel – Nieuwe
  Veerstal na de wegwerkzaamheden?
 6. Kan
  het college op korte termijn zorgen dat de verkeerslichten weer goed worden
  ingesteld zijn, net als voor de werkzaamheden?
 7. Hoe
  gaat het college in de toekomst voorkomen dat verkeerslichten na wegwerkzaamheden
  onjuist zijn afgesteld?

Tot
slot

Het college heeft nu enkele weken de tijd om de
vragen te beantwoorden. Nu hoop ik dat met het goed instellen van de
verkeerslichten op de Goejanverwelledijk niet te lang gewacht wordt….Op 11 juni was er een bewonersavond in het
Huis van de Stad over de toekomstige bestemming van de PWA Kazerne. Nu deel 2 over deze avond. Deel 1 vindt u hier.In deel 1 gaf ik aan dat de moskee waarschijnlijk opnieuw kleiner zou worden en inmiddels heeft woordvoerder Boukayouh een “eindbod” gedaan van maximaal 900 personen (mannen en vrouwen).


OVERLAST
JONGEREN

Wethouder Tetteroo geeft aan dat als er sprake mocht zijn van
overlast dat er dan door bevoegde personen handhavend zal worden opgetreden.
Inzet is dat de buurt niet of nauwelijks hinder zal ondervinden.
Bij de aanwezige buurtbewoners klinken overwegend instemmende
geluiden en ze lijken tevreden over de toegezegde aanpak.

Ditmaal doet Said Boukayou er een schepje bovenop en geeft
aan dat ze niet blind zijn voor de realiteit en dat ze goed kijken naar wat er
leeft. Heel stellig zegt hij: “We durven u te garanderen dat niemand vanuit de
moskee zal gaan rondhangen.”
Ze willen een verrijking zijn voor de wijk en geen last.
Waarvan akte!

De vertegenwoordiging van Gouda Noord zoals het hoort heeft
er nog niet veel vertrouwen in en wil terecht weten wanneer die afspraken dan
worden gemaakt, voor of na het besluit van de gemeenteraad op 8 juli. Ook wil
hij weten of er net zo gehandhaafd gaat worden als in Gouda Oost. In die wijk
zijn zo’n 150 overlast meldingen, dus concrete afspraken maken voor 8 juli is
wenselijk.

Wethouder Rogier Tetteroo bevestigt dat ingezet wordt op het
optimale.
Verder merkt hij op dat er beheersafspraken worden gemaakt
met de betrokkenen, maar dat zal pas gaan gebeuren als de partijen er zitten.
Dus na 8 juli! 
Inzet is om eerst aan de slag te gaan met de omgevingsvergunning
en het maken van een bouwplan.


Pluriform geluid

Said Boukayou wil weten of Gouda Noord zoals het Hoort wel
achter het plan gaat staan als die beheers afspraken wel het besluit worden
gemaakt.
Jeroen van Walstijn is op zijn hoede en geeft als reactie dat
hij eerst de plannen wil zien en dat ze dan een afweging zullen maken.

Dan ontstaat er een wat vinnige sfeer richting Gouda Noord
zoals het Hoort en wil zowel de voorzitter als Said Boukayouh weten of er een
mogelijkheid is dat ze voor het plan gaan zijn en of ze überhaupt naa de
plannen willen gaan kijken.

Jeroen van Walstijn geeft aan dat ze altijd in gesprek willen
gaan, maar dat het wel afhangt van de kwaliteit van de plannen die worden
ingediend.

Wethouder Tetteroo probeert dan een voet tussen de deur te
krijgen en vraagt welke minimale afspraken er dan gemaakt moeten worden.

Jeroen van Walstijn blijft op zijn hoede en geeft aan dat zij
de stad niet besturen en eerst de plannen van het college willen zien.

Afsluitend geeft de wethouder aan dat er nu een pluriform
geluid naar voren komt en hij wil de punten die spelen glashelder zien te
krijgen,  zodat er niet over elkaar, maar
met elkaar gesproken wordt.

GELUIDSOVERLAST

Een bewoonster geeft aan dat dit onderwerp expliciet is
besproken bij een informeel overleg en dat een concreet zorgpunt de oproep voor
gebed is. Er is echter toegezegd dat dit niet gaat gebeuren en dat zal zwart op
wit op papier worden gezet.

Aziza Azaai bevestigt dat concrete zaken die zijn afgesproken
in de beheers overeenkomst zullen worden opgenomen.


PARKEREN

De tennisvereniging, die pal naast de kazerne is
gelegen, maakt zich zorgen over de eigen parkeerplaatsen die zijn aangelegd met
eigen middelen. De  verkeerskundige
situatie tussen de kazerne en hun terrein vinden ze niet helder.

Wethouder Tetteroo wil het gesprek hierover bilateraal
voortzetten.

De vertegenwoordiger van Olympia vertelt dat zijn zelf
overlast veroorzaken in het weekend en zouden graag van het parkeerterrein op
het kazerne terrein gebruik willen gaan maken.

Said Boukayouh staat hier niet onwelwillend tegenover, maar
wil hier nog wel eerst over verder praten.

De vertegenwoordiger van het ID college geeft aan dat
ook zij drukte veroorzaken in de omgeving, ondanks dat ze het dubbele aantal
parkeerplaatsen ter beschikking dan vereist is.
Ze roepen op om voor een goede parkeerbalans te zorgen.

Om de parkeeroverlast zoveel mogelijk te beperken zal
iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en bij de PWA Kazerne
moet gewaakt worden voor te weinig beschikbare plaatsen, is mijn conclusie bij
dit punt.


VERKEER

Wethouder Tetteroo geeft aan dat er inmiddels een aantal
keren over verkeersoverlast is gesproken en het is belangrijk dat er op korte
termijn duidelijkheid komt over wat er verkeerskundig mogelijk is en daarvoor
is het weer belangrijk dat het aantal bezoekers duidelijk is. Hiermee deed de
wethouder een impliciete oproep aan de heer Boukayouh om klare wijn te schenken
over het aantal bezoekers.
Er komt een nieuw onderzoek op basis van de gewijzigde uitgangspunten.

Vanuit de verdere bespreking valt op te maken dat er goed
moet worden nagegaan hoeveel verkeersbewegingen er in dit gebied zijn door
fietsers en auto’s. Bij dat onderzoek wordt ook gekeken naar de
verkeersbewegingen rond de sportaccommodaties.
BOUWPROCES

De buurt vreest 5 jaar geluidsoverlast, maar uitgangspunt is
volgens de heer Boukayouh dat het gebouw er binnen 2 jaar staat en dat er dan alleen
nog binnen bouw activiteiten kunnen plaatsvinden, maar dat geeft geen
geluidsoverlast.

De wethouder vult nog aan dat we ook zelf belang hebben
bij  het zo probleemloos mogelijk laten
verlopen van de bouw, omdat we zelf eigenaar worden van het gedeelte dat
bestemd is voor De Ark en Gemiva (mits de raad de kredieten hiervoor op 8 juli
goedkeurt).
De “PWA marinier” die zal worden aangesteld heeft hierin ook
een rol.

HANDHAVING

De burgemeester vertelt dat er is gesproken over Oosterwei en
dat toen is aangegeven dat de situatie in Oosterwei met een te kleine moskee en
aanwezigheid winkels anders is dan situatie die voorligt bij PWA. Hij verwacht
geen problemen. Concreet geeft hij aan dat de bewoners van de gemeente mogen
verwachten dat als er toch overlast is er handhavend zal worden opgetreden.

TOT SLOT

Tijdens deze bewoners zijn diverse relevante onderwerpen gepasseerd.

Duidelijk is dat een aantal bewoners een stuk positiever naar
de plannen zijn gaan kijken, maar tegelijkertijd is ook een grote groep tegen
de komst van een islamitisch centrum op de voorgenomen locatie. Aan de raadsleden nu de uitdaging om een zorgvuldige afweging te maken.

De raadsleden moeten al deze en andere informatie nu gaan
wegen om uiteindelijk op 8 juli tot een definitief standpunt komen.