Berichten


De vorige maand (op 18 mei) was er een belangrijk moment voor het dossier Turfmarktkerk: de rechtbank deed uitspraak inzake de spoedeisende bestuursdwang in verband met de sloop door de gemeente van deze kerk. 

De gemeente Gouda is daarbij door de rechtbank in het ongelijk gesteld. De rechtbank gaat op basis van het deskundigenrapport van STab, gemaakt in opdracht van de rechtbank, er vanuit dat er geen acuut instortingsgevaar was van de Turfmarktkerk op 24 oktober 2018, zodat er geen aanleiding was voor de gemeente om toen spoedeisende bestuursdwang toe te passen. De gemeente had dus niet de sloop van de eigenaar mogen overnemen.


Voorzieningenrechter

 

In haar uitspraak geeft de rechtbank echter ook aan dat ze begrip heeft voor het feit dat de gemeente Gouda op basis van rapporten die door deskundigen zijn opgemaakt, meende dat – gelet op de veiligheid voor de omwonenden – ingrijpen nodig was, aangezien de rapportages de indruk wekten dat sprake was van een gevaarlijke situatie die maakte dat er onmiddellijk ingegrepen moest worden. 


Het was niet 100% zeker dat de kerk direct zou gaan instorten, maar aan de andere kant ook niet zeker dat de situatie veilig (genoeg) was. De onderzoekers Peters & Van Leeuwen concludeerden in hun rapport dat sprake was van een gevaar van instorting ! Daarnaast werd ook extra wind verwacht wat de situatie nog gevaarlijker maakte.  

Het besluit (inzake bestuursdwang door de gemeente) werd overigens op een later moment gesteund door de voorzieningenrechter, die in december 2018 heeft aangegeven dat het college mocht doorgaan met de sloop, nadat eerder de eigenaar bezwaar had gemaakt tegen het overnemen van de sloop door de gemeente.Acuut instortingsgevaar

 

De rechter heeft op basis van de rapporten en het aanvullende STab rapport nu dus uiteindelijk anders geoordeeld en is van oordeel dat er achteraf bezien geen sprake was van acuut instortingsgevaar.


De ChristenUnie vindt het opmerkelijk dat alle rapporten en inspecties van deskundigen, de urgentie die in 2018 in die adviezen werd aangegeven en de uitspraak van de voorzieningenrechter, blijkbaar van minder inhoudelijk waarde voor de rechtbank blijken te zijn dan een rapport dat achteraf is opgesteld.

 


Verhoudingen op scherp

Het is voor de ChristenUnie nog te vroeg om op basis van de uitspraak van de rechtbank conclusies te trekken. Wat onze fractie wel signaleert is dat het hele gebeuren rond de Turfmarktkerk de verhoudingen op scherp heeft gezet tussen de gemeente, de eigenaar/projectontwikkelaar Khalid Boutachekourt en tussen de oppositiepartijen en de coalitiepartijen en dat betreurt ze. 

Communicatief gezien had het optreden van het college op sommige momenten waarschijnlijk beter gekund, tegelijkertijd werkte de eigenaar ook niet altijd mee in dit proces rond het bouwplan en de sloop. 


Voorbereidingsbesluit


Zo hield hij lange tijd vast aan zijn eigen bouwplan, dat echter niet haalbaar was vanwege een negatief advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en omdat een dergelijk groot appartementencomplex niet past op die locatie. Het past namelijk niet bij het historische karakter en bij de door de raad gestelde kaders van de Stedenbouwkundige Visie en haar Randen. Daarnaast had ook via impact op de privacy van omwonenden.


Om tot een gewenste ontwikkeling te kunnen komen nam het college een zgn. voorbereidingsbesluit. Daarmee werd het mogelijk om het planologisch regime op die locatie aan te passen en ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Gedurende de periode van 1 jaar was er nu de mogelijkheid dat de gemeente en de eigenaar samen tot een passend bouwplan zouden kunnen komen.

Door de bestuursdwang die later aan de orde was en de escalatie daar omheen is het echter nog niet tot die gewenste gezamenlijke inzet gekomen.


Mediator 


We hebben bij de raadsbehandeling in mei ervoor gepleit dat partijen onder leiding van een mediator met elkaar in gesprek gaan over de wijze waarop zij eventueel buiten rechte tot een oplossing kunnen komen ten aanzien van het hiervoor genoemde geschil. Daarnaast geven we ook steun aan het in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter bij de Raad van State. 


Door met elkaar onder leiding van mediator in gesprek te gaan kan er weer ruimte ontstaan voor het verbeteren van de onderlinge verhoudingen en het herstel van vertrouwen. 


Pro forma hoger beroep


De tijd tot aan een besluit voor het al dan niet in hoger beroep gaan is kort. Uiterlijk 29 juni kan in hoger beroep worden gegaan. Om de juridische mogelijkheden te behouden, maar ook een schikkingsvoorstel tussen de partijen een kans te geven, heeft het college ervoor gekozen om pro forma hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de rechtbank. Op basis daarvan heeft het college een paar weken extra de tijd om tot een overeenkomst te komen, terwijl ze daarbij ook een drukmiddel heeft en niet haar rechten verspeelt. 


Met een Pro Forma beroepschrift laat de gemeente namelijk de Raad van State weten het niet eens te zijn met de beslissing, maar ook dat er nog geen volledig beroepschrift kan worden ingediend. Dat moet via een formeel procesbesluit van het college dat wordt meegezonden met het hoger beroep. Daar heeft het college door de pro forma procedure nu standaard 4 weken uitstel voor. Verder uitstel is op verzoek (en gemotiveerd) mogelijk. Bij een lopend schikkingstraject zal uitstel door de Raad van State vermoedelijk worden verleend.

De duur van een hoger beroep is gemiddeld 1,5 jaar (vanaf start termijn hoger beroep, tot uitspraak).

 

Motie van afkeuring


De oppositie partijen zijn het vertrouwen in de wethouders Tetteroo en Van Vugt met betrekking tot dit dossier helemaal kwijt en een groot deel van de oppositie wil dat ze opstappen. Ze dienden daarom – na twee lange raadsavonden over dit dossier – een Motie van Afkeuring in. Opmerkelijk was dat Gouda Positief verdeeld stemde. Eén fractielid steunde de motie van afkeuring, maar twee fractieleden stemde tegen deze motie.


De coalitiepartijen hebben begrip voor het optreden van de genoemde wethouders en snappen dat de veiligheid voor de bewoners leidend was voor de bestuursdwang rond de sloop. Op die manier kon de gemeente de regie nemen over de sloop en ervoor zorgen dat de kerk zo snel mogelijk – rekening houdende met de veiligheid voor de omgeving – zou worden gesloopt. 


Schikking


Het college za dus nu pro-forma in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank en tegelijkertijd zich inzetten voor een schikking met de eigenaar. Ofschoon de verhoudingen behoorlijk op scherp staan, is het te hopen dat de betrokkenen onder leiding van een mediator toch tot een overeenkomst kunnen komen, zodat dit boek eindelijk gesloten kan worden…!

 deGouda.nl, 15 juni 2021

https://degouda.nl/wethouder-weigert-schuld-tijdens-turfmarktkerkdebat/

deGouda, 17 december 2020

AD, 18 oktober 2019

Voor de zorgvuldigheid hieronder de bijdrage van de ChristenUnie:

“Voorzitter vanavond staat het onderwerp Turfmarktkerk op de agenda.
In reactie op de inbreng van gezamenlijke oppositie partijen wil ik als eerste opmerken dat dit dossier onder de rechter is en de ChristenUnie daarom terughoudend is om op de debatpunten in te gaan, zeker als deze vanuit een soms tendentieuze bijdrage voortkomen. Vandaar dat wij niet op de 5  debatpunten van de oppositie zijn ingegaan. 

Het bevreemdt me ook dat de oppositie op een gegeven moment reeds conclusies trekt, terwijl de andere partijen nog geen inbreng hebben gehad. Hiermee heeft de oppositie zich niet gehouden aan de bestaande vergaderorde om eerst alle partijen aan het woord te laten komen.
We hebben het over dossier dat een aantal betrokkenen in de stad, in het bijzonder natuurlijk de eigenaar, de media, het college en ons als raadsleden, al geruime tijd bezighoudt en al vele pagina’s aan dossiers heeft opgeleverd. Deze week ontvingen we van de eigenaar zelfs nog een dossier van ruim 180 pagina’s.
Nadat de raad na de zomer van 2018 een voorbereidingsbesluit heeft genomen stapelde de ontwikkelingen rond de kerk zich in hoog tempo op.
De constructie van de kerk was in korte tijd in dermate slecht geworden en de door de eigenaar genomen maatregelen bleken ontoereikend voor de vereiste veiligheid, zodat bestuursdwang is toegepast. 
Vervolgens is de sloop van de kerk met grote zorgvuldigheid in gang gezet, wat flinke kosten met zich heeft meegebracht.
De eigenaar houdt vol dat het voor een veel lager bedrag, voor maar 10% van het bedrag dat nu is betaald, mogelijk was geweest.
Het zeer gerenommeerde bedrijf Lengkeek heeft vervolgens de sloopkosten beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de door de gemeente opgevoerde kosten € 80.000 hoger zijn dan zij als redelijk en noodzakelijk aan te merken kosten beschouwen. De offerte van de eigenaar beschouwen zij als niet reëel. 
Het college neemt de genoemde kosten van 80.000,- voor eigen rekening en gaat nu een bedrag van ruim € 450.000,- verhalen op de eigenaar. 
We begrijpen uiteraard dat voor de eigenaar – ondanks de aanpassing van het bedrag – dit nog altijd een buitengewoon hoog bedrag is, maar zolang dit dossier onder de rechter is zal het college het bedrag niet invorderen. Dat vinden wij voor nu een goed uitgangspunt.
Wij wachten de rechterlijke uitspraak af inzake het lopende beroep tegen het bestuursdwangbesluit en zullen ons – afhankelijk van de uitspraak van de rechter –  na die uitspraak bezinnen welke vervolgstappen dan nodig zijn.”


Woensdagavond 15 oktober jl. stond de Turfmarktkerk op de raadsagenda. Officieel zou het gaan over het onderzoeksrapport van Lengkeek. Dit bureau heeft onderzocht in hoeverre de sloopkosten van € 532.000,-  terecht zijn gemaakt.

Suggestief betoog
De oppositie koos ervoor om met één woordvoerder namens de zeven oppositie partijen een betoog in de raad neer te zetten. Daardoor ontstond er direct een sfeer van polarisatie tussen oppositie en coalitie. Daarbij was het betoog erg suggestief doordat feiten gevolgd werden door onterechte conclusies. . Onafhankelijk van elkaar besloten D66, ChristenUnie, PvdA/GroenLinks en CDA niet  in dat frame te stappen en reageerden daarom niet op de debatpunten. De oppositie zag haar opzet mislukken en er werd meermalen (op verzoek van de SGP…) geschorst. Op een gegeven moment werd zelfs de burgemeester namens de oppositie opgeroepen om naar de raad te komen om te bemiddelen, maar dat gebeurde niet, aangezien ze niet in Gouda was en het ook niet in de vergaderorde past.
Toen de coalitie partijen vervolgens hun bijdrage leverden over het rapport van Lengkeek probeerden de oppositie nog enkele keren om de coalitie partijen uit de tent te lokken, maar ook deze opzet mislukte. 

Overval techniek
Resultaat van dit alles was dat de oppositie grote woorden sprak en aangaf zich geschoffeerd te voelen. Het was inderdaad bepaald geen verheffende avond, maar ik vind dat de oppositie vooral bij zichzelf te rade moet gaan.
In de eerste plaats zou het hen hebben gesierd als ze vooraf de debatonderwerpen hadden gedeeld en dan ook in minder suggestieve bewoordingen. Het vooraf delen van debat onderwerpen is gebruikelijk en biedt partijen de mogelijkheid om zich voor te bereiden. Nu werd ervoor gekozen om vol op het orgel te gaan en een soort overval  techniek toe te passen en dan ook nog eens heel massief met één geluid in veroordelende en suggestieve bewoordingen.
Toen duidelijk was dat een debat volgens de lijnen van de oppositie partijen was mislukt, probeerden ze nog wel draagvlak te krijgen voor een raadsenquete* (vergelijkbaar met een parlementaire enquete). Die steun kwam er (nog?) niet vanuit de coalitie partijen omdat we midden in het proces zitten en er ook andere instrumenten nog ter beschikking staan. Dit middel moet je pas willen inzetten als een proces is afgerond.
Conclusie over deze avond is dat er nu alleen maar verliezers zijn en dat we als raad een slecht visitekaartje hebben afgegeven. Het was een avond om snel te vergeten.
*Een raadsenquête is vergelijkbaar met een parlementaire enquête alleen dan op lokaal niveau. Een raadsenquête kan alleen worden ingesteld als een meerderheid binnen de gemeenteraad dat wil. Voor een raadsenquête wordt een commissie benoemd, deze commissie doet onderzoek naar het door het college van B&W gevoerde bestuur over een bepaald onderwerp. De enquêtecommissie kan openbare verhoren houden, de verhoren – die onder ede plaatsvinden – hoeven echter niet per se openbaar te zijn. Een raadsenquête wordt binnen gemeenten gezien als het sluitstuk van de controlerende rol van de raad, dit instrument wordt pas in laatste instantie ingezet.

Bijdrage ChristenUnie

Voor de volledigheid volgt hieronder onze bijdrage aan het debat:

“Voorzitter vanavond staat het onderwerp Turfmarktkerk op de agenda.
In reactie op de inbreng van gezamenlijke oppositie partijen wil ik als eerste opmerken dat dit dossier onder de rechter is en de ChristenUnie daarom terughoudend is om op de debatpunten in te gaan, zeker als deze vanuit een soms tendentieuze bijdrage voortkomen. Vandaar dat wij niet op de 5 debat punten van de oppositie zijn ingegaan. 
Het bevreemdt me ook dat de oppositie op een gegeven moment reeds conclusies trekt, terwijl de andere partijen nog geen inbreng hebben gehad. Hiermee heeft de oppositie zich niet gehouden aan de bestaande vergaderorde om eerst alle partijen aan het woord te laten komen.
We hebben het over dossier dat een aantal betrokkenen in de stad, in het bijzonder natuurlijk de eigenaar, de media, het college en ons als raadsleden, al geruime tijd bezighoudt en al vele pagina’s aan dossiers heeft opgeleverd. Deze week ontvingen we van de eigenaar zelfs nog een dossier van ruim 180 pagina’s.
Nadat de raad na de zomer van 2018 een voorbereidingsbesluit heeft genomen stapelde de ontwikkelingen rond de kerk zich in hoog tempo op.
De constructie van de kerk was in korte tijd in dermate slecht geworden en de door de eigenaar genomen maatregelen bleken ontoereikend voor de vereiste veiligheid, zodat bestuursdwang is toegepast. 
Vervolgens is de sloop van de kerk met grote zorgvuldigheid in gang gezet, wat flinke kosten met zich heeft meegebracht.
De eigenaar houdt vol dat het voor een veel lager bedrag, voor maar 10% van het bedrag dat nu is betaald, mogelijk was geweest.
Het zeer gerenommeerde bedrijf Lengkeek heeft vervolgens de sloopkosten beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de door de gemeente opgevoerde kosten € 80.000 hoger zijn dan zij als redelijk en noodzakelijk aan te merken kosten beschouwen. De offerte van de eigenaar beschouwen zij als niet reëel. 
Het college neemt de genoemde kosten van 80.000,- voor eigen rekening en gaat nu een bedrag van ruim € 450.000,- verhalen op de eigenaar. 
We begrijpen uiteraard dat voor de eigenaar – ondanks de aanpassing van het bedrag – dit  nog altijd een buitengewoon hoog bedrag is, maar zolang dit dossier onder de rechter is zal het college het bedrag niet invorderen. Dat vinden wij voor nu een goed uitgangspunt.
Wij wachten de rechterlijke uitspraak af inzake het lopende beroep tegen het bestuursdwangbesluit en zullen ons – afhankelijk van de uitspraak van de rechter –  na die uitspraak bezinnen welke vervolgstappen dan nodig zijn.”
Al enige maanden is er veel politieke en publicitaire aandacht voor de situatie Turfmarktkerk en de verwijten vliegen over en weer over wie er nu waarvoor verantwoordelijk is. Heeft de gemeente niet alert genoeg gereageerd en hadden ze al eerder bestuursdwang moeten uitoefenen? Is het wel terecht dat ze de sloopwerkzaamheden ter hand hebben genomen en de eigenaar buiten spel hebben gezet?


Al deze vragen zijn begrijpelijk, maar er is ook een andere kant aan dit verhaal. De eigenaar is al lange tijd in gesprek met de omwonenden en de gemeente om de Turfmarktkerk om te bouwen tot een complex van appartementen. Dat leverde veel onrust en bezwaren in de buurt op en daardoor was er tot nu toe geen enkele bouwactiviteit gestart, terwijl de Turfmarktkerk steeds verder in verval raakte.

Voorbereidingsbesluit

Na de zomer bleek dat de kerk dermate in verval raakte dat spoedige sloop noodzakelijk was. Omdat er vanaf dat moment geen sprake meer is van verbouwing maar van een totaal nieuwe situatie en er tot nu toe geen enkele voortgang was geboekt, wil de gemeente meer regie hebben op het proces en besloot daarom om het middel “voorbereidingsbesluit” in te zetten. Dit besluit geldt voor een jaar en geeft alle partijen de gelegenheid om tot een bevredigende ontwikkeling op die locatie te komen. Een meerderheid van de raad – ook de ChristenUnie – heeft dit besluit gesteund.

Bestuursdwang

Niet veel later bleek dat de situatie rond de kerk zo snel verslechterde dat de veiligheid voor de bewoners in de directe omgeving in het geding kwam.
De gemeente zag zich genoodzaakt door middel van bestuursdwang de stutwerkzaamheden over te nemen van de eigenaar. Er kon niet langer worden volstaan met de eerdere opdracht aan de eigenaar om middels termijnen de kerk te stutten en te slopen. 
Met het oog op de veiligheid  moest er een versnelling komen!

Door de bestuursdwang gingde verantwoordelijkheid voor het slooptraject volledig over naar de gemeente en daarmee kon de gemeente ook adequaat invulling geven aan haar taak om de veiligheid voor de omgeving te waarborgen.Woning verlaten

Omwonenden van de Turfmarktkerk zijn vervolgens geïnformeerd over de instabiele situatie van de kerk en de risicodie e.e.a. met zich mee kan brengen voor de veiligheid van personen en gebouwen in de directe omgeving. Voor een zestal woningen aan de achterzijde van de Turfmarktkerk, waar het hoogste risico van toepassing is, gold het dringende advies om de woning tot nader order te verlaten en zo min mogelijk te betreden.Het perceel van de Turfmarktkerk is tegelijkertijd niet meer toegankelijk voor onbevoegden. Het nabij de kerk gelegen speeltuintje is eveneens afgezet om de veiligheid te waarborgen. Sloop


Op 15 november is er een bijeenkomst geweest voor bewoners om ze te informeren over de afvoer van sloopmaterialen van de Turfmarktkerk via de route Clarissenhof (naast de Turfmarktroute). Op basis van het sloopveiligheidsplan is toen tevens een tijdsplanning bekend gemaakt. Die richtte zich i.v.m. de zorgvuldigheid en veiligheid van het proces op (uiterlijk) 1 maart 2019. Naar verwachting zal de sloop tot veilige hoogte wat sneller gaan en deze week bereikt zijn. 

De sloop door de gemeente (op basis van “bestuursdwang”) moet plaatsvinden ‘tot veilige hoogte’ (6 meter boven de grond). De sloop tot op deze hoogte was gepland om 1 december gereed te zijn. Dat is ook de deadline die eerder in het jaar door Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) was opgelegd aan de eigenaar. Stabilisatie van de situatie en zorgvuldige aanpak van de sloop waren echter niet mogelijk op zo’n korte termijn.
De werkzaamheden aan de kerk worden namelijk bemoeilijkt doordat deze dicht op de omliggende woningen staat, in een monumentale binnenstad. Het kost tijd om daar veilig en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving te slopen. Dat heeft ook te maken met de kwetsbare en smalle wegen. De aannemer heeft in zijn planning aangegeven dat er hoofdzakelijk met de hand wordt gewerkt. Er wordt bovendien met kleine, lichte voertuigen afgevoerd. 


Sloop stilgelegd

De sloopwerkzaamheden – die op kosten van de eigenaar worden uitgevoerd – zullen naar verwachting enkele tonnen (raming in januari is € 600.000,-) gaan kosten. De eigenaar geeft aan dat hij het voor tienduizenden euro’s kon laten uitvoeren. Of dat laatste – gelet op de vereiste zorgvuldigheid rond het slopen en afvoeren van sloopafval – correct is hebben we inhoudelijk niet kunnen checken.  Het was voor de eigenaar in ieder geval voldoende reden om via de rechter een voorlopige voorziening aan te vragen om de sloop stil te leggen. De rechter zag vervolgens voldoende aanleiding om daaraan gehoor te geven en heeft een voorlopige voorziening gegeven om op een later tijdstip een inhoudelijk oordeel te kunnen vellen. De behandeling heeft op 13 december plaatsgevonden.

De gemeente was het niet eens met dit besluit en heeft geprobeerd via de rechter dit besluit te laten opheffen. Dat is niet gelukt en de sloopt lag daardoor (in ieder geval) stil tot de rechter een uitspraak deed op 19 december jl.

De rechter stelde vervolgens de gemeente in het gelijk. Door die uitspraak kan de gemeente nu verder met de sloop van de Turfmarktkerk. De kerk zal onder regie van de gemeente worden gesloopt tot op veilige hoogte (6 meter), waarna de regie weer teruggaat naar de eigenaar.Komende tijd zal parallel ook de inhoudelijke behandeling van het door de eigenaar ingediende bezwaarschrift plaatsvinden. Doelstelling is om de sloopwerkzaamheden voor 1 maart van dit jaar gereed te hebben.

Vraagtekens

De gemeente heeft vanaf het moment dat er een voorbereidingsbesluit is genomen actief gecommuniceerd richting de bewoners, de politiek en de media. Ook is duidelijk dat een raadsmeerderheid steun heeft gegeven aan het voorbereidingsbesluit.
Het college heeft vervolgens zich ingespannen om de situatie rond de sloop beheersbaar te houden en zo snel mogelijk de sloop ter hand te nemen en op een verantwoorde manier uit te voeren.

Wat de ChristenUnie betreft moest daar alle focus op liggen. Het is goed om op een later moment nog eens met elkaar terug te blikken en na te gaan of er lessen geleerd moeten worden voor de toekomst. Er zijn namelijk een aantal momenten in het proces die bij het lezen van de dossiers leiden tot vraagtekens bij onze fractie. 

De hoofdvraag daarbij is of die vraagtekens te wijten zijn aan de communicatie en matige samenwerking tussen de gemeente en de eigenaar of vooral de steeds snellere verslechtering van (de fundering van) de Turfmarktkerk gedurende het laatste jaar. 

Bij de momenten waar we graag meer over willen weten denken we bijvoorbeeld aan een aantal voorwaarden die in eerste instantie door de ODMH namens de gemeente werden gesteld in het sloopveiligheidsplan (vrachtwagentonnage en afvoer van sloopafval via het water), de gang van zaken rondom de bouw van de steigers in de kerk voor de stabilisatie en de noodzaak tot de hoge kosten en alle maatregelen voor de sloop van de kerk n.a.v. het instortingsgevaar. We hopen dat het rapport van BMC daar meer duidelijkheid over gaat geven. Hoorzitting


In januari heeft het college de raad bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen. Zo heeft ze op eigen initiatief opdracht gegeven aan BMC om de hele proces te onderzoeken. Het rapport wordt begin april verwacht. Daarnaast heeft de eigenaar nog een bezwaarschriftenprocedure lopen en daarvan wordt in maart 2019 een uitspraak verwacht. Vervolgens kan daar nog weer beroep tegen worden aangetekend.

De raad wil graag een hoorzitting om alle betrokken partijen te kunnen horen. Wat ons betreft wordt die gehouden als het rapport van BMC gereed is. Dan hebben we een concrete kapstok en kunnen we met de input uit de hoorzitting als politieke partijen conclusies trekken en nagaan of er lessen geleerd moeten worden.

Toekomst

Er is nu veel aandacht voor het proces, maar de ontwikkelingen op deze locatie gaan intussen wel door en de komende tijd zullen er concrete ontwikkelplannen worden gemaakt.
Het zou mooi zijn als met de eigenaar tot een mooi plan gekomen kan worden op deze locatie, die rekening houdt met de historische omgeving en de bezwaren die er leven bij de direct omwonenden.


Theo Krins en Christiaan Quik
Meer over dit dossier lezen? Kijk dan op:


AD, 30 april 2016 (!)