Berichten

Communicatie met de wijk
Gouda-Oost moet beter!

De
islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op
het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het
moskeebestuur MIV Assalam en enkele direct betrokkenen zijn er nu kleinschalige
oplossingen gevonden. Aan de Antwerpseweg 1 komt op het bedrijventerrein een
islamitisch maatschappelijk cultureel centrum voor maximaal 350 bezoekers. De
bestaande wijkmoskee De Rijkestraat wordt verplaatst naar het voormalige
supermarktgebouw aan de Dunantsingel. Voor beide locaties worden
beheerovereenkomsten gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan. 

De
ChristenUnie is blij dat voor kleinschalige buurt moskeeën is gekozen, maar vindt dat de communicatie beter had gemoeten.

Antwerpseweg 1


De
gemeente en het moskeebestuur hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de
Antwerpseweg 1. Dit betekent dat nu de benodigde vergunningen aangevraagd
kunnen worden. De vergunningprocedure hiervoor doorloopt het gebruikelijke
proces. Na vergunningverlening wordt het pand verbouwd. Dit neemt naar
verwachting een jaar in beslag. De gemeenschap bezit ook het pand op nummer 3,
maar dit pand wordt verkocht.

Rond dit islamitisch
centrum zijn er nog wel een aantal vragen bij de ChristenUnie. We willen meer
inzicht krijgen in de activiteiten die ontplooid gaan worden in dit centrum en
wat de invulling is van “maatschappelijk cultureel”.

Daarnaast
hebben we moeten vaststellen dat voor de fondswerving van deze locatie Tarik
Ibn Ali (fondswerver die momenteel gevangen zit op verdenking van propaganda
van gewelddadige jihad) een rol heeft gespeeld. De moskee heeft na zijn
gevangenneming geen afstand van hem genomen en we willen weten op welke manier
eventuele radicale ideeën op deze locatie voorkomen wordt. Juist om tegenstelling
tussen Gouwenaars te voorkomen en ervoor te zorgen dat de democratische rechtsorde wordt gerespecteerd.


Wijkmoskee Gouda-OostGedurende de verbouwing van het pand aan de Antwerpseweg zal het voormalige
supermarktpand van de Lidl aan de Dunantsingel 92 in gebruik worden gegeven als
vervanging voor de huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat. Vorig jaar is dit
pand tijdens de Ramadan al een keer als moskee gebruikt en de buurt was
tevreden hoe alles toen verliep.Met de nieuwe
plek voor de wijkmoskee wordt de bestaande overlastproblematiek rond de moskee
De Rijkestraat aangepakt. Het aantal bezoekers / gebedsplaatsen aan de Dunantsingel
bedraagt maximaal 500 personen (een verdubbeling van het aantal
gebedsplaatsen). Dit maximum is vooral relevant voor bijzondere feestdagen.Aandachtspunt
is dat de tijdelijke moskee deze omvang krijgt. 

De ChristenUnie wil duidelijkheid hebben over hoeveel reguliere bezoekers er
wekelijks worden verwacht.

Praktisch
gezien is het te overwegen om de ingang naar achterzijde te verplaatsen (zijde
Antonius college). Er is dan volgens het wijkteam sprake van minder overlast
voor de bewoners.


Voor de ChristenUnie en het wijkteam is
het belangrijk dat de portakabins bij de huidige moskee weggaan als de andere
locatie in gebruik wordt genomen en dat de moskee laat zien dat ze actief in de
wijk wil participeren. Dat is tot nu toe helaas te weinig gebeurd.

Na ongeveer een
jaar na de opening wordt bekeken wat de ervaringen zijn bij de gebruikers en
omwonenden en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De intentie is om de
wijkmoskee voor langere periode te verplaatsen naar de Dunantsingel en mee te
nemen in de wijkontwikkeling die hier plaats zal vinden.

Beheersovereenkomst


De ChristenUnie
heeft altijd de wens gehad dat zou worden ingezet op kleinschalige moskeeën in
plaats van één grote moskee. Met deze oplossing wordt daarin voorzien. Op deze
manier kan beter worden ingespeeld op de bewoners- en ondernemersbelangen rond
deze locaties. Voor zowel de Antwerpseweg als de Dunantsingel worden
beheerovereenkomsten gemaakt tussen gemeente en initiatiefnemers. Deze zijn
gericht op het voorkomen van overlast. Omwonenden en belanghebbenden krijgen
een adviserende rol in het traject rondom de beheerovereenkomsten. Een
vergelijkbare aanpak is destijds ook bij het AZC aan de orde geweest.Communicatie


Voor het wijkteam en een ander
buurtplatform was het besluit rond de moskee in Gouda-Oost vandaag een
verrassing. In de communicatie is het volgens de ChristenUnie dus helaas (weer)
niet goed gegaan. Het wijkteam had eerder in het proces betrokken moeten worden
waardoor een breder draagvlak in de wijk was ontstaan.. Ook was er dan de
mogelijkheid om vooraf randvoorwaarden mee te geven die voor de buurt van
belang zijn.
Door de buurt en het wijkteam nu pas te
informeren moet alles achteraf worden “bevochten”. In de buurt is draagvlak,
maar er is dan wel een zorgvuldig proces nodig. Vooraf kan dit helaas niet
meer, maar doe het nu dan wel rond het opstellen van de beheersovereenkomst.
Samenvattend zijn we blij dat er een
oplossing komt voor het huisvestingsprobleem voor de islamitische gemeenschap,
maar er liggen nog wel een aantal uitdagingen!

Vragen aan het college 

Moskee Gouda-Oost
  • Wat is de reden dat het wijkteam en andere vertegenwoordigers van de wijk niet eerder bij dit proces zijn betrokken?
  • Wat vindt het college ervan dat deze vertegenwoordigers op de inloop avond op 12 maart op verzoek van het college daar worden verwacht, terwijl ze op 8 maart pas zijn geïnformeerd?
  • Op welke wijze wordt het wijkteam, Buurt Preventie Team Vreewijk en de bewoners bij het verdere proces betrokken?
  • In hoeverre is het college bereid de ingang van de moskee te verplaatsen naar de achterzijde?
  • Op welke wijze krijgen we de garantie dat de portakabins worden weggehaald als de andere locatie in gebruik wordt genomen?
  • Hoeveel bezoekers verwacht de moskee wekelijks buiten de feestdagen?
Islamitisch Centrum Antwerpseweg 1
  • Welke activiteiten worden ontplooid in dit centrum?
  • Hoe wordt ervoor gezorgd dat bij de activiteiten op deze locatie de democratische rechtsorde wordt gerespecteerd?  

Tarik Chadlioui, ook wel bekend als Tarik ibn Ali.
Foto: De Telegraaf

Een opvallend bericht donderdag op de website van de Telegraaf en het AD!De kranten berichten dat Tarik Chadlioui (beter bekend onder de naam: Tarik Ibn Ali) is opgepakt in Birmingham (Engeland). Hij wordt uitgeleverd aan Spanje in verband met een terrorisme onderzoek. Spanje verdenkt hem van het “aanmoedigen van mensen om deel te nemen aan de Jihad” (bron: AD) 


Het AD meldt op haar website nog het volgende:
De Spaanse politie begon in 2015 met een onderzoek naar Tarik Ibn Ali, toen video’s opdoken waarin hij een jonge moslim uit Spanje zou hebben aangemoedigd om naar Syrië te gaan. Ook zou de imam rond die tijd het eiland Mallorca hebben bezocht om een celgroep op te richten waarvan hij tevens geestelijk leider werd. Deze groep zou regelmatig bijeen zijn gekomen en zich bezig hebben gehouden met het promoten van IS op social media. Volgens de Spaanse politie is Tarik Ibn Ali bekend bij hun collega’s in Europa voor het rekruteren van militanten en het binnenhalen van geld voor IS. Doordat hij zelf veiligheidsmaatregelen nam en constant van adres wisselde, was het moeilijk om hem op te pakken.”


Fondswerving 

Tarik ibn Ali heeft een Belgisch paspoort maar was vaak in Nederland om geld in te zamelen.

In januari was hij nog in Gouda om fondsen te werven voor een nieuwe moskee aan de Antwerpseweg. In 2014 was hij ook in Gouda. Toen ondersteunde hij de fondswerving voor de moskee El Wahda in de PWA Kazerne. Tarik is een veelgevraagd spreker en wordt regelmatig gevraagd bij fondswerving acties.Volgens De Telegraaf adviseerde het Contactorgaan Moslims Overheid moskeeën al paar jaar geleden om hem niet meer uit te nodigen. Hij werd in verband gebracht met de radicale groep Sharia4Belgium.
Zijn naam werd ook genoemd in verband met de aanslagen in Parijs. Hij of zijn groep zouden Omar Mostefai hebben geradicaliseerd, één van de aanslagplegers in de Bataclan. In die concertzaal vielen in 2015 89 doden.
Niet welkom
Zowel in 2014 als begin dit jaar hebben we nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de komst van Tarik Ibn Ali en gevraagd zijn komst naar Gouda te beletten. 
Naar aanleiding van vragen daarover is toen het volgende geantwoord: “Er zijn zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk geen juridische mogelijkheden om deelname van Ibn Ali aan een benefiet te voorkomen of te verbieden. Ook via het vergunningstelsel van de gemeente kon de bijeenkomst niet tegen houden. Voor het houden van benefietbijeenkomsten in een bestaande moskee is geen aparte vergunning vereist, voor zover de activiteit plaatsvindt binnen de voorwaarden van de bestaande vergunningen. Wel is de inzet van de prediker door de politie gemonitord op mogelijke overtredingen of strafbare feiten. Daar is geen sprake van geweest.”
Verdraagzaamheid
Ofschoon ik besef dat zolang iemand niet is veroordeeld je op moet passen met wat je zegt en schrijft, lijkt het er toch op dat deze Tarik Ibn Ali minder onschuldig is als menigeen heeft doen voorkomen. 
Ik hoop dat de Goudse moskeeën door deze berichten besluiten dat ze in de toekomst selectiever zullen zijn met het uitnodigen van sprekers / fondswervers. 
Al in 2014 schreef ik: “Het zou het moskeebestuur overigens sieren als ze alsnog afziet van de uitnodiging aan deze imam, want niemand is gebaat bij onrust over een imam die geassocieerd wordt met haat en tweedracht in de maatschappij. Laten we met elkaar in Gouda ons inspannen voor onderlinge verdraagzaamheid en respect en niet (de schijn van) onverdraagzaamheid accepteren.” 


Begin januari vernamen we dat Tarik Cahdlioui, beter bekend als
Tarik Ibn Ali opnieuw naar Gouda is gekomen om als fonswerver te ondersteunen
bij het inzamelen van geld voor de nieuwe moskee (Antwerpseweg). Op korte termijn moet er nog
flink bedrag op tafel komen het bestuur heeft daarom besloten opnieuw van zijn
diensten gebruik te maken. Eerder deed ze dat ook in 2014 in verband met El Wahda
(PWA Kazerne).
Omstreden
In 2014 is heeft zijn komst veel commotie veroorzaakt in de
Goudse samenleving en daarbuiten vanwege zijn vermeende banden met de Duitse terreurgroepering “Dawa FFM”. Volgens diverse bronnen kan Tarik Ibn Ali worden beschouwd
als één van de belangrijkste invloeden achter de inmiddels verboden
organisaties Sharia4Belgium en de Duitse groep Millatu Ibrahim, maar ook de
Nederlandse groep Sharia4Holland. Ook wordt beweerd dat hij inspirator was van
de jihadist Bataclan, een van de aanslagplegers in Parijs.
Vragen
Naar aanleiding van deze gang hebben de fracties van het CDA,
ChristenUnie, Gouda’s 50+ Partij en de SGP de burgemeester gevraagd om een memo
aan de raad te doen toekomen om over een aantal zaken duidelijkheid te
verschaffen.

1. Wanneer was het college en de politie op de hoogte van zijn
komst?
2. Wat heeft het college vervolgens met deze informatie richting
het bestuur van de moskee concreet gedaan?
3. Ten aanzien van de communicatie:
a.  
Wat was de reden om de raad daarover niet vooraf te informeren?
b.  
Wat was de reden dat het bestuur van de moskee zijn komst toch
heeft doorgezet?
c.   
Wat was daarop de reactie van het college richting de het
bestuur van de moskee?
4. Welke middelen heeft het college beschikbaar (afgezien van geen bestuursrechtelijke
als strafrechtelijke mogelijkheid)
om deze fondswerver te kunnen weren?
5. Wat vindt het college van de keuze van het bestuur van MIV
Assalam om deze omstreden fondswerver in te zetten in het kader van integratie
en het vreedzaam naast elkaar leven van de verschillende godsdiensten in Gouda?

Vervolgens ontving de raad op 17 januari jl. de volgende memo:
“Deze memo is (op verzoek van de fracties
van ChristenUnie, CDA, G50+ en SGP
) opgesteld naar
aanleiding van de komst van de prediker Tarik Ibn Ali naar Gouda. Aangekondigd
was dat deze prediker op vrijdag 6 januari, zaterdag 7 januari en zondag 8
januari mogelijk in Gouda zou zijn voor benefietactiviteiten ten behoeve van
het beoogde islamitisch centrum op de Antwerpseweg. De inzet van de prediker is
het werven van fondsen. Tarik Ibn Ali is in 2014 ook ingezet voor de
fondsenwerving van het islamitisch centrum El-Wahda. Toen heeft het College van BenW bij het toenmalige moskeebestuur
aangegeven dat zij de komst van deze prediker onwenselijk en onverstandig vond.

Het college van burgemeester en
wethouders is door de organisatoren van de benefietactiviteiten niet vooraf
geïnformeerd over de komst van de prediker. Wel is de gemeente op donderdag 5
januari door de politie op de hoogte gesteld van de plannen. Zij het dat toen
nog geen duidelijkheid bestond over de precieze gang van zaken en de locatie.
Toen dat wel zo was heeft de burgemeester op 7 januari de fractievoorzitters
hierover geïnformeerd via een mail. Overigens is het optreden verlopen zonder
strafbare, anti-democratische of anti-integratieve uitspraken.
Onwenselijk
De gemeente heeft kort voor aanvang van
de geplande benefiet haar eerdere standpunt, dat zij het zeer onwenselijk en
onverstandig acht dat de prediker Tarik Ibn Ali weer in Gouda actief is,
overgebracht aan een vertegenwoordiging van de organiserende moskee Assalam.
Dit vanwege het feit dat Tarik ibn Ali een omstreden prediker, is die door zijn
komst de polarisatie tussen moslims en niet-moslims kan vergroten. Het bestuur
van de moskee Assalam heeft de prediker toch laten komen. Als reden gaven zij aan dat zij op de korte termijn niemand anders
kunnen vinden voor de benefietactiviteiten
. Wel blijft de gemeente in
gesprek met alle betrokken moskeebesturen over dit onderwerp.Alert

Er zijn zowel strafrechtelijk als
bestuursrechtelijk geen juridische mogelijkheden om deelname van Ibn Ali aan
een benefiet te voorkomen of te verbieden. Ook via het vergunningstelsel van de
gemeente kon de bijeenkomst niet tegen houden. Voor het houden van
benefietbijeenkomsten in een bestaande moskee is geen aparte vergunning vereist,
voor zover de activiteit plaatsvindt binnen de voorwaarden van de bestaande
vergunningen. Wel is de inzet van de prediker door de politie gemonitord op
mogelijke overtredingen of strafbare feiten. Daar is geen sprake van geweest.
Noch was er vrees voor een verstoring van de openbare orde. Indien hier sprake
van geweest zou zijn, dan zou er onmiddellijk handhavend zijn opgetreden.
Bovendien zijn er, zoals hierboven al genoemd, door de prediker geen
anti-democratische of anti-integratieve uitspraken gedaan. Politie en gemeente
blijven alert op signalen rondom mogelijk optreden van deze en eventuele andere
predikers.”
Dilemma
Duidelijk is
dat er bestuurlijk op dit moment niets kan worden gedaan om de komst van deze
omstreden fondswerver tegen te gaan. Feit blijft wel dat het moskee bestuur met
de inzet van Tarik Ibn Ali bewust voorbij gaat aan de bezwaren die er tegen
zijn komst leven en het argument dat ze op korte termijn niemand anders kunnen
vinden is in dat licht geen sterk argument.
Net als in
2014 doe ik wederom de oproep aan het moskeebestuur om ons met elkaar in te
spannen voor onderlinge verdraagzaamheid en respect en daarbij niet (de schijn
van) onverdraagzaamheid te accepteren. 
Vanuit dat oogpunt nogmaals een dringend
appèl aan het moskeebestuur om geen omstreden mensen als Tarik Ibn Ali uit te
nodigen in Gouda!