Berichten


Aanpassing subsidie voor inbraakwerende maatregelen


Het aanbrengen van inbraakwerende maatregelen vermindert het risico op een inbraak in uw woning. De gemeente Gouda stimuleert al enige jaren woningeigenaren in Gouda om inbraakwerende materialen aan te schaffen door middel van een subsidieregeling. De regeling is nu aangepast!
Om het aantal inbraken in gouda verder te verminderen is de subsidieregeling voor eigenaren van woningen in Gouda verder uitgebreid. Het is nu ook mogelijk om subsidie aan te vragen (max. € 250,-) voor aanschaf van een wifi-camera of video-deurbel.

In het recente verleden was het verplicht om e.e.a. te laten installeren en dan was het financieel veelal niet aantrekkelijk, terwijl de politie er baat bij heeft dat zoveel mogelijk mensen beeld materiaal kunnen leveren.
Om voor subsidie in aanmerking te komen is het noodzakelijk om de nieuwe camera aan te melden bij het project Camera in Beeld van de politie. Dit is een databank waarmee de politie snel kan zien op welke camera’s een beroep kan worden gedaan als zich een misdaad voordoet.
In het AD licht politiechef Ruud van Es toe: “De beelden worden dan door ons bekeken, maar kunnen ook na toetsing door het Openbaar Ministerie worden ingezet in bijvoorbeeld opsporingsprogramma’s.”
De ChristenUnie heeft in het verleden gepleit voor meer mogelijkheden voor het faciliteren van camera’s bij inwoners in Gouda en we zijn daarom blij dat deze mogelijkheid nu is toegevoegd aan het subsidie systeem.

Onlangs heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over de veiligheid in Gouda. Er worden allerlei middelen ingezet en het aantal inbraken is (tijdelijk?) gedaald. Het is ons echter niet duidelijk welke middelen nu eigenlijk effectief zijn. Aangezien er in 2018 en 2019 opnieuw extra middelen voor veiligheid worden ingezet hebben we een poging gedaan om meer inzage te krijgen in de effecten van de middelen die worden ingezet, door het stellen van zgn. artikel-38 vragen.


Goverwelle

We wilden graag weten waar het aantal inbraken is gedaald en in hoeverre dat komt door extra politie inzet.

“Met name in Goverwelle is sinds begin augustus een daling zichtbaar in het aantal inbraken. In de
andere wijken heeft de daling zich reeds eerder, rond de maanden april en mei, ingezet. De gemeente
zet al enkele jaren veel verschillende maatregelen in. Het is helaas niet mogelijk aan te geven wat het
effect van elke afzonderlijke maatregel is.
Het is dan ook niet mogelijk een direct verband aan te
wijzen tussen het aantal inbraken en het extra toezicht dat wordt ingezet in die buurt
, maar dit speelt
mogelijk wel een rol aangezien de perceptuele pakkans hiermee vergroot wordt.”Camera toezicht

De politie heeft expliciet aangegeven dat ze blij zijn met de resultaten die worden behaald met camera’s van particulieren. We hebben daarom gevraagd in hoeveel gevallen dat nu daadwerkelijk heeft geleid tot het voorkomen van een inbraak in hoeveel gevallen het daardoor tot het aanhouden van een inbreker heeft geleid.

“Het feit dat camera’s ook preventief werken is algemeen bekend en blijkt ook uit beelden waarbij
potentiële inbrekers bij het zien van camera
s weglopen. Over de mate waarin dit effect speelt, zijn
geen cijfers bekend
. Bij de politie zijn in het afgelopen jaar vier gevallen bekend waarin particuliere
camera’s een aantoonbare rol hebben gespeeld in het onderzoek. Van één geval is bekend dat door
een alerte bewoner vanaf zijn vakantieadres informatie aan de politie is verstrekt waardoor een
verdachte kon worden aangehouden. De beelden van particuliere camera’s die zijn aangesloten op
het systeem Camera in Beeld worden door de politie uitsluitend gebruikt voor opsporingsdoeleinden.
Camerabeelden worden alleen opgevraagd en achteraf onderzocht wanneer er aanwijzingen zijn dat
die specifieke beelden kunnen bijdragen aan het oplossen van een geconstateerd misdrijf. De politie werkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van Camera in
Beeld. 

Momenteel wordt ook een flyer m.b.t. regelgeving en tips m.b.t. particulier cameratoezicht
ontwikkeld. In 2018 zullen deze maatregelen worden voortgezet.”BodegravenIn Bodegraven is het aantal inbraken ook fors gedaald. De politie gaat daar onderzoeken in hoeverre
Whatsapp groepen hieraan een bijdrage hebben geleverd. De ChristenUnie wil weten in hoeverre dit in Gouda ook wordt onderzocht“Zoals beschreven in de procesevaluatie WhatsAppgroepen 2016 is een rechtstreeks verband
tussen de toename van de appgroepen en de hoogte van de inbraken in Gouda
niet aan te tonen. Van
1-1-2 meldingen is namelijk niet bekend of melders lid zijn van een Buurt whatsappgroep (Waarom onderzoekt Bodegraven dat effect dan wel…?, tk)Sinds het voorjaar van 2017 wordt door de gemeente een speciale Heterdaadgroep gefaciliteerd, waarin de politie ad hoc meldingen van verdachte situaties onder de aandacht van bepaalde appgroepbeheerders kan brengen. Tot nu toe is ongeveer tien keer hulp van deze beheerders ingeroepen. De beheerders kunnen deze melding dan doorzetten binnen de eigen appgroep. Hier zijn enkele bruikbare tips uit naar voren gekomen.”
Subsidie hang- en sluitwerkSinds vorig jaar investeren we middels subsidie in beveiliging van woonhuizen. We willen graag achterhalen wat het
effect is daarvan met betrekking tot poging tot inbraak en succesvolle inbraken.Om privacyredenen kunnen de gegevens van individuele subsidieaanvragers niet worden gekoppeld
aan de inbraakgegevens van politie en vice versa
. Op basis van een ruwe schatting kan gezegd
worden dat in enkele gevallen op een totaal van 695 subsidieaanvragen na het aanbrengen van
inbraakwerende maatregelen nog is ingebroken.Uit de politieregistratie is niet af te leiden of woningen waar is ingebroken, of waar gepoogd is in te
breken, extra beveiligd zijn
en of er gebruik gemaakt is van regelingen. In de voorlichting gaat de
politie in op gangbare werkwijzen van inbrekers, zodat beveiligingsmaatregelen zo effectief mogelijk
kunnen worden ingezet.Wel signaleert de politie, vermoedelijk mede dankzij het aanbrengen van extra
beveiligingsmaatregelen, dat er in de afgelopen periode relatief meer pogingen tot inbraak
plaatsvinden ten opzichte van geslaagde inbraken.”EffectmetingTenslotte hebben we het college gevraagd op welke wijze het college i.s.m. de politie effectief gebruik gaat maken van alle data met
betrekking tot aanwezige Whatsapp
groepen, beveiliging woningen (deuren, ramen, camera’s)
en het extra toezicht om woning inbraken zo effectief mogelijk te voorkomen?“In de afgelopen periode zijn de gegevens m.b.t. locaties, tijden, hotspots en de gebruikte
inbraakmethodes geanalyseerd. Momenteel wordt nader invulling gegeven aan het meer
gestructureerd werken met de beschikbare data. De wijze waarop dit zo effectief mogelijk kan
gebeuren, wordt dit najaar nader onderzocht door een zestal studenten van de Utrecht Data School
onder begeleiding van de afdeling Veiligheid en Wijken en medewerkers Onderzoek en Statistiek van
de gemeente.”Op basis van de beantwoording van de door ons gestelde vragen groeide bij ons de overtuiging dat er beter inzage in de effecten van de ingezette middelen  moet komen dan dat er nu is. 
Daarover meer in de volgende blog!