Berichten

Inbraken en inbraakpogingen in Gouda

Onlangs is in de gemeenteraad van Gouda “Stadspeiling 2019″ besproken. Tijdens deze raadsavond ging het vooral over het proces, terwijl onze fractie juist een aantal vragen had over de uitkomsten van die Stadspeiling. Daarom hebben we vervolgens een aantal vragen gesteld aan het college en die zijn nu beantwoord:


In de wijken Goverwelle en Korte Akkeren is de sociale cohesie en participatie in de wijk opvallend laag. Wat is de inzet van het college om dit te verbeteren?

“In diverse wijken zetten wijkprofessionals zich in om gezamenlijk initiatieven van bewoners te ondersteunen. Deze inzet is met name gericht op die wijken waar dat minder vanzelfsprekend is. Er wordt vanuit de gemeente een opbouwwerker ingezet, gericht op het laten toenemen van participatie. Daarnaast is Gouda Bruist gevraagd om de tour door de wijken te doen en lokale ideeën te ondersteunen.”

In algemene zin zijn de scores bij “contacten in de buurt” lager geworden in 2019. Wat gaat het college met dit gegeven doen?


De gemeente ondersteunt initiatieven waarbij bewoners nader met elkaar in contact komen door budget via stichting GoudApot te ontsluiten en via de wijkteams. 


Het is een goede zaak dat er een opbouwwerker actief is en Gouda Bruist een positieve impuls gaat geven aan ideeën in de wijken en GoudApot bewoners initiatieven financieel ondersteunt. Er zal echter meer nodig zijn om de onderlinge verbondenheid tot stand te brengen. 
Cruciaal is dat alle “stakeholders”, waaronder de gemeente, woningcorporaties, wijkteams etc. samen aan de slag (blijven) gaan om met elkaar tot een gerichte aanpak komen, waarin met elkaar de handen uit de mouwen wordt gestoken en iedere stakeholder zijn verantwoordelijkheid neemt en de bewoners serieus genomen worden.
In Korte Akkeren kan daarbij ook Buurt Bestuurt een rol spelen, al zijn er signalen dat dit initiatief haar langste tijd heeft gehad. De gemeente wil het in ieder geval niet langer ondersteunen. Het is nu aan de bewoners of ze ermee verder willen.Welke (extra) maatregelen gaan genomen worden voor rondslingerend vuil en hondenpoep overlast? Heel specifiek voor Korte Akkeren die in beide categorieën slecht scoort.


“Het beeld van rondslingerend vuil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door inwoners die PMD (Plastic of Metalen verpakkingen en Drinkpakken) aanbieden op andere dagen dan de inzameldag. Na een geslaagde proef met inzameling via ondergrondse containers in Gouda Oost wordt onderzocht of dit op meer plaatsen ingezet kan worden.


Stadstoezicht gaat meer gebiedsgericht werken waardoor makkelijker kan worden ingesprongen op wensen van bewoners. Als er in een bepaalde buurt veel klachten over hondenpoep zijn, wordt daar bij handhaving op ingezet.”


Het is inderdaad een goede zaak als PMD ondergronds verzameld gaat worden, dat scheelt een hoop vervuiling in het straatbeeld.
Voor hondenpoep gaat deze maatregel niet werken…en blijft dit een irritant probleem. Er wordt niet veel bekeurd terwijl het probleem bij veel bewoners hoog in de top-10 van onderwerpen staat waar ze zich aan ergeren. De ChristenUnie vraagt al jaren aandacht voor dit probleem, maar toezicht doet hier niet haar stinkende best voor…
Welke inzet is er op veiligheidsgebied richting Goverwelle waar een opvallend hoog percentage inwoners maatregelen tegen inbraak heeft genomen (85%), terwijl de angst voor inbraken ook hoog is (72%)?


“In 2018 en 2019 is er meerdere malen gericht gecommuniceerd aan bewoners in Goverwelle dat daar sprake was van een concentratie aan inbraken. Via de Tent in de wijk –acties en de WhatsApp groepen zijn de bewoners bereikt van (delen van) buurten waar dit plaatsvond. Het is daarom aannemelijk dat in deze wijk een hoger percentage van inwoners zich door deze communicatie bewust is van het aantal inbraken, meer bewoners aangeven angst te hebben om slachtoffer te worden van een inbraak en ook aangeeft maatregelen te hebben getroffen.”


Een aantal jaren geleden waren er veel inbraakpogingen en inbraken in Gouda Goverwelle. Door intensieve inzet van de politie en omdat veel woningen inbraakwerende maatregelen hebben genomen, is dat beeld enorm verbeterd. Wat dat betreft blijft het belangrijk dat bewoners hun woning (al dan niet met subsidie) van goed inbraakwerend materiaal blijven voorzien en de politie inzet op peil blijft.


Ik ben al met al matig tevreden met de antwoorden van het college, omdat ik een meer integrale aanpak had willen zien. Daarom zal ik namens de ChristenUnie aandacht blijven vragen voor een geïntegreerde aanpak die op buurtniveau wordt vormgegeven.