BerichtenEr is weer een nieuws update vanuit de Gemeente Gouda met informatie over de stand van zaken rondom de Goudse crisisaanpak Corona. Hieronder de laatste stand van zaken.

Algemeen
De voorzitter Veiligheidsregio heeft per 30 april 2020 een 4e noodverordening vastgesteld. In deze noodverordening krijgen de maatregelen die het kabinet op 21 april bekendmaakte een praktische invulling. De cijfers van het aantal sterfgevallen, IC-opnames en ziekenhuisopnames laten een voorzichtig optimistisch beeld zien, waardoor een aantal maatregelen enigszins kan worden versoepeld.           
Actuele cijfers regio
Ook in onze gemeente zijn veel mensen door het coronavirus getroffen. Sinds 29 april worden door de GGD Hollands Midden de meest actuele cijfers per gemeente gepubliceerd. Het gaat hierbij om het aantal positief geteste personen, het aantal opgenomen patiënten en het aantal overledenen. Dit kan een vertekend beeld geven, omdat het alleen over geteste personen gaat. Het werkelijke aantal besmettingen en overledenen aan COVID-19 zal daarom hoger liggen. De verschillen in cijfers van gemeenten onderling zeggen dan ook niets over het werkelijk aantal coronagevallen in de gemeente. Daarnaast zeggen de cijfers ook niets over het ‘succes’ van de coronamaatregelen in een individuele gemeente. 
Situatie verpleeghuizen
Zoals bekend zijn er ook coronabesmettingen in verpleeghuizen. Daar wonen de meest kwetsbare ouderen die in hun laatste levensfase zijn. Over het aantal sterfgevallen doen de verpleeghuizen – naar regulier gebruik – geen openbare mededelingen omwille van de privacy. Wel melden ze het aantal coronabesmettingen en het aantal mensen dat aan de ziekte overlijden, aan de GGD en RIVM. 

Er wordt door de verpleeghuizen alles aan gedaan om verdere besmettingen te voorkomen. Dit doen ze door de richtlijnen van de RIVM en de adviezen van de GGD strikt op te volgen, voor zowel de veiligheid van de bewoners als voor het personeel. De GGD geeft aan dat de verpleeghuizen juist handelen en dat er geen indicaties zijn dat de besmettingen verwijtbaar zijn. Het virus is echter zeer besmettelijk en het komt daardoor voor dat ondanks alle maatregelen er toch besmetting plaatsvindt. 

Het college heeft zeer veel waardering voor de zorgmedewerkers en is trots op de manier waarop zij gestalte geven aan deze zeer complexe zorg. 
Handhaving
Rustig beeld
De aankomende versoepeling van de richtlijnen van de nieuwe noodverordening, die een relatie hebben met het onder begeleiding laten sporten van jeugd, heeft na de  persconferentie van de minister-president in combinatie met het mooie weer tot gevolg gehad dat we een toename van (sportende) jeugd als ook meer mensen op straat waarnemen.  Ondanks deze toename constateren wij dat de meeste inwoners zich nog steeds aan de 1,5 meter afstand houden en geen groepjes vormen. Niet meer dan een kort praatje en dan weer doorlopen.
Koningsdag/Woningsdag Gouda
De Koningsdag/Woningsdag is in Gouda uitermate rustig verlopen. Er was wel veel aandacht voor Gouda vanuit lokale, regionale en landelijke media. Zowel vanuit Stadstoezicht als vanuit de politie zijn geen onregelmatigheden gemeld. Ondanks het mooie weer is gehoor gegeven aan de oproep thuis te blijven. Het was ’s ochtends druk bij een aantal bakkerijen waar mensen tompoezen gingen halen. Ook hier werd de onderlinge afstand van 1,5 meter keurig in acht genomen. Er zijn geen festiviteiten cq. informele evenementen in buurten geweest.
Jeugd
Op een aantal locaties in Gouda is de afgelopen week geconstateerd dat het in de avond drukker wordt met jeugd op straat. Bij zowel Stadstoezicht als politie als jongerenwerk zijn deze locaties bekend en worden jongeren bij overtredingen aangesproken en/of beboet.
Boetes
In nauwe samenwerking tussen Stadstoezicht, politie en de ODMH wordt gehandhaafd op de richtlijnen van de noodverordening. Speciale aandacht gaat uit naar de ‘hotspots’ in Gouda. Na een lange periode van waarschuwen wordt nu sneller (afhankelijk van de omstandigheid) overgegaan tot het opleggen van boetes. 
Totaal zijn er afgelopen week 10 boetes uitgedeeld. De meeste betroffen hier het samenkomsten van grotere groepen. Opvallend is dat de groep die rondhing bij de Ilac (onderaan Wethouder Poletbrug) aan het rondzwerven is door de stad. Afgelopen week is de hotspot naar Korte Akkeren verschoven. 
Ramadan
De speciale aandacht voor de ramadan blijft. We zien dat, op een steengooi incident van vorige week na, het verder rustig is. 
Autobranden
Er is in de nacht van 30 april op 1 mei in Gouda een auto uitgebrand en vier omliggende auto’s zijn beschadigd. Politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand.
Dienstverlening

Sinds 17 april geldt er een landelijke coulanceregeling voor het verlengen van het rijbewijs dat verloopt in de periode van 16 maart tot 1 juni. Deze documenten hoeven niet voor de verloopdatum verlengd te worden. De bestuurder kan doorrijden met het verlopen document tot 1 juni. Een eventuele verlenging van deze periode is nog niet bekend. Deze uitzondering wordt niet geboden aan mensen, die i.v.m. leeftijd of aandoening regelmatig door een arts moeten worden beoordeeld. Het betreft hier de rijbewijzen die maar 1 tot 3 jaar geldig zijn. 
Op dit moment biedt de gemeente nog steeds de mogelijkheid aan burgers om hun rijbewijs op afspraak te komen verlengen. Over het algemeen kunnen burgers binnen een week voor dit product bij ons terecht. Bij meer complexe producten van burgerzaken, zoals een verzoek tot naturalisatie of hervestiging kunnen burgers op dit moment binnen 1,5 week terecht. 
(Zelfstandig) Ondernemers
Zelfstandig ondernemers 
Op 24 april 2020 heeft staatssecretaris Van Ark aangekondigd de doelgroep van de Tozo uit te breiden met zelfstandigen in grenssituaties en AOW-gerechtigde zelfstandigen (enkel voor bedrijfskapitaal). Uitbreiding van de doelgroep heeft naar verwachting beperkte gevolgen voor de gemeente Gouda.
Dagelijks worden nieuwe aanvragen ontvangen. Er is capaciteit vrijgemaakt om deze aanvragen af te handelen. De gemeente zet alles in het werk om alle Goudse ondernemers binnen de afgesproken vier weken te helpen. Sinds woensdagavond 25 maart 2020 is ook de gemeentelijke voorschotregeling in de lucht voor zelfstandig ondernemers in acute geldnood. Deze ondernemers ontvangen binnen een week noodsteun. Dit is inmiddels 124 keer gebeurd. 

Van RBZ Rotterdam heeft de gemeente nog niet alle daar ingediende aanvragen ontvangen. De overdracht zal naar verwachting RBZ Rotterdam deze week worden afgerond. De vier weken termijn zal hierdoor niet in alle gevallen worden gehaald. De gemeente heeft deze ondernemers geïnformeerd over de voortgang van de afhandeling van hun aanvraag en de mogelijkheid van een voorschot. In totaal zijn nu ca 900 aanvragen ingediend en is op ca 350 aanvragen besloten. 

Aan ondernemers is ca  € 900.000,- aan bijstand in de vorm van levensonderhoud of bedrijfskapitaal uitgekeerd. Het beroep dat door ondernemers in Gouda op de Tozo wordt gedaan komt overeen met het landelijke beeld.
Ondernemers
We zien steeds meer winkels opengaan, zowel in de winkelcentra als in de binnenstad. Dit leidt zichtbaar tot meer mensen in de stad, maar vanwege de coronamaatregelen is het aantal bezoekers aan de winkelgebieden nog altijd lager dan normaal. Ook de geopende winkels draaien minder omzet, terwijl veel vaste lasten doorlopen. Verwachting is dat de financiële problemen toenemen nu de situatie langer duurt en hierdoor waarschijnlijk de druk van toeleveranciers en vastgoedeigenaren zal toenemen. We blijven met de ondernemersvertegenwoordigers in gesprek om zowel problemen te signaleren als ook initiatieven te bespreken die erop gericht zijn het economisch klimaat in deze tijd te versterken. 
Inmiddels is 122 keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. Dit is 8% van het totaal opgelegde aanslagen niet-woningen en toeristenbelasting.


Wethouders Van Vugt en Bunnik hebben met vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Gouda, een aantal horecaondernemers in de binnenstad bezocht. De langdurige sluiting van de horecagelegenheden heeft, ondanks landelijke en lokale maatregelen, grote impact op het weerstandsvermogen van deze ondernemers. In de toekomst zien de ondernemers een boeggolf aan uitgestelde rekeningen ontstaan. 

Het perspectief op heropening en de wijze waarop dit in de 1,5 meter samenleving uitvoerbaar (en rendabel) te maken is, ontbreekt vooralsnog. Dit verschilt ook per soort horeca (nachthoreca, restaurants, cafés) of zelfs per individuele zaak. Dit leidt tot zorgen. Men is bijvoorbeeld bang voor een (te) snelle afbouw van steunmaatregelen zoals de NOW-regeling wanneer zaken weer (gedeeltelijk) open mogen.
Een aantal ondernemers grijpt deze tijd aan voor het uitvoeren van onderhoudsklussen en/of is een afhaal- en bezorgservice gestart. Dit levert echter maar een beperkt deel van de ‘normale’ omzet op. Wij hebben bewondering voor de veerkracht van de ondernemers en willen als gemeente actief meedenken in een verruiming van de mogelijkheden voor de ondernemers, binnen de context van hun locatie. Voor de markt wordt op verzoek van de gemeente een plan gemaakt om scenario’s te kunnen bezien voor een tijdelijke ruimere opzet van de terrassen, ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van deze zaken in een 1,5 metercontext. Daarbij zal ook gekeken worden naar de belangen van o.a. de warenmarkten en het stadhuis.
Het verbod op evenementen is in de 4e Noodverordening verlengd tot 1 september. Hier is contact over met Goudse evenementorganisatoren. Mede door het verlengen van het verbod wordt het vrijwel onmogelijk om (grote) evenementen nog te verplaatsen naar een latere periode in het lopende jaar. In lijn met de landelijke bepalingen vallen op basis van deze noodverordening ook ‘popconcerten en overige muziekvoorstellingen’ dit verbod. Dit betekent dat poppodia in ieder geval tot 1 september gesloten zijn.


Het bericht deze week dat organisatiebureau Grand Canyon faillissement heeft aangevraagd komt ook bij de gemeente Gouda hard aan. Het zijn hele moeilijke tijden voor veel sectoren, ook in Gouda. 

Grand Canyon heeft een grote rol gespeeld in Gouda met talloze evenementen. Denk aan de Goudse ijsbaan en Gouda Beach Experience, maar ook evenementen zoals de Goudse Kaasmarkten en Roze Zaterdag zouden niet mogelijk zijn geweest zonder hun ondersteuning. Grand Canyon had al tijden de droom om de ijsbaan rondom het stadhuis te organiseren en die droom is dankzij haar doorzettingsvermogen en organisatiekracht waargemaakt. De Coronacrisis doet Grand Canyon nu onverwacht de das om, dat is bijzonder triest. Triest voor Remko en zijn medewerkers, maar ook voor de stad Gouda. Grand Canyon heeft afgelopen tijd een belangrijke rol gespeeld in de organisatie van onze VVV. 

VVV Gouda komt met het faillissement niet in gevaar en blijft gewoon bestaan. De gemeente onderzoekt momenteel verschillende scenario’s om de werkzaamheden van VVV Gouda voort te zetten. 
https://www.sportpuntgouda.nl/corona-updates/georganiseerd-sporten-in-de-buitenlucht-voor-de-jeugd-vanaf-29-april-2020


Publieke zorg
Sporten voor kinderen en jongeren wordt weer mogelijk
Vanaf 29 april kunnen weer sportactiviteiten in georganiseerd verband in de buitenlucht plaatsvinden voor jongeren tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar (onder voorwaarden). Coördinatie hiervan ligt bij de gemeente. De gemeente heeft daarom samen met Sport.Gouda een aanpak ontwikkeld om dit mogelijk te maken. Via de website van Sport.Gouda is alle relevante informatie te vinden en kunnen clubs en verenigingen een aanvraag indienen. Op 29 april waren er direct al zeven clubs die activiteiten organiseerden. Het is mooi te zien hoe vrijwilligers en professionals van de clubs dit snel op poten hebben kunnen zetten, zodat de kinderen en jongeren weer georganiseerd kunnen sporten. De verwachting is dat nog veel meer clubs dit de komende tijd ook zullen doen

Het jaar 2016 is voor Gouda weer een prachtig sportjaar geweest. De Goudse sporters blonken in 2016 uit vanwege hun sportprestaties als individu of team. Met aansprekende prestaties en resultaten op uiteenlopende fronten. Velen hebben genoten van de prestaties van Jodan Boys, maar er zijn veel meer sporters geweest die uitstekende prestaties hebben neergezet.

Op 10 februari was het jaarlijkse Gouds Sportgala in sportcentrum De Mammoet. Tijdens het gala werd bekend gemaakt wie sportman, sportvrouw, sporttalent en sportploeg van het jaar is geworden. Ook werden vrijwilligers in het zonnetje gezet, is de Integratieprijs uitgereikt en is voor het eerst de Publieksprijs uitgereikt. De Integratieprijs ging naar Dansstudio Gouda.
Breedtesport
Gouda mag trots zijn op deze sportvrouwen en sportmannen! Ze mogen anderen inspireren om ook te gaan sporten, want het is belangrijk om sporten vooral te zien als iets dat leuk en gezond is. Ook draagt sport bij aan het (deels) voorkomen van overlastgevend gedrag door jongeren. Vanuit de gemeente stimuleren we de breedtesport (= sport die door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op amateurbasis), zodat zoveel mogelijk inwoners van onze stad kunnen en willen gaan sporten.
Winnaars
De jury, bestaande uit sportjournalisten van diverse Goudse media en de VGSO, hebben de volgende winnaars gekozen:


Sportman
– Ronald Hertog (verspringen)
– Bastiaan de Knoop (zwemmend redden)
– Pascal van Norden (ultra atletiek)

Sportvrouw
– Aafke van Leeuwen (jiu jitsu fighting system)
– Femke Pluim (polstokhoogspringen)
– Joy Stubbe (beach volleybal)
Sportploeg
– Vincent Atres en Jos Numan (zwemmend redden)
– Jodan Boys 1 (voetbal)
– Messemaker 1 (schaken)

Sporttalent
– Nejma Akabbouz (taekwondo)
– Duncan van Haaren (zwemmen)
– Tom den Heijer (inline skaten)


Publieksprijs
Het publiek heeft via een poll voor het eerst mogen aangeven wie haar favoriet is en deze verkiezing is gewonnen door Jodan Boys, zodat zij de grote winnaar van de avond zijn geworden.