Berichten

                              Bron: De Telegraaf

We leven in een bizarre tijd, waarin we te maken hebben met een onzichtbaar en heftig virus. Toen de eerste coronagolf kwam stond de Nederlandse samenleving massaal op, met solidariteit en de wil om elkaar te helpen. We waren als fractie van de ChristenUnie onder de indruk van deze veerkracht en er ook trots op. 

Een breed gevoelde solidariteit en een veel waardering voor alle harde werkers in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere plekken van zorg. Maar ook voor het onderwijs dat in no-time zichzelf digitaal uit vond en voor de politie en toezichthouders, waar men ondanks alles, zich in bleef zetten voor de veiligheid. 

En de samenleving besefte, dit zijn de mensen die zich inzetten voor ons allemaal, voor het publieke belang. 

 

Maar nu bij de tweede golf wordt het spannender, de solidariteit wordt minder, de uitingen van dankbaarheid blijven grotendeels uit en het begrip voor de maatregelen neemt af. Daarnaast komen steeds meer bedrijven en voorzieningen financieel onder druk te staan. Het valt ons zwaar en we hunkeren weer naar het normale leven.

 

In dat perspectief is spreken over de Programmabegroting 2021-2024 uitdagend. Want duidelijk is nu al dat alle ramingen voor het komende jaar maar ook daarna vast en zeker anders zullen uitpakken. En we zullen de komende jaren waarschijnlijk nog voor lastige keuzes komen te staan.

 


Noodrem

 

Het college heeft gelet op de omstandigheden terecht de “noodrem procedure” in gang gezet. Er is gelukkig voor een bezuinigingspakket gekozen waarbij de echt noodzakelijke investeringen voor de stad intact zijn gebleven en de meest kwetsbare inwoners zijn gespaard. 

 

Goed dat het college de stad niet stuk gaat bezuinigen ten koste van onze inwoners, om de begroting al in 2021 volledig sluitend te maken. Het Rijk zadelt de gemeenten op met een stelsel met weinig grip en te weinig geld om de groei van jeugdhulp en Wmo volledig te betalen. Inzet is nu dat de begroting vanaf 2024 weer structureel sluitend is.

Een claim op het Rijk zal het financieel perspectief moeten gaan verbeteren.

 

Naast de bezuinigingen moet ook de beurs getrokken worden om noodzakelijke voorzieningen (zoals de Schouwburg) voor de stad overeind te houden en zetten we ons in voor sectoren die financiële ondersteuning nodig hebben.

 

De inwoners wordt gevraagd solidair te zijn en ook een steentje bij te dragen. De verlaging van de OZB  is daarom deels teruggedraaid, maar de totale woonlasten stijgen gelukkig niet door verlaging van de rioolheffing.

 

We steunen ook het uitgangspunt om de kosten voor de corona-maatregelen te financieren uit het weerstandsvermogen. Die is namelijk bedoeld voor het opvangen van tekorten bij calamiteiten.

 


Ambities

 

We zijn trots op het feit dat ondanks alle zorgelijke ontwikkelingen we op allerlei terreinen volop aan de slag zijn: Omgevingsvisie, Woonvisie en Transitie visie warmte en in de regio zijn we volop aan de slag met de Energietransitie. Verder hebben een vernieuwde APV, waardoor we bij diverse onderwerpen met betrekking tot handhaving stappen voorwaarts hebben gezet, denk daarbij bijvoorbeeld aan ondermijning, lachgas, “colourverbod” (hier komt nog een aparte blog over) en mensenhandel. 

Ook werken we hard aan Campus Gouda en de doorontwikkeling van de Chocoladefabriek als culturele hotspot. 

 

Sociaal Domein

 

In het sociaal domein hebben we te maken met stijgende uitgaven bij de openeinderegelingen Jeugd en Wmo. Daar maken we ons zorgen over en we steunen daarom de ambitie van het college om deze stijging een halt toe te roepen. 

 

Ondanks een wettelijk stelsel waardoor de mogelijkheden om dat te doen, grenzen kent, zijn er lokaal en regionaal zeker knoppen om aan te draaien. Als raad worden we graag meegenomen in de keuzes die worden gemaakt. 

 

Kadernota SD

 

De nieuwe Kadernota SD vraagt nadrukkelijk aandacht voor preventie. In het bezuinigingspakket zien we echter ook dat het extra geld dat eerder tijdelijk ter beschikking werd gesteld, wordt verminderd. We vragen aandacht voor creatieve verbindingen met bijvoorbeeld het Sport akkoord en vragen aandacht voor gerichte en lokaal ingezette preventie voor doelgroepen waar ook echt winst gehaald kan worden. 

 

Integrale toegang

 

Vanaf 1 januari 2021komt er een Integrale toegang. Dit heeft als doel dat er een integrale benadering van gezinnen en problematieken tot stand komt. Hiermee wordt een ambitie uit het coalitieakkoord gerealiseerd.

 

Parkonderhoud

 

De ChristenUnie heeft grote moeite met de bezuiniging op groot onderhoud van parken en pleit voor een pilot voor het Bergen IJzendoornpark. Ga samen met de bewoners aan de slag om een plan (inclusief kostenraming) te maken voor een klimaatbestendig park met aandacht voor biodiversiteit. We hebben hiervoor een motie ingediend en deze is met brede steun (24 voor en 6 tegen) in de gemeenteraad aanvaard. 

Speelplekken

 

Daarnaast zien we ook geen noodzaak om speelplekken op te heffen. Als er bezuinigd moet worden op onderhoud van toestellen, ga er dan creatief mee om, maar zorg ervoor dat de speelplekken als locatie behouden blijven. Ook hiervoor hebben we een motie ingediend en deze motie kreeg unanieme steun!


Onderwijshuisvesting

 

We zijn blij dat na jarenlange inzet door o.a. de ChristenUnie De Ark en Gemiva een passend onderkomen hebben gekregen. Mooi dat ook de vernieuwbouw van de Goudse Waarden is gestart.

 

Schuldhulpverlening

 

Door de corona zullen naar verwachting meer mensen te maken krijgen met schuldhulpverlening. We hopen dat het loket dat er binnenkort is, eraan bij zal dragen dat deze ondersteuning goed gevonden zal worden.

 


We leven in een alle opzichten onzekere tijd en we zullen behoedzaam met onze financiële middelen om moeten gaan, maar we willen daarnaast ook kleur op de wangen houden. We wensen het college daarbij veel wijsheid en Gods zegen toe.

 

Bovenstaande tekst is een enigszins bewerkte versie van de bijdrage van de ChristenUnie tijdens de behandeling van Programmabegroting 2021-2024 op 11 november 2020.

 

Worden de speelplekken in Gouda goed onderhouden? Wat vindt u van de kwaliteit van de speelvoorzieningen? En is er voldoende speelgelegenheid bij u in de buurt? We krijgen als raadsleden regelmatig vragen over speelplekken. Dat is de reden dat de ChristenUnie, in samenwerking met CDA, GroenLinks en SP, dit onderwerp gaat oppakken. 


Het is niet de bedoeling nu opeens veel meer budget vrij te maken voor speelplekken, wel willen we kritisch kijken naar hoe het nu gaat rond de speelplekken in Gouda en kijken of we het beleid verder kunnen verbeteren. Ook uw suggesties of opmerkingen over dit onderwerp zijn belangrijk! Dus laat me vooral ook weten wat u een verbetering zou vinden. We gaan er dan mee aan de slag!

Onderhoud en uitruilen speeltoestellen
Wat mij de laatste tijd in ieder geval opvalt op de speelplek bij ons in de buurt is, dat de schommels piepen en dat bij een defect aan het speeltoestel er niets door de gemeente wordt gedaan, tenzij iemand daar zelf melding van maakt. Dit was naar mijn beleving in het verleden anders geregeld en er kwam regelmatig iemand even kijken of alles nog goed functioneerde. Daarnaast verneem ik vaak van inwoners dat ze bijvoorbeeld een ander speeltoestel willen maar dit niet mogelijk is als ze dit bij de gemeente melden. Er komen pas speeltoestellen beschikbaar als e.e.a. is afgeschreven. Op zich prima, maar een soort uitwisselsysteem zou toch wel moeten kunnen? 

Technische vragen speeltuinen
We hebben gezamenlijk met CDA, GroenLinks en SP inmiddels technische vragen gesteld over dit onderwerp aan het college van Burgemeester en Wethouders om nog meer te weten te komen over hoe het nu gaat met onderhoud en vervanging van de speeltuinen. De vragen die we hebben gesteld zijn de volgende: 
  1. Op welke manier is het dagelijks onderhoud van de speeltoestellen in Gouda georganiseerd?
  2. Op welke wijze vindt het onderhoud aan speeltoestellen plaats, alleen bij indiening van meldingen of ook regulier? Hoe vaak wordt dit reguliere onderhoud uitgevoerd?
  3. Hoeveel meldingen kwamen in 2017, 2018 en 2019 binnen over een verzoek tot onderhoud of vervanging van speeltoestellen?
  4. Op welke manier wordt vervanging van speeltoestellen georganiseerd? En welke mogelijkheden zijn er vanuit buurten om zorg te dragen voor vervanging van speeltoestellen voordat deze formeel vervangen moeten worden? 
  5. Op welke manier geeft de gemeente Gouda ruimte aan inwoners bij het plaatsen van speeltoestellen op speelplekken en denkt het mee met de aanvrager?
  6. Hoe wordt omgegaan met vragen/verzoeken tot aanpassing door Gouwenaars uit buurten die een brief hebben ontvangen met de aankondiging dat speeltoestellen in hun buurt worden vervangen? Hoe wordt dan gezorgd voor draagvlak voor eventuele wijzigingen van zo’n oorspronkelijk voorstel? Is daar een vaste manier van werken voor afgesproken? Zo nee, op grond waarvan wordt dan besloten om het oorspronkelijke plan zoals gedeeld met die betreffende buurt bij te stellen?
  7. Op basis van welk door de gemeenteraad vastgesteld kader wordt het speelplekken beleid uitgevoerd? En wanneer wordt dit beleid weer herzien of opnieuw geëvalueerd?
  8. Wordt in het huidige beleid voor speelplekken ook gekeken naar hoe groen de wijk is en hoe versteend?
Bewegen en sporten in de buitenruimte
Ook constateren we dat de interesse voor buiten bewegen en sporten toeneemt en er nieuwe ideeën ontstaan over inrichting van de buitenruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten. Ook hier hebben we een vraag over gesteld: 
  1. Ontvangt de gemeente signalen dat de interesse in buiten spelen en bewegen zich verbreedt naar andere doelgroepen? Heeft de gemeente reeds verzoeken ontvangen voor de (her)inrichting van de buitenruimte voor spelen en bewegen voor specifieke groepen (niet kinderen)?
Een idee die we bij de ChristenUnie in ieder geval al hebben is om meer wandel- hardloop- en fietsroutes te creëren in en om de stad. Het is namelijk van belang dat meer Gouwenaren gaan sporten en bewegen. Ook voor ouderen kan gedacht worden aan een inrichting in de openbare ruimte waardoor ouderen meer in beweging (kunnen) komen. 

Uw reactie
Ik ben ook benieuwd welke wensen en ideeën u heeft over dit onderwerp. Laat gerust een bericht achter, zodat we ook uw wensen en ideeën mee kunnen nemen en kunnen kijken hoe we het beleid rondom speeltuinen en buiten bewegen verder kunnen verbeteren.