Berichten

Jacques Rozendaal (SGP) zit er geharnast in… 🙂

Verslag
werkbezoek aan Solingen

 

Met 25
raadsleden uit Gouda hebben we op 8 en 9 februari jl. een werkbezoek aan onze
zusterstad Solingen gebracht.

Bij dit
werkbezoek was ook waarnemend burgemeester Mirjam Salet aanwezig.

Klaar voor vertrek

Samen met griffier Eleonore Karman en waarnemend burgemeester Mirjam Salet voorin de bus

Stedenband

Na een
voorspoedige busreis starten we onze tweedaagse bij de beroemde Müngstener
Brücke. De eerste presentatie in een restaurant aan de voet van deze brug ging over
de jarenlange stedenband. Deze band is gestart in 1952 door een uitnodiging
voor “Stadskapelle Solingen” voor deelname aan een Muziekfestival. De dirigent
van dit orkest was de eerste Duitser die na de Tweede Wereldoorlog het stadhuis
in Gouda betrad…

Welkom in Solingen

Stedenband

Welkomstwoorden door Oberburgermeister Tim Kurzbach
 
Later volgde
in 1954 de Mondharmonica vereniging “Rheinperle”. Vanuit Gouda ging dat jaar de
Pionier naar Solingen.
 

De
stedenband, officieel gestart in 1958, wordt vanaf de start bezield door “Mitarbeiten
an einer besseren Welt” (citaat uit een brief van wethouder Polet uit 1954) en
het is mooi om te zien en te ervaren dat er sprake is van een hechte stedenband
en veel herkenning en waardering voor elkaar.

 
 
Unesco Wereld Erfgoed

Na dit
verhaal kregen we rondleiding door het “Bergisches Habitat” bij de brug en een aansluitend
een presentatie over de Müngstener Brücke. Ze willen heel graag deze brug op de
lijst van Unesco Wereld Erfgoed. Een aanvraag daarvoor werd afgewezen. Ze
kregen daarbij het advies om het in een breder verband te proberen en nu komt
er een aanvraag voor zes vergelijkbare bruggen in Europa. Daarbij horen o.a. de
Ponte Maria Pia in Portugal en Garabit Viaduct in Frankrijk. Beide bruggen zijn
ontworpen door Gustave Eiffel. Bij dit initiatief heeft Portugal de lead
genomen omdat ze relatief weinig aanvragen voor de Erfgoed lijst hebben gedaan
en dat verhoogt de kans van slagen.

Het hele
verhaal is inspirerend voor Gouda, al moeten we ons realiseren dat zo’n
aanvraag een doorlooptijd van 10 jaar kan hebben en kostbaar is.

Integratie langdurig werklozen en vluchtelingen

In Solingen
is er relatief veel werkloosheid. Zo’n 10% van arbeidsgeschikten ontvangt een
uitkering. Extra uitdaging daarbij is dat er 2.300 vluchtelingen zijn
gehuisvest die ook toegang moeten vinden op de arbeidsmarkt.

Werkloosheid
heeft veel impact op mensen, mensen kunnen er zelfs ziek van worden en het kan
leiden tot eenzaamheid. Het beleid is er daarom op gericht dat mensen
activiteiten aangeboden krijgen en zo uit de eenzaamheid worden gehaald.
Daarnaast is het ondersteunen bij het zoeken naar een baan uiteraard ook inzet
van het beleid. Belangrijk voor het vinden van een baan is een diploma en een
middelbare of hogere schoolopleiding.

Solingen zet
zich dus actief in voor langdurig werklozen. Daarbij wordt, zoals zojuist
opgemerkt, ingezet op zinvolle tijdsbesteding en het creëren van banen. Het
instrument dat ze daarbij hanteren is 100% loonkosten subsidie gedurende 2 jaar
en dan 5 jaar afbouw van de subsidie. Ze krijgen hiervoor extra gelden en doel is
(minimaal) 1.500 mensen door deze maatregel aan het werk te helpen. Daarbij hanteren
ze een interessant uitgangspunt: op het moment dat iemand een baan vindt, zijn
er minder uitkeringskosten. Die “winst” wordt weer ingezet om anderen aan een
baan te helpen.

De hele
aanpak is vanuit een positieve insteek: ze willen mensen graag helpen. Werken
met sancties wordt zoveel mogelijk voorkomen. Je raakt daarmee namelijk gelijk
een heel gezin! Het gaat om een goede balans tussen “moeten” en “helpen”.

Er is ook
sprake van een specifieke aanpak voor vluchtelingen. Daarbij is er ook aandacht
voor de groep die moet vertrekken, maar op dit moment gedoogd wordt. Deze groep
krijgt een opleiding aangeboden om in eigen land met deze vakkennis meer kans
te hebben op een betere toekomst.

De groep
vluchtelingen in Solingen is relatief jong (31,6% jonger dan 15 jaar en 21,6%
tussen de 15 en 24 jaar). Van de vluchtelingen is 55 man. Ze komen vaak alleen
Duitsland binnen en halen daarna hun vrouw en kinderen over. 63% van de
vluchtelingen komt uit Syrië 10% uit Irak en 6% uit Afghanistan (dit is
vergelijkbaar met Gouda). Van de in totaal 2.300 vluchtelingen zijn er 1.382
arbeidsgeschikt. Door het bieden van taalcursussen (doorlooptijd 2 jaar) worden
de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verbeterd. In het kader van integratie
krijgen ze ook onderwijs over praktische zaken, zoals medische zaken en
gebruiken in Duitsland.

Tsja…

 

Schloss Burg
 
Na een
leerzame en intensieve middag stond ontmoeting en kennismaking centraal in de
avond. We werden daarvoor ontvangen in het prachtige Schloss Burg. We kregen
voor het diner eerst nog een rondleiding door de indrukwekkende zalen. Het was
jammer dat het al donker was, waardoor we de buitenzijde niet goed konden zien.

Kaas voor de Oberburgermeister
 
Aan tafel
had ik geanimeerde gesprekken met de Oberburgermeister Tim Kurzbach en de Stadtdirektor
Hartmut Hoferichter. Zowel de burgemeester van Solingen als onze waarnemend
burgemeester beklemtoonden tijdens hun toespraak het belang van onze
stedenband.

Wijkontwikkeling

 

Mohammed Mohandis (PvdA) zit verstrikt in zijn eigen web 🙂
Zaterdagmorgen
hadden we onze wandelschoenen nodig en hebben we met een aantal raadsleden uit
Solingen een stadswandeling gemaakt, waarbij we kennis hebben gemaakt met wijkontwikkeling
in Solingen. Daarbij is aandacht voor groen, speelvoorzieningen, nieuwbouw en
hergebruik van gebouwen.

Een bijzonder
project is Galileum Solingen: in een oude tank voor gasopslag wordt nu een
planetarium gerealiseerd. Bijzonder dat het gelukt is voor dit project maar
liefst 8,5 mln euro op tafel te krijgen.

 

We eindigen
onze rondwandeling bij Ebbtron. In dit bedrijf werden in het verleden onderdelen
gemaakt voor de beroemde Zwilling messen, maar dat hield op een gegeven moment
op. Nu heeft het gebouw een metamorfose ondergaan en zijn er ruimtes voor
startende bedrijven, zalen voor presentaties en is er een horeca faciliteit.

Tenslotte

We kunnen terugzien op een leerzame en interessante ontmoeting met
raadsleden in Solingen en het was mooi om te zien en te ervaren dat er een
goede stedenband tussen onze steden bestaat en we op veel terreinen
vergelijkbare uitdagingen hebben.

Mooie spreuk!

Stadsontwikkeling

Na een jarenlange projectrelatie heeft de gemeenteraad onlangs besloten om de relatie met Elmina stop te zetten. Oorspronkelijk was het de bedoeling om tot 2017 door te gaan, maar het college heeft aangegeven dat er nauwelijks meer sprake is van een constructieve samenwerking en dat het doorgaan tot 2017 niet zinvol is. Daarnaast is ook de stedenband met Gloucester beëindigd.


Motie

Het project Elmina is een project dat is geïnitieerd en bekostigd door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Gouda heeft bestuurlijk
en ambtelijk invulling aan dit project gegeven. Omdat er vanaf de start goede resultaten werden geboekt, is middels een motie van de gemeenteraad in 2007 besloten om voor 10 jaar door te gaan met dit project. Het project liep als gevolg daarvan door tot 1 januari 2017. Takenpakket


Het huidige college stelt zich op het standpunt dat ontwikkelingsactiviteiten feitelijk geen onderdeel vormen van het gemeentelijk takenpakket. De ChristenUnie heeft hier een genuanceerd standpunt over, maar een ander argument telt wat ons betreft veel zwaarder:
de voortgang van het project wordt in toenemende mate gehinderd door een gebrek aan continuïteit
in de staf van Elmina: hogere ambtenaren worden regelmatig vervangen en in een andere stad te
werk gesteld. De vooruitgang van het project wordt daardoor ernstig beperkt. De beperkte ambtelijke
inzet en de vele wisselingen onder betrokkenen in Elmina beïnvloeden het project negatief. 

Kort gezegd was er van een samenwerking nauwelijks meer sprake en dan moet je niet blijven doormodderen.
Al hecht de ChristenUnie veel waarde aan het nakomen van toezeggingen, dan is daar van twee kanten wel commitment voor nodig.

Navraag bij de VNG heeft geleerd dat stopzetting van de projectrelatie door Gouda niet leidt tot financiële of
juridische consequenties.

Al met al is het jammer dat de projectrelatie met Elmina op deze manier stopt. 
We moeten in ieder geval de mooie dingen die zijn bereikt niet vergeten!


Gloucester


In 1972 werd het Engelse Gloucester de derde zusterstad van Gouda. Af en toe gaat er een
Gouds muziekgezelschap naar Gloucester. Verder zijn er nauwelijks contacten met deze stad al is er in 2009 wel een groep raadsleden daar op bezoek geweest. Gloucester komt al jaren niet meer actief naar Gouda. De
Mayor en de Sheriff worden elk jaar door Gouda uitgenodigd voor Kaarsjesavond, maar geven daar geen
gehoor aan. Verder is het lastig om bestuurlijk een band op te bouwen met Gloucester, omdat er elk jaar een
nieuwe burgemeester en loco-burgemeester wordt gekozen. 

Inhoudelijk stelt deze vriendschapsband
dermate weinig voor dat de ChristenUnie het voorstel om deze stedenband te beëindigen heef gesteund.

Solingen en Kongsberg


We gaan nu verder met Solingen en Kongsberg en dat lijkt ook genoeg. Met deze twee steden onderhoudt Gouda goede banden die actief worden onderhouden. 
De komende jaren wordt nagegaan of de contacten met Kongsberg vanuit economie en werkgelegenheid nog een extra impuls kunnen worden gegeven.