Berichten

                              Bron: De Telegraaf

We leven in een bizarre tijd, waarin we te maken hebben met een onzichtbaar en heftig virus. Toen de eerste coronagolf kwam stond de Nederlandse samenleving massaal op, met solidariteit en de wil om elkaar te helpen. We waren als fractie van de ChristenUnie onder de indruk van deze veerkracht en er ook trots op. 

Een breed gevoelde solidariteit en een veel waardering voor alle harde werkers in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere plekken van zorg. Maar ook voor het onderwijs dat in no-time zichzelf digitaal uit vond en voor de politie en toezichthouders, waar men ondanks alles, zich in bleef zetten voor de veiligheid. 

En de samenleving besefte, dit zijn de mensen die zich inzetten voor ons allemaal, voor het publieke belang. 

 

Maar nu bij de tweede golf wordt het spannender, de solidariteit wordt minder, de uitingen van dankbaarheid blijven grotendeels uit en het begrip voor de maatregelen neemt af. Daarnaast komen steeds meer bedrijven en voorzieningen financieel onder druk te staan. Het valt ons zwaar en we hunkeren weer naar het normale leven.

 

In dat perspectief is spreken over de Programmabegroting 2021-2024 uitdagend. Want duidelijk is nu al dat alle ramingen voor het komende jaar maar ook daarna vast en zeker anders zullen uitpakken. En we zullen de komende jaren waarschijnlijk nog voor lastige keuzes komen te staan.

 


Noodrem

 

Het college heeft gelet op de omstandigheden terecht de “noodrem procedure” in gang gezet. Er is gelukkig voor een bezuinigingspakket gekozen waarbij de echt noodzakelijke investeringen voor de stad intact zijn gebleven en de meest kwetsbare inwoners zijn gespaard. 

 

Goed dat het college de stad niet stuk gaat bezuinigen ten koste van onze inwoners, om de begroting al in 2021 volledig sluitend te maken. Het Rijk zadelt de gemeenten op met een stelsel met weinig grip en te weinig geld om de groei van jeugdhulp en Wmo volledig te betalen. Inzet is nu dat de begroting vanaf 2024 weer structureel sluitend is.

Een claim op het Rijk zal het financieel perspectief moeten gaan verbeteren.

 

Naast de bezuinigingen moet ook de beurs getrokken worden om noodzakelijke voorzieningen (zoals de Schouwburg) voor de stad overeind te houden en zetten we ons in voor sectoren die financiële ondersteuning nodig hebben.

 

De inwoners wordt gevraagd solidair te zijn en ook een steentje bij te dragen. De verlaging van de OZB  is daarom deels teruggedraaid, maar de totale woonlasten stijgen gelukkig niet door verlaging van de rioolheffing.

 

We steunen ook het uitgangspunt om de kosten voor de corona-maatregelen te financieren uit het weerstandsvermogen. Die is namelijk bedoeld voor het opvangen van tekorten bij calamiteiten.

 


Ambities

 

We zijn trots op het feit dat ondanks alle zorgelijke ontwikkelingen we op allerlei terreinen volop aan de slag zijn: Omgevingsvisie, Woonvisie en Transitie visie warmte en in de regio zijn we volop aan de slag met de Energietransitie. Verder hebben een vernieuwde APV, waardoor we bij diverse onderwerpen met betrekking tot handhaving stappen voorwaarts hebben gezet, denk daarbij bijvoorbeeld aan ondermijning, lachgas, “colourverbod” (hier komt nog een aparte blog over) en mensenhandel. 

Ook werken we hard aan Campus Gouda en de doorontwikkeling van de Chocoladefabriek als culturele hotspot. 

 

Sociaal Domein

 

In het sociaal domein hebben we te maken met stijgende uitgaven bij de openeinderegelingen Jeugd en Wmo. Daar maken we ons zorgen over en we steunen daarom de ambitie van het college om deze stijging een halt toe te roepen. 

 

Ondanks een wettelijk stelsel waardoor de mogelijkheden om dat te doen, grenzen kent, zijn er lokaal en regionaal zeker knoppen om aan te draaien. Als raad worden we graag meegenomen in de keuzes die worden gemaakt. 

 

Kadernota SD

 

De nieuwe Kadernota SD vraagt nadrukkelijk aandacht voor preventie. In het bezuinigingspakket zien we echter ook dat het extra geld dat eerder tijdelijk ter beschikking werd gesteld, wordt verminderd. We vragen aandacht voor creatieve verbindingen met bijvoorbeeld het Sport akkoord en vragen aandacht voor gerichte en lokaal ingezette preventie voor doelgroepen waar ook echt winst gehaald kan worden. 

 

Integrale toegang

 

Vanaf 1 januari 2021komt er een Integrale toegang. Dit heeft als doel dat er een integrale benadering van gezinnen en problematieken tot stand komt. Hiermee wordt een ambitie uit het coalitieakkoord gerealiseerd.

 

Parkonderhoud

 

De ChristenUnie heeft grote moeite met de bezuiniging op groot onderhoud van parken en pleit voor een pilot voor het Bergen IJzendoornpark. Ga samen met de bewoners aan de slag om een plan (inclusief kostenraming) te maken voor een klimaatbestendig park met aandacht voor biodiversiteit. We hebben hiervoor een motie ingediend en deze is met brede steun (24 voor en 6 tegen) in de gemeenteraad aanvaard. 

Speelplekken

 

Daarnaast zien we ook geen noodzaak om speelplekken op te heffen. Als er bezuinigd moet worden op onderhoud van toestellen, ga er dan creatief mee om, maar zorg ervoor dat de speelplekken als locatie behouden blijven. Ook hiervoor hebben we een motie ingediend en deze motie kreeg unanieme steun!


Onderwijshuisvesting

 

We zijn blij dat na jarenlange inzet door o.a. de ChristenUnie De Ark en Gemiva een passend onderkomen hebben gekregen. Mooi dat ook de vernieuwbouw van de Goudse Waarden is gestart.

 

Schuldhulpverlening

 

Door de corona zullen naar verwachting meer mensen te maken krijgen met schuldhulpverlening. We hopen dat het loket dat er binnenkort is, eraan bij zal dragen dat deze ondersteuning goed gevonden zal worden.

 


We leven in een alle opzichten onzekere tijd en we zullen behoedzaam met onze financiële middelen om moeten gaan, maar we willen daarnaast ook kleur op de wangen houden. We wensen het college daarbij veel wijsheid en Gods zegen toe.

 

Bovenstaande tekst is een enigszins bewerkte versie van de bijdrage van de ChristenUnie tijdens de behandeling van Programmabegroting 2021-2024 op 11 november 2020.

 


De gemeente Gouda staat voor een flinke uitdaging om zowel de financiële effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden, als ook de flinke tekorten in het sociaal domein (Jeugd en WMO), grotendeels als gevolg van overheidsmaatregelen, structureel te moeten ombuigen.

 

De ChristenUnie heeft waardering voor het feit bij de voorstellen vanuit het college behoedzaam is gehandeld en er goed op is gelet dat de gemeente “kleur op de wangen” houdt. 

 

Het college gaat zelfs nog een stap verder:

       Leefbaarheid van de stad mag niet in gevaar komen

       Gouda is en blijft een stad waar mensen prettig kunnen wonen

       Binnen het sociaal domein is de inzet om te kiezen voor maatregelen die de doelstellingen van het langer thuis wonen voor ouderen en psychisch kwetsbareniet schaden en als het gaat om het armoedebeleid – die inwoners zo min mogelijk in hun portemonnee geraakt worden. 

       Ook is gekeken waar onderwijs(huisvesting), sport- en culturele voorzieningen, publieke gezondheid en duurzaamheidstaken zoveel als mogelijk konden worden ontzien.

 

Met deze ambities als uitgangspunt is het toch gelukt om een flink aantal ombuigingen te vinden – door vaak te kiezen voor meer effectiviteit en onderschrijdingen – waardoor de tekorten de komende jaren flink afnemen en er in 2024 zelfs weer een klein overschot is!

 

Oog voor Gouda

 

De ChristenUnie is blij dat de ambitie om tot meer hoger onderwijs te komen in Gouda – onder de vlag van Campus Gouda – overeind is gebleven. Voor jongeren en arbeidsmarkt is dit van groot belang. 

 

Ook laat het college zien dat het werken aan duurzaamheid geen hobby voor liefhebbers is, maar gezien onze verantwoordelijkheid voor de schepping en voor de toekomstige generaties van levensbelang en dat daar ook in geïnvesteerd blijft worden.

 

Pijn

 

Er worden echter ook keuzes gemaakt die pijn doen. Voor onze fractie is dat bijvoorbeeld de bezuiniging op groot onderhoud van het Van IJzerdoornpark en Houtmansplantsoen

Ook vinden we het niet indexeren van subsidies in het sociaal domein spannend omdat dit gevolgen voor het aanbod kan hebben, waardoor vrijwilligersorganisaties minder voor de Gouwenaren kunnen betekenen. 

 

Jeugdhulp

 

Er is een flinke doelstelling om de uitgaven voor de jeugdhulp terug te brengen en dat zal veel vergen. Binnen het stelstel – waarbij verwijzers autonoom zijn en de gemeenten de rekening krijgen – is het van belang om scherp op de bal te zitten om echt in te grijpen daar waar de stijging van jeugdhulp door onjuiste prikkels wordt veroorzaakt. Daarbij zijn we ook afhankelijk van de regiogemeenten in Midden Holland. 

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het college zich blijft inzetten om het gezamenlijk optrekken te continueren, zodat aanbieders en cliënten niet met nog meer afwijkende (lokale) regels en voorwaarden te maken krijgen. 

 

De stijging van de jeugdhulp zien wij ook als een probleem van de gehele samenleving. De toegenomen problematiek in gezinnen en opvoedingssituaties – en de heftigheid daarvan – baart de ChristenUnie echt zorgen. Daar moet geld en aandacht voor blijven. Echter, het lijkt er inmiddels ook op – ook in het onderwijs – dat elke opvoedingsvraag een jeugdhulpvraag is geworden. Niet elk moeilijk gedrag vraagt echter om een diagnose. Daar zijn onze jongeren niet mee geholpen. 


 

OZB

 

We beseffen dat we zonder pijn niet tot het gewenste resultaat komen en daarom steunen we – schoorvoetend – het terugdraaien van de verlaging van de OZB, waardoor we jaarlijks 1 miljoen extra binnen krijgen. Het tarief wordt dan conform het landelijke gemiddelde, al is daar – met alle plannen tot verhoging van de OZB in andere gemeenten – nog weinig van te zeggen. 

De ChristenUnie vindt deze verhoging verdedigbaar gelet op de forse bedragen die we in Gouda vrijmaken voor corona en het daarmee in stand houden van voorzieningen in onze stad. Voor de degenen die het echt niet kunnen dragen is er de kwijtscheldingsregeling. 


We hopen overigens dat het college in staat zal zijn om bij de begroting maatregelen voor te stellen die het effect op de woonlasten door deze verhoging voor de Goudse burgers zal verlichten.


Als fractie zullen we bij de begrotingsbehandeling in november a.s. in ieder geval nadrukkelijk terugkomen op de onderwerpen woonlasten en groot onderhoud parken.

 

Speelplekken

 

Het college wil speelplekken sluiten als er onvoldoende kinderen in een bepaalde buurt wonen. De ChristenUnie (en diverse andere fracties) denken daar genuanceerder over. Laten we ter voorkoming van het sluiten van speelplekken eerst nagaan of het op orde houden van het aantal speelplekken ook kan worden opgelost – mits er draagvlak voor is in buurten – door deze plekken te combineren met bijvoorbeeld buitensport en /of groen. Laten we dus vooral creatief hiernaar kijken. Ook zijn er speelplekken met veel overlast. Wellicht is het soms verstandiger om juist die speelplekken aan te pakken door een andere indeling of te sluiten.

 


Sluitende begroting

 

Met de ombuigingen die het college voorstelt zijn we er nog niet als we ieder jaar een sluitende begroting willen hebben. Wat de ChristenUnie betreft is dat ook niet haalbaar, gezien de middelen die het rijk de gemeenten geeft om hun taken in hete sociaal domein uit te kunnen voeren. Onze fractie heeft het college opgeroepen om in nauw overleg met provincie na te gaan of een sluitende begroting vanaf 2024 is toegestaan. Dus dat betekent dat we een tekort hebben bij de begroting over de jaren 2021-2023.

Tevens hebben we het college opgeroepen – ook middels een breed gesteunde motie – om het tekort bij de jeugd als een claim bij het rijk neer te leggen. Ze moet met voldoende middelen over de brug komen.

 

Het college is nu hard aan de slag om met alle input vanuit de Goudse raad de begroting voor 2021 op te stellen. We zijn benieuwd naar de inhoud daarvan en hopen dat we ondanks de coronacrisis en de tekorten in het sociaal domein voldoende kleur op onze wangen kunnen houden!