Berichten


Begin 2015 stond de aankoop van locatie Koudasfalt (tegenover de Veerstal) op de
raadsagenda. Een raadsmeerderheid was toen tegen het verstrekken van een
krediet omdat er te weinig concreets voorhanden was om op een verantwoorde
wijze in te kunnen stemmen. 
Later heeft de ChristenUnie een motie ingediend, die breed werd gesteund, waardoor
de casus meer concreet werd en er moet worden uitgegaan van een breed gedragen
(burger)initiatief.


In de motie wordt opgeroepen om mogelijkheden voor aankoop te
onderzoeken, maar dan wel binnen bepaalde kaders: 
– de financieringslasten moeten na aankoop binnen 2 jaar
gunstiger zijn dan het oorspronkelijke plan
– binnen een jaar na aankoop moet er een business case worden
gepresenteerd
– en financieel moet de situatie na 4 jaar minimaal
break-even zijn.
Vervolgens is op 15
april 2015 een amendement van de ChristenUnie bijna unaniem door de raad
gesteund waarin het college de opdracht kreeg de aankoop van het Koudasfalt
voor te bereiden en een voorstel voor de invulling en exploitatie van het
terrein aan de raad voor te leggen.

GOUDasfalt
Veel betrokken burgers hebben zich vanuit
GOUDasfalt vanaf het begin ingezet om te komen te komen tot een breed gedragen
plan voor dit terrein en zo’n 700 bewoners hebben de petitie hiervoor
ondertekend, waarbij niet de overheid de plannen maakt, maar dit bottom-up door
de inwoners gebeurt. Het is een initiatief met duidelijk een maatschappelijke
meerwaarde.
Daarnaast presenteerde in september 2015 “De
Verbinding
” een alternatieve invulling van deze locatie. Het plan ziet er strak
uit en het voordeel is dat er een financier (Burgland) achter dit plan staat,
waardoor het risico voor de gemeente gering is.
Nadeel van dit plan is, dat er hier geen sprake is
van een breed gedragen burgerinitiatief en we feitelijk gewoon een deal maken
met een project ontwikkelaar.
Breed gedragen
Onze fractie heeft veel energie gestoken in het aan
tafel krijgen van beide partijen, omdat we bij voorkeur willen uitgaan van één
breed gedragen initiatief.
Ondanks twee constructieve gesprekken tussen beide
partijen blijkt er nu geen draagvlak te zijn om tot een goede samenwerking te
komen. Beide partijen gaan vooral uit van het eigen initiatief en de andere
partij mag meedoen, maar wel voor zover het bij het bestaande plan past.
GOUDasfalt geeft echter naar onze beleving het
beste invulling aan de verschillende uitgangspunten van de motie.
GOUDasfalt gaat zelfs een stap verder dan de motie,
door bereid te zijn vanaf het begin een (kostendekkende) reserveringsvergoeding
te betalen, waardoor de gemeente Gouda geen extra lasten krijgt wanneer de
grond wordt aangekocht.
De ChristenUnie heeft sympathie voor de keuze van
het college om – in lijn van de strekking van onze motie – GOUDasfalt het
eerste initiatief te gunnen al hopen we wel dat er over een jaar een breder
gedragen businesscase ligt.
Gifgrond
Op 20 januari 2016 werd de raad gevraagd om akkoord
te gaan met het verstrekken van een krediet om de aankoop van Koudasfalt
mogelijk te maken.
Akkoord gaan met het krediet betekent dat we iets
moeten vinden van het gif op deze locatie en de koopprijs.
De rapporten en de presentatie en toelichting door
de ODMH, hebben ons voldoende overtuigd om daar – ondanks de ernstige mate van
vervuiling – geen grote zorgen over te hebben door de deklaag die aanwezig is
en het feit dat het gif niet mobiel is.
De fractie van de ChristenUnie steunt het besluit
voor het verstrekken van een krediet voor de aankoop van Koudasfalt niet in de
laatste plaats omdat het aankoop bedrag erg gunstig is en wij dan als gemeente
invloed kunnen uitoefenen over de bestemming van het terrein van Koudasfalt.

Samenwerking

We roepen het college wel op om andere bestaande
en eventuele toekomstige initiatieven niet te negeren, maar zoveel mogelijk bij
de verdere uitwerking te blijven betrekken en zich in te spannen om te komen
tot een breed gedragen businesscase.

Om dit te onderstrepen dienen we op de
besluitvormende raadsvergadering met andere fracties een motie in.