Berichten

Nieuwe moskee
in Gouda wordt iets kleiner

Na een
verkennend onderzoek door Hellie van Hout en Astrid Feiter was er op 22 mei een
ronde tafel gesprek met bewoners, woordvoerder El Wahda, De Ark en Gemiva.
De
onderzoekers hadden voorgesteld hun rapportage te
gaan bespreken met (vertegenwoordigers) van buurtbewoners en belanghebbenden om
te bezien of er aanknopingspunten zijn voor een vervolgtraject.
Daarnaast
adviseerden ze de burgemeester om op korte termijn een rondetafelgesprek te
organiseren voor representanten van betrokken partijen.
Krampachtig
Opvallend
is dat we tot op heden niets hebben vernomen over het bespreken van het rapport
met alle betrokkenen door de dames (of anderen), terwijl dit – buiten de
politieke arena en media – waarschijnlijk meer oplevert dan een gesprek van
afgelopen vrijdag die strak was geregisseerd en nogal krampachtig overkwam.

Het
is voorzitter Wim Deetman de hele avond niet gelukt om een ontspannen sfeer te
creëren en regelmatig stuurde hij flink op de wijze waarop het gesprek moest
plaatsvinden waardoor hij naar mijn mening onnodig zijn onafhankelijke rol in
de waagschaal legde.
Bestemmingsplan
Voorzitter
Deetman gaf bij de aftrap direct aan dat het bestemmingsplan leidend is en dat
gaf dan ook meteen het kader aan waarbinnen het gesprek moest gaan
plaatsvinden. Simpel gezegd: er mocht alleen gesproken worden over het plan van
het college en er was geen ruimte voor alternatieve voorstellen. Het enige wat
op deze avond is geprobeerd, is om mensen in gesprek te laten komen en de
scherpe kantjes wat af te vijlen.
Concrete
onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn vooral:
parkeeroverlast, (gebrek
aan) communicatie en omvang moskee.
Omvang moskee
Heet
hangijzer in de discussie is de uiteindelijke omvang van de moskee. Tot aan
deze avond hield de islamitische gemeenschap de kaarten voor haar buik, maar na
stevig aandringen door de voorzitter kwam het hoge woord eruit: de omvang van
de moskee – die “substantieel” kleiner zou gaan worden – gaat van 1.500 naar
1.200 plaatsen.
Voor mij werd
hiermee wel een nieuwe interpretatie geïntroduceerd voor het woord
“substantieel”….


Met dit
aantal neemt de gemeenschap overigens een flink risico m.b.t. wel of geen
goedkeuring door de raad, omdat tot nu toe een buurtmoskee (300-400 plaatsen)
voor veel fracties het maximaal haalbare is, temeer daar de andere moskeeën nu
open blijven.
Maar goed, het
is nu in ieder geval eindelijk wel duidelijk wat we kunnen verwachten en dat
maakt het vanaf nu voor alle partijen mogelijk om een definitief standpunt te
gaan innemen, al heeft de islamitische gemeenschap in mijn ogen een kans laten liggen om tot een goede oplossing te komen..

Verbinding met de wijk

Saïd Boukayouh, woordvoerder van El Wahda had een
interessante bijdrage tijdens deze avond. Hij merkte op dat de islamitische gemeenschap
tot nu terughoudend is geweest met communicatie richting de buurt omdat het
plan past binnen het bestemmingsplan. Ze hechten overigens aan een goede
communicatie met de buurt: ze waren namelijk
ooit begonnen met een plan van 4.500 bezoekers (was
dus zeker geen vergissing zoals eerder wel gezegd!) op basis van hoogtij dagen en
op basis van sluiting van de drie bestaande moskeeën.
Ze hadden
daarbij de mogelijkheid om via de markt 
een openbaar bod te doen, maar daarvoor hebben ze vanwege een gebrek aan
draagvlak niet gekozen.
Ze willen
verbinding met de wijk zoeken en daarbij kiezen ze voor een omvang die past én
niet gelijk een tekort oplevert. Nu komen er zo’n kleine 1.000 bezoekers naar
de moskeeën en met groei mogelijkheden kan dit oplopen naar in totaal 1.500.
Vanwege alle
reacties uit de samenleving willen ze praten over het minst haalbare en
zo komt hij op een nieuw aantal van 1.200.
Opvallend is
dat het minst haalbare in mijn ogen een moskee van kleinere omvang oplevert van
maximaal 500 bezoekers, aangezien de andere 1.000 in de bestaande moskeeën
terecht kunnen.

Communicatie
Diverse
bewoners hebben op deze avond luid en duidelijk hun ongenoegen geuit over de
gang van zaken rond dit plan en hebben het gevoel dat tot nu toe nooit echt
naar hen is geluisterd. Sommigen voelen zich belazerd, anderen voelen zich in
ieder geval niet serieus genomen.

Resultaat van
deze avond is in ieder geval dat er wat concrete afspraken tussen diverse
belanghebbenden zijn gemaakt en het zou mooi zijn als in ieder geval de
verbinding naar elkaar wordt gezocht, want wat er ook besloten wordt, we moeten
in Gouda wel met elkaar verder.
Deze week wordt
er een nieuwe bijeenkomst georganiseerd en ik ben benieuwd of dit tot nieuwe
inzichten en standpunten zal leiden. Tot nu toe is er nauwelijks beweging in
dit dossier naar elkaar geweest, behoudens het aanpassen van het aantal
bezoekers voor de moskee.

College Gouda

Waar het
college naar hun beleving een mooi plan heeft gepresenteerd is, door slechte
communicatie en onnavolgbaar handelen door het college rond dit dossier, veel
schade aangericht. Ik ben benieuwd in hoeverre voor de besluitvorming op 8
juli hier nog een positieve wending aan gegeven kan worden.

Aangezien op 11 maart jl. een raadsmeerderheid heeft besloten
geen besluit te nemen over de toekomst van de PWA Kazerne is het college nu weer
aan zet en moeten we als raad afwachten welk nieuw voorstel er gaat komen. Aanvankelijk
moest voor 1 mei een besluit worden genomen, maar we hebben nu de tijd gekregen
tot uiterlijk 8 juli, zodat het proces met
 o.a. de buurtbewoners meer kans van slagen heeft.
Irritaties
Binnenkort zal er een onafhankelijke procesbegeleider worden
aangesteld en er zal dan hard worden gewerkt aan een voor alle partijen
aanvaardbaar voorstel.
Dat zal nog niet meevallen, want er is door het proces tot nu
toe veel kapot gemaakt en er is, vooral bij de buurtbewoners, veel wantrouwen en irritatie ontstaan.
Kleinere
moskee
Vervelend is ook dat de woordvoerder van het islamitisch
centrum (Saï
d Boukayouh) spreekt over substantieel minder plaatsen in de moskee, maar op dit
moment niet bereid is om aan te geven aan welke omvang wordt gedacht. Ook is
het niet duidelijk in hoeverre er harde garanties worden gegeven over het niet op een later moment gaan uitbreiden van de moskee. Dit kan aan de orde komen als bijvoorbeeld De Ark en/of Gemiva het pand verlaat of de moskee behoefte heeft aan meer ruimte op haar eigen gedeelte.
Financiën
Rond het financiële plaatje zijn er ook zaken die ons
bezighouden.
Bij de presentatie van de oorspronkelijke plannen van zowel
De Ark/Gemiva als ook El Wahda was sprake van een plan inclusief woningen. Tevens
is toen (vertrouwelijk) aan de raad aangegeven welke koopprijs voor de kazerne
zou moeten gelden. Naar wij aannemen was het dus een prijs waarbij het
ministerie wist dat een deel bestemd was voor woningen! Daarbij baseren we ons
op het feit dat alle betrokkenen in dit traject contact hadden met elkaar.
 

Foto: gemeente Gouda


Onbehoorlijk
bestuur
Op een bewonersavond op 6 november vorig jaar zinspeelde
wethouder Jan de Laat erop dat woningbouw niet past in het bestemmingsplan en
als dit achteraf alsnog wel mogelijk gemaakt zou worden, dat zou kunnen leiden
tot de beschuldiging vanuit het rijk dat er dan sprake is van
onbehoorlijk bestuur. Belangrijk argument daarvoor zou zijn dat de waarde van
het perceel door die wijziging stijgt.
Ofschoon deze redenering niet onlogisch klinkt, is het toch
opmerkelijk, omdat bij planvorming in een eerder stadium woningen waren
meegenomen en er toen (in de raad) geen enkele opmerking over is gemaakt.


Financieel
voordeel
Die mogelijke hogere waarde van het perceel speelt nog steeds
een rol in de discussie. Het college stuurt bewust richting een plan waarbij
alles kan worden gerealiseerd op basis van een maatschappelijke bestemming (De
Ark, Gemiva én El Wahda) en de gemeente als koper (ABC constructie), want dan
is de huidige bekend zijnde prijs leidend.
El Wahda heeft dus er dus financieel gezien alle belang bij dat dit
plan lukt omdat bij een eigen plan voor de totale locatie (zeker met woningen!)
of kopen buiten de gemeente om, waarschijnlijk leidt tot een hogere koopprijs.
In die zin zou je kunnen zeggen dat de gemeente een
financieel voordeel creëert voor een gebedshuis en dat is in het kader van
scheiding tussen kerk en staat op z’n zachtst gezegd opmerkelijk.
Deze opstelling valt wellicht nog te verdedigen in het kader
van het bieden van een totaaloplossing voor drie (deels te kleine) moskeeën,
maar nu de bestaande moskeeën openblijven en er dus gewoon een vierde moskee
bij komt is dit wel heel ingewikkeld…


Proces
We wachten de ontwikkelingen af en hopen dat het college de
extra tijd die ze hebben genomen in ieder geval benut om een hoop zaken beter doen dan ze tot
nu heeft gedaan m.b.t. communicatie, mediation, inspraak etc. en dat ze
komt met een breed gedragen plan, waarbij wat ons betreft het oorspronkelijke
plan van De Ark, Gemiva en ouderenwoningen nog altijd het ideaal plaatje is voor
deze locatie!