Berichten

Op maandag 11 november werd het afvalbeleid van Gouda, afval scheiden loont, in de gemeenteraad besproken. Naast een verhoging van de afvalstoffenheffing van in totaal maar liefst €45,-, was er ook een voorstel om tot verbeteringen te komen. In deze blog uitleg over de tariefsverhoging, de verbeteringen vanuit het college en de verbetervoorstellen vanuit de ChristenUnie om tot minder (rest)afval te komen.
 
Tariefsverhoging afvalstoffenheffing
Niemand vind het leuk om meer te betalen voor
afvalinzameling, zeker niet omdat we net begonnen zijn met afval scheiden
loont. Naast het milieu is het ook leuk voor de portemonnee. Dit laatste valt
tegen. Hoe komt dat?
 
Het heeft twee hoofdoorzaken, de marktwerking en de
stijging van de verbrandingsbelasting. De prijzen voor verwerking van
huishoudelijke afvalstromen met name voor restafval en GFT zijn fors gestegen.
Tegelijkertijd brengen oud papier en PMD minder op dan voorheen.
 
Het beleid van het Rijk is er op gericht om afval
scheiden te bevorderen. Daarvoor gebruikt het Rijk met name het instrument van
de verbrandingsbelasting. Deze belasting wordt geheven over het restafval dat
in de verbrandingsoven belandt. De belasting is per 1 januari 2019 verhoogd van
€ 13,21 per ton naar € 32,12 per ton. Mede door de verbrandingsbelasting is
restafval de duurste afvalstroom en loont het nog meer om afval goed te
scheiden. Hierdoor is een verhoging van €45,- noodzakelijk.
 
Verdere investeringen nodig
De totale afvalstoffenheffing stijgt tot circa €50,- door verder te investeren in het
systeem ‘afval scheiden loont’. Hierin is door het college gekozen om verder door te pakken en te
investeren in:
 1. ondergrondse (pers)containers plaatsen voor PMD bij hoogbouwlocaties;
 2. Vervangen van trommels (inworpopening) door kleppen bij de nieuwe GFT verzamelcontainers nadat deze met bewoners is getest; geen afval op je tenen meer.
 3. Uitbreiden van het aantal 30 liter trommels in de ondergrondse restafvalcontainers; een wens die meermaals door bewoners is uitgesproken.
 4. Inzetten van extra middelen voor communicatie voor 2020 en 2021 om
  afvalscheiding verder te bevorderen en ontwijkgedrag te beperken. Meer uitleg
  kan leiden tot betere scheiding van de afvalstromen en beter bruikbaar
  materiaal voor recyclen.
Komen tot minder afval
Afval dat niet bestaat is de beste oplossing voor het
milieu. Zo begint de motie over minder afval van de ChristenUnie en PvdD die
met ruime meerderheid is aangenomen. De motie vraagt om het volgende:
 1. per afvalstroom onderzoek te doen naar mogelijkheden om tot afvalreductie te komen bij inwoners en bedrijven in Gouda en te bezien of het werken met streefwaarden voor afvalreductie mogelijk is.
 2. de onderzoekresultaten uiterlijk 1e kwartaal 2020 met de gemeenteraad te delen.
 3. de onderzoeksresultaten te betrekken bij de vervolgcommunicatie over ‘afval scheiden loont’ en hoe we in Gouda nog meer kunnen doen om het milieu en onze portemonnee te sparen.
We zien dit als oplossing waar we ook zelf mee aan de
slag kunnen in Gouda. Binnenkort zal ik hier meer over schrijven en op zoek
gaan naar goede ideeën.
 
Omgekeerd inzamelen
Een tweede motie van de ChristenUnie gaat om het
onderzoeken naar invoering van omgekeerd inzamelen. Dit ook omdat de kosten
voor verwerking van restafval de hoogste kostenpost met zich meebrengt. In 2025
is de landelijke doelstelling 30 kg restafval per persoon, dit is voor Gouda nu
nog 118 kg. Bij omgekeerd inzamelen breng je je restafval weg naar centrale
containers in de buurt, waardoor bijvoorbeeld plastic afval op termijn
opgehaald kan worden in de minicontainers van het huidige restafval. Hierdoor
kunnen we zorgen dat op termijn de plastic afvalzakken weer uit het straatbeeld
verdwijnen. Dit systeem laat goede resultaten zien in verschillende gemeenten
om tot een vermindering van restafval te komen. Het is in ieder geval interessant
om te weten hoe dit systeem in Gouda zou kunnen worden ingevoerd, bijvoorbeeld
gebiedsgericht zoals
in Amersfoort
, op welke termijn dat zou kunnen en wat dit met de
kosten van het systeem van afval gaat doen en hoe vervuiling van andere
afvalstromen, voornamelijk van PMD, zoveel als mogelijk kan worden
voorkomen. Deze motie is ook met brede steun aangenomen en we zijn
benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek.
 
Tot slot
Ik heb namens de ChristenUnie geprobeerd verder te kijken
en met ideeën te komen om tot minder afval, minder overlast van zwervende
plastic zakken en hopelijk ook tot lagere kosten te komen. Het belangrijkste
blijft echter dat we verbeteringen zoeken voor afvalvermindering, om zo zelf
bij te dragen aan een verdere afname van onze ecologische voetafdruk in de
wereld. Een beter milieu begint bij jezelf!

Sinds 1 januari 2018 moet iedereen in Gouda op een andere
manier het afval aanbieden. Dit geldt voornamelijk voor restafval. Hoe minder
afval je aanbiedt, hoe lager wordt je afvalstoffenheffing in 2019. Een goede
manier om minder restafval te krijgen. Echter, na enkele maanden onderweg zien
we ook kanttekeningen van dit systeem. Soms wordt Gouda vergeleken met steden
in Italië waar weken lang het vuil niet wordt opgehaald. In deze blog geef ik
een toelichting over de complexe invoering van dit systeem en ben ik op zoek
naar goede ideeën om het systeem te verbeteren. 

Invoering gaat niet vlekkeloos

Zoals ook bij andere steden die dit systeem
invoeren, gaat ook in Gouda de invoering niet vlekkeloos. Soms wordt er meer
afval aangeboden als dat de containers aankunnen of worden de plastic
afvalzakken veel te vroeg massaal buiten gehangen. Met alle stank en soms
kapotte zakken door vogels en katten tot gevolg. Een groter ergernis, overigens
ook bij mezelf. Toch heb ik veel begrip dat het even duurt voordat e.e.a goed
loopt. De afvalstromen veranderen de eerste maanden zo sterk dat het voor
Cyclus ook soms lastig is om in te schatten hoe vaak ze ergens het afval moeten
ophalen. Nu denkt u wellicht, dat is toch hun werk? dat klopt, maar ik geloof
bijna alle containers hebben geen piepsysteem dat ze vol zitten, Cyclus moet
dus door monitoring zorgen dat het afval inzamelen goed werkt. Waarom hebben ze
dat dan niet? Het probleem zijn de hoge kosten en naar ik kan herinneren in de
toelichting in de gemeenteraad ook de storingsgevoeligheid van deze systemen.
Het beste is dus wat begrip hebben voor de afvalophalers die hun best doen om
het steeds beter te doen. Daarnaast kunnen we zelf ook een handje helpen door
ons afval op de afgesproken tijdstippen aan te bieden en buren aan te spreken
die zich hier niet aan houden.

Waarom doen we het?

Afval gescheiden inzamelen doen we:

·  Omdat er landelijke doelstellingen zijn vastgesteld, de zogenaamde  VANG-HHA
doelstellingen. In 2020 moeten we dan aan maximaal 100 restafval per inwoner zitten.
Afval scheiden loont zorgt ervoor dat we wellicht deze doelstelling kunnen gaan
halen. We gaan dus met alle Gouwenaars proberen om in 2020 de hoeveelheid
restafval terug te brengen van 200 kg naar 100 kg per inwoner. We scheiden dan
75% van al het totale afval en hebben 8.000.000 kg minder restafval!

·  Om kosten te besparen. Restafval
aanbieden door de gemeente aan de afvalverwerker kost geldt en wordt in de
afvalstoffenheffing doorbelast aan de inwoners. Hoe minder restafval, hoe
lager de kosten.

Door beter
te scheiden, kan meer materiaal hergebruikt worden en komen we een stapje
dichterbij de circulaire economie.

Heeft u verbeterpunten?

Tevens ben ik als raadslid op zoek naar goede ideeën die
zonder veel kosten, kunnen zorgen voor verbetering van het systeem afval
scheiden loont en zorgen voor minder overlast van afval. Een leuk idee kwam ik
al op twitter tegen. Zie de foto hiernaast, vrolijke nepbloemen die effect hebben
op minder afval dat naast de container wordt gezet (zogenaamde bij-plaatsingen). 
Heeft u andere goede ideeën die ik aan de wethouder en het college kan melden?
Laat het me dan weten. Dit kan door een reactie achter te laten op deze blog…….


En nog steeds elke dag sta ik
trouw mijn zakje restafval te wegen in het kader van de actie 100-100-100. Dit
zijn voornamelijk luiers en dat doet me vaak denken aan de andere actie van
hondenpoep waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben geweest; elk kakje hoort
in een zakje. Wat eigenlijk wel opvalt is dat de hoeveelheid afval niet heel
erg meer afneemt sinds we deelnemen. Maar toch, we zitten op een gemiddelde van
3,8 kilo per week, waarvan 3 kilo voor rekening komt van de luiers. Gouda
heeft een gemiddelde 11 kilo per huishouden per week. De deelnemers van
100-100-100 doen het veel beter en daalt elke week. Inmiddels zit het
gemiddelde van de deelnemers van deze actie op 1,5 kilo. Zonder luiers zitten
wij dus ver onder dit gemiddelde……. of is dat een onjuiste afronding?
Plastic afval
Wat opvalt is dat nu het restafval
afneemt, het lijkt dat juist het plastic afval toeneemt. En dat vind ik jammer.
Ik verbaas me nog meer over hoeveel verpakkingsmateriaal onnodig door
producenten wordt gebruikt. Pas wilde ik weer een paprika en komkommer kopen in
de supermarkt, allebei met folie eromheen. Waarom? Is het wellicht om mensen
uitleg te geven dat het om een echte komkommer gaat en het geen courgette is?
Waarom wordt massaal blikbier aangeboden. Is dat alleen maar omdat mensen te
lui zijn om een kratje bier of lege flesjes weer in te leveren? Van mij mag er
landelijk wel wat aan al die verpakkingen gedaan worden. Dat helpt denk ik een
stuk beter om onze twee a drie zakken plastic afval per twee weken te
verminderen.
Bezoek aan Suez (vroeger SITA)
In het kader van de behandeling in
de gemeenteraad over de invoering van “afval scheiden loont” in Gouda ben ik afgelopen
vrijdag met de gemeenteraad van Gouda op bezoek geweest bij het bedrijf dat het
plasticafval verwerkt. Hieronder een filmpje over de installatie, interessant
en leuk om te zien.

Afval scheiden loont
Op 1 en 8 juni 2016 spreken we in de
gemeenteraad van Gouda over het scheiden van afval. Voorstel van het college is
dat afval scheiden loont. Dit betekent dat je gaat betalen per keer dat je
restafval aanbiedt. Hierbij kan gekozen worden voor een groot deel vast recht voor
afvalstoffenheffing en een klein deel variabel of een klein deel vast recht en
een groter deel variabel. Het variabele deel is dan dus gekoppeld aan hoe vaak
je restafval aanbiedt. Het aanbieden van plastic, gft en papier is zonder
kostenprikkel.
Mijn inziens zouden we in Gouda
gelijk al sterk moeten inzetten op een groter variabel deel in het tarief. Maar
is Gouda daar al klaar voor of levert dat te veel weerstand op bij de invoering
van het systeem? In ieder geval zal
de afvalstoffenheffing in Gouda niet verder toenemen, afval scheiden gaat dan dus echt lonen! Ik hoor graag van u als lezer hoe u hierover denkt. Ik kan dat
dan meenemen in ons fractieoverleg en hiermee rekening houden in onze
standpuntbepaling.  Laat hieronder een reactie achter……

In deze blog vertel ik mijn eerste ervaringen over de actie 100-100-100. Ik neem jullie kort mee in de gesprekken die ik zelf gevoerd heb met mijn omgeving over deze actie, de eerste ervaringen en wat we als gezin al geleerd hebben.

Waarom doe je mee?
Van veel mensen in mijn omgeving kreeg ik de vraag waarom we als gezin meedoen aan deze campagne en wat we ervoor terugkrijgen. Ik melde steevast dat we graag minder afval willen en op deze manier hopen structureel ons afval te verminderen. Het is dus goed dat je met een actie als deze meedoet en dat deze acties er zijn, want het zet mensen in  ieder geval aan het denken. Ook mensen die niet snappen waarom je aan zo’n actie meedoet zonder beloning, behalve dan dat je minder afval hebt als gezin en dit uiteindelijk bijdraagt aan een duurzamere samenleving. 

Ervaringen; wegen van restafval

hoeveel wegen volle luiers? dagelijks ritueel.
Na een aantal weken restafval wegen lijkt het erop dat we het als gezin (2 volwassen, 2 jonge kinderen) al aardig doen. Gemiddeld heeft een huishouden 9 kilo restafval per week. Wij zitten op dit moment slechts op een bescheiden 4,9 kilogram afval. Als je daar de luiers vanaf haalt, zitten we op 1 kilo restafval per week. Wat wel oploopt is als je bijvoorbeeld weer eens je schuur opruimt, zoals wij vaak in het voorjaar doen. Mijn voorlopige conclusie; hoe eerder onze kinderen (helemaal) zindelijk zijn hoe minder restafval. Maar goed, kinderen verbieden te plassen en te poepen ’s nachts in de nachtluier gaat een beetje ver;) Alleen ’s nachts en als we op visite gaan hebben de kinderen wegwerpluiers, verder gebruiken we wasbare luiers. Verdere reductie hierop zit er niet in. Ik merk toch ook dat je bewuster nadenkt over wat je voor producten koopt, maar gezien het beperkte restafval dat we al hebben, motiveert het ons nog niet direct andere keuzes te maken. Wel zou het fijn zijn als er minder verpakkingen om producten zouden zitten. 
Verpakkingen
Wat me echter eerder aan het denken zet is de zak plastic afval per week. Voornamelijk verpakkingen. Het is erg lastig om hier iets aan te doen. Wat je kan doen is zoveel als mogelijk verse producten kopen, waardoor je minder verpakkingsmateriaal hebt. Maar dat is wel kostbaarder dan even naar de supermarkt. Waarom zit er eigenlijk een verpakking om een komkommer of paprika? Die koop ik dus niet zo snel meer. Een weekopdracht van 100-100-100 vroeg of we elke dag wilde tellen hoeveel (nieuwe) verpakkingen je open maakt. We kwamen die week uit op ongeveer 15 verpakkingen per dag. Uitslag van het forum van 100-100-100 was gemiddeld 26 verpakkingen per dag. Een resultaat van een restje nasi opwarmen van vandaag qua verpakkingen zie je op de foto. Viel mee, maar 3 verpakkingen. Toch maar geen satésaus eten of even zelf maken? Zelf een broodtrommel meenemen en geen boterhamzakjes meer? Met een bakje naar de markt en de slager? Geen papieren tasjes meer accepteren in de winkel?

Tot slot
Bovenstaande voorstellen gaan voor mij nog te ver, merk ik. Het zou in ieder geval goed zijn dat supermarktketens eens gaan nadenken over minder verpakkingsmaterialen en dit stimuleren bij producenten. Wachten wij op dit soort acties of gaan we zelf aan de slag? Een beter milieu begint bij jezelf!
Wat heeft een wasbare luier te maken met een nieuw afvalsysteem?  Wat zijn de voordelen voor ons als inwoners van dit
systeem? En gaan we meer of minder betalen? 
In deze blog lees je hier meer over. 

Wat is
Diftar en omgekeerd inzamelen precies?

Diftar
staat voor gedifferentieerd tarief. Inwoners betalen voor de hoeveelheid afval
die ze aanbieden. Wie goed zijn afval scheidt, betaalt minder
afvalstoffenheffing. Diftar stimuleert zo een betere scheiding en preventie met
een financiële prikkel. Een registratiesysteem legt per huishouden vast hoeveel
restafval wordt aangeboden en op basis hiervan wordt een afrekening gemaakt.
Omgekeerd inzamelen is het plastic
verpakkingsmateriaal aan huis  ophalen en restafval wegbrengen naar een
ondergrondse afvalcontainer.
Via omgekeerd inzamelen
wordt het tevens gemakkelijker voor inwoners om grondstoffen zoals plastic, metalen en
drankenkartons (PMD), papier en gft te scheiden. 

Waarom
minder afval?

In het Programma Van
Afval Naar Grondstof (VANG) van het Rijk staat dat in 2020 75% van het
huishoudelijk afval gescheiden moet worden met een maximum van 100 kilogram
huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. Voor Gouda is dit een forse
opgave, aangezien we in 2014 gemiddeld 212 kilo afval per inwoner hebben en een
scheidingspercentage van
46%.

Daarbij is het van
belang dat Gouda niet achterop raakt t.o.v. andere omliggende gemeenten. Als
gemeenten rondom dit systeem wel invoeren en wijzelf niet, dan is er kans dat
bijvoorbeeld familieleden van elders in Gouda afval weg gaan brengen. Ook zal door diftar restafval steeds vervuilender worden, waardoor de verwerkingskosten van restafval
de komende jaren verder zal toenemen. Als we niets doen betalen we dus straks
met z’n allen veel te veel geld voor ons afval! 

Wat
ga ik met diftar dan betalen?

Met
omgekeerd inzamelen bestaat de afvalstoffenheffing, die in Gouda kostendekkend moet zijn,
uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is voor iedereen gelijk.
Dit zijn de kosten voor de vuilniswagens, de aanschaf en het beheer van
ondergrondse containers, het Recycleplein et cetera. Het variabele deel bepaal
jezelf. Dit bestaat uit het aantal keren dat je de grijze container (plastic)
aan de weg zet of restafval in de ondergrondse container doet.
De hoogte van de rekening is afhankelijk van het aantal
kilo’s huisvuil dat aan de straat gezet wordt en het aantal keren dat de
vuilcontainers geleegd worden. Als je dus minder afval aanbiedt, wordt de
afvalstoffenheffing lager. Het is op voorhand moeilijk te zeggen wat u als
huishouden betaald. 

Werkt
omgekeerd inzamelen?

Je
zult misschien denken, dat systeem werkt toch niet. Het is even wennen, maar
eenmaal na invoering blijken de problemen in gemeenten mee te vallen en de
weerstand af te nemen. Illegaal afval dumpen gebeurt weinig en mensen scheiden
steeds beter zelf hun afval. Wel is blijvende communicatie en aandacht in de
beginperiode hard nodig.

In
Zwolle is recentelijk een experiment gestart met omgekeerd inzamelen. Daarbij
was het resultaat van 350 inwoners die meededen, dat het gemiddelde restafval
in een jaar tijd van 162 kilo gemiddeld naar 22 kilo per jaar werd teruggebracht.
(Artikel Binnenlands bestuur; vermindering restafval tot 10
procent
). Daarnaast is te zien dat door de bewustwording in deze
gemeente dede afvalstoffenheffing van inwoners door dit systeem duidelijk over
het algemeen gedaald zijn. 

Tot slot

Mij lijkt het dus verstandig om de invoering van
omgekeerd inzamelen snel te gaan starten. Wel moet voldoende aandacht besteed
worden aan communicatie rondom de invoering van het systeem maar ook daarna! Ik
zal daar in ieder geval op letten. Alleen mensen die het niet eerlijk vinden
dat de vervuiler betaald zullen problemen met dit systeem hebben. 
Bijvoorbeeld
gezinnen die veel luiers hebben. Tja, dat is dan even zo en je kan dan
bijvoorbeeld ook eens denken aan wasbare luiers. Best te doen, kan ik uit eigen
ervaring zeggen! 
vrolijke wasbare luier met brandweerauto!