Berichten

Al diverse jaren vernemen we in de gemeenteraad dat een belangrijk deel van de inbraken wordt veroorzaakt door recidive gedrag van inbrekers. Dat zijn dus mensen die herhaaldelijk in de fout blijven gaan.

In 2017 was de recidive 63% en in 2018 58%. Inzet in 2020 was een percentage lager dan 50%Naar aanleiding daarvan vragen we al sinds 2017 om dit herhaal gedrag in te dammen door het gebruik van een elektronische enkelband, waardoor er 24-uurs monitoring van het gedrag mogelijk is. 

De gemeente kan dit middel niet zelf opleggen, dat doet de rechter, maar het college kan hier wel een pleidooi voor houden en het agenderen bij het overleg met de driehoek (burgemeester, politie en officier van justitie). Hoe kansrijk is deze methode in Gouda?

College laat kans liggen (2017-2020)

In 2017 zou er door de landelijke portefeuillehouder woninginbraken in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie een pilot hiervoor worden opgezet. 

Het college heeft daar naar aanleiding van vragen door de fractie van de ChristenUnie toen zelf naar verwezen, maar we hebben daar vervolgens verder niets meer over vernomen.

In 2018  en 2019 hebben we het college op het volgende gewezen: “De reclassering voert op last van de rechter een reclasseringstoezicht uit. Dit kan ingevuld worden met elektronische controle, om toe te zien op een locatiegebod of locatieverbod. Een enkelband is bedoeld om risico’s te beperken, waaronder ook het risico op recidive.” 

In opdracht van WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) is er een procesevaluatie uitgevoerd rondom een pilot met minderjarige plegers van High Impact Crimes (HIC). Daarbij is onderzocht welke rol een enkelband kan spelen bij het terugdringen van recidive het bevorderen van resocialisatie. 

Wij vroegen toen aan het college of ze met deze pilot bekend was. Het college antwoordde: “Gouda is niet bekend met de start van een dergelijke pilot op dit moment waar de gemeente aan deel zou kunnen nemen. Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van elektronisch controle volgen wij op de voet. Maar zoals gezegd is het niet aan de gemeente om dit op te leggen.”

Het resultaat is tot op heden dat in Gouda de elektronische enkelband niet wordt ingezet om recidive tegen te gaan, waardoor er veel opsporingscapaciteit nodig blijft om het aantal inbreken te laten afnemen en we ook in Gouda nog altijd veel last hebben van inbraken.

In 2020 gaf de burgemeester als portefeuillehouder veiligheid aan dat het aantal inbraken in het najaar weer is toegenomen omdat een aantal jongeren weer zijn vrijgelaten. Tegelijkertijd blijft de ambitie in het veiligheidsbeleid om door aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag te brengen.

          AD, 17-2-2021                         

Achtergrond informatie elektronisch toezicht

Met elektronisch toezicht kan een locatiegebod (je moet op een bepaalde plek blijven) of locatieverbod (je mag op een bepaalde plek niet komen) worden opgelegd. Door deze combinatie van maatregelen wordt het risico op inbreken beperkt en dus het herhaalgedrag verminderd. Het lijkt een zeer effectief middel om concrete resultaten te kunnen halen met betrekking tot deze groep die door het inbreken veel overlast veroorzaakt en ook veel opsporingscapaciteit vraagt.


Naast het controleren of een verdachte of dader zich houdt aan bijzondere voorwaarden heeft een enkelband namelijk nog meer functies. Zo gaat er een preventieve werking uit van de enkelband. Dragers houden zich beter aan een locatiegebod- of verbod.

Daarnaast helpt de enkelband bij het structureren van het leven van een drager. De drager krijgt bijvoorbeeld weer een ‘normaal’ dag-en-nacht ritme, doordat hij of zij in de nacht thuis moet zijn. Verder kunnen we met een enkelband ‘trends in bewegingen’ herkennen en zo nodig bespreken met de drager. Voorwaarde voor het dragen van een enkelband is dat een dader of verdachte geschikte huisvesting heeft.

College pakt de handschoen op (2021)


Het college is op verzoek van de ChristenUnie nu wel bereid om in de Driehoek het gesprek hierover te gaan voeren. Een overleg in 2021 zal speciaal gaan over de aanpak van veelplegers. In dit overleg zullen diverse methoden, waaronder elektronisch toezicht met een enkelband, worden besproken. Het is aan het Openbaar Ministerie (OM) om vervolgens te beslissen of en zo ja wat voor pilot hier het beste voor in aanmerking komt. 

Daarnaast zal er in het voorjaar een bijeenkomst met de gemeenteraad zijn over veiligheid. Daar zal dan ook de politie en het OM aanwezig zijn. 

Dit is dan een mooie gelegenheid om dit onderwerp rechtstreeks bij het OM aan te kaarten. 


We moeten, wat de ChristenUnie betreft, er echt alles aan doen om dit middel in te zetten in Gouda om de recidive drastisch terug te dringen. Nu is er nog te vaak een soort “kat en muis spel” tussen de inbrekers en degenen die met de opsporing belast zijn met alle gevolgen van dien voor wat betreft het aantal inbraken in Gouda.

Gouda worstelt al geruime tijd met een groot aantal inbraken en betrokken veiligheidsinstanties doen er van alles aan om deze trend te keren. In het kader daarvan is ook ruimte gegeven aan “onorthodoxe maatregelen”. Bij het brainstormen daarvoor ten behoeve van het Actieplan 2017 is ook naar voren gekomen dat het een goede zaak zou zijn als dader een enkelband moeten gaan dragen. 


De wens – ook van de ChristenUnie – is dat er een mogelijkheid moet komen om door de reclassering deze maatregel te kunnen opleggen, zeker bij inbrekers die herhaaldelijk de fout in gaan.
Alle daders een enkelband (elektronische
controle), gedragsaanwijzing of
gebiedsverbod opleggen.
Het zoveel mogelijk inzetten van zowel het
bestuurlijk als strafrechtelijk arsenaal aan
maatregelen kan effect sorteren. In elke casus
moet bekeken worden wat mogelijk is. Ten
aanzien van de elektronische enkelband wordt
vanuit het OM aangegeven dat dit onder de
verantwoordelijkheid van de reclassering
gebeurt en dat het op dit moment niet mogelijk
is om dit instrument in te zetten als 24 uurs
monitoring van (potentiële) inbrekers. Voorts
kan ook gedacht worden aan het inzetten van
de mogelijkheden die de APV biedt, zoals het
verbod op het vervoer van
inbrekerswerktuigen en het gebiedsverbod
voor inbrekers.

Vanuit het OM is aangegeven dat een
enkelband onder verantwoordelijkheid van de reclassering gebeurt en niet als
24-uurs monitoring kan worden ingezet. Er loopt nu echter een pilot via
de landelijk portefeuillehouder woninginbraken in overleg met het
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Begin dit jaar gaf het college aan deze
ontwikkelingen te volgen.

Onze
fractie heeft onlangs aan de Portefeuillehouder (de burgemeester) gevraagd wat
op dit moment de stand van zaken rond het electronisch toezicht is en onder
welke condities een enkelband kan worden gevoerd bij jongeren die crimineel
gedrag vertonen.

We ontvingen het volgende antwoord:
“In het strafrecht (ook het jeugd- en
adolescentenstrafrecht) is de mogelijkheid opgenomen tot het opleggen van
elektronisch toezicht (ET). ET kan opgelegd worden in het kader van schorsing
preventieve hechtenis, bij voorwaardelijke veroordeling, bij voorwaardelijke
invrijheidstelling (v.i.), bij detentiefasering (Penitentiair Programma), bij
tbs met voorwaarden en tbs met voorwaardelijke beëindiging van de
dwangverpleging.
RFId en GPS


In opdracht van de officier van justitie stelt de
reclassering hierover een advies op. Met ET kan het naleven van bijzondere
voorwaarden die een verdachte of veroordeelde zijn opgelegd, worden
gecontroleerd. Hierbij kan men denken aan een ‘locatiegebod‘ of een ‘locatieverbod‘.
Bij een locatiegebod moet de verdachte/veroordeelde zich gedurende bepaalden
tijden op een bepaalde locatie bevinden, vaak thuis. Bij een locatieverbod mag
de verdachte/veroordeelde zich niet op een bepaalde locatie begeven,
bijvoorbeeld in de buurt van het slachtoffer. Dit wordt dan gecontroleerd met
ET. De reclassering beschikt over 2 soorten
ET te weten de Radio Frequency Identification (RFId), de enkelband of Global
Positioning System (GPS), de GPS-enkelband.
Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt
in dit kader momenteel een tweejarige pilot uitgevoerd onder de naam
‘verscherpt toezicht minderjarige HIC (High Impact Crime) plegers middels
elektronisch toezicht’.


Pilot

Deze
pilot is een gezamenlijk initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming
(RvdK) en de portefeuille High Impact Crimes.
De
pilot heeft als doel om te onderzoeken welke bijdrage elektronisch toezicht,
als onderdeel van verscherpt toezicht, kan leveren aan de resocialisatie van de
doelgroep en het terugdringen van recidive
.

Dit
naar aanleiding van aanbevelingen uit diverse onderzoeken waarbij gesteld wordt
om eerder door te pakken bij minderjarige delinquenten met complexe
problematiek en hierbij beter gebruik te maken van het bestaande
strafrechtelijk sanctie arsenaal, waaronder dus elektronisch toezicht.

Deelnemende
partijen zijn o.a. politie, RvdK, het Openbaar Ministerie (OM), Reclassering
Nederland, gecertificeerde instellingen (GI’s) en gemeenten.
De
pilot vindt plaats in een drietal regio’s, te weten Rotterdam, Amsterdam en
Midden-Nederland.

Vertraging


In
Rotterdam wordt de pilot uitgevoerd onder regie van het Veiligheidshuis. Het
WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum) is gevraagd een
proces- en effectevaluatie op te stellen. Er is sprake geweest van enige
vertraging in de aanloop naar de start van de pilot. Het is derhalve nog niet
precies bekend wanneer de evaluatie zal worden opgeleverd.”
Hoe nu verder in Gouda?
Het
is duidelijk dat eerst de evaluatie van de pilot zal worden afgewacht alvorens
er mogelijk vaker gebruik zal worden 
gemaakt van electronisch toezicht. Het zou mooi zijn als de pilot niet
te lang duurt en de evaluatie uitwijst dat dit middel vaker kan worden ingezet.

We spenderen nu veel tijd en energie in het oppakken
van inbrekers, maar doordat ze regelmatig terugvallen in hun oude gedrag
(“veelplegers”) moet daar meer grip op komen. Electronisch Toezicht
is m.i. een noodzakelijk middel – naast andere vormen van inzet – om het aantal
inbraken in Gouda drastisch terug te brengen.