Berichten


Op 24 april is weer een memo naar buiten gebracht met informatie over de stand van zaken rondom de Goudse crisisaanpak Corona. Er zijn weer een aantal nieuwe ontwikkelingen!
Algemeen
Op dinsdag 21 april jl. kondigde premier Rutte aan dat het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. 

De meeste maatregelen zoals handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden, zijn verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. 

Evenementen zijn tot 1 september afgelast, zo ook Koningsdag. Er wordt opgeroepen om vooral thuis te blijven en activiteiten online te organiseren of te volgen. 

In Gouda wordt door Mass Events daar invulling aan gegeven door op kleinschalige manier online activiteiten voor te bereiden die tijdens Koningsdag te volgen zijn via lokale radio en enkele online platforms.

  
Handhaving
Rustig beeld
Het algemene beeld is rustig, de meeste inwoners en ondernemers houden zich ondanks het mooie weer vrijwillig aan de maatregelen. Ook jongeren doen dat. Bij hoge uitzondering geven mensen nog aan dat het overdreven is. Al met al zien we dat de 1,5 meter samenleving wat meer de nieuwe werkelijkheid wordt. Als mensen te dicht bij elkaar komen, is dat veelal onbewust gedrag. 
Zowel Stadstoezicht als politie handhaven op situaties waarin mensen toch te dicht bij elkaar blijven. De handhavers van Stadstoezicht blijven actief in de stad om ondernemers en inwoners aan te spreken. 

De mensen van de Omgevingsdienst Midden Holland ondersteunen hen hierbij. Dagelijks vinden er rondes plaats bij winkels, speelplekken, parken en “hangplekken”. Op plekken waar veel drukte was controleren de handhavers dezelfde dag nog een keer. 

Boetes
Afgelopen week zijn vijf boetes uitgedeeld. Het standaard boetebedrag bij deze overtredingen bedraagt EUR 390,-. Voor minderjarigen geldt een standaard boetebedrag van EUR 95,-. Ten aanzien van minderjarigen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar wordt in eerste instantie waarschuwend opgetreden. 

Het opleggen van de boete gaat via een OM strafbeschikking, hetgeen los van de geldboete leidt tot een zgn. ‘aantekening op de justitiële communicatie’ van de betreffende persoon. In de regel zal de aantekening van een enkele overtreding op de justitiële documentatie niet leiden tot het weigeren van een verklaring omtrent het gedrag.

Nieuwe richtlijnen
De nieuwe richtlijnen van de overheid hebben voor wat betreft de versoepeling van mogelijkheden voor jeugd om te gaan sporten een directe relatie met het gebruik van de openbare ruimte. De impact van deze nieuwe richtlijnen wordt momenteel onderzocht. De gemeente hoopt medio deze week (ondersteund vanuit de Veiligheidsregio) over een duidelijk en handhaafbaar protocol te beschikken.  
Op aangeven van de regio werden ook voor het afgelopen weekend de parkeerplaatsen bij de Goudse Hout afgezet. 
Ramadan

Speciale aandacht gaat uit naar de ramadan, die dit jaar in een bijzondere situatie plaatsvindt door het coronavirus. 
Het afgelopen weekend was het eerste weekend van de ramadan. Vooraf hebben gemeente, politie, jongerenwerk en de moskeeën veel geïnvesteerd in het ordentelijk laten verlopen van de ramadan. De hotspots zijn in kaart gebracht en diverse scenario’s zijn ontwikkeld. 

De besturen van de moskeeën in Gouda volgen het landelijke beleid om gesloten te blijven tijdens de ramadan. In overleg met de moskeeën wordt vanuit de gemeente een brief verstuurd naar de moslimgemeenschap in Gouda. In deze brief wordt onder andere gewezen op het belang van thuisblijven binnen het eigen gezin en het elkaar niet opzoeken op straat na etenstijd. Dat geldt voor jong en oud. Ouders worden hierbij gewezen op hun verantwoordelijkheid naar hun kinderen. 

Het Jongerenwerk en de moskee organiseren samen online
activiteiten in de late avond. Deze activiteiten geven
enerzijds een vorm van vrije tijdbesteding en anderzijds
bieden ze de mogelijkheid om in contact te blijven met
jongeren. 

Verder is er toezicht op straat, ook in de late avonduren, om
samenkomsten op straat tegen te gaan. Tenslotte hebben in
een aantal wijken personen uit de moslimgemeenschap
aangegeven in de late avond en nacht rondes te lopen
op straat (binnen de RIVM richtlijnen) om mensen aan te
spreken op de maatregelen en signalen door te geven aan 
gemeente en politie. 

Ondernemers en zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers 
De AMvB Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is op 21 april 2020 gepubliceerd en de dag erna formeel in werking getreden. Ondernemers, waaronder zzp’ers, konden al vanaf vrijdag 3 april 2020 hiervan gebruik maken. 
Voorafgaand konden ondernemers beroep doen op de spoedprocedure Bbz bij RBZ Rotterdam. Gezien de enorme instroom bij RBZ Rotterdam is op 7 april besloten dat de gemeente Gouda zelf de Tozo-aanvragen gaat afhandelen en sinds 9 april is het mogelijk om de aanvraag met DigiD via onze website in te dienen.
Dagelijks worden nieuwe aanvragen ontvangen. Er is capaciteit vrijgemaakt om deze aanvragen af te handelen. De gemeente zet alles in het werk om alle Goudse ondernemers binnen de afgesproken vier weken te helpen. Sinds woensdagavond 25 maart 2020 is ook de gemeentelijke voorschotregeling in de lucht voor zelfstandig ondernemers in acute geldnood. Deze ondernemers ontvangen binnen een week noodsteun. Dit is inmiddels 94 keer gebeurd. 

Van RBZ Rotterdam heeft de gemeente nog niet alle daar ingediende aanvragen ontvangen. De overdracht zal in de loop van deze week worden afgerond. De vier weken termijn komt in beeld. De gemeente heeft deze ondernemers geïnformeerd over de voortgang van de afhandeling van hun aanvraag en de mogelijkheid van een voorschot. In totaal zijn nu bijna 800 aanvragen ingediend en is op meer dan 200 aanvragen besloten. Aan ondernemers is ca € 420.000 aan bijstand uitgekeerd.
Ondernemers Het Coronateam (Gouda Onderneemt en gemeente Gouda) overlegt wekelijks. Het accent ligt, mede gezien de enquêteresultaten, op de situatie bij winkeliers en horecabedrijven (stadsbreed). Uit gesprekken met een aantal ondernemers in de binnenstad blijkt dat de vigerende overheidsmaatregelen nog niet overal de gewenste oplossing bieden. Ondernemers hebben grote zorgen over de financiële continuïteit van hun zaak en hoe zij hun gezinnen kunnen onderhouden. De crisis hakt er dus ook economisch stevig in, waardoor niet altijd begrip is voor de kabinetsmaatregelen zoals die dinsdag jl. zijn gecommuniceerd. Er is nadrukkelijk behoefte aan extra ondersteunende inzet van banken, overheid en verhuurders, die verder gaat dan het vooruitschuiven van rekeningen/heffingen (met veelal snelle inhaalplicht).

Omzet onder drukHoewel het is toegestaan een bezoek aan de binnenstad te brengen voor het doen van specifieke aankopen, zien veel ondernemers in de binnenstad hun omzet erg onder druk staan omdat er minder aanloop is van bezoekers. Het beeld is dat ook in potentie gezonde ondernemingen hierdoor onder druk staan. MKB-winkeliers ervaren daarbij een verschil in hun positie ten opzichte van het grootwinkelbedrijf. Bijvoorbeeld de invloed die er is op verhuurders en toeleveranciers (en dus kostenbeheersing), en het initiëren van kortingsacties.

Horeca
Horecaondernemers mogen sowieso nog niet open. Veel ondernemers zijn afgelopen tijd gestart met afhaal- en bezorgservices of proberen bijvoorbeeld door het aanbieden van maaltijdboxen in contact te blijven met hun klanten. Dat levert in wisselende mate aanzienlijk tot een zeer beperkte omzet op. De gemeente faciliteert dit via o.a. het langer openzetten van de zakpalen.


Lokale initiatievenIn de stad lopen meerdere initiatieven gericht op steun aan ondernemers. Bijvoorbeeld Kies voor Lokaal en Vanuit je huis. Onderwerp van gesprek is of er meer samenhang te creëren is, door middel van een -stadsbreed gedragen- goede portal om bedrijven te presenteren en te vermarkten. De koppeling met de interne communicatie tussen ondernemers (‘Chainels’) wordt daarbij nadrukkelijk bekeken. GO overweegt om een nieuwe enquête onder ondernemers uit te zetten, o.a. om een actueler beeld te krijgen over de aanwending van het beschikbare ondernemersinstrumentarium.

Onderwijs en kinderopvang
Meivakantie
De kinderopvangorganisaties zullen in de meivakantie de noodopvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen uit het primair onderwijs verzorgen. Er zijn verschillende constructies: scholen waarvan kinderen gezamenlijk in één gebouw worden opvangen, scholen die het zelf doen en scholen die helemaal dicht zijn en geen opvang nodig hebben. 

Naast de leerlingen uit het primair onderwijs, worden ook kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen van 0-4 jaar in de meivakantie opgevangen bij de kinderopvangorganisaties. Mocht de kinderopvang toch tijdens de meivakantie capaciteitsproblemen krijgen, dan zullen kinderopvangorganisaties en scholen dit samen oplossen.
Het VO organiseert de noodopvang op één gezamenlijke locatie, bij Kesper College. Het verwachte leerlingaantal is beperkt. Hiervoor is een vakantieprogramma opgezet door de gemeente, in samenwerking met de Brede School, Sport.Gouda en de Garenspinnerij. Leerlingen kunnen iedere dag terecht, waarbij zij sportlessen en workshops kunnen volgen, uiteraard met inachtneming van de RIVM-normen. Kwetsbare jongeren die vanwege de aard van hun problematiek niet op school kunnen komen, ontvangen dagelijks begeleiding bij hun schoolwerk bij enkele zorgaanbieders.
Weer naar school
In het primair onderwijs wordt overwegend positief gereageerd op het kabinetsbesluit om de scholen weer open te stellen. Naast het fysieke lesgeven zullen de digitale lessen door blijven gaan.
Iedere school in het primair onderwijs werkt op dit moment uit op welke wijze de school onderwijs kan starten na de meivakantie. Uitgangspunt is het ‘protocol opstart basisonderwijs’ van de PO-raad, dat aangeeft dat leerlingen in principe hele dagen naar school moeten gaan, voor de helft van de week. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs gaan volledig naar school. Ook wordt leerlingenvervoer met meerdere leerlingen bij elkaar in één vervoermiddel weer mogelijk.

De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs, dat wil zeggen dat de leerlingen die op school zijn geweest, op die dag terecht kunnen in de bso. Voorop blijft staan dat er altijd plek wordt gegarandeerd voor noodopvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen. 
Tussen de kinderopvang en het primair onderwijs vindt goede afstemming plaats over het reguleren van de in- en uitstroom van kinderen en ouders. Een punt van onderzoek is nog of er gebruik kan worden gemaakt van gymzalen. Dit zal ook in Veiligheidsregioverband worden afgestemd.
Na de meivakantie zal de noodopvang van kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen in het voortgezet onderwijs worden gecontinueerd, totdat ook zij weer gaan deelnemen aan het reguliere onderwijs dat vanaf 1 juni zal gaan opstarten. Komende periode zal de gemeente nauwe contacten onderhouden met het VO om te bezien hoe invulling kan worden gegeven aan het onderwijs aldaar met waarborging van de 1,5 meternorm. Dat zal naar verwachting een stevige puzzel zijn, zeker ook in de ‘verkeersruimten’. 
Zomerschool
Door de coronacrisis wordt verwacht dat er extra risico’s op onderwijsachterstanden en kansenongelijkheid tussen leerlingen zullen ontstaan. Op dit moment worden dan ook plannen gemaakt door de Brede School in afstemming met enkele PO schoolbesturen, om de Zomeracademie die vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid al een aantal jaar succesvol wordt georganiseerd, te versterken en uit te breiden. Andere partners in de stad zullen daarbij worden ingezet voor activiteiten (Bibliotheek, Techniekpunt, Cultuurhuis, Weekendschool, enz.). 
Sporten voor kinderen en jongeren wordt weer mogelijk
Op 21 april werd bekend gemaakt dat er vanaf 29 april weer sportactiviteiten in de buitenlucht en in georganiseerd verband (met een instructeur) mogen plaatsvinden voor jongeren tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar (onder voorwaarden). Coördinatie hiervan ligt bij de gemeente. De gemeente is daarom samen met Sport.Gouda momenteel in overleg met de sportsector om te kijken hoe dit het best georganiseerd kan worden. Ook omdat het de bedoeling is dat dit sporten ook mogelijk wordt voor kinderen die zelf niet lid zijn van een sportclub, het buiten sporten betreft en ouders langs de lijn niet welkom zijn. De komende dagen zullen hier nadere stappen in worden gezet. Hierbij is relevant dat er eerst een aanpassing van de noodverordening moet zijn doorgevoerd, voordat er daadwerkelijk opgestart kan worden. Verwachting is dat er een aanvraagsysteem komt om activiteiten te kunnen indienen voor accordering. De verwachting is dat dit medio deze week gebeurt. Tot die tijd is dit dus nog niet toegestaan!

Lintjesregen dit jaar op afstand voor door gedecoreerden.
De gemeente en betrokkenen zorgden ervoor dat het toch het een feestje werd.
Irene Klein Haneveld van Samma werd Ridder in de Orde van Orjanje-Nassau!

Volksgezondheid, jeugdzorg en Wmo

Voedselbank
De Voedselbank is sinds vorige week weer open, met een aangepaste werkwijze. Met deze werkwijze is continuïteit van de ondersteuning van de Voedselbank gerealiseerd.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
De opvang in het Best Western hotel van mensen die normaal gebruik maken van de nachtopvang bij Het Kompas van het Leger des Heils, verloopt goed. Ook een aantal mensen die hier nog geen gebruik van maakt, is inmiddels in beeld en benaderd met als doel om ook gebruik te maken van deze opvangmogelijkheid.
Nu de opvang voor dit moment goed is geregeld, wordt met de organisaties gekeken naar de inrichting van de 1,5 meter maatschappij als de maatregelen versoepeld worden. Hierbij worden ook de landelijke richtlijnen en trends gevolgd. Er zijn voor opvangorganisaties overigens nog geen landelijke richtlijnen gesteld hiervoor. 
Gedeelde zorg 
Vanaf 23 maart is er wekelijks een virtueel overleg m.b.t. de coronacrisis met de samenwerkingspartners van het bestuurlijk overleg Gedeelde Zorg. Dit zijn Zorgpartners MH, Groene Hart Ziekenhuis, Vierstroom zorg thuis, Mediis, en Transmuraal netwerk. Het Rode Kruis is ook eenmalig aangesloten. Het overleg is bedoeld om te horen wat er speelt en waar behoefte aan is. De sfeer in het overleg is constructief. 
Beschermingsmiddelen 
De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn schaars, landelijk en dus ook regionaal. Hiervoor is landelijk en regionaal een verdelingssystematiek voor opgesteld. De verdeling van de middelen gaat via een centraal meldpunt. De organisaties wordt gevraagd goed te kijken op de site van het RIVM of zij echt beschermingsmiddelen nodig hebben bij de handelingen die zij uitvoeren aangezien er nog steeds een tekort is van deze middelen.
Uitvaartzorg: mogelijkheden islamitisch begraven
In de vorige update werd aangegeven dat er binnenkort een grote locatie geopend zou worden door Yarden op 30 minuten van Gouda waar islamitisch begraven mogelijk is. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit de Beukenhof in Schiedam betreft.