Tag Archief van: PWA

AD, 3 november 2016

AD, 3 november 2016

AD, 1 november 2016Op 20 september 2016 heeft de Nationale ombudsman een
kritisch rapport uitgebracht over de wijze waarop de gemeente Gouda heeft
gecommuniceerd rond ontwikkelingen in de PWA kazerne.

“Gemeenten
moeten zich beter voorbereiden op de communicatie met burgers bij omstreden
bestemmingen als een asielzoekerscentrum (AZC). Dat concludeert de Nationale
ombudsman in zijn rapportage ‘Omstreden bestemming’ over de herbestemming van
de leegstaande Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. De ombudsman roept
gemeenten op kennis te nemen van de VNG-handreiking ‘Besluitvorming opvang
asielzoekers en huisvesting statushouders’ van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) en de Participatiewijzer van de Nationale ombudsman.”

Aanleiding

Een aantal bewoners van de wijk
Gouda Noord heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend over de wijze
waarop de gemeente Gouda hen heeft betrokken bij – en geïnformeerd over – de
plannen voor het hergebruik van de Prins Willem-Alexanderkazerne. In eerste
instantie zou hierin o.a. een moskee gevestigd worden. Kort nadat dit plan niet
doorging, gaf de gemeente Gouda aan medewerking te willen verlenen aan de
tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum.

Herkenning

De ChristenUnie fractie is niet
verrast door de uitkomsten van het rapport van de Nationale ombudsman. We
herkennen ons in dit rapport en de aanbevelingen. We moeten van de uitkomsten
leren en de gemeente zal veel actiever in moeten gaan zetten op
burgerparticipatie, met de participatieladder als uitgangspunt.
Onderscheid

Wat de ChristenUnie betreft moet er
wel een onderscheid worden gemaakt tussen de communicatie rond de mogelijke
komst van een islamitisch centrum gecombineerd met de Ark en Gemiva én later
bij de komst van een regulier AZC.
Bij het eerste proces is er van
alles misgegaan, waarbij vooral de rol van de bewoners niet duidelijk was en de
wijze van participatie helder had moeten worden gecommuniceerd en uitgevoerd.AZC

Rond het onderwerp AZC is gepoogd
dit proces beter in te richten, maar kwam het besluit wel erg snel na het niet
doorgaan van het andere plan. De bewoners kregen nauwelijks tijd om op adem te
komen en dat gaf opnieuw onrust. Hoewel de ChristenUnie – net als de meeste
andere fracties in de raad – de komst van een AZC steunt, had ze liever gezien
dat er een adempauze was genomen om eerst te werken aan het herstel van
vertrouwen tussen bestuur en burgers.


Het kan natuurlijk altijd beter,
vooral door de burgerparticipatie als vast onderdeel van het beleid duidelijk
te communiceren, maar inhoudelijk gezien ging het proces een stuk beter.
Rond het opstellen van de
bestuursovereenkomst met het COA zijn namelijk bewoners actief betrokken
geweest en is ook de raad regelmatig geïnformeerd en in de gelegenheid geweest
om input te geven.
Het resultaat mag er ook zijn: Gouda kent de meest uitgebreide bestuursovereenkomst van
Nederland, die met inbreng van bewoners tot stand is gekomen. Zo heeft Gouda
voor het eerst in Nederland een gefaseerde instroom afgesproken, wat een
belangrijke eis van de bewoners was. De gemeente heeft de inbreng van de
bewoners meegenomen en uitgebreid gerapporteerd wat ermee gedaan is.Actieprogramma

Mede door de ervaringen rond de PWA
heeft de ChristenUnie bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie o.a.
ingezet op het onderwerp burgerparticipatie en daarvoor aan de coalitie
partners een concept beleidsplan overhandigd.
In het actieprogramma van het
onlangs geïnstalleerde college is burgerparticipatie ook prominent opgenomen. 
We verwachten van het college dat alles in het werk zal worden gesteld om de
communicatie aan omwonenden straks bij de (mogelijke) komst van het AZC te
verbeteren en dat de aanbevelingen van de ombudsman als leidraad meegenomen
worden.

Een zorgvuldig proces bij de komst
van het AZC, daar is iedereen in Gouda en de mensen die we (mogelijk) mogen verwelkomen in
Gouda, bij gebaat. 
Samen sterk!

Theo Krins & Christiaan Quik

ChristenUnie heeft nog veel aandachtspunten


Op 11 mei heeft de gemeenteraad wensen en bedenkingen kunnen meegeven voor de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Gouda en het COA. De meeste fracties steunen dit: D66, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en SGP. Gouda Positief, VVD en CDA zijn niet tegen de overeenkomst, dus geven daarmee ook steun. SP en Partij voor de Dieren hebben voorwaarden gesteld die waarschijnlijk niet voor de gewenste deadline kunnen worden gerealiseerd en Gouda’s 50+ Partij en GBG zijn tegen de komst van een AZC van deze omvang in de PWA Kazerne.

De ChristenUnie vindt wel dat een aantal zaken goed moeten worden geregeld en we zijn niet tevreden hoe vooral het begin van het proces is verlopen. 

Zie verder mijn raadsbijdrage:

Risico
“Voorzitter, in de zomer van 2015
heeft het COA vrij snel na het raadsbesluit over de bestemming van de PWA
Kazerne contact gezocht met het college voor het vestigen van een regulier AZC
voor de duur van maximaal 10 jaar.
Het college in Gouda heeft direct
positief gereageerd en heeft met die voortvarendheid een risico genomen
richting de omwonenden.
Wat ons betreft had er vorig jaar
beter even een rustpauze kunnen worden ingelast om in die periode te werken aan
herstel van vertrouwen met de omwonenden.
Door de communicatie voortvarend ter
hand te nemen, inloopavonden te organiseren, een bekwame projectleider aan te
stellen en de wensen van de bewonersgroep en organisaties als inzet voor de onderhandelingen
voor het bestuursakkoord mee te nemen, is de komst van het AZC tot nu toe
gelukkig geen splijtzwam in de Goudse samenleving geworden.
Wat de fractie van de ChristenUnie
betreft zijn asielzoekers van harte welkom in Gouda. Het is goed dat wij als
stad op deze manier omzien naar mensen die in nood zijn en op zoek zijn naar
veiligheid en geborgenheid.


Bestuursovereenkomst
De ChristenUnie is voorstander van
kleinschalige opvang en 500 bewoners is wellicht op landelijke schaal bezien
redelijk, spreiding was idealiter beter geweest. We snappen echter ook dat een
plan financieel haalbaar moet zijn en dat we door de wat grotere omvang nu betere
faciliteiten krijgen.
De ChristenUnie heeft zich eerder een
voorstander getoond van geleidelijke instroom en het is mooi dat het bij de
onderhandelingen is gelukt om dit te realiseren. Door deze aanpak kunnen we de
opvang beter regelen en is bijsturing – indien noodzakelijk – nog mogelijk. We
hopen dat de geleidelijke instroom bij zal dragen aan betere acceptatie van
onze nieuwe bewoners.”
Extra toelichting: De geleidelijke instroom is een uitdrukkelijke wens van het bewonersplatform geweest. Dit is een echter een kostbare wens en dat heeft ertoe geleid dat een kleinere groep asielzoekers (financieel) niet haalbaar is. Ervan uitgaande dat de bestaande voorzieningen overeind moeten blijven. De wens voor minder asielzoekers (300) is in mijn ogen daarom niet verstandig, omdat dit ten koste zal gaan van voorzieningen binnen het AZC en daarmee wordt de druk op de wijk groter…!
“We steunen het voornemen van het
college om de bestuursovereenkomst te ondertekenen.
De ChristenUnie is dankbaar dat Gouda
op deze manier de naastenliefde handen en voeten geeft.
We willen echter nog wel een aantal aandachtspunten meegeven aan het
college.
Veiligheid
De veiligheid en leefbaarheid
bij het AZC zal heel veel aandacht moeten blijven krijgen. 
De omwonenden hebben hier veel zorgen
over geuit en daar moet zorgvuldig mee worden omgegaan.
Ambities
We zijn tevreden met de toezegging
dat de diverse ambities uit de bestuursovereenkomst structureel worden
meegenomen bij de evaluaties. In dit verband geldt ook voor ons ‘Eerst zien dan
geloven
’.
We willen daarom als fractie zo
spoedig mogelijk een overzicht van de uitgewerkte ambities ontvangen.
Kijk ook nog eens goed met de betrokkenen
naar de verschillende begrippen in de bestuursovereenkomst, zodat deze zo
helder mogelijk worden gedefinieerd.


Voorzitter omwonenden overleg
Voor een goede communicatie en
draagvlak bij omwonenden is het belangrijk dat niet het COA of de gemeente,
maar een bewoner voorzitter is van het omwonenden overleg wordt. We zijn
blij dat meegenomen gaat worden richting het COA en vertrouwen erop dat onze
suggestie wordt overgenomen.
Onderwijs
De ChristenUnie vindt het een goede
zaak dat het onderwijs aan de kinderen in het AZC nadrukkelijk aandacht krijgt
en op deze wijze wordt gewerkt aan een goed toekomstperspectief voor deze
groep.
We vinden taalonderwijs
hierbij cruciaal, onder andere in Voor en Vroegschoolse Educatie.
Vrijwilligers
Het is mooi dat veel Gouwenaren zichzelf beschikbaar stellen
als vrijwilliger voor de asielzoekers. Dit vraagt om een goede regie. Het is
essentieel dat vraag en aanbod van de vrijwilligersorganisaties goed in beeld
wordt gebracht. Ook een goede website met een overzicht van activiteiten en
beschikbare organisaties is belangrijk.
Religie, respect en radicalisering
Een groot aantal asielzoekers is
gevlucht voor religieus geweld in hun thuisland. Het is daarom van belang te
voorkomen dat het geweld of de onderdrukking hier in Nederland en in het AZC
doorgaat.
Respect voor elkaars religieuze
overtuiging is daarom essentieel. Dat geldt ook voor iemands seksuele
geaardheid.

Het college geeft aan dat COA
specifieke aandacht heeft voor de veiligheid van kwetsbare groepen. We willen
het graag wat scherper formuleren:
we vragen van het COA om nadrukkelijk
oog te hebben voor mogelijke religieuze spanningen tussen de asielzoekers en we
zijn van mening dat bij een conflict de bescherming van slachtoffers het
uitgangspunt moet zijn.
Wees tevens alert op mogelijke
radicalisering en treedt bij constatering krachtdadig op. Kiest een asielzoeker
voor intolerantie of geweld dan is hij wat ons betreft niet welkom.
Huisvesting
in Gouda
Wat ons betreft wordt het jaarlijkse quotum in Gouda voor de
huisvesting van statushouders gedurende de periode dat het AZC operationeel is,
geheel benut wordt voor bewoners uit het AZC. Dat bevordert immers de
integratie.
Tenslotte
Voorzitter, tot nu toe is het proces
over het algemeen goed verlopen. Veel waardering voor de bewoners en
onderhandelaars die zich voor dit resultaat hebben ingezet
De gekozen aanpak heeft van ons als
raad, maar ook van de bewoners lange tijd terughoudendheid gevraagd en dat was
niet altijd eenvoudig.
Wat ons betreft is het belangrijk dat
nu snel van start wordt gegaan met de verbouwing van de PWA Kazerne en alle
andere noodzakelijke voorbereidingen, zodat Gouda straks goed voorbereid de
asielzoekers kan gaan opvangen.

We wensen alle verantwoordelijken
veel wijsheid en tact toe bij het realiseren van het AZC in Gouda.”

Haalbaarheidsonderzoek AZC Gouda afgerond
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een asielzoekerscentrum (AZC) in de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne. 
Op basis van het onderzoek, de uitgangspunten van het COA en de randvoorwaarden van de gemeente komt het COA tot de conclusie dat de PWA-kazerne geschikt te maken is als AZC. Wel zal er op de bunker moet worden gebouwd om totaal 530 (!) asielzoekers te kunnen huisvesten.
Uitgangspunten onderzoek
Uitgangspunt voor het COA was om te onderzoeken of de PWA-kazerne een geschikte locatie zou zijn voor het vestigen van een asielzoekerscentrum voor 500 asielzoekers voor 10 jaar. Het COA heeft hierbij onder andere gekeken naar aspecten als kwaliteit, functionele bouw, architectuur, techniek en financiën. In het onderzoek zijn de randvoorwaarden ook meegenomen, die de gemeente en het bewonersplatform hebben meegegeven voor een goede inpassing in de wijk, zoals: een kwalitatief goede huisvesting, veel aandacht voor leefbaarheid en veiligheid en aandacht voor dagbesteding op het eigen terrein.
1e verdieping


Galerijwoningen

Het COA kiest voor een verbouwing waarbij het pand goed blijft aansluiten op de bestaande gebouwstructuur en (vlucht)trappenhuizen en de woonunits via een externe galerij te bereiken zijn. 
Doordat de woonunits langs de buitenzijde bereikbaar worden is er wel meer kans op geluidsoverlast en dat wordt een extra punt van aandacht!
Het pand zal van binnen volledig vernieuwd worden en de gevels zullen deels vernieuwd worden.
Er komen appartementen voor acht personen, met twee slaapkamers voor drie bewoners en één voor twee personen, een woonkamer en eigen sanitair. Vooral op de begane grond komen voorzieningen als een kinderspeelruimte, leslokaal, ruimte voor gezondheidszorg en kantoren voor onder andere COA-medewerkers. Op het buiten terrein worden sportvoorzieningen en speeltuintjes aangelegd. 
Meer dan 500 bewoners
Op basis van de tekeningen kom ik uit op 530 bewoners en dat is meer dan het afgesproken maximum van 500!

Begane grond: 19 Eerste verdieping: 120 + 80 op de bunker
Tweede verdieping: 120
Derde verdieping: 120
Vierde verdieping: 71Bouwen op bunker
COA gaat uit van een variant waarbij de bunker niet gesloopt zal worden. Op de bunker zal nieuwbouw worden gerealiseerd om de capaciteit van 530 bewoners te kunnen realiseren. Het is nog niet definitief dat de verbouwing van de PWA-kazerne op deze manier zal plaatsvinden. Het COA en de gemeente gaan nader met elkaar in gesprek over de gekozen variant. Ook het haalbaarheidsonderzoek vormt onderdeel van de onderhandelingen die plaatsvinden tussen de gemeente en het COA.
Motie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer

Minder bewoners
De gekozen variant is opvallend! Duidelijk is dat de bestaande bebouwing niet groot genoeg is om 500 asielzoekers te kunnen huisvesten en daarom extra bebouwing noodzakelijk is. 
In het licht van de (landelijke) discussie, waarbij steeds luider wordt geroepen om kleinere locaties, had het meer voor de hand gelegen om niet te kiezen voor het bouwen op de bunker. Zonder deze woningen kunnen er nog altijd 450 asielzoekers worden gehuisvest. Wat mij betreft is dit een serieus punt van onderhandeling bij de bestuursovereenkomst!
De bunker kan dan gewoon blijven staan en het dak kan door een “groene inrichting” een aantrekkelijke aanvulling voor de geplande verbouwing worden. Bij het oorspronkelijke plan voor de Ark, Gemiva en ouderenwoningen was dit ook het plan.Senioren

Het pand zal voor 10 jaar dienen als AZC en kan daarna bijvoorbeeld worden benut voor senioren woningen. De vraag naar deze woningen zal de komende jaren alleen maar toenemen al is het wel de vraag of de huidige opzet voldoet aan de eisen die er dan aan dergelijke woningen worden gesteld.


ProcedureDeze maand  starten gemeente Gouda en het COA de onderhandelingen met de bedoeling die eind maart te hebben afgerond. Na het sluiten van de bestuursovereenkomst wordt de verbouwing van de PWA-kazerne Europees aanbesteed, omdat het totale bedrag van de verbouwing meer dan 5 miljoen euro is. 
De verwachting is dat dit traject ongeveer zes maanden duurt. De verbouwing zelf neemt ongeveer  twaalf maanden in beslag. De oplevering vindt dan plaats in de tweede helft van 2017.

Eind december heb ik namens de fractie van de ChristenUnie samen
met een aantal bewoners uit Gouda Noord, collega Arjan Versteeg (SGP),
delegatie vanuit het college en de projectleider van het AZC, een bezoek
gebracht aan het reguliere AZC in
Utrecht, dat daar al sinds 1990 is
gevestigd (!).
In het centrum zitten 400 bewoners en in de noodopvang vlakbij
nog eens 467 bewoners.
Vandaag deel 2 van mijn terugblik
Algemeen
In het AZC in Utrecht zitten 33 verschillende nationaliteiten. Het merendeel
komt uit Syrië.
Er wordt gebruik gemaakt van telefonische tolken en er wordt
gecommuniceerd via de wereldtaal Engels.
De bewoners zitten gemiddeld 8-9 maanden in de opvang.
Als ze een status hebben verkregen kunnen ze uitstromen en
idealiter lukt dat 3-4 maanden na het verkrijgen van een status.

Gedragsregels
Het AZC geeft huisregels mee inclusief regels hoe je je gedraagt
buiten het AZC. Verder wordt er Nederlandse les gegeven en wordt maatschappij
kennis gegeven en komt huisvesting aan de orde. Uiteraard komen ook normen en
waarden zoals die in Nederland gelden aan de orde. De regels moeten ook worden
ondertekend!
Deze regels worden opgesteld in de eigen taal, zodat het COA
zeker weet dat deze goed begrepen zijn.
Niet naleving leidt tot sancties, bijvoorbeeld financieel (ze
hebben € 58,- weekgeld). Het is ook mogelijk dat er met politie bepaalde
afspraken worden gemaakt.
In de praktijk leidt niet gelijk tot sancties, maar ligt de
focus op voorlichting en het nogmaals uitleggen.

Integratie
250 bewoners van het AZC in Utrecht mogen werken en kunnen
daardoor investeren in hun eigen toekomst.
Incidenten in het AZC gebeuren vooral rond gezinnen met kinderen
(geluidsoverlast) en er zijn natuurlijk gewone ruzies.
Het AZC is er al sinds 1990 en is volledig geïntegreerd. Men
weet in de buurt soms niet eens waar het AZC is gevestigd…
Melddag
Eén keer per week is er een centrale en verplichte melddag. Op deze dag zie je in het AZC alle bewoners. De rest van de week is het rustiger, mede
doordat de bewoners vrij in en uit kunnen gaan en voor een groot deel aan het
werk zijn.
Draagvlak en overlast
Om argwaan in de buurt wat weg te nemen adviseert het COA om rond
de opening in Gouda een Open Dag te organiseren. Laat zien dat het geen
gevangenis is! 
Daarnaast blijkt in de praktijk er zowel weerstand te zijn bij
de opening als de sluiting..
Je moet vanuit de overheid en COA investeren in draagvlak!

De laatste tijd is er veel behoefte aan noodopvang en dat verliep
in 2015 door de grote toestroom minder zorgvuldig dan wenselijk en mede
daardoor ontstond er ook overlast. 
Bij de reguliere AZC’s gaat het procedureel
heel zorgvuldig en volgens het COA zijn er geen problemen bij deze locaties.

Gouda

Op het vorige verslag zijn weer heel veel (helaas vooral anonieme..) reacties gekomen en er is veel wantrouwen en zorg naar de toekomst toe. Door alles wat er in de wereld gebeurt is dat te begrijpen en het zal een hele opgave worden om in Gouda alles rustig te laten verlopen. Niet alleen bij de start, maar ook daarna.
Wat dat betreft is het een interessante suggestie van de bewonerscommissies om te starten met 150 bewoners en dat – mits alles goed verloopt – stapsgewijs uit te breiden.

Wordt vervolgd!

Iedere blog die ik publiceer over de komst van het
AZC in Gouda leidt tot een stortvloed aan reacties en de meeste daarvan liegen
er niet om.

Ik ben geschrokken van de toon van diverse reacties
en de persoonlijke aanvallen. Bijna altijd anoniem…
Laat ik heel helder zijn: ik ben niet tegen de komst van een AZC in
Gouda en ik ben niet blind voor de realiteit die daarmee gepaard gaat.
Gastvrijheid voor de vluchtelingen en asielzoekers uit oorlogsgebieden is
belangrijk, maar daarmee is niet het laatste woord gezegd en daarom zal ik in
deze blog een paar statements maken die het standpunt van de ChristenUnie voor
velen wellicht een stuk duidelijker maken:
Geen gelijke behandeling
Christenen en moslims worden onderling niet gelijk behandeld en mensen
die de islam afzweren hebben het vooral heel erg moeilijk en zijn vaak hun
leven niet zeker.
Die spanningen zie je ook in de AZC’s terug en het is belangrijk om  hier heel alert op te zijn bij de toewijzing
van kamers en bij het omgaan met elkaar.
Cultuur
In veel islamitische landen wordt er op een heel andere manier dan wij
hier normaal vinden naar vrouwen en speciaal westerse vrouwen gekeken. Binnen
de islamitische wereld is het essentieel dat de toekomstige partner maagd is en
dat leidt nogal eens tot felle uitspraken over (het gedrag van) de westerse
vrouwen. Deze opvatting nemen de asielzoekers met zich mee als ze naar
Nederland komen.

Iedereen welkom?
Zoals ik al eerder schreef, moeten we een warm hart hebben voor de
mensen in nood, in het bijzonder voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden.
Aan de andere kant realiseer ik me heel goed dat iedere vluchteling zijn
of haar eigen cultuur meebrengt.
Het is daarom heel belangrijk dat we ze duidelijk maken dat Nederland
een democratische rechtsstaat is en dat dit betekent dat met respect moet
worden omgegaan met vrouwen, homo’s, joden en christenen.
Iedereen die naar Nederland komt, ongeacht afkomst of geloof, moet
instemmen met onze rechtsstaat. Kies je voor intolerantie en geweld, dan ben je
hier niet welkom.
Spelregels
Asielzoekers kiezen bij voorkeur voor Duitsland, Nederland en Zweden.
Men verwacht in deze landen een tolerante houding. Dat is tot op zekere hoogte
wellicht een compliment, maar we moeten ook helder zijn over wat we van ze
verwachten ten aanzien van onze waarden. Als je voor Nederland kiest gelden
daar bepaalde spelregels.
Status geen vrijbrief
Asielzoekers die ervoor kiezen om zich niet aan die spelregels te houden
moet de verblijfsstatus worden ontnomen. Dat geldt bijvoorbeeld als een
asielzoeker de aanval opent op vrouwen, homo’s, joden en christenen. Dat moeten
we gewoon niet accepteren.
Op dit moment kan dat echter niet zomaar. Je moet nu veroordeeld zijn
tot een straf van minimaal 18 maanden bij een tijdelijke verblijfsstatus of 24
maanden bij een permanente verblijfsstatus.
Onze partijleider Gert-Jan Segers zei onlangs hierover: “Een permanente
verblijfsstatus is geen vrijbrief. Ook dan kan de status nog worden afgepakt”

COA
In situaties waarin het voor bepaalde personen of groepen onveilig is,
moet het COA niet – zoals bijvoorbeeld in Alphen aan den Rijn – ervoor kiezen
om de slachtoffers onder te brengen op een andere locatie, maar juist de daders
aanpakken en overplaatsen.
Aanpassen
Steeds meer mensen vrezen voor onze cultuur en zijn bang dat door de
komst van de vele asielzoekers onze cultuur tot in haar wortels zal veranderen.
Uitgangspunt is echter dat de asielzoekers respect hebben voor onze
waarden en cultuur en bereid zijn zich aan te passen.
Dat vraagt om een investering vanuit hen én ons en het is mooi dat ook
in Gouda velen bereid zijn om die aanpassing mogelijk te maken door hun inzet
richting de asielzoekers om onze cultuur en waarden te leren kennen.

  
Tenslotte
Ik vertrouw erop dat door deze blog ik een stuk helderheid heb gebracht.
De komende tijd zal er nog veel overleg zijn tussen de gemeente, het COA
en het bewonersplatform om te komen tot een voor alle partijen aanvaarbare
bestuursovereenkomst.
Hierin zullen ongetwijfeld aan aantal zaken terugkomen die hierboven
staan vermeld.
Als fractie zullen we het proces actief blijven volgen en we zullen heel
kritisch kijken naar de concept bestuursovereenkomst die we over enige tijd
zullen ontvangen.
Want de afspraken die daarin staan zullen voor een belangrijk deel
bepalend zijn voor de acceptatie van het AZC in Gouda Noord (en daarbuiten).

Na diverse verzoeken vanuit de raad stelde de burgemeester Schoenmaker aan het begin van de vergadering op 4 november voor om de memo over het proces rond het besluit door het college over het AZC aan de agenda toe te voegen. De raad stemde daarmee in en zo hebben we het nu voor het eerst, sinds het besluit van het college, in de raadzaal over de komst van het AZC kunnen spreken.
Als ChristenUnie hebben we nooit gepleit voor een debat, maar vinden het prima om als raad terug te blikken en adviezen mee te geven. Het debat is er ook niet gekomen, wel een bespreking en de raad nam daar genoegen mee.
Onderstaand onze letterlijke bijdrage:
“In september werd de stad
en de raad verrast met de mededeling dat het COA het voornemen heeft om een
reguliere AZC te gaan vestigen in de voormalige PWA Kazerne.
De ChristenUnie heeft de
zorg voor de naaste en in het bijzonder de naaste in nood, hoog in het vaandel
staan. 
We zijn
daarom positief over opvang van vluchtelingen, hetzij tijdelijk, hetzij via een
reguliere AZC.

Voor een goede integratie van vluchtelingen is
maatschappelijk draagvlak van groot belang om die reden verdient kleinschalige
opvang de voorkeur.

We hebben nu echter te maken met een concreet
verzoek van het COA voor opvang van 500 asielzoekers in voormalige PWA Kazerne.

500 nieuwe buren

Vergeleken met sommige andere opvanglocaties is dat
aantal relatief beperkt, maar dat neemt niet weg dat het ingrijpend is voor de
betrokken bewoners om in één keer 500 nieuwe buren te krijgen
, zeker na alles
wat er recent rond deze locatie is gebeurd.
Ook begrijpen we dat opvang van vluchtelingen in
Gouda gevoelens van angst en zorg oproept. Het COA en het college dienen hier
zorgvuldig en begripvol mee om te gaan.
De locatie keuze is doordat het pand eigendom is
van rijksvastgoedbedrijf begrijpelijk, zeker omdat ook het bestemmingsplan
voldoet.

Vooroverleg 

We hebben daarom ook begrip voor het besluit van B&W
om mee te werken aan de opvang van 500 asielzoekers op deze locatie, al had het
college wat ons betreft beter vooroverleg met de stad en de raad kunnen
organiseren.
We willen nu graag de volgende aandachtspunten meegeven:
Beleid
We verwachten van het college een geformuleerd beleid
hoe het AZC zal moeten gaan functioneren en op welke wijze negatieve impact en
onveiligheid zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Ook moet hierin staan hoe er wordt opgetreden
wanneer er wangedrag of overlast plaatsvindt. Dit beleid kan vervolgens worden
verwerkt in een bestuursovereenkomst.
In deze bestuursovereenkomst moet wat ons betreft
komen te staan dat er maximaal 500 asielzoekers worden gehuisvest.
Communicatie
Wij adviseren het college om bij het opstellen van
het communicatieplan o.a. uit te gaan van het benoemen van een commissie met
vertegenwoordigers vanuit het AZC, de gemeente als ook de buurt. Die commissie
zal voorafgaand aan de vestiging en tijdens het verblijf de communicatie
verzorgen. Tevens moet duidelijk worden op welke wijze “ervaringen en
knelpunten uit de eerdere discussie over de PWA Kazerne” worden meegenomen
richting met name de buurt.
Religie
Het is een gegeven dat een
groot aantal asielzoekers gevlucht zijn voor religieus geweld in hun thuisland.
Het is daarom van belang te voorkomen dat het geweld of de onderdrukking hier
in Nederland en in het AZC doorgaat. Respect voor elkaars religieuze
overtuiging en kennis hiervan is daarom essenti

eel. We vragen hier speciale
aandacht voor en concrete maatregelen om spanningen zoveel mogelijk te
voorkomen!

Onderwijs
Kinderen die verblijven in het AZC hebben behoefte
aan onderwijs, niet alleen voor hun toekomst maar ook voor activering tijdens
hun verblijf in het AZC. Hiervoor zal een aanbod moeten komen wat passend is
voor deze kinderen en niet ten koste mag gaan van de Goudse kinderen. Daarbij
moet ook aandacht zijn voor Voor- en Vroegschoolse Educatie waar de
taalontwikkeling met name centraal staat. Ga vroegtijdig in overleg met de
diverse scholen en breng in kaart welke mogelijkheden er zijn.
Vrijwilligers
Steeds meer Gouwenaars geven aan dat ze beschikbaar
zijn als vrijwilliger en bijvoorbeeld maatje willen zijn voor asielzoekers.
Ondersteuning maar ook afstemming is hiervoor wezenlijk. Zorg voor goede
coördinatie en afstemming voor dit vrijwilligersbeleid. Een specifieke website
is daarbij nuttig.
Wonen

We zijn blij met de
aandacht die het college heeft voor wonen. Goede doorstroming van statushouders
vanuit het AZC naar reguliere woningen is belangrijk. We roepen het college op
zorgvuldig om te gaan met het beperkte aanbod van sociale woningen en actief
met de regio alternatieve woonlocaties te 
ontwikkelingen,
zoals bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen.


De
afgelopen maanden kon je iedere dag wel een verhaal lezen over de
vluchtelingen. Het is lang geleden dat een issue de gemoederen in Nederland (en
daarbuiten) zo bezig houdt. De beelden van mensen die door weer en wind
in een lange stoet door Europa trekken zal weinigen onberoerd hebben gelaten.
Nederland en Europa

Aan
Nederland is (terecht) ook gevraagd om extra vluchtelingen op te nemen, maar
het valt niet mee om in zo’n korte tijd deze mensen goed op te vangen en noodgedwongen
wordt er nu vaak gekozen voor kortdurende opvang waardoor de mensen in Nederland van hot naar her worden gestuurd. Aan deze situatie moet wat mij
betreft snel een einde komen, door adequate opvang op vaste plekken.
Tegelijkertijd
staat internationaal gezien Europa voor de uitdaging om op een verantwoorde
manier de toestroom af te remmen om te voorkomen dat het vluchtelingen
vraagstuk volledig uit de hand loopt.
Nederlandse Volks-Unie

In de
media lees je vooral over de weerstand tegen de komst van (grote) groepen
vluchtelingen en ronduit onthutsend is wat er bij sommige bijeenkomsten wordt
geroepen. Terecht wordt daarbij de vraag gesteld of plaatselijke bewoners zich
zo fel manifesteren of dat radicalen, waaronder leden van NVU, deze
bijeenkomsten “kapen” om hun opvattingen luidkeels duidelijk te
maken.
Wat dat
betreft was het – ondanks kritiek vanuit de wijk – een verstandig besluit van
het Goudse college om te kiezen voor inloopavonden met gesprekken in kleine
groepjes.

Respect

Duidelijk
is in ieder geval dat de lokale overheid, ook in Gouda, goed moet luisteren
naar de zorgen die er leven bij bewoners, maar tegelijk betekent dat ook dat we
respect moeten hebben voor een besluit die op bestuurlijk niveau wordt genomen.
Staatssecretaris
Klaas Dijkhoff zei onlangs terecht: “Democratie is dat je naar elkaar
luistert, maar niet dat iedereen het er mee eens moet worden.”
Naïviteit

Het
lastige is op dit moment dat ik vaak merk dat als je vóór de komst van het AZC
bent, je al allerlei aantijgingen naar je hoofd krijgt geslingerd en soms ook
van naïviteit wordt beschuldigd. Men tekent allerlei gevaren en mogelijke
misstanden en staat dan meestal niet of nauwelijks open voor nuancering op
basis van reële feiten of andere opvattingen.
Ruzies
die binnenshuis in een opvangcentrum soms plaatsvinden worden door sommigen
bijvoorbeeld klakkeloos als gevaar voor de omgeving buiten gezien, wat nog maar
zeer de vraag is.

Welvaart
Dieperliggend
probleem aan alle onrust is naar mijn mening dat we in een samenleving leven
waarin mensen in toenemende mate vooral voor zichzelf gaan. Wat heeft iets voor
impact op mijn persoonlijk leven of voor mijn welvaart etc. Het is electoraal
verleidelijk om daar als politicus voeding aan te geven, maar het is niet een
samenleving en een politieke houding waar ik voor ga.
Onze
inzet is een samenleving die omziet naar elkaar en oog heeft voor de mens in
nood en daar ook daadwerkelijk iets voor wil doen.

Dankbaar
Wat dat
betreft ben ik dankbaar dat inmiddels heel wat mensen in Gouda hebben
aangegeven hun talent en tijd te willen geven om iets voor de toekomstige
bewoners van het AZC te willen 
betekenen  Het AZC biedt een kans aan de stad om
ons te verbinden, maar dat vraagt wel om een bewuste, positieve keuze.

Kritiek
Ga ik nu
voorbij aan zorgen en kritiek? Vind ik dat je niet tegen de komst van het AZC
mag zijn? Absoluut niet! Iedereen heeft recht op een eigen mening en een deel van de zorgen zijn terecht. We moeten daarom zoveel mogelijk  rekening houden met die diversiteit aan opvattingen en gevoelens.
Maar als
een besluit wordt genomen, zoals nu in Gouda door het college is gedaan, is het
belangrijk dat we ons inzetten om de komst van het AZC zo goed mogelijk voor te
bereiden.
Het
college heeft gebruik gemaakt van haar bevoegdheid. Over het proces en de
communicatie daarom heen valt best iets te zeggen, maar om daarover een debat
te houden wakkert nu alleen de emoties aan.

Gastvrij
Het komt
er nu op aan om ons hoofd koel te houden en met voor- en
tegenstanders, met blijde en bezorgde bewoners, zo goed mogelijk de
randvoorwaarden rond de komst van het AZC voor te bereiden zodat zoveel
mogelijk betrokkenen het uiteindelijk eens zijn met wat er in de
bestuursovereenkomst (waarin alle afspraken worden vastgelegd) komt te staan.

Ik heb het
al vaker gezegd: ik hoop oprecht dat we ons als stad gastvrij zullen opstellen
en bereid zullen zijn om ons in te zetten voor een betere toekomst voor de
tijdelijke mede-
bewoners van Gouda!