Berichten


Op 2 maart jl. hebben
de fracties van de PvdA en ChristenUnie een expertmeeting georganiseerd over
“Buurtgestuurd Politiewerk”. Achterliggende gedachte bij dit onderwerp is dat
de veiligheid in Gouda zal verbeteren als er actief wordt samengewerkt tussen
bewoners, gemeente en politie en als er wederzijds commitment is om zaken
gezamenlijk op te pakken.
In Rotterdam draait het project Buurt Bestuurt al enige jaren en
er waren daarom voor deze avond verschillende sprekers uit Rotterdam
uitgenodigd om zoveel mogelijk kennis te verkrijgen over dit onderwerp
Vasco Lub, socioloog aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam, gaf aan dat dit fenomeen afkomstig is uit
Chicago.
Hij temperde meteen ook wat de verwachtingen. Inbreng van burgers zal in beperkte mate bijdragen aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel en
afname van criminaliteit.  De verbetering wordt vooral ervaren door direct betrokkenen. Het is dus belangrijk dat zoveel mensen erbij betrokken zijn.


Interessant is ook dat uit onderzoek blijkt dat betrokkenen (bijvoorbeeld wijkteam) problemen anders waarnemen dan de bewoners zelf.

Om zoveel mogelijk profijt te hebben van Buurt Bestuurt, is het belangrijk
dat alle betrokkenen zijn toegerust om met dit concept aan de slag te gaan en
het moet niet bij ideeën blijven, er moet ook echt iets tot stand worden
gebracht. Zorg daarom voor dezelfde verwachtingen en ga niet voor persoonlijke
belangen.
Voor Gouda had Vasco Lub specifieke aandachtspunten:
·      Ga weloverwogen te werk:

o  
liever
kwaliteit dan kwantiteit
o  
Waak
voor ‘institutionalisering’
o  
Burgerinspraak
is middel, geen doel
·      Werk aan gemeenschappelijk
referentiekader
·      Mobiliseer ook bewoners buiten
vertegenwoordigende schil
o  
Investeer
in de breedte (anders establishment bias)
·      Ga voorbij aan vrijblijvendheid:
o  
Mandateer
het frontliniewerk
o  
Zorg
voor stevige regie
o  
Creëer
verantwoordingscultuur
Hans Hoekman, wijkagent en
initiatiefnemer van Buurt Bestuurt, waarschuwde direct dat het niet moet gaan
om het sturen van politiewerk. Het gaat om de totale veiligheidsaanpak in een
wijk of buurt en de politie maakt daar onderdeel van uit.
Tevens een winstwaarschuwing: Buurt Bestuurt is geen
wondermiddel maar een methode.
Het gaat om de wil om er samen wat van te maken!
Bij Buurt Bestuurt zijn 3 doelstellingen van belang:
            
Veiligheidsbeleving
            
Vertrouwen
            
Zelfredzaamheid
De volgorde van de doelstellingen is niet van belang, maar alle drie
zij ze wel relevant.
Hoe pak je dit nu aan?
·      Formeer een
buurtcomité die zo goed mogelijk representatief is. Denk daarbij aan
leefstijlen, leeftijd, afkomst, sociale klasse etc.
·      Uitdaging is om aan te
sluiten bij buurtgevoel van de bewoners. Je moet het probleem kunnen ruiken en
proeven om ze te laten participeren
·      Voeg aan het comité
maximaal 4 professionals toe, anders gaan bewoners niet actief meedoen.
Het gaat om een vast persoon van politie, gemeente, toezicht en een
opbouwwerker. Laatste persoon is belangrijk om bewonersinitiatieven te
ondersteunen.
·      Bewoners kunnen in 10
minuten 200 items benoemen die beter kunnen of anders moeten. Maak daaruit dan een
top-3 die SMART omschreven moet zijn en ook haalbaar is. Alle partijen geven
dan hun commitment voor de aanpak van deze top-3.
·      Buurt Bestuurt is niet
van de gemeente maar is van en voor de bewoners. Bewoners moeten daarom zo snel
mogelijk in de lead, over frequentie van overleg, notuleren etc. Ook om aan te
geven wanneer een item uit de top-3 kan.
·      Investeer in
betrokkenheid van bewoners. Hoeveel mensen weten van initiatieven? Ga naar
mensen toe, naar plekken waar inwoners komen, bijvoorbeeld op scholen.

Carolien van Eykelen, beleidsadviseur bij Directie Veiligheid
in de gemeente Rotterdam, is mede grondlegger van Buurt Bestuurt.
Carolien geeft aan dat je met bewoners in gesprek moet gaan over
problemen en mogelijke oplossingen en wat ze zelf kunnen bijdragen aan
de oplossing. In de praktijk gaat het vaak over verkeersveiligheid, overlast
door jeugd en hondenpoep.
Kies een onderwerp, welk onderwerp maakt niet uit, maar ga met
elkaar aan de slag met problemen die spelen. Het  gaat om het gesprek en het proces.
Veel bewoners hebben overigens niets met het onderwerp
veiligheid, dus relativeer het dus wat…
Pas de maatregelen en communicatie aan bij de
“buikpijn” van bewoners. Neem als leidraad waar bewoners zich zorgen
over maken.
Overheid maakt zich vaak over ander zaken druk dan bewoners. Let
daar op! Als het hen niet raakt, doe wat je moet doen, maar maak er minder
lawaai over.
Mensen denken vaak na
over hun straat en buurt en komen met zinnige oplossingen. Laat je als overheid
verrassen. Maak meer gebruik van wijsheid en betrokkenheid van bewoners en hun
wens om betrokken te willen worden.
Veel mensen willen betrokken worden maar weten niet hoe dat te
doen en Buurt Bestuurt is daarvoor een goed vehikel.
Het vehikel dient als een spiegel voor de gemeentelijke organisatie
en politie.
Communicatie: minder generiek, meer specifiek. als een café
dicht gaat  een persbericht naar alle
kranten is niet verstandig. Daar zijn ze mee opgehouden. Wordt namelijk ook
buiten Rotterdam gelezen en dat werkt stigmatiserend voor gebieden.
Communicatie in zo’n situatie alleen aan direct omwonenden, soms
alleen met papier op café.
Als basis voor de aanpak dient een coalitie akkoord, waarbij
budgetten moeten worden vastgesteld en niet alles inhoudelijk moet worden dichtgetimmerd.
De invulling moet samen met de stad gebeuren.
Hoe nu verder?
De fracties van de PvdA en ChristenUnie gaan nu met betrokkenen
in de stad (bewoners, politie, wijkteams en ambtelijke organisatie) in gesprek
om zo te komen tot een concreet voorstel richting de gemeenteraad. Doelstelling
is om nog dit jaar te starten met een eerste pilot van Buurt Bestuurt in Gouda.


Ark en Gemiva

Al meer dan 10 jaar zoekt (V)so De Ark naar andere huisvesting, omdat de huidige huisvesting absoluut niet meer voldoet. Bij de zoektocht naar passende huisvesting kwam in het voorjaar van 2012 de locatie van de PWA kazerne in beeld. Een projectontwikkelaar was
bezig plannen uit te werken om op deze locatie een maatschappelijk cluster te huisvesten, waarin ook
ruimte was voor De Ark en het Kinderdagcentrum van Gemiva. In september 2013 werd echter duidelijk dat deze
projectontwikkelaar voor deze invulling van het gebouw de financiering niet rond kreeg. Eind 2013 is
dit dossier daarom gesloten.


Halverwege 2014 is deze locatie wederom in beeld gekomen voor huisvesting van deze school. Deze
locatie biedt nu een mogelijkheid voor een gezamenlijke huisvesting van De Ark, het kinderdagcentrum
van Gemiva en het islamitisch centrum El Wahda, mits het investeringskrediet voor
De Ark wordt opgehoogd, daarnaast moet de gemeenteraad ook een krediet verstrekken om de aankoop te bekostigen en verbouwing voor het gedeelte van het pand dat voor Gemiva is bedoeld. De investering voor Gemiva komt terug middels de huur die wordt betaald.
Persoonlijk belangVoor de stemming leggen twee PvdA raadsleden, Khalid Tatou en Siham Massrour, een verklaring af waarin ze aangeven dat ze geen rechtstreeks of persoonlijk belang hebben richting islamitisch centrum El Wahda. Ze willen als gekozen volksvertegenwoordiger gebruik maken van hun wettelijk recht. Voor de zekerheid hadden ze overigens advies ingewonnen bij de VNG.Stemverklaringen


Doordat o.a. het totale plan niet kan rekenen op voldoende draagvlak in de wijk en het geen taak is voor de overheid om mee te werken aan een ABC-constructie wanneer er geen sprake is van een verplichte taak (zoals huisvesting), was het zeer waarschijnlijk dat een nipte meerderheid van 18 tegen en 17 voor, het plan zou verwerpen.Diverse fracties, vooral de fracties die voor het plan zijn, maakten gebruik van de mogelijkheid om een stemverklaring af te leggen.
In het reglement van orde van de Goudse gemeenteraad staat over stemverklaringen: “Stemverklaringen zullen kort moeten zijn”.

Dit artikel werd vooral door de vertegenwoordigers van D66 en PvdA aan hun laars gelapt en dat leidde tot veel wrevel bij zowel de voorzitter van de raad (hij maant diverse keren om tot een statement te komen, conform een stemverklaring) als diverse raadsfracties. 

Op een gegeven moment heb ik de voorzitter gevraagd hier echt een einde aan te maken, temeer daar de andere fracties niet op de stemverklaringen kunnen reageren. Jan de Koning (GBG) reageert later puntig richting de PvdA, die onverstoorbaar door bleef gaan, met de woorden: “U heeft weinig respect voor de voorzitter van de raad.”


Stemverklaring D66 en PvdA

De stemverklaringen waren niet alleen veel te lang, maar bevatten ook grote woorden, die als ze in een debat waarin geuit, absoluut tot een stevig debat hadden geleid. Nu had de sprekers vrij spel en maakten daar in mijn ogen misbruik van.

D66 merkte o.a. op: “Voor de grondwet zijn alle burgers gelijk (..) Iedere burger is gelijk, maar sommigen gelovigen zijn meer gelijk zijn dan anderen.” 
Met deze opmerking worden religies tegenover gezet en wordt polarisatie aangewakkerd, terwijl heel andere argumenten hebben geleid tot een “nee” stem in de raad.

De PvdA geeft aan dat er fracties zijn die zijn gaan twijfelen over het islamitisch centrum en de PvdA beschouwt het als glad ijs als draagvlak in de wijk leidend is, terwijl het plan past in het bestemmingsplan. De PvdA is faliekant tegen willekeur.

Met deze opstelling gaat de PvdA eraan voorbij dat van begin af aan een meerderheid van de raad gekozen heeft voor het plan van een combinatie van De Ark, Gemiva en woningen voor ouderen en dat het college dit heeft genegeerd. Er is geen twijfel gaan opborrelen rond het islamitisch centrum, maar er is vanaf het begin een andere keuze gemaakt!

Stemming

Uiteindelijk was de stemming maar een formaliteit en zoals verwacht werden beide kredieten weggestemd met de kleinst mogelijke meerderheid van 18 tegen 17.

Het is goed om in het reces dat nu is aangebroken de balans op te maken en zo snel mogelijk te gaan werken aan herstel van onderlinge relaties.
Daarnaast moet zo snel mogelijk alsnog passende huisvesting worden gevonden voor de Ark, waarbij het mooi zou zijn als dat samen met Gemiva gaat lukken.