Berichten


Dringend behoefte aan toiletten in de binnenstad


Op 27 mei jl. is weer een memo van het college verschenen over de laatste stand van zaken rond de Goudse crisisaanpak corona. Ook heb ik elders informatie over de stand van zaken opgehaald.


Nieuwe noodverordening

De verwachting is dat in de loop van deze week de noodverordening nummer 6 gereed is. 

Handhaving

Beeld
De hotspots worden in onderlinge afstemming regelmatig bezocht door politie, Stadstoezicht en jongerenwerk. De op de hotspots aangetroffen jongeren zijn over het algemeen goed aanspreekbaar. Op verschillende locaties zijn waarschuwingen afgegeven voor het niet in acht nemen van de 1,5 meter afstand. Boetes zijn nauwelijks meer uitgeschreven.
Markt en binnenstad
De markeringen en bebording voor de verplichte looproute in de binnenstad werpen hun vruchten af. Bezoekers van de binnenstad houden zich netjes aan de aangeven looprichting. Het bezoekersaantal tijdens de warenmarkt op zaterdag fluctueert. Ook tijdens de drukkere momenten op de warenmarkt, wordt rekenschap gehouden met de 1,5 meter afstand. Daar waar bezoekers van het centrum de 1,5 meter afstand vergeten in acht te nemen, zijn bezoekers hierop aanspreekbaar. 

Tijdens het pinksterweekend gaat Stadstoezicht extra gebruik maken van stagiaires van MBO Rijnland. Onder begeleiding van Stadstoezicht zullen zij als gastheer/gastvrouw in binnenstad ingezet worden om bezoekers te attenderen op het in acht nemen van de 1,5 meter afstand. 


Toiletten in de binnenstad

Er komen signalen vanuit de binnenstad dat het dicht zijn van de openbare toiletten voor sommige mensen als zeer lastig wordt ervaren. De gemeente is inmiddels van dit probleem op de hoogte en het is te “hopen” dat er spoedig een goede oplossing wordt gevonden. Het is namelijk voor mensen met hoge nood buitengewoon vervelend!
We hebben het als fractie in ieder geval ook bij het college onder de aandacht gebracht.

Dienstverlening

Gebruik publieke ruimte 
Nu de maatregelen vanuit het rijk versoepeld worden, neemt het menselijk verkeer in het Huis van de Stad toe. De gemeente ziet nu al dat het aantal klanten dat een afspraak maakt in het Huis van de Stad aan het toenemen is. Ook weet ze dat voor de dienstverlening bij het sociaal domein onderzocht wordt of er in uitzonderingsgevallen ook weer afspraken gepland kunnen worden in het Huis van de Stad. 


Het UWV is voornemens om vanaf 1 juni hun bezoekers weer naar het Huis van de Stad te laten komen. Hierdoor zal het menselijk verkeer in de publieke ruimtes van het Huis van de Stad verder toenemen. In het belang van alle verschillende diensten die de gemeente levert, is het belangrijk om een aangepaste indeling te maken van de begane grond en de eerste verdieping d.m.v. looproutes en wachtplaatsen die de 1,5 meter afstand waarborgen. Hiervoor is een plan uitgewerkt waardoor de bezoekers en de medewerkers elkaar op een veilige manier in het Huis van de Stad kunnen ontmoeten. 

(Zelfstandig) Ondernemers

Tijdelijke stimuleringsregeling zelfstandig ondernemers 
De Tozo biedt financiële steun voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers die door de corona-maatregelen plotseling geen of veel minder inkomsten meer hebben. De regeling bestaat uit twee onderdelen: 
1) aanvullende inkomensondersteuning tot bijstandsniveau gedurende drie aaneengesloten maanden in het tijdvak tussen 1 maart en 31 augustus; en 
2) de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal (tegen een rente van 2%) bij acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. 
De AMvB Tozo is op 21 april gepubliceerd en werkt terug tot 1 maart.

Verlenging Tozo
Op 20 mei heeft het kabinet bekend gemaakt de Tozo te verlengen. Van 1 juni tot en met 31 augustus kan (opnieuw) Tozo worden aangevraagd voor een uitkering in dat tijdvak. Het is niet nodig om eerder beroep gedaan te hebben op de regeling. 


Voor de verlengde Tozo gelden aangepaste voorwaarden. Voornaamste wijziging is dat de partnertoets wordt ingevoerd. Dat betekent voor echtparen/samenwonenden dat ook het inkomen van de partner van invloed is op het recht resp. de hoogte van de uitkering. De gemeente zal de huidige gebruikers van de regeling benaderen of zij ook voor de verlengde uitkering in aanmerking willen komen.  

Cijfers
Op 26 mei zijn meer dan 1.100 aanvragen Tozo ingediend. Ruim 1.000 aanvragen zijn volledig afgehandeld. Van de afgehandelde aanvragen is ca 90% toegekend. Voornaamste redenen om een aanvraag niet toe te kennen zijn: de ondernemer heeft een dubbele aanvraag ingediend, beide echtelieden hebben aangevraagd terwijl maar één persoon Tozo kan ontvangen en het hebben van inkomsten boven bijstandsniveau. 
Aan ondernemers is tot nu toe ruim € 3,5 miljoen aan bijstand in de vorm van levensonderhoud of bedrijfskapitaal uitgekeerd. Er is 175 keer een beroep gedaan op een voorschot. 

Ondernemers


Tijdelijke terrassen op de Markt
De gemeente Gouda heeft positief besloten over de plannen van horecaondernemers om op de Markt extra terrasruimte te mogen creëren. De extra ruimte wordt gesitueerd op de Markt zelf. Het gaat hierbij om een tijdelijke situatie gedurende het terrasseizoen. Vanuit de gemeente zijn randvoorwaarden gesteld aan het gebruik van de Markt, bijvoorbeeld over gebruikstijden, het te gebruiken materiaal en het opruimen van meubilair. De extra terrassen kunnen buiten het moment van de warenmarkten worden benut. 


Gezien de moeilijke omstandigheden voor ondernemers worden door de gemeente op dit moment geen kosten (precario) in rekening gebracht voor het gebruik van de terrassen. De toestemming geldt in beginsel tot 1 september, aangezien veel coronabeperkingen tot die tijd doorlopen. Afhankelijk van de omstandigheden zal dit worden verlengd tot het eind van het terrassenseizoen op 31 oktober 2020. De omwonenden zijn via een brief geïnformeerd over de tijdelijke terrassen.

Publieke zorg

Onderwijs en kinderopvang
In het primair onderwijs is van een beperkt aantal scholen informatie ontvangen over hoeveel kinderen zij opvangen. Het is echter te verwachten dat de totale opvang niet veel veranderd is ten opzichte van voor de meivakantie. Op basis van deze aanname wordt geschat dat ongeveer vijfhonderd verschillende kinderen worden opgevangen. Verreweg de meeste kinderen (± 350) hebben ouders met vitale beroepen. Het grootste deel van deze kinderen woont in Gouda. In de meivakantie waren deze aantallen aanzienlijk kleiner.

Vanaf 8 juni gaan de PO scholen weer volledig open. Vanaf dat moment is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor kinderen van ouders die in de zorg werken. Deze mogelijkheid blijft in ieder geval tot 1 juli beschikbaar. In de week van 22 juni wordt besloten of verlenging van de avond/nacht/weekend noodopvang daarna nog nodig is. Deze 24/7 opvang loopt via de gemeente (opvang aan huis vanuit grote kinderopvangorganisaties). 

In het voortgezet onderwijs worden meer kinderen opgevangen dan voor de meivakantie, namelijk ruim honderd verschillende kinderen. Dit verschil wordt deels verklaard doordat meer scholen informatie door hebben gegeven. Het grootste verschil komt echter doordat er aanzienlijk meer kwetsbare kinderen worden opgevangen, ruim zestig in week 20 terwijl het ongeveer dertig kinderen waren in week 17. Een groot deel van de opgevangen kinderen woont niet in Gouda.

Het voortgezet onderwijs bereidt zich voor op (gedeeltelijke) openstelling van de scholen vanaf dinsdag 2 juni, onder voorwaarden. Tot 1 juni zullen de VO-scholen opvang blijven bieden aan kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen. Indien nodig zullen deze kinderen ook na 2 juni extra opgevangen worden op de scholen.

Zomerprogramma’ s voor leerlingen met onderwijsachterstanden
De Brede School organiseert dit jaar voor de 7e keer een PO Zomeracademie, nu wat uitgebreider i.v.m. de Coronacrisis. Ze zullen op 3 locaties in de stad in totaal 100 leerlingen een plek bieden. PO schoolbesturen verwijzen zoveel mogelijk kinderen, die achterstanden hebben opgelopen, naar de Brede School Zomeracademie. De Goudse Waarden en het Carmelcollege organiseren ook een zomerschool om VO leerlingen bij te spijkeren. 


Zorginstellingen
Bij de zorginstellingen is het rustig. Ook van de speciaal ingerichte COVID-units wordt weinig gebruik gemaakt. 

Beschermd wonen en (vrouwen)opvang 
Er zijn (nog steeds) weinig tot geen besmettingen in de beschermd wonen instellingen en de maatschappelijke opvang. De instellingen zijn bezig met het inrichten van de panden zodat deze voldoen aan de richtlijnen van de RIVM (de 1,5m). Dit betekent dat met name de opvanginstellingen nog alternatieve huisvesting nodig zullen hebben om alle cliënten op een verantwoorde manier te kunnen huisvesten. Dit is door de VNG ook bij het Rijk aangegeven en het feit dat gemeenten dus hiervoor nog extra kosten zullen maken. 

De opvang bij Landal en Best Western wordt langzaamaan weer afgebouwd. In samenwerking met de gemeente en de betrokken instellingen wordt gekeken naar de afbouw van de huisvesting en naar alternatieve locaties.

Actuele gegevens over het coronavirus in de regio Hollands Midden zijn te vinden op de site: https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona.