Berichten

Naar aanleiding van  de Dag van het
Wijkteam op 14 december jl. heeft de ChristenUnie de
Bewonersorganisatie/wijkteam Plaswijck in het zonnetje gezet door hen een
“knipoog voor Gouda” te geven.”
De “knipoog” bestaat uit een oorkonde en een taart.
De
ChristenUnie waardeert het eigene van wijken. De gemeente moet alle
mogelijkheden benutten om bewoners van buurten (wijken) te betrekken bij zaken
die hen raken.
Gouda moet wat
de ChristenUnie betreft bij de gemeenten horen die voorop loopt in het
betrekken van haar inwoners.Wijkteams

De
ChristenUnie gaat voor specifiek wijkenbeleid en vindt wijkteams belangrijk.
Elkaar kennen en helpen in de eigen buurt is een heel natuurlijke manier van
omzien naar elkaar en participeren. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk
dat wijkactiviteiten in wijkcentra en door wijkteams volop plaatsvinden en
financieel worden ondersteund door de gemeente.

Budget
De
ChristenUnie wil wijken eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen
budgetten. De kracht van de buurt is daarbij uitgangspunt. Financering hiervan
kan deels plaatsvinden uit het budget dat nu naar de GoudApot gaat.Draagvlak

Wijkteams moeten
worden gefaciliteerd om hun vertegenwoordigende en stimulerende rol te kunnen
vervullen. Voorwaarde is, dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging of
bewonersorganisatie in de wijk moet worden aangetoond.

Inleiding

Opzij opzij, opzij, maak plaats,
maak plaats, maak plaats, we hebben ongelofelijk veel haast. Aan dit liedje van
Herman van Veen moet ik altijd denken als ik ’s ochtends van huis weg rijd. Het
maakt niet uit of dat ik met de auto naar mijn werk ga of dat ik de kinderen
met de fiets naar school breng. Iedereen wil tegelijkertijd en zo snel en
veilig mogelijk naar zijn bestemming komen. Maar kan dat wel in een compacte stad
als Gouda? Daarnaast zal de komende jaren het verkeer snel moeten verduurzamen
om te zorgen dat we ook daadwerkelijk onze duurzaamheidsambities als stad gaan
waarmaken.

Mobiliteitsplan Gouda

Groen licht voor Gouda als fietsstad
Deze onderwerpen kwamen terug in
het mobiliteitsplan die de gemeenteraad op woensdag 20 september jl. heeft
vastgesteld. In dit mobiliteitsplan zit een duidelijke keuze: kies voor de
fiets voor de korte en middellange afstand en kies voor duurzaam vervoer.
Tegelijkertijd werd de ambitie benoemd om doorgaand verkeer door Gouda zoveel
mogelijk te verminderen en dat verkeer gebruik te laten maken van de ringwegen
om de stad.

Dit sluit goed aan bij de idealen
van de ChristenUnie. We kiezen namelijk voor duurzaamheid en Gouda als
fietsstad.

Wegafsluitingen

Het mobiliteitsplan stelde ook
wegafsluitingen voor op de singels rondom de binnenstad, de nieuwe veerstal en
op de Bodegraafsestraatweg ter hoogte van voetbalclub Olympia. Die ambitie
vindt de ChristenUnie onvoldoende onderzocht om nu al steun aan te geven. We
hebben daarom samen met het CDA en andere partijen gewerkt aan een amendement
om de afsluiting op de Bodegraafsestraatweg uit het mobiliteitsplan te halen.
Bij de andere ‘knippen’ hebben we voorgesteld vooral het gesprek aan te gaan
met de stad, dus niet alleen met direct aanwonenden van de singels, maar ook
met de ondernemers en weggebruikers in de binnenstad. Deze groepen maken zich
grote zorgen over de bereikbaarheid.

Bereikbaar blijven kan
bijvoorbeeld door het verbeteren en vergroten van de capaciteit van de N207 ter
hoogte van Westergouwe, waar de ChristenUnie zich al een aantal jaren voor
inzet. Maar dit kan ook door betere afstemming van verkeerslichten. Dit is
trouwens ook een randvoorwaarde om Gouda als fietsstad serieus op de kaart te
zetten. We moeten echt ruimte geven aan de fiets.

Schoolzones

Actie Veilig Verkeer Nederland

De ChristenUnie heeft zich ook
ingezet voor de verkeersveiligheid rondom scholen. In Gouda bestaat bij de
scholen de behoefte dit probleem op te pakken. Naast het aanleggen van
schoolzones in de openbare ruimte, moeten scholen ook met ouders en kinderen
hierover blijvend in gesprek gaan. Wijkteam Plaswijck is al ver met de
voorbereiding voor drie schoolzones en had ook nog budget klaar liggen. We
hebben aan het college gevraagd dit initiatief op te pakken en te zorgen dat
begin 2018 naar tevredenheid de schoolzones zijn gerealiseerd. Tevens hebben we
gezorgd dat het college rond de zomer van 2018 met een plan van aanpak komt
voor schoolzones in de gehele stad, inclusief een financieel dekkingsvoorstel.

Tot slot

Tot slot nog een suggestie voor
het verbeteren van de verkeersveiligheid: het helpt als we ’s ochtends allemaal
iets minder haast hebben en oog hebben voor elka
ar!
Onlangs was er een bewonersbijeenkomst in Wijkcentrum De Rotonde. Bewoners uit de Goudse wijk Plaswijck waren uitgenodigd om de
oprichtingsvergadering voor Buurt Bestuurt bij te wonen. Ook burgemeester Milo Schoenmaker was aanwezig om het belang van dit initiatief te onderstrepen.
Al vele jaren wordt in de wijk Plaswijck onder de bezielende
leiding van wijkteamvoorzitter Martin Pohlkamp ingezet op het verbeteren van de
leefbaarheid en veiligheid in deze wijk. Hiervoor zijn in de loop van de tijd
inmiddels maar liefst zo’n 120 avonden belegd. Inzet van de wijk is steeds
geweest: goed samenwerken en druk zetten. Dat levert resultaat op.

Buurt Bestuurt
De veiligheidsproblematiek is echter een hardnekkig probleem en
toen Khalid Tatou (PvdA) en ik het idee van Buurt Bestuurt in het voorjaar naar Gouda hebben
gehaald had wijkteam Plaswijck al snel belangstelling om daaraan mee te gaan
doen.
Na diverse voorbereidende gesprekken en bijeenkomsten was het
dan nu zo ver dat dit initiatief concreet handen en voeten gaat krijgen in deze
wijk. Het gaat om een pilot en als er goede resultaten worden geboekt zal Buurt
Bestuurt ook in andere buurten worden uitgerold.
Khalid en ik hebben als ambitie om het concept Buurt Bestuurt in
heel Gouda uit te rollen, behalve in buurten / wijken waar al een vergelijkbare
aanpak succesvol functioneert.
Waar gaat het om bij
Buurt Bestuurt?
 • ·       Formeer een
  buurtcomité die zo goed mogelijk representatief is. Denk daarbij aan
  leefstijlen, leeftijd, afkomst, sociale klasse etc.
 • ·       Uitdaging is om aan te
  sluiten bij buurtgevoel van de bewoners. Je moet het probleem kunnen “ruiken en
  proeven” om ze te laten participeren
 • ·       Voeg aan het comité
  maximaal 4 professionals toe, anders gaan bewoners niet actief meedoen.
 •     Het gaat om een vast persoon van politie, gemeente (geen
  raadslid of wethouder!), toezicht en een opbouwwerker. Laatste persoon is belangrijk
  om bewonersinitiatieven te ondersteunen.
 • ·       Bewoners kunnen items
  benoemen die beter kunnen of anders moeten. Daaruit moet vervolgens een top-3 worden
  gekozen, die SMART omschreven is en ook haalbaar is. Alle partijen geven dan
  hun commitment voor de aanpak van deze top-3.
 • ·      Buurt Bestuurt is niet
  van de gemeente maar is van en voor de bewoners. Bewoners moeten daarom zo snel
  mogelijk in de lead, over frequentie van overleg, notuleren etc. Ook om aan te
  geven wanneer een item uit de top-3 kan.

Niet alleen oog voor
eigen wereld
Eén van de betrokken bewoners is Mirjam Ruigenburg die helder
omschreef wat er speelt en hoe zij daarin een keuze heeft gemaakt:
“Mensen zijn steeds meer naar binnen gericht en willen het
vooral zelf fijn hebben. Laten we meer naar buiten kijken en elkaar aanspreken
op gedrag. Dat kan een positieve verandering teweeg brengen. Heb niet alleen oog
voor je eigen wereld.
Blijf verder ook melden, zoals bij 112 of Meldpunt Openbaar Gebied. Denk niet dat een ander het
doet. Prioriteit is mede afhankelijk van het aantal meldingen…”


Gebruik de Participatieladder

Hans Hoekman, wijkagent en initiatiefnemer van Buurt
Bestuurt, sprak ook op deze avond en gaf aan dat
Buurt Bestuurt een methode is om met
elkaar tot betere resultaten m.b.t. leefbaarheid en veiligheid te komen

“Vroeger viel je op als je je straatje niet had geveegd. Nu val je op als je je straatje wel hebt geveegd”


Bij Buurt Bestuurt gaat het om 3 doelstellingen
                Veiligheidsbeleving
               
Vertrouwen (tussen overheid en bewoners vice versa en onder
elkaar)
               
Zelfredzaamheid (vroeger viel je op als je je straatje niet had
geveegd. Nu val je op als je je straatje wel hebt geveegd)
Daarbij is het belangrijk om de Participatieladder in te zetten:
Participatie ladder
               
informeren
               
Raadplegen
               
Adviseren
               
Co produceren > buurt bestuur
Belangrijke aandachtspunten zijn:
Hoe werkt het?
               
Niet alles is even belangrijk
               
Niet alles is mogelijk
               
Bedenk alternatieven (houdt niet star vast aan je eigen
oplossing)
               
>> een goede oplossing is waar alle partijen een
rol in hebben.
               
Geen klaagmuur, geen opdrachtlijstje
               
Houdt het klein en zo concreet mogelijk
Drie vuistregels:

               
Gebruik LSD > luisteren, samenvatten, doorvragen)
               
Gebruik Nivea (niet invullen voor een ander)
               
Wees een Oen (open, eerlijk en nieuwsgierig)
Commitment
Op de avond zelf hebben zich direct al bewoners gemeld die
zitting gaan nemen in het comité en het is nu aan hen om – samen met de andere partners – te komen tot een top-3
die voor alle deelnemende buurten in Plaswijck zal gelden.
Hierbij heeft de gemeente een faciliterende rol en is het
belangrijk dat o.a. de politie hierbij een actieve rol vervult. Zij hebben zich in ieder
geval gecommitteerd aan Buurt Bestuurt en hebben op deze bewonersavond
toegezegd hun inzet hiervoor te zullen leveren.
Hoe verder?
De komende tijd zal moeten blijken dat het comité samen met de
betrokken partners (gemeente, politie, woningcorporaties) tot een Top-3 kan
komen en dat de ketenpartners ook daadwerkelijk blijven hun betrokkenheid
blijven tonen en capaciteit leveren die nodig is.
Een
aantal bewoners heeft de eerste concrete stap gezet. Ik ben benieuwd waar dit
initiatief over een half jaar staat.
Samen
met Khalid blijf ik (namens de ChristenUnie) de ontwikkelingen van Buurt Bestuurt in Plaswijck
nauwgezet volgen!