Berichten

Gouwenaars willen een container !


Op zaterdagmorgen heeft de ChristenUnie bij winkelcentrum Goverwelle een succesvolle inzamelactie gehouden voor plastic afval. Doel van de actie was om te peilen of de Gouwenaars tevreden zijn met de huidige opzet van het inzamelen van plastic. De mensen kwamen massaal hun plastic afval aanbieden. Ze brachten hun afval met de fiets, de auto of lopend. Een bewoonster van een flat nodigde de tijdelijke inzamelaars uit om ruim 20 zakken uit de centrale berging op te komen halen. In twee uur tijd zamelden we twee volle boedelbakken met afvalzakken in.


Tijdens de inzamelactie hielden we ook een enquête onder de voorbijgangers en degenen die hun afvalzakken kwamen inleveren.

De enquête wees uit dat maar liefst 75% van de geënquêteerden graag een extra container voor plastic afval bij het winkelcentrum wil. 23% kiest voor het tweewekelijks ophalen aan huis. Slechts 2% is tevreden met de huidige ophaalfrequentie van eenmaal per vier weken.

Bij cyclus staan al containers voor plastic, nu nog bij de winkelcentra…

Ondanks dat regelmatig de opmerking werd geuit dat nascheiding wellicht beter is, deed slechts 10% daarom niet mee aan scheiding van plastic, waarbij overigens soms ook het ongemak een rol speelde. De ChristenUnie is blij dat de bewoners in Gouda heel bewust met afvalscheiding bezig zijn, 100% van de geënquêteerden houdt papier, glas en chemisch afval apart en een iets lager percentage ook groen afval en plastic.

De burgers gaven vaak aan dat ze de actie van de ChristenUnie geweldig vonden, omdat ze het zelf opslaan van de plastic zakken maar niets vonden. Sommigen bewaren de zakken in de tuin of in een verwarmde ruimte, waardoor het erg stinkt. De motivatie om het plastic te blijven scheiden staat met de huidige methode bij Gouwenaars behoorlijk onder druk en er zijn al mensen die duidelijk aangaven ermee te gaan stoppen.

De ChristenUnie blijft erop aandringen om snel aanvullende maatregelen te nemen, waarbij een verzamelpunt bij de winkelcentra een goede oplossing is, mits de containers of bakken frequent worden geleegd.

Gelijktijdig met onze actie hield de VVD in het winkelcentrum een enquête. De campagne auto stond daar wel erg breed geparkeerd. We begrijpen hieruit dat de parkeerproblematiek voor de VVD blijkbaar nog niet zo’n hot issue is.
Liberaal = heel sociaal….. of asociaal?