Berichten

Vandaag, 26 maart, hebben de 13 partijen die deelnamen aan de verkiezingen in Gouda teruggeblikt op de verkiezingen en een duiding gegeven over het vervolg traject. Aangezien er 5 partijen 4 zetels hebben gehaald en er zodoende geen echte winnaar is, hebben de nummers 1 en 2 (D66 en ChristenUnie) besloten samen het initiatief te nemen om tot een nieuw college in Gouda te komen. In de gemeenteraad wordt dit initiatief gesteund.

Hierbij onze bijdrage:

2e partij van Gouda

“Voorzitter, wat een
bijzondere verkiezingsavond hebben we vorige week met elkaar beleefd. 
Graag wil ik namens de
ChristenUnie onze complimenten geven aan de griffie en andere medewerkers voor
de organisatie van, en het invulling geven aan, de verkiezingsavond in het Huis
van de Stad.
Het was
heel goed georganiseerd en we kijken als fractie terug op een bijzondere avond
waarbij we tot onze eigen verrassing de 2e partij in Gouda zijn geworden.

Dank aan de kiezers
Wij willen alle inwoners
die op ons gestemd hebben daarvoor hartelijk danken. Graag zetten wij ons de
komende periode opnieuw in voor alle Gouwenaars, of zij nu wel of niet op ons
gestemd hebben. Wij hebben daarbij oog voor Gouda en dragen graag weer een
steentje bij om de stad nog mooier, beter en leuker te maken.
Aan deze avond ging
een aantal weken van campagne voeren vooraf. Er is door de meeste partijen stevig
campagne gevoerd, we werden soms bedolven onder de billboards.

Partij voor de Dieren
Het was voor ons allemaal een
intensieve tijd. We denken daarbij in het bijzonder aan Corina Kerkmans van de Partij voor de
Dieren die zich wegens persoonlijke, droevige omstandigheden moest laten vervangen.
Wij wensen haar vanaf deze plaats veel sterkte en complimenteren haar
vervangers Edwin Kemner en Beatrijs Lubbers voor de uitstekende vervanging.Verkiezingsuitslag
Maar goed, terug naar
de verkiezingsdag. Wat een verrassende uitslag! Maar liefst 5 partijen met 4
zetels(D66, ChristenUnie, PvdA, VVD en CDA) en daardoor geen duidelijke winnaar. Opvallend dat de lokale partijen in
Gouda niet de grote winnaars zijn, al hebben zowel Gouda’s 50+ Partij als GBG
een zetel gewonnen. Onze felicitaties voor deze partijen, evenals voor de
andere winnaars: CDA, VVD en GroenLinks, die ook alle drie een zetel hebben
gewonnen.

Gezamenlijk initiatief 
Voorzitter, de
verkiezingsuitslag geeft aan dat de inwoners van Gouda hebben gekozen voor
inhoudelijke politiek, dichtbij mensen en daarbij geen uitgesproken voorkeur
hebben voor een specifieke partij.
Dat moet ons met
elkaar bescheiden maken en het betekent ook dat de partijen die het college
willen gaan vormen behoedzaam moeten opereren en niet teveel noten op hun zang
zullen moeten hebben.
Zoals collega Thierry
van Vugt van D66 zojuist heeft aangegeven kiezen we ervoor om als ChristenUnie
en D66 gezamenlijk het proces te gaan vormgeven en willen we starten met 2
informateurs om bij alle partijen onder andere na te gaan wat hun belangrijkste
speerpunten, wie volgens hen de coalitie moeten gaan vormen en, mochten zij
zelf deel uit willen maken van het college, wie hun wethouders kandidaat is.  

Speerpunten voor onderhandelingen
Wat de ChristenUnie
betreft zetten we in op een breed gedragen coalitie waarbij de Goudse
samenleving in de volle breedte wordt vertegenwoordigd. 
Daarbij vinden we het
onder andere belangrijk dat we serieuze stappen zetten als het gaat om
energietransitie, groenonderhoud, water in de binnenstad, verduurzaming van
Gouda, sociaal domein en veiligheid. We willen inzetten op een aantrekkelijke
stad voor bewoners, bezoekers en toeristen.
Ook moet er
aandacht zijn voor de bereikbaarheid en het belang van de ondernemers.
De ChristenUnie wil in
aanloop naar 750-jaar Gouda stimuleren dat panden met achterstallig onderhoud
worden aangepakt. Verder willen wij graag dat de gemeente zich actief inzet
voor de adequate huisvesting voor het Verzetsmuseum en het Filmhuis.  
Tenslotte moet onderwijshuisvesting hoog op de
agenda komen staan.

Rol van de inwoners
Het betrekken van inwoners
moet vast onderdeel worden van het Goudse bestuurlijke en ambtelijke DNA.
  
Ten slotte wil ik nog
vermelden dat we het belangrijk vinden dat de inwoners ook worden betrokken bij
het vormgeven van het college programma, bijvoorbeeld door stadsgesprekken te
organiseren.

Rol van de burgemeester

Voorzitter, we zijn
blij dat de burgemeester bereid is om als klankbord beschikbaar te zijn tijdens
de formatie en we hopen dat dit zal bijdragen aan een constructief proces,
waarbij we zonder onderling gedoe in staat zullen zijn om op korte termijn tot
een breed gedragen college te komen.