Tag Archief van: parkeren

De ChristenUnie heeft ingestemd met het aangepaste bestemmingsplan Ridder van Catsweg 683. Hierin zijn in plaats van 196 woningen nu 172 woningen opgenomen. De parkeerruimte is gelijk gebleven aan het plan van 196 woningen, waardoor meer ruimte ontstaat om bij de woningen te parkeren en is het risico dat het parkeren verschuift naar de omliggende buurt verminderd.  

We hebben zorgvuldig nagedacht over wat voor ons voldoende is qua aanpassingen van het bouwplan. Het was geen makkelijk besluit, voor mij persoonlijk denk ik 1 van de moeilijkste besluit in de 7 jaar dat ik in de raad zit. Dit wordt vooral veroorzaakt door de slechte participatie. In deze wat langere blog meer over dit gevoelige dossier en hoe we tot onze afweging gekomen zijn om uiteindelijk in te stemmen met een bouwplan van 172 woningen.  

 

Impressie bouwplan zonder aanpassing

Eerder bouwplan te hoog en maximale ontheffing parkeren 

Het aangepaste bouwplan heeft nog steeds behoorlijk veel impact op de omgeving. Een woontoren van 32 of 29 meter is nog steeds hoog. En we onderschatten niet dat als je bijvoorbeeld in een woning aan de Haastenburg of Lekkenborch woont, dit plan grote impact heeft. Wel is in het aangepaste plan de dichtstbijzijnde woontoren bij de Haastenburg verplaatst en zijn de woontorens in bouwhoogte met 1 of twee bouwlagen verlaagd om bewoners tegemoet te komen.  


aangepast bouwplan, bouwhoogte

De woontorens in dit bouwplan voldoen nu ook aan eerder gestelde kaders, opgenomen in de nota hoogbouw uit 2005 (25-35 meter). Die nota hoogbouw heeft de gemeenteraad zelf vastgesteld en we moeten hier dus ook rekening mee houden bij onze besluiten. Het is dan ook niet de ontwikkelaar die deze ruimte neemt voor hoogbouw op deze locatie, maar de beleidskaders van de gemeente geven deze mogelijkheid. Daarbij benaderen beide hoogste torens in het aangepaste plan bijna het gemiddelde van deze hoogte van om en nabij de 30 meter. Dit was anders bij het oude bouwplan, waar zelfs een toren van 38 meter was opgenomen. Hierdoor kunnen wij niet anders concluderen dan dat de hoogte voldoet en door de aangepaste hoogte en daarmee het bouwvolume ook meer passend is geworden voor de wijk.  

 

aangepast bouwplan, minder hoog

Woningen zijn hard nodig 

Daarnaast hebben we in Gouda gewoon veel woningen nodig voor (jonge) mensen die in onze stad willen (blijven) wonen. Ook mensen die al lang zoeken of door willen stromen in de wijk zelf. Het mooie van dit plan is dat er niet alleen koopwoningen worden gebouwd (86), maar ook 43 woningen in de middenhuur (max €900,- huur) en 43 in de sociale huur. De ambitie om ook sociale huur te realiseren zorgt ervoor dat een plan als deze groter in omvang wordt met meer woningen, omdat de extra kosten van sociale huur en middenhuur moeten worden gecompenseerd door de opbrengsten uit verkoop van koopwoningen. Aan sociale huurwoningen is een groot tekort in Gouda en dit onderdeel laten vervallen vindt de ChristenUnie geen optie.  

 

Genoeg parkeerplaatsen?  

In Gouda hebben we sinds 2020 nieuw parkeerbeleid, voor de van Loon locatie is het parkeerbeleid en de parkeernormen niet veranderd. Echter kan wel met een motivatie de parkeernorm verlaagd worden. De ChristenUnie heeft bij het besluit over het parkeerbeleid expliciet aangegeven dat de gemeenteraad geïnformeerd moet worden over de van Loon locatie en de Blokker locatie. Op 15 april 2020 is de gemeenteraad over deze onderbouwing geïnformeerd. Alleen onze fractie wilde graag een besluit over deze motivatie nemenDe andere fracties in de raad vonden dat niet nodig en hebben op dat moment niets gezegd over de ambitieuze afwijking van het parkeerbeleid. We vinden het fijn dat in het plan van 172 woningen, het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van het oude plan gelijk is gebleven (234 parkeerplaatsen, 1,4 parkeerplaats per woning). Hierdoor is meer ruimte ontstaan voor het parkeren van auto’s, aangevuld met deelauto’s en fietsen om particulier autogebruik te verminderen. We zien als ChristenUnie nu meer ruimte in de parkeernorm ontstaan om eventuele tekorten die in de eerdere ambitieuze berekening zat nu toch in het plangebied op te kunnen vangen. Ook door deze ruimte zien we nu mogelijkheden het aangepaste plan te steunen.  

 

Veilige oversteek Ridder van Catsweg

In de raadsvergadering van 2 juni 2021 hebben we van de wethouder gehoord dat er bij asfaltwerkzaamheden die binnenkort wordt uitgevoerd, in samenspraak met het wijkteam, er  een veilige oversteek voor langzaam verkeer wordt gezorgd. Dit wordt als het goed is gerealiseerd nog voordat de nieuwe woningen opgeleverd worden. Dit was een veel gehoorde klacht bij de ChristenUnie, ook al voordat dit bouwplan aan de orde was. Fijn dat hier nu naar gekeken wordt! 

 

Participatie 

Bij de participatie is het in dit project duidelijk misgegaan. Ons verkiezingsprogramma Oog voor Gouda startte met het hoofdstuk betrouwbare overheid. Hiervan is geen sprake als niet met omwonenden wordt gecommuniceerd maar gelijk een fors plan gepresenteerd wordt waarin alleen nog marginale veranderingen mogelijk zijn. Dit is onder andere ontstaan doordat, zonder formele betrokkenheid van de raad en de inwoners, met een ontwikkelaar afspraken zijn gemaakt over de gewenste invulling en dit anterieur vast te leggen in een overeenkomst. Een oude manier van projectontwikkeling die we in Gouda niet meer moeten willen, ook gezien de komst van de Omgevingswet. Bovendien heeft de gemeente geen rol gepakt in het proces.  

We vinden dit, hoe slecht dit proces ook is gelopen, toch niet voldoende aanleiding om tegen het aangepaste plan te stemmen. In een nieuw proces blijven onder andere de hoogtes voor het bouwen gelden. De kans dat dan tot een bouwplan wordt gekomen dat minder hoog is en tot meer draagvlak kan gaan rekenen lijkt ons beperkt en is eerder een uitstel van een moeilijk besluit dan een reële optie. De ChristenUnie staat daarnaast ook voor huisvesting voor iedereen, dus moeten er ook sociale huurwoningen en middenhuur gebouwd worden en dat blijft impact hebben op plekken in de stad waar gebouwd wordt.  

 

Wel willen we als ChristenUnie dit soort mislukte participatie in de toekomst voorkomen. We hebben dan ook een motie ingediend samen met CDA, SP, SGP en GroenLinks. waarin we het college het volgende hebben verzocht: 


 • Een inventarisatie te maken van binnenstedelijke bouwlocaties waar de verwachting is dat voor 2026 een grote of gevoelige ruimtelijke (her)ontwikkeling plaats vindt. 
 • De gemeenteraad een voorstel te doen voor de ruimtelijke ontwikkelingen onder 1, met in ieder geval;
  • Een voorstel om (planologische) randvoorwaarden en beleidsuitgangspunten per locatie vast te stellen.  
  • Een voorstel voor de trede van participatie alsmede de participerende partij te inventariseren.  
  • Het voorstel te onderbouwen met juridische, beleidsmatige en financiële aspecten per locatie, in die gevallen die zich daarvoor reeds lenen.  
 • Het voorstel ter besluitvorming uiterlijk 31 januari 2022 aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 •  

  Hierdoor krijgt de gemeenteraad eerder een rol in het proces en kan beter sturen op de uitgangspunten. De motie is bijna unaniem aangenomen in de gemeenteraad.


  Tevens hebben we in april 2021 als ChristenUnie een amendement ingediend waarin is geregeld dat bij gevoelige en grote projecten er standaard een wensen en bedenkingen procedure komt. Dit betekent ook hier nogmaals een rol voor de raad eerder in het proces bij gevoelige en grote projecten. We hopen dat door deze werkwijze te veranderen, in de toekomst de participatie rondom bouwprojecten sterk verbeterd, want dat wil nog niet soepel lopen in Gouda. 


  Tot slot

  We hopen dat hiermee de gang van zaken omtrent dit bouwplan tot het verleden gaan behoren in Gouda en gaan daar als fractie kritisch op toe zien. Bouwen mag, maar wel met de stad en met Oog voor Gouda!  

  Ruim een jaar geleden heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd om nog eens goed met inwoners en bedrijven te gaan praten over het verkeerscirculatieplan(VCP). Dat is inmiddels gebeurt. In het VCP staan een aantal grote aanpassingen in het wegennet van Gouda. Op dit moment is het mogelijk uw mening te geven door een zienswijze in te dienen. In deze iets langere blog vermeld ik de tien belangrijkste wijzigingen die worden voorgesteld en geef ik aan hoe je een zienswijze in kunt dienen. Je kan dus als Gouwenaar nu zelf aangeven wat je vindt van de plannen! Dit wordt dan meegenomen in de besluitvorming in de gemeenteraad.

  Onderstaand de 10 belangrijkste wijzigingen op een rij:

  1. Verbeteren Zuidwestelijke randweg – N207 Westergouwe

  Deze route is belangrijk als ontsluiting van de Krimpenerwaard en loopt nu al regelmatig vast in de spits. Door de doorstroming te verbeteren en de kruisingen ter hoogte van Westergouwe te verbeteren moeten de files verdwijnen. Dit wordt gedaan de huidige rotondes ter hoogte van Westergouwe te vervangen voor kruisingen met verkeerslichten. Plannen hiervoor zijn al in een vergevorderd stadium begreep ik. Dit is een situatie waar de ChristenUnie de laatste jaren meermaals aandacht voor heeft gevraagd. Fijn dat dit als belangrijk punt is meegenomen in het VCP. Dit is wat de ChristenUnie betreft ook een randvoorwaarden voor andere punten uit het verkeerscirculatieplan. Immers, eerst moeten de randwegen goede doorstroming bieden, voordat je probeert autoverkeer in de stad te beperken. 

   

  2. Stadsboulevard B. van Reenensingel-Goverwellesingel 

  De B. Van Reenensingel en de Goverwellesingel zijn belangrijke hoofdwegen in Gouda. Het plan wil het volgende verbeteren: 


  • Betere oversteekbaarheid én betere doorstroming met voorrangspleinen

  • Eén rijstrook per richting en een oversteeklicht voor langzaams verkeer
  • Minder asfalt, meer groen, zie ook onderstaande afbeelding voor een impressie.
  • Langzaam rijden gaat sneller. 
  • Verkeerslichten Goudse Poort beter afgesteld (verkeersmanagement)
  3. 30 km/u als standaard, 50 km/u als uitzondering
  De meeste wegen binnen Gouda gaan naar 30 kilometer per uur. Er komt daarvoor een andere inrichting van de wegen met meer ruimte voor fietsers en wandelaars. Binnenkort wordt de Wilhelmina van Pruisenlaan bij de Zebra al aangepakt en op deze manier ingericht. Wellicht kunnen we dit als pilot zien voor andere wegen. 


  4. Vereenvoudiging Kleiwegplein

  Het Kleiwegplein is nu nog erg druk en ook de Kattensingel, Fluwelensingel en Blekerssingel worden nog veel gebruikt voor het doorgaande verkeer. Belangrijkste maatregel is het versimpelen van de kruising. Je kan straks met de auto niet meer de Kattensingel op, dit is alleen mogelijk voor het openbaar vervoer. Hierdoor kan de kruising eenvoudiger worden ingericht zonder verkeerslichten. Er is hierdoor ook meer ruimte voor de fietser en wandelaar en groen. Dus niet meer eeuwig wachten op de fiets voor de verkeerslichten om de binnenstad te kunnen bezoeken! 

  5. Aanpak Blekerssingel – Fluwelensingel 

  In het verlengde van het verminderen van doorgaand verkeer worden de Blekerssingel en de Fluwelensingel anders ingericht. Dit zorgt voor minder autoverkeer, mogelijkheid tot invoeren van 30 km/u, toepassen van ruime fietsstroken en meer ruimte voor wandelen. De bussen blijven nog wel rijden, tegelijkertijd wordt terughoudend omgegaan met drempels. Ik heb namens de fractie samen met collega Theo Krins al aardig wat gesprekken gehad over de wens van de bewoners hierin, ook in relatie tot de komst van een nieuwe supermarkt en toename van het autoverkeer. Ik ben blij er nu in ieder geval aandacht is voor minder autoverkeer in lagere snelheden op de singels. Daarnaast ben ik benieuwd wat het uiteindelijke resultaat is van de bewoners die beroep hebben aangesteld tegen de komst van de supermarkt en of dit ook nog invloed gaat hebben op de verkeersdrukte op de Fluwelensingel. 

  6 Pilot autoluwe Veerstal

  Nog een onderdeel waar we ons als ChristenUnie al langer voor inzetten: de binnenstad weer terugbrengen aan de Hollandsche IJssel. Als de zuidwestelijke randweg goed functioneert is er ruimte om de Veerstal te ontlasten van veel verkeer en kan deze autoluw worden gemaakt. Om te kijken of dit inderdaad een oplossing kan zijn, wordt eerst een pilot uitgevoerd op rustige uren om te kijken of het qua verkeersstromen ook haalbaar is. Mocht het haalbaar zijn, kan de inrichting flink worden veranderd met veel ruimte om te wandelen en te fietsen en ook meer ruimte te creëren voor bijvoorbeeld winkels, recreatie en toerisme en een goede (zicht)verbinding met GOUDasfalt met in ieder geval het pontje. Een goede afstemming met ondernemers en inwoners van de binnenstad blijft hierbij belangrijk! 

  7 Verbeteren Bodegraafsestraatweg

  Door de overige maatregelen in de stad neemt het autoverkeer hier af. Wel blijft de weg 50 kilometer per uur. Daarnaast wordt de weg anders ingericht zodat door bijvoorbeeld visuele versmalling, het meer accentueren van de woonfunctie en meer en betere oversteekplaatsen met veilige oversteekplateaus met streetprint. Binnen de mogelijkheden is dit voor deze weg denk een goede oplossing. Ook over de drukte van autoverkeer op de Bodegraafsestraatweg heb ik bij verontrustte bewoners koffiegedronken. Goed dat binnen de mogelijkheden die er zijn toch naar maatregelen is gekeken. 

   

  8 Eénrichtingscarré Thorbeckelaan-Graaf Florisweg 

  Aan dit idee moet ik het meeste wennen. Het idee is om éénrichtingsverkeer voor auto’s in te voeren op de Thorbeckelaan, Statensingel en een deel van de Bodegraafsestraatweg. Hiermee wordt geprobeerd het doorgaande verkeer over de Joubertstraat te verminderen. Door een andere inrichting komt er meer ruimte voor de fiets en wandelaars. De wijken blijven bereikbaar, maar je moet soms wel wat langer rijden. Vooral voor de wijken Gouda-Oost en Kort Haarlem zal dit invloed hebben op de bereikbaarheid. Daarentegen krijg je wel betere mogelijkheden te fietsen in de stad en is er als het goed is minder autoverkeer in de stad. 

  9 Verbeteren Joubertstraat – Zwarteweg

  Door de netwerkmaatregelen wordt ook de Joubertstraat rustiger. Inzet is vooral dat doorgaand verkeer minder wordt. Dit komt vooral door de stadsboulevard (verbeteren rondweg) en het éénrichtingscarre. Hierdoor kan ook hier gekozen worden voor 30 kilometer per uur, veilige oversteekplateaus en gelijkwaardige kruisingen. Er blijven verkeerslichten voor het oversteken. Deze aanpassingen blijven echter een lastig deel in het totaal, omdat er dan ook voldoende draagvlak moet zijn voor het éénrichtingscarre. Daarnaast heel praktisch, als je veel met de auto onderweg bent betekent dit wel flink aantal kilometers maken. Ik kan me als bewoner van Kort Haarlem zomaar voorstellen dat ik richting Utrecht de N228 ga rijden, omdat het even snel is als door de stad rijden naar mijn woning. Dat is wel goed omdenken voor de gemiddelde inwoner die vaak toch nog wel een auto heeft.

   

  10 Verblijfskwaliteit en parkeren binnenstad

  In de binnenstad zijn vele ideeën vooral door meer ruimte toe te voegen voor verblijven en wandelen door autoluwe gedeeltes. Bezoekers worden gestimuleerd te parkeren op het Bolwerk, Stations garage, en Vossenburchkade (met dynamische parkeerinfo). Bewoners krijgen via natuurlijk verloop meer vergunning parkeren op de centrale parkeerplaatsen en deelmobiliteitsaanbieders worden gestimuleerd. Hierdoor  kunnen 100-150 straatparkeerplaatsen omgezet worden voor andere functies. 

  Tot slot

  Dit verkeerscirculatieplan ziet er een stuk beter uit dan de versie uit 2019. Ook zie je in het stuk dat er meer kennis is benut vanuit de stad door te spreken met inwoners en bedrijven. Of het op alle punten goedkeuring gaat krijgen is de vraag. In ieder geval moet nog goed gekeken worden naar de soms onlogische lange termijn planning van maatregelen tot en met 2042. 2042 is wel erg ver weg. Ook is nog geen duidelijkheid over de kosten. Gezien de gekozen datum zal het geen goedkoop prijskaartje zijn. Daar moeten we het dan met elkaar nog goed over hebben in de gemeenteraad! Uitgangspunt is dat alles moet worden gefinancierd en dat betekent dat de leningenportefeuille flink gaat toenemen. Met ook nog eens de gevolgen van de coronacrisis legt dit een flinke hypotheek op het college dat in 2022 gevormd moet gaan worden. We wachten als ChristenUnie ook graag de resultaten af van het onderzoek naar de economische gevolgen van dit VCP. Hier heeft Gouda Onderneemt samen met de gemeente Gouda opdracht toe verstrekt. Deze zal nog betrokken worden op het (concept) verkeerscirculatieplan. 


  Uw mening telt!

  Voordat we het plan in juni 2021 behandelen in de gemeenteraad en we als ChristenUnie een definitief standpunt innemen, kunt u uw mening doorgeven. Dit kan door een zienswijze in te dienen uiterlijk op 11 april 2021. Doe dat vooral! U kunt hier de site vinden met meer informatie: verkeerscirculatieplan Gouda. De gemeenteraad kan door uw inbreng een betere keuze maken over dit vergaande besluit. Dus als u nu uw mening geeft, kunnen we als ChristenUnie fractie een besluit nemen met Oog voor Gouda. 

  Op woensdag 9 december 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het bouwplan op de locatie van de oude landbouwschool aan de Sportlaan 83 in Gouda. Op de locatie komen 59 appartementen en 24 onzelfstandige zorgappartementen. In deze blog meer over de participatie en het besluit van dit bouwplan. Meer informatie over het project zelf is te vinden op https://groenstaet.nl/

  Groenstaet, gezien vanaf Sportlaan


  Voorbereidingen lopen al jaren

  De eerste plannen bij ons bekend dateren alweer uit 2018. Toen werd een fors bouwplan gepresenteerd met ik dacht tot 11 bouwlagen hoog en dichtbij de naastliggende woningen. Ik vond het ontwerp wel mooi, maar het bouwplan was veel te massaal en niet goed ingepast. Inmiddels is het bouwplan aangepast, waarbij het hoogste punt 8 bouwlagen kent. Dichtbij de woningen zijn na een groene inpassing parkeerplaatsen gemaakt en heeft de bebouwing vier bouwlagen. Een stuk minder fors dan het eerste plan en deze bouwhoogte sluit ook beter aan op de naastliggende woonbebouwing qua hoogte.


  Achterzijde bebouwing

  Participatie

  Omwonenden vinden dit bouwplan nog veel te hoog en hebben veel op te merken over hoe zij betrokken zijn bij de plannen. Ze gaven aan dat geïnteresseerden in de woningen tegelijkertijd werden uitgenodigd met omwonenden die bezwaren hadden tegen de plannen en waardoor het lastiger werd die bezwaren te bespreken met de ontwikkelaar. Welke rol de gemeente gedurende het proces speelde is niet geheel duidelijk. Een punt van aandacht voor de invoering van de Omgevingswet. Het proces voor totstandkoming van een nieuwbouwproject moet transparanter en de bewoners moeten goed in positie worden gebracht. Desondanks vind de ChristenUnie het aangepast plan passend en voldoende ingepast in zijn omgeving.


  Amendement; niet parkeren in groen

  De ChristenUnie heeft wel een amendement ingediend voor de omwonenden. Dit is een wijziging op het besluit dat voorligt. In de groenbestemming, die nu juist zorgt dat er een groenbuffer rondom het plan ontstaat, is ook mogelijk om parkeerplaatsen aan te leggen. Dit is ongewenst, omdat omwonenden dan alsnog last hebben van het kijken op auto’s en lichtinstallatie door koplampen. Daarnaast zorgt het amendement ervoor dat ook de groennorm van 15% oppervlakte voor nieuwbouw gehaald kan worden. Het amendement is unaniem aangenomen door de gemeenteraad en hierdoor is dit plan dus op dit punt aangepast. 


  Toelichting amendement in gemeenteraad

  Ontwerp van de woningen

  Als ChristenUnie hebben we ook vragen gesteld over het ontwerp van het plan. In het plan is veel groen opgenomen, zoals een groene dak met (moes)tuinen, maar ook bomen op diverse balkons. Die bomen moeten goed juridisch geregeld worden, anders is de kans groot dat er helemaal geen boom komt en het ontwerp meer iets heeft van ‘greenwashing’. Uit de antwoorden van de gemeente bleek dat dit al goed juridisch geregeld is met de eigenaar.


  Tot slot

  Er is nog werk aan de winkel om de participatie rondom bouwprojecten in Gouda te verbeteren. We moeten onder de Omgevingswet voor participatie als gemeenteraad vooraf kaders meegeven. We hopen dat we hier nog in 2021 ons voor in kunnen zetten, zodat we komen tot nieuwbouwplannen met een transparant proces voor omwonenden. Er zullen trouwens wel altijd tegenstanders blijven, zeker als er hoger gebouwd wordt. De ChristenUnie heeft ondanks dat participatie in Gouda structureel beter moet, ingestemd met het bouwplan voor Groenstaet. 

  Op de voormalige van Loon locatie aan de Ridder van Catsweg in Gouda, is het de bedoeling om 196 appartementen te bouwen in drie woontorens. Hierbij wordt ook het nieuwe parkeerbeleid toegepast. Inmiddels is door bewoners uit de buurt gereageerd. Ze geven aan dat ze tegen dit bouwproject zijn vanwege de hoogte, geluidsoverlast het parkeren en het drukke verkeer. Ook is een website gelanceerd: www.geenflatsvanloon.nl In deze blog informatie over waarom dit plan nu voorligt en de inzet van de ChristenUnie. Ik ben ook benieuwd naar uw reactie en zeker ook benieuwd naar hoe de participatie is verlopen. 
  drie woontorens van Loon locatie
  Betrokkenheid van gemeenteraad bij grote projecten
  Door een aangenomen motie van de ChristenUnie is het college gevraagd de gemeenteraad mee te nemen bij grote ontwikkelingen, waaronder ook de van Loon locatie. Hierin moest ook een onderbouwing worden gegeven van de toe te passen nieuwe parkeernorm, wat uiteindelijk leidt tot minder parkeerplaatsen bij nieuwbouw. (meer informatie over het nieuwe parkeerbeleid vind u hier: Blog parkeerbeleid). De raadsbijeenkomst over de van Loon locatie heeft gezien Corona digitaal plaats gevonden op 15 april 2020. De presentaties en de vragen die door raadsleden zijn gesteld zijn hier terug te vinden:  https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Gouda/61134980-2b98-4b02-bca7-d8c5f039f71b
  We hebben als ChristenUnie vragen gesteld over de bouwhoogte, parkeernormen en de communicatie over dit bouwplan met omwonenden. 
  Appartementen zijn hard nodig
  We hebben een aardige uitdaging als stad. We willen allemaal graag wonen, zeker ook starters op de woningmarkt, maar ook senioren in een gelijkvloers appartement. In het plan zitten mede vanwege dit feit 43 woningen in de sociale huursector (50m2), 82 woningen in de vrije sector koop en 71 woningen in de middenhuur (tussen de 63 en 100m2). Door veel te bouwen is het te betalen om de broodnodige sociale huurwoningen en middenhuur woningen toe te voegen in Gouda. Bouw je minder op een plek, heb je ook geen geld om voor deze doelgroep te bouwen. Vele jongeren wachten al tijden op een eigen plekje in onze mooie stad. Senioren die doorstromen, kunnen ook een eengezinswoning achterlaten en zorgen dat jonge gezinnen weer een woning kunnen vinden. Dit zijn voordelen van het bouwplan dat nu voorligt. 
  Bouwhoogte
  De bouwhoogte is inderdaad hoog. Nu sluit de bouwhoogte wel aan op hoogte van de Leckenborgh aan de overzijde van de Ridder van Catsweg en sluit ook aan op de opgenomen hoogtes in de hoogbouwnota. De torens zijn zo gesitueerd dat ze zo ver als mogelijk van de woningen aan de Catsveld staan, de toren nabij de woningen aan de Haastenburg is bewust het laagst. Ook is een schaduwstudie gemaakt en is deze schaduwstudie gebruikt bij de situering van de nieuwe woontorens. De schaduwstudie is te vinden op YouTube: https://youtu.be/cZZc4HRIWwU Op antwoorden van vragen van de ChristenUnie over de schaduwwerking van de woontorens op de woningen aan de Haastenburg en Catsveld is door de gemeente geantwoord dat het bouwblok A in zuidelijke richting opgeschoven is, zodat deze minder frontaal voor het object Haastenburg staat.
  bouwblok A

  Parkeren
  Nieuw is ook het toepassen van een veel lagere parkeernorm op basis van het nieuwe vastgestelde parkeerbeleid in Gouda. De bedoeling is door andere mobiliteit actief aan te bieden, dat nieuwe bewoners een andere keuze maken in vervoer en er dus minder parkeerplaatsen nodig zijn. Zo worden voor de bewoners 13 elektrische deelauto’s en 3 electrische deelbakfietsen tegen een vergoeding beschikbaar gesteld en actief aangeboden. Daarnaast komt een ruime inpandige stalling voor allerlei soorten fietsen met in totaal 890 fietsparkeerplekken. Bovendien komt er een app die alle mobiliteitservices, waaronder ook openbaar vervoer bevat en direct beschikbaar is bij oplevering van de woningen. De mobiliteitsmix wordt in afstemming met de toekomstige bewoners samengesteld en kan tussentijds worden bijgesteld, zowel in de samenstelling van het type voertuigen als het aantal voertuigen. Op deze wijze is het aanbod altijd afgestemd op behoeften van bewoners. 
  Normaal gesproken moet het bouwplan 314 parkeerplaatsen realiseren (1,6 incl. Bezoekers). Door het dubbelgebruik van parkeerplaatsen te onderzoeken, het bouwplan te richten op een doelgroep van een en tweepersoonshuishoudens , het inzetten van deelauto en MAAS (mobility as a service) hoeven maar 211 parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. Uiteindelijk zorgt de ontwikkelaar voor 235 parkeerplaatsen. Dit is nog steeds ruim 1 parkeerplaats per woning voor kleine huishoudens. 
  Verkeer
  Een aantal bewoners stellen dat het verkeer ook een probleem wordt. Het is inderdaad al een drukke weg, de Ridder van Catsweg. Nu denk ik dat het voor de verkeersveiligheid goed is dat de op en afrit naar het tankstation verdwijnt. Als raadslid heb ik wel al meermaals de vraag gekregen of de oversteek voor fietsers en wandelaars vanaf de Blommensteinsingel niet kan worden verbeterd. In de spits moet je vaak lang wachten voordat je kan oversteken en het wordt als onveilig ervaren. Ik denk dat het bouwplan wellicht een kans biedt om dit probleem gelijk op te gaan pakken. Wat vind u? En heeft u hiervoor nog suggesties? En is de nieuwe ontsluiting op de weg niet een verbetering ten opzichte van de huidige situatie met een tankstation? 
  Communicatie met omwonenden
  De ChristenUnie had in april 2020 ook vragen gesteld over de participatie. In antwoorden hierop liet de gemeente het volgende weten:
  Op 18 juli 2019 is een informatiebijeenkomst voor de buurt gehouden. In overleg met de gemeente zijn circa 700 adressen aangeschreven. Daarnaast is een een separate informatiebijeenkomst gehouden voor de VVE van de woningen aan het 
  Haastenburg tegenover de locatie. In de gemeenteraad werd verteld dat op basis van deze bijeenkomsten is het ontwerp voor zover mogelijk aangepast. In de anterieure overeenkomst met ontwikkelaar is daarnaast opgenomen dat ten behoeve van het draagvlak de Ontwikkelaar de wijk tijdens de uitwerking van het ontwerp voor het Project, de planologische procedures en de realisatie van het Project zal blijven voorzien van informatie over (de voortgang van) het Project.
  Ondanks het vragen voor aandacht voor goede communicatie dit voorjaar is gezien de krantenkop in de Goudse Post van 16 september 2020 het de vraag of de ontwikkelaar de laatste maanden de omwonenden goed heeft geïnformeerd. Ik ben in ieder geval benieuwd naar hoe omwonenden dit hebben ervaren en krijg zelf af en toe ook al reacties. Wilt u als u dat nog niet heeft gedaan dit laten weten? Evenals suggesties hoe het plan wel op draagvlak zou kunnen rekenen? Laat dan een bericht achter onder deze blog of stuur een mail aan christiaan.quik@gouda.nl
  Tot slot
  Het lastige als een bouwplan als deze voorligt met vele ambities die de ChristenUnie omarmd, hoe ga je dan om met de omwonenden die dit niet zien zitten. In de gemeenteraad moet je als gemeenteraadslid een bouwplan beoordelen op het algemene belang voor de stad Gouda, maar natuurlijk tevens ook letten op draagvlakIn de fractie zullen we het nog goed moeten bespreken mede naar aanleiding van de reacties die op het plan binnenkomen. Ik ben benieuwd naar uw mening!


  Op woensdag 29 januari 2020 heeft de gemeenteraad – na een stevig inhoudelijk debat –  het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld. In deze blog meer over het nieuwe parkeerbeleid en de inzet van de ChristenUnie om dit beleid aan te scherpen. 
  Inzet van het nieuwe beleid is dat er zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beperkt beschikbare parkeercapaciteit en het autogebruik naar de toekomst toe wordt ontmoedigd door goede alternatieven.
  Parkeertarieven, wat verandert er nu eigenlijk? 

  Eén van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe beleid is om het centrum autoluwer te maken. Dit wordt geprobeerd door de tariefstelling voor parkeren anders anders in te richten. Het parkeren in de binnenstad wordt op straat duurder. Het tarief gaat van €2,80 naar €4,- per uur. De tarieven van parkeerterreinen in het centrum die in handen van de gemeenten zijn veranderen daarmee ook, al blijven de maximale dagtarieven gelijk of worden zelfs lager. Het gaat om de volgende terreinen:
             Klein Amerika en Schouwburgplein (€2,- per uur en dagtarief van €8,-)
             Stationsgarage (nieuwe tarieven voor het weekend; €1,- per uur of €5,- per dag, weekdag €2,- per uur of €10,- per dag)
             Parkeerterrein Vossenburchkade (€2,- per uur, dagtarief verlaagd naar €5,-)
  De volgende garages zijn niet in handen in van de gemeente Gouda en de tarieven van deze garages zijn als volgt:
             Q-park Bolwerk en Q-park Nieuwe Marktpassage (€2,10 of €2,25 per uur of dagtarief van €13,- respectievelijk €12,- per dag)
  Daarnaast worden nog een aantal maatregelen genomen:
     Voor de meeste parkeerlocaties geldt nu een dagtarief op basis kalenderdag en niet meer op basis van 24 uur
     Gereguleerde tijd in sector 2 gaat van 18.00 uur naar 21.00 uur
     Introductie van een bezoekersregeling voor binnenstadbewoners;
     Nieuwe abonnementsvorm buiten kantoortijden voor de Stationsgarage.
  Parkeernormen alleen omlaag voor binnenstad en spoorzone

  Parkeernormen worden gebruikt wanneer er een nieuwe ontwikkeling plaats vindt, bijvoorbeeld wanneer nieuwe woningen gebouwd worden. In het nieuwe parkeerbeleid wordt nu voor de binnenstad en de spoorzone met minder mogelijkheden voor parkeren genoegen genomen. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe andere mobiliteit gestimuleerd kan worden, door bijvoorbeeld deelautos, MAAS (Mobility as a Service) en het stimuleren van treingebruiker wanneer woningen nabij het station zijn gelegen. 
  Daarbij bestaat de mogelijkheid om binnen een vergunningengebied gebruik te maken van een zogenaamde GROP lijst. Dit is een lijst waarin de hoeveelheid vergunningen per gebouw beperkt wordt. Doel is duurzamer vervoer te stimuleren. 
  Door een amendement van het CDA in samenwerking met de ChristenUnie hebben we gezorgd dat lagere parkeernormen niet voor de rest van Gouda gaan gelden. Immers hier zijn inwoners veel meer aangewezen op hun auto en zijn alternatieve vervoersmiddelen niet, of niet op beperkte afstand, aanwezig. 
  We beseffen dat we moeten streven naar minder automobiliteit en dat op termijn het intensieve autogebruik niet houdbaar is. Op dit moment hebben we echter met een realiteit te maken die we toch op een of andere manieren moeten faciliteren. Ter verduidelijking: als we nu op in een bestaande wijk een nieuwbouwproject gaan realiseren met een verlaagde parkeernorm, verschuif je het probleem waarschijnlijk naar de buurten om dat project heen. Die kunnen dan wel weer gaan vragen om invoering van een parkeervergunning om die overlast aan te pakken, maar dat kost de bewoners geld. Tevens zullen de auto eigenaren van het nieuwbouwproject dan toch gaan proberen elders hun auto kwijt te raken. Wat ons betreft dient het streven naar minder autogebruik gepaard te gaan met een integraal beleid met acceptabele alternatieven.
  Hop on Hop off centrumbus
  Geïnspireerd door een voorbeeld uit  Deventer wil de ChristenUnie in Gouda laten onderzoeken of er een kleine (elektrische) centrumbus door de binnenstad kan gaan rijden, voor een laag tarief, bijvoorbeeld €1,-.
  Omdat parkeren aan de randen van de binnenstad gestimuleerd wordt, onder andere door lagere tarieven, leek het ons een goed idee te onderzoeken of zo’n busje haalbaar is. De bedoeling is dat deze bus langs de diverse parkeervoorzieningen in en rond de binnenstad rijdt.  Het busje stapt dan in de binnenstad bij verschillende haltes en rijdt als ook een toeristische route, zodat toeristen er eventueel ook gebruik van kunnen maken. Bezoekers die slechter ter been zijn kunnen dan alsnog onze mooie stad bezoeken, zonder dat ze hun auto perse binnen de singels moeten parkeren. In Deventer gebruiken ze kleine elektrische bussen. We zetten niet in op ronkende dubbeldekkers door onze stad.
  De motie met daarin het verzoek om deze mogelijkheid te gaan onderzoeken, is in de raad aangenomen. Er volgt dus nu samen met ondernemers en andere organisaties een onderzoek om de haalbaarheid van dit idee in kaart te brengen.
  Voorkomen parkeeroverlast
  De ChristenUnie heeft ook een motie ingediend om als raad het nieuwe, soepeler parkeerbeleid en de ontheffingen die worden toegepast beter te kunnen controleren. De motie is aangenomen en houdt concreet het volgende in:
             De raad stelt vooraf kaders bij grotere projecten zoals woningbouw  op de Blokker locatie of bij Van Loon locatie. Bij die kaders worden ook de parkeernormen en onderbouwing daarvoor opgenomen.
             De raad krijgt jaarlijks een overzicht van de toegepaste ontheffingen (om minder parkeerplaatsen toe te staan bij nieuwbouwprojecten) die gehanteerd zijn door het college.
  Evalueren maatregelen binnenstad 
  Deze motie van het CDA, waarvan wij mede-indiener zijn, heeft als doel om te monitoren en evalueren of het aanpassen van de parkeertarieven en het verlagen van de parkeernorm in de binnenstad en het stationsgebied, bijdraagt aan een autoluwe(re) binnenstad, leidt tot minder parkeren op straat en zorgt voor een hogere bezettingsgraad van de parkeergarages en parkeerterreinen. Uiterlijk in het  4e kwartaal van 2021 zal het college de resultaten bespreken met de raad en deze ook betrekken bij het verkeersbeleid in Gouda.

  Betaald parkeren van 18 naar 21 uur in sector 2
  De ChristenUnie was verbaasd over het voorstel van het college om de tijden voor betaald parkeren, zonder overleg met de buurt te verhogen van 18 naar 21 uur. 
  Terwijl uitbreiding van betaald parkeren in het nieuwe beleid alleen gebiedsgericht kan en met draagvlak van bewoners.
  Sector 2 betaald parkeergebied is gelegen in de wijken Kort Haarlem, Kadebuurt en Nieuwe Park. Alleen rondom de Schouwburg waren er klachten, omdat bewoners geen parkeerplaats konden vinden. De ChristenUnie begrijpt de klachten, maar wil dat – conform het nieuwe beleid – eerste voldoende draagvlak voor de maatregel bestaat voordat de tijden eventueel worden aangepast. Wat ons betreft is het prima om draagvlak te krijgen door aanvullend in deze sector 50 gratis uren voor bezoekersparkeren in te voeren. 

  Helaas haalde dit amendement het niet. Door diverse fracties werd geen inhoudelijke afweging gemaakt op basis van het beleid en werd draagvlak niet belangrijk genoeg gevonden.  Hoewel het amendement is verworpen, gaat collega Christiaan Quik zich nog inzetten voor een bezoekersregeling voor de sectoren 2 en 3. Het is namelijk niet logisch dat parkeren straks op de parkeerterreinen (dichter bij de binnenstad) goedkoper is dan parkeren in de wijken rondom de binnenstad.  Daarnaast maakt zo’n regeling de invoering van betaald parkeren in sector 2 mogelijk ook wat meer acceptabel.
  Autoluwe binnenstad
  We hebben ook een motie van de PvdA gesteund,  die oproept om samen met ondernemers onderzoek te doen naar een goede tariefstelling voor parkeren in combinatie met een goed verwijssysteem om op die manier  de Goudse binnenstad autoluwer te maken, maar ook aantrekkelijker voor bezoekers.
  We hopen dat het parkeerbeleid de gewenste effecten bereikt en zijn benieuwd naar de uitkomsten van de evaluatie in 2021. Tot die tijd houden we onze oren en ogen ook goed open, want de economie in de binnenstad is kwetsbaar en voor een goed parkeerbeleid moeten we goed blijven luisteren naar de bewoners en ondernemers. De ChristenUnie heeft Oog voor Gouda.
  Christiaan Quik en Theo Krins
  Op woensdag 29 januari 2020 heeft de gemeenteraad – na een stevig inhoudelijk debat –  het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld. In deze blog meer over het nieuwe parkeerbeleid en de inzet van de ChristenUnie om dit beleid aan te scherpen. Inzet van het nieuwe beleid is dat er zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beperkt beschikbare parkeercapaciteit en het autogebruik naar de toekomst toe wordt ontmoedigd door goede alternatieven.

  Parkeertarieven, wat verandert er nu eigenlijk? 
  Eén van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe beleid is om het centrum autoluwer te maken. Dit wordt geprobeerd door de tariefstelling voor parkeren anders anders in te richten. Het parkeren in de binnenstad wordt op straat duurder. Het tarief gaat van €2,80 naar €4,- per uur. De tarieven van parkeerterreinen in het centrum die in handen van de gemeenten zijn veranderen daarmee ook, al blijven de maximale dagtarieven gelijk of worden zelfs lager. Het gaat om de volgende terreinen:

  • Klein Amerika en Schouwburgplein (€2,- per uur en dagtarief van €8,-)
  • Stationsgarage (nieuwe tarieven voor het weekend; €1,- per uur of €5,- per dag, weekdag €2,- per uur of €10,- per dag)
  • Parkeerterrein (Vossenburchkade (€2,- per uur, dagtarief verlaagd naar €5,-)  De volgende garages zijn niet in handen in van de gemeente Gouda en de tarieven van deze garages zijn als volgt:

  • Q-park Bolwerk en Q-park Nieuwe Marktpassage (€2,10 of €2,25 per uur of dagtarief van €13,- respectievelijk €12,- per dag)  Daarnaast worden nog een aantal maatregelen genomen:

  • Voor de meeste parkeerlocaties geldt nu een dagtarief op basis kalenderdag en niet meer op basis van 24 uur
  • Gereguleerde tijd in sector 2 gaat van 18.00 uur naar 21.00 uur
  • Introductie van een bezoekersregeling voor binnenstadbewoners;
  • Nieuwe abonnementsvorm buiten kantoortijden voor de Stationsgarage.  Parkeernormen alleen omlaag voor binnenstad en spoorzone
  Parkeernormen worden gebruikt wanneer er een nieuwe ontwikkeling plaats vindt, bijvoorbeeld wanneer nieuwe woningen gebouwd worden. In het nieuwe parkeerbeleid wordt nu voor de binnenstad en de spoorzone met minder mogelijkheden voor parkeren genoegen genomen. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe andere mobiliteit gestimuleerd kan worden, door bijvoorbeeld deelautos, MAAS (Mobility as a Service) en het stimuleren van treingebruiker wanneer woningen nabij het station zijn gelegen. 
  Daarbij bestaat de mogelijkheid om binnen een vergunningengebied gebruik te maken van een zogenaamde GROP lijst. Dit is een lijst waarin de hoeveelheid vergunningen per gebouw beperkt wordt. Doel is duurzamer vervoer te stimuleren. 

  Door een amendement van het CDA in samenwerking met de ChristenUnie hebben we gezorgd dat lagere parkeernormen niet voor de rest van Gouda gaan gelden. Immers hier zijn inwoners veel meer aangewezen op hun auto en zijn alternatieve vervoersmiddelen niet, of niet op beperkte afstand, aanwezig. 
  We beseffen dat we moeten streven naar minder automobiliteit en dat op termijn het intensieve autogebruik niet houdbaar is. Op dit moment hebben we echter met een realiteit te maken die we toch op een of andere manieren moeten faciliteren. Ter verduidelijking: als we nu op in een bestaande wijk een nieuwbouwproject gaan realiseren met een verlaagde parkeernorm, verschuif je het probleem waarschijnlijk naar de buurten om dat project heen. Die kunnen dan wel weer gaan vragen om invoering van een parkeervergunning om die overlast aan te pakken, maar dat kost de bewoners geld. Tevens zullen de auto eigenaren van het nieuwbouwproject dan toch gaan proberen elders hun auto kwijt te raken. Wat ons betreft dient het streven naar minder autogebruik gepaard te gaan met een integraal beleid met acceptabele alternatieven.


  Hop on Hop off centrumbus
  Geïnspireerd door een voorbeeld uit  Deventer wil de ChristenUnie in Gouda laten onderzoeken of er een kleine (elektrische) centrumbus door de binnenstad kan gaan rijden, voor een laag tarief, bijvoorbeeld €1,-.
  Centrumbus Deventer

  Omdat parkeren aan de randen van de binnenstad gestimuleerd wordt, onder andere door lagere tarieven, leek het ons een goed idee te onderzoeken of zo’n busje haalbaar is. De bedoeling is dat deze bus langs de diverse parkeervoorzieningen in en rond de binnenstad rijdt.  Het busje stapt dan in de binnenstad bij verschillende haltes en rijdt als ook een toeristische route, zodat toeristen er eventueel ook gebruik van kunnen maken. Bezoekers die slechter ter been zijn kunnen dan alsnog onze mooie stad bezoeken, zonder dat ze hun auto perse binnen de singels moeten parkeren. In Deventer gebruiken ze kleine elektrische bussen. We zetten niet in op ronkende dubbeldekkers door onze stad.

  De motie met daarin het verzoek om deze mogelijkheid te gaan onderzoeken, is in de raad aangenomen. Er volgt dus nu samen met ondernemers en andere organisaties een onderzoek om de haalbaarheid van dit idee in kaart te brengen.

  Voorkomen parkeeroverlast
  De ChristenUnie heeft ook een motie ingediend om als raad het nieuwe, soepeler parkeerbeleid en de ontheffingen die worden toegepast beter te kunnen controleren. De motie is aangenomen en houdt concreet het volgende in:
  • De raad stelt vooraf kaders bij grotere projecten zoals woningbouw  op de Blokker locatie of bij Van Loon locatie. Bij die kaders worden ook de parkeernormen en onderbouwing daarvoor opgenomen.
  • De raad krijgt jaarlijks een overzicht van de toegepaste ontheffingen (om minder parkeerplaatsen toe te staan bij nieuwbouwprojecten) die gehanteerd zijn door het college.
  Evalueren maatregelen binnenstad 
  Deze motie van het CDA, waarvan wij mede-indiener zijn, heeft als doel om te monitoren en evalueren of het aanpassen van de parkeertarieven en het verlagen van de parkeernorm in de binnenstad en het stationsgebied, bijdraagt aan een autoluwe(re) binnenstad, leidt tot minder parkeren op straat en zorgt voor een hogere bezettingsgraad van de parkeergarages en parkeerterreinen. Uiterlijk in het  4e kwartaal van 2021 zal het college de resultaten bespreken met de raad en deze ook betrekken bij het verkeersbeleid in Gouda.

  Betaald parkeren van 18 naar 21 uur in sector 2
  De ChristenUnie was verbaasd over het voorstel van het college om de tijden voor betaald parkeren, zonder overleg met de buurt te verhogen van 18 naar 21 uur. Terwijl uitbreiding van betaald parkeren in het nieuwe beleid alleen gebiedsgericht kan en met draagvlak van bewoners.
  Het betaald parkeergebied van sector 2 is gelegen in de wijken Kort Haarlem, Kadebuurt en Nieuwe Park. Alleen rondom de Schouwburg waren er klachten, omdat bewoners geen parkeerplaats konden vinden. De ChristenUnie begrijpt de klachten, maar wil dat – conform het nieuwe beleid – eerste voldoende draagvlak voor de maatregel bestaat voordat de tijden eventueel worden aangepast. Wat ons betreft is het prima om draagvlak te krijgen door aanvullend in deze sector 50 gratis uren voor bezoekersparkeren in te voeren. 
  Helaas haalde dit amendement het niet. Door diverse fracties werd geen inhoudelijke afweging gemaakt op basis van het beleid en werd draagvlak niet belangrijk genoeg gevonden.  Hoewel het amendement is verworpen, gaat collega Christiaan Quik zich nog inzetten voor een bezoekersregeling voor de sectoren 2 en 3. Het is namelijk niet logisch dat parkeren straks op de parkeerterreinen (dichter bij de binnenstad) goedkoper is dan parkeren in de wijken rondom de binnenstad.  Daarnaast maakt zo’n regeling de invoering van betaald parkeren in sector 2 mogelijk ook wat meer acceptabel.

  Autoluwe binnenstad
  We hebben ook een motie van de PvdA gesteund,  die oproept om samen met ondernemers onderzoek te doen naar een goede tariefstelling voor parkeren in combinatie met een goed verwijssysteem om op die manier  de Goudse binnenstad autoluwer te maken, maar ook aantrekkelijker voor bezoekers.

  Tot slot
  We hopen dat het parkeerbeleid de gewenste effecten bereikt en zijn benieuwd naar de uitkomsten van de evaluatie in 2021. Tot die tijd houden we onze oren en ogen ook goed open, want de economie in de binnenstad is kwetsbaar en voor een goed parkeerbeleid moeten we goed blijven luisteren naar de bewoners en ondernemers. De ChristenUnie heeft Oog voor Gouda.

  Christiaan Quik en Theo Krins
  Camping ?
  Gouda heeft een aantal jaren geleden op Klein Amerika prachtige parkeerplaatsen aangelegd voor campers en de locatie is – mede door centrale ligging en de lage parkeertarieven – een groot succes. 

  In toenemende mate wordt er echter ook overlast ervaren, vooral omdat er meer campers parkeren dan er aan parkeerplaatsen is ingericht. Formeel is er plek voor 30 campers, maar er staan er regelmatig aanzienlijk meer geparkeerd. 

   

  Algemene informatie:

  Plaats op mix parking | Max. aantal plaatsen: 30 | Max. camperlengte: Geen limiet | Max. verblijfsduur: 72 uur | Geopend: 1/1 – 31/12
  Foto: Christiaan Quik

  Naar aanleiding van opmerkingen van Gouwenaars, een column van Marianka Peters in de Goudse Post en onze eigen waarnemingen hebben Christiaan Quik en ik namens de ChristenUnie de volgende vragen aan het college gesteld:
  1.     In hoeverre is het college het met de fractie van de ChristenUnie eens dat er niet actief wordt gehandhaafd op het aantal campers dat geparkeerd staat op Klein Amerika? Wordt het beleid op korte termijn aangepast? 
  2.     In hoeverre is het huidige tarief voldoende voor extra handhaving en adequaat beheer? Beheer is namelijk nodig gelet op de camping achtige taferelen. In hoeverre is kosten dekkendheid uitgangspunt en in hoeverre overweegt het college een tariefsaanpassing?
  3.     In hoeverre is het duidelijk dat het aantal camperparkeerplaatsen is begrensd tot 30 of is parkeren voor campers buiten de aangegeven plekken ook toegestaan? Op welke manier is dat dan aangegeven voor (buitenlandse) toeristen?
  4.     Als campers buiten de aangegeven vakken mogen staan: in hoeverre worden campers verplicht te betalen voor het aantal parkeerplekken dat ze benutten bij het parkeren?
  “Goed voor het centrum en de kaasmarkt elke donderdagochtend in de zomer. Erg druk echter, met meer dan 100 busjes midden augustus op een woensdagavond” (17-8-2018)
  5.     Wat vindt het college ervan dat – aldus de Goudse Post – campers na 72 uur een rondje maken en opnieuw parkeren op Klein Amerika? In hoeverre wordt hierop gehandhaafd? In hoeverre zijn er cijfers bekend hoe vaak dit gebeurt?
  6.     In hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat door de lage tarieven op Klein Amerika er feitelijk sprake is van concurrentievervalsing t.o.v. andere locaties?
  7.     Wat zijn de voorgenomen (handhavings)maatregelen als er straks een supermarkt naast de parkeerplaats wordt gerealiseerd en de verkeersdrukte en parkeerdruk zal toenemen? 
  8.     In hoeverre is het college voornemens om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden en zo ja, op welke locatie(s)?

  Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over het beleid rond de campers, want als deze trend zo doorgaat ontstaan er camping achtige taferelen, is er steeds minder plek op Klein Amerika voor ander verkeer en is er sprake van serieuze concurrentie voor campings om ons heen en dat lijkt me niet wenselijk.
  -->

  Gouda heeft een aantal jaren
  geleden prachtige parkeerplaatsen aangelegd voor campers en de locatie is –
  mede door centrale ligging en de lage parkeertarieven – een groot succes. In
  toenemende mate wordt er echter ook overlast ervaren, vooral omdat er meer
  campers parkeren dan er aan parkeerplaatsen is ingericht. Formeel is er plek
  voor 30 campers, maar er staan er regelmatig aanzienlijk meer geparkeerd.

  Camperplaats verandert rond kaasmarkt in grote
  camping
  Ik woon zelf redelijk
  dichtbij  de parkeerplaats Klein Amerika
  en dus ben ik in de zomer een aantal keren op mijn fiets gaan kijken bij de
  camperplaatsen. Dit ook n.a.v. een aantal meldingen van burgers. Wat al snel bleek
  was dat de meeste dagen het best aardig ging op de camperplaats. Echter rondom
  de kaasmarkt is nu al sprake van een camping. Toeristen die de stad Gouda die
  dag willen bezoeken voor de kaasmarkt kunnen hun auto niet meer parkeren. Een
  verhaal die we te horen kregen was dat campers meerder parkeerplaatsen bezet
  hielden zodat de kinderen konden spelen, terwijl de parkeerplaats vol stond en
  mensen niet konden parkeren……. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? En dit
  alles zorgt met zeer beperkt toezicht tot bijzondere gesprekken en onbegrip……
    “Goed
  voor het centrum en de kaasmarkt elke donderdagochtend in de zomer. Erg
  druk echter, met meer dan 100 busjes midden augustus op een
  woensdagavond” (17-8-2018)

  De vragen
  Naar aanleiding van deze
  waarnemingen, de opmerkingen van Gouwenaars en de column van Marianka Peters in
  de Goudse Post heb ik samen met Theo Krins de
  volgende vragen
  aan het college gesteld:

  1. In hoeverre is het college het
   met de fractie van de ChristenUnie eens dat er niet actief wordt gehandhaafd op
   het aantal campers dat geparkeerd staat op Klein Amerika? Wordt het beleid op
   korte termijn aangepast?
  2. In hoeverre is het huidige tarief
   voldoende voor extra handhaving en adequaat beheer? Beheer is namelijk nodig
   gelet op de camping achtige taferelen. In hoeverre is kosten dekkendheid
   uitgangspunt en in hoeverre overweegt het college een tariefsaanpassing?
  3. In hoeverre is het duidelijk dat
   het aantal camperparkeerplaatsen is begrensd tot 30 of is parkeren voor campers
   buiten de aangegeven plekken ook toegestaan? Op welke manier is dat dan
   aangegeven voor (buitenlandse) toeristen?
  4. Als campers buiten de aangegeven
   vakken mogen staan: in hoeverre worden campers verplicht te betalen voor het
   aantal parkeerplekken dat ze benutten bij het parkeren?
  5. Wat vindt het college ervan dat –
   aldus de Goudse Post – campers na 72 uur een rondje maken en opnieuw parkeren
   op Klein Amerika? In hoeverre wordt hierop gehandhaafd? In hoeverre zijn er
   cijfers bekend hoe vaak dit gebeurt?
  6. Wat zijn de voorgenomen
   (handhavings)maatregelen als er straks een supermarkt naast de parkeerplaats
   wordt gerealiseerd en de verkeersdrukte en parkeerdruk zal toenemen?
  7. In hoeverre is het college
   voornemens om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden en zo ja, op welke
   locatie(s)?

  Tot slot
  De ChristenUnie vindt een
  camperplaats op Klein Amerika echt een prima toevoeging voor het toerisme in
  Gouda, maar het lijkt langzaam te sneuvelen onder zijn eigen succes. We hopen
  doordat de juiste maatregelen worden genomen dat nog steeds vele
  camperbezoekers de stad zullen bezoeken, maar dat wel binnen de gestelde
  randvoorwaarden.
  Want anders is er steeds minder plek op Klein
  Amerika voor ander verkeer en is er sprake van serieuze concurrentie voor
  campings om ons heen en dat lijkt me niet wenselijk.  Op 11 juni was er een bewonersavond in het
  Huis van de Stad over de toekomstige bestemming van de PWA Kazerne. Nu deel 2 over deze avond. Deel 1 vindt u hier.  In deel 1 gaf ik aan dat de moskee waarschijnlijk opnieuw kleiner zou worden en inmiddels heeft woordvoerder Boukayouh een “eindbod” gedaan van maximaal 900 personen (mannen en vrouwen).


  OVERLAST
  JONGEREN

  Wethouder Tetteroo geeft aan dat als er sprake mocht zijn van
  overlast dat er dan door bevoegde personen handhavend zal worden opgetreden.
  Inzet is dat de buurt niet of nauwelijks hinder zal ondervinden.
  Bij de aanwezige buurtbewoners klinken overwegend instemmende
  geluiden en ze lijken tevreden over de toegezegde aanpak.

  Ditmaal doet Said Boukayou er een schepje bovenop en geeft
  aan dat ze niet blind zijn voor de realiteit en dat ze goed kijken naar wat er
  leeft. Heel stellig zegt hij: “We durven u te garanderen dat niemand vanuit de
  moskee zal gaan rondhangen.”
  Ze willen een verrijking zijn voor de wijk en geen last.
  Waarvan akte!

  De vertegenwoordiging van Gouda Noord zoals het hoort heeft
  er nog niet veel vertrouwen in en wil terecht weten wanneer die afspraken dan
  worden gemaakt, voor of na het besluit van de gemeenteraad op 8 juli. Ook wil
  hij weten of er net zo gehandhaafd gaat worden als in Gouda Oost. In die wijk
  zijn zo’n 150 overlast meldingen, dus concrete afspraken maken voor 8 juli is
  wenselijk.

  Wethouder Rogier Tetteroo bevestigt dat ingezet wordt op het
  optimale.
  Verder merkt hij op dat er beheersafspraken worden gemaakt
  met de betrokkenen, maar dat zal pas gaan gebeuren als de partijen er zitten.
  Dus na 8 juli! 
  Inzet is om eerst aan de slag te gaan met de omgevingsvergunning
  en het maken van een bouwplan.


  Pluriform geluid

  Said Boukayou wil weten of Gouda Noord zoals het Hoort wel
  achter het plan gaat staan als die beheers afspraken wel het besluit worden
  gemaakt.
  Jeroen van Walstijn is op zijn hoede en geeft als reactie dat
  hij eerst de plannen wil zien en dat ze dan een afweging zullen maken.

  Dan ontstaat er een wat vinnige sfeer richting Gouda Noord
  zoals het Hoort en wil zowel de voorzitter als Said Boukayouh weten of er een
  mogelijkheid is dat ze voor het plan gaan zijn en of ze überhaupt naa de
  plannen willen gaan kijken.

  Jeroen van Walstijn geeft aan dat ze altijd in gesprek willen
  gaan, maar dat het wel afhangt van de kwaliteit van de plannen die worden
  ingediend.

  Wethouder Tetteroo probeert dan een voet tussen de deur te
  krijgen en vraagt welke minimale afspraken er dan gemaakt moeten worden.

  Jeroen van Walstijn blijft op zijn hoede en geeft aan dat zij
  de stad niet besturen en eerst de plannen van het college willen zien.

  Afsluitend geeft de wethouder aan dat er nu een pluriform
  geluid naar voren komt en hij wil de punten die spelen glashelder zien te
  krijgen,  zodat er niet over elkaar, maar
  met elkaar gesproken wordt.

  GELUIDSOVERLAST

  Een bewoonster geeft aan dat dit onderwerp expliciet is
  besproken bij een informeel overleg en dat een concreet zorgpunt de oproep voor
  gebed is. Er is echter toegezegd dat dit niet gaat gebeuren en dat zal zwart op
  wit op papier worden gezet.

  Aziza Azaai bevestigt dat concrete zaken die zijn afgesproken
  in de beheers overeenkomst zullen worden opgenomen.


  PARKEREN

  De tennisvereniging, die pal naast de kazerne is
  gelegen, maakt zich zorgen over de eigen parkeerplaatsen die zijn aangelegd met
  eigen middelen. De  verkeerskundige
  situatie tussen de kazerne en hun terrein vinden ze niet helder.

  Wethouder Tetteroo wil het gesprek hierover bilateraal
  voortzetten.

  De vertegenwoordiger van Olympia vertelt dat zijn zelf
  overlast veroorzaken in het weekend en zouden graag van het parkeerterrein op
  het kazerne terrein gebruik willen gaan maken.

  Said Boukayouh staat hier niet onwelwillend tegenover, maar
  wil hier nog wel eerst over verder praten.

  De vertegenwoordiger van het ID college geeft aan dat
  ook zij drukte veroorzaken in de omgeving, ondanks dat ze het dubbele aantal
  parkeerplaatsen ter beschikking dan vereist is.
  Ze roepen op om voor een goede parkeerbalans te zorgen.

  Om de parkeeroverlast zoveel mogelijk te beperken zal
  iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en bij de PWA Kazerne
  moet gewaakt worden voor te weinig beschikbare plaatsen, is mijn conclusie bij
  dit punt.


  VERKEER

  Wethouder Tetteroo geeft aan dat er inmiddels een aantal
  keren over verkeersoverlast is gesproken en het is belangrijk dat er op korte
  termijn duidelijkheid komt over wat er verkeerskundig mogelijk is en daarvoor
  is het weer belangrijk dat het aantal bezoekers duidelijk is. Hiermee deed de
  wethouder een impliciete oproep aan de heer Boukayouh om klare wijn te schenken
  over het aantal bezoekers.
  Er komt een nieuw onderzoek op basis van de gewijzigde uitgangspunten.

  Vanuit de verdere bespreking valt op te maken dat er goed
  moet worden nagegaan hoeveel verkeersbewegingen er in dit gebied zijn door
  fietsers en auto’s. Bij dat onderzoek wordt ook gekeken naar de
  verkeersbewegingen rond de sportaccommodaties.
  BOUWPROCES

  De buurt vreest 5 jaar geluidsoverlast, maar uitgangspunt is
  volgens de heer Boukayouh dat het gebouw er binnen 2 jaar staat en dat er dan alleen
  nog binnen bouw activiteiten kunnen plaatsvinden, maar dat geeft geen
  geluidsoverlast.

  De wethouder vult nog aan dat we ook zelf belang hebben
  bij  het zo probleemloos mogelijk laten
  verlopen van de bouw, omdat we zelf eigenaar worden van het gedeelte dat
  bestemd is voor De Ark en Gemiva (mits de raad de kredieten hiervoor op 8 juli
  goedkeurt).
  De “PWA marinier” die zal worden aangesteld heeft hierin ook
  een rol.

  HANDHAVING

  De burgemeester vertelt dat er is gesproken over Oosterwei en
  dat toen is aangegeven dat de situatie in Oosterwei met een te kleine moskee en
  aanwezigheid winkels anders is dan situatie die voorligt bij PWA. Hij verwacht
  geen problemen. Concreet geeft hij aan dat de bewoners van de gemeente mogen
  verwachten dat als er toch overlast is er handhavend zal worden opgetreden.

  TOT SLOT

  Tijdens deze bewoners zijn diverse relevante onderwerpen gepasseerd.

  Duidelijk is dat een aantal bewoners een stuk positiever naar
  de plannen zijn gaan kijken, maar tegelijkertijd is ook een grote groep tegen
  de komst van een islamitisch centrum op de voorgenomen locatie. Aan de raadsleden nu de uitdaging om een zorgvuldige afweging te maken.

  De raadsleden moeten al deze en andere informatie nu gaan
  wegen om uiteindelijk op 8 juli tot een definitief standpunt komen.

  Raadsvergadering vol met emoties  Deze week de laatste raadsvergadering van het jaar 2009 waarbij een aantal interessante zaken aan de orde zijn geweest.

  Het begon al met het Open Podium, waar door het techniekproject van Factor-G aandacht werd gevraagd voor dreigende opheffing. De ChristenUnie vindt dit dermate vervelend dat ze er vragen over heeft gesteld aan het college. Wethouder Suijker had het verheugende nieuws dat de techniekles tot de zomer van 2010 is gered. Voor de periode daarna wordt geprobeerd een oplossing te vinden. De 30 leerlingen die de raadsvergadering gisteren bijwoonden waren zeer blij en applaudiseerden toen ze het bericht vernamen. Voordat ze vertrokken deelden ze mooie zelfgemaakte kerststerrren met ledlampjes uit aan de raadsleden, die in dank werden aanvaard.

  Daarna volgde er een raadsdebat over parkeren in de binnenstad en de tarieven die daarbij horen. De tarieven worden fors verhoogd om het parkeren te ontmoedigen, maar daarnaast wordt het overdag mogelijk om op meer plaatsen de auto als bezoeker ergens kwijt te kunnen, aangezien het onderscheid tussen parkeren voor vergunninghouders en betaald parkeren wordt opgeheven. Goed beleid, dat de instemming heeft van de ChristenUnie.

  Als klapstuk kwam de aanpassing van de APV aan de orde. Het college heeft 35% van het aantal artikelen geschrapt en enkele artikelen toegevoegd, waaronder een alcoholverbod op speelplekken in Gouda. Het CDA en de ChristenUnie zijn daar erg blij mee, maar diverse andere partijen niet. Door middel van een motie probeerden ze het college ertoe te bewegen om alleen een verbod uit te vaardigen als er sprake is van overlast. De portefeuillehouder, burgemeester Cornelis, was niet blij met deze actie, maar het CDA en de ChristenUnie ook niet!

  Met veel passie gaf collega Wim Hillenaar (CDA) aan dat er op veel speelplaatsen sprake is van overlast en met deze APV kan er concreet iets aan worden gedaan. Het gaat niet om bettuteling of iemand te beletten om een biertje te drinken, maar omdat je overlast moeilijk kunt bewijzen (subjectief), heb je een objectieve regel nodig.

  Onze fractie onderstreepte de inbreng van het CDA en ik gaf aan dat ik het betreur dat er geen steun was voor het besluit, terwijl er zoveel juridische kennis in de raad aanwezig is….. Burgemeester Cornelis voegde daar terecht aan toe dat je niet selectief kunt toewijzen, dan moet de politie met een overzichtskaart op stap en loop je het risico dat de overlast zich voortdurend verplaatst.

  Nadat de burgemeester toezegde dat hij deze maatregel voor advies zal voorleggen aan o.a. de politie en stadstoezicht, besloten de indieners, na een schorsing, de motie aan te houden, maar wel na het advies een debat te willen.

  Tenslotte werd het Programma van Eisen voor het nieuwe zwembad vastgesteld door de Raad, waarbij het voorstel van de ChristenUnie om zowel de beperkte variant met o.a. een wat kleiner 2e wedstrijdbad (basis-variant) als het oorspronkelijke ontwerp (plus-variant) in de aanbesteding mee te nemen breed werd gesteund door zowel de raad als de wethouder. We zijn nu heel benieuwd of het gaat lukken om het oorspronkelijke ontwerp te realiseren, dat zou geweldig nieuws voor de zwemmers!

  Na een terugblik over 2009 door de burgemeester en een mooie tas van Gouda als cadeau, werd de vergadering besloten.

  Het was een enerverende avond, die voor zowel de raadsleden als de gasten van de raad bepaald niet saai was. Wie durft er nog te beweren dat politiek saai is?