Berichten

                              Bron: De Telegraaf

We leven in een bizarre tijd, waarin we te maken hebben met een onzichtbaar en heftig virus. Toen de eerste coronagolf kwam stond de Nederlandse samenleving massaal op, met solidariteit en de wil om elkaar te helpen. We waren als fractie van de ChristenUnie onder de indruk van deze veerkracht en er ook trots op. 

Een breed gevoelde solidariteit en een veel waardering voor alle harde werkers in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere plekken van zorg. Maar ook voor het onderwijs dat in no-time zichzelf digitaal uit vond en voor de politie en toezichthouders, waar men ondanks alles, zich in bleef zetten voor de veiligheid. 

En de samenleving besefte, dit zijn de mensen die zich inzetten voor ons allemaal, voor het publieke belang. 

 

Maar nu bij de tweede golf wordt het spannender, de solidariteit wordt minder, de uitingen van dankbaarheid blijven grotendeels uit en het begrip voor de maatregelen neemt af. Daarnaast komen steeds meer bedrijven en voorzieningen financieel onder druk te staan. Het valt ons zwaar en we hunkeren weer naar het normale leven.

 

In dat perspectief is spreken over de Programmabegroting 2021-2024 uitdagend. Want duidelijk is nu al dat alle ramingen voor het komende jaar maar ook daarna vast en zeker anders zullen uitpakken. En we zullen de komende jaren waarschijnlijk nog voor lastige keuzes komen te staan.

 


Noodrem

 

Het college heeft gelet op de omstandigheden terecht de “noodrem procedure” in gang gezet. Er is gelukkig voor een bezuinigingspakket gekozen waarbij de echt noodzakelijke investeringen voor de stad intact zijn gebleven en de meest kwetsbare inwoners zijn gespaard. 

 

Goed dat het college de stad niet stuk gaat bezuinigen ten koste van onze inwoners, om de begroting al in 2021 volledig sluitend te maken. Het Rijk zadelt de gemeenten op met een stelsel met weinig grip en te weinig geld om de groei van jeugdhulp en Wmo volledig te betalen. Inzet is nu dat de begroting vanaf 2024 weer structureel sluitend is.

Een claim op het Rijk zal het financieel perspectief moeten gaan verbeteren.

 

Naast de bezuinigingen moet ook de beurs getrokken worden om noodzakelijke voorzieningen (zoals de Schouwburg) voor de stad overeind te houden en zetten we ons in voor sectoren die financiële ondersteuning nodig hebben.

 

De inwoners wordt gevraagd solidair te zijn en ook een steentje bij te dragen. De verlaging van de OZB  is daarom deels teruggedraaid, maar de totale woonlasten stijgen gelukkig niet door verlaging van de rioolheffing.

 

We steunen ook het uitgangspunt om de kosten voor de corona-maatregelen te financieren uit het weerstandsvermogen. Die is namelijk bedoeld voor het opvangen van tekorten bij calamiteiten.

 


Ambities

 

We zijn trots op het feit dat ondanks alle zorgelijke ontwikkelingen we op allerlei terreinen volop aan de slag zijn: Omgevingsvisie, Woonvisie en Transitie visie warmte en in de regio zijn we volop aan de slag met de Energietransitie. Verder hebben een vernieuwde APV, waardoor we bij diverse onderwerpen met betrekking tot handhaving stappen voorwaarts hebben gezet, denk daarbij bijvoorbeeld aan ondermijning, lachgas, “colourverbod” (hier komt nog een aparte blog over) en mensenhandel. 

Ook werken we hard aan Campus Gouda en de doorontwikkeling van de Chocoladefabriek als culturele hotspot. 

 

Sociaal Domein

 

In het sociaal domein hebben we te maken met stijgende uitgaven bij de openeinderegelingen Jeugd en Wmo. Daar maken we ons zorgen over en we steunen daarom de ambitie van het college om deze stijging een halt toe te roepen. 

 

Ondanks een wettelijk stelsel waardoor de mogelijkheden om dat te doen, grenzen kent, zijn er lokaal en regionaal zeker knoppen om aan te draaien. Als raad worden we graag meegenomen in de keuzes die worden gemaakt. 

 

Kadernota SD

 

De nieuwe Kadernota SD vraagt nadrukkelijk aandacht voor preventie. In het bezuinigingspakket zien we echter ook dat het extra geld dat eerder tijdelijk ter beschikking werd gesteld, wordt verminderd. We vragen aandacht voor creatieve verbindingen met bijvoorbeeld het Sport akkoord en vragen aandacht voor gerichte en lokaal ingezette preventie voor doelgroepen waar ook echt winst gehaald kan worden. 

 

Integrale toegang

 

Vanaf 1 januari 2021komt er een Integrale toegang. Dit heeft als doel dat er een integrale benadering van gezinnen en problematieken tot stand komt. Hiermee wordt een ambitie uit het coalitieakkoord gerealiseerd.

 

Parkonderhoud

 

De ChristenUnie heeft grote moeite met de bezuiniging op groot onderhoud van parken en pleit voor een pilot voor het Bergen IJzendoornpark. Ga samen met de bewoners aan de slag om een plan (inclusief kostenraming) te maken voor een klimaatbestendig park met aandacht voor biodiversiteit. We hebben hiervoor een motie ingediend en deze is met brede steun (24 voor en 6 tegen) in de gemeenteraad aanvaard. 

Speelplekken

 

Daarnaast zien we ook geen noodzaak om speelplekken op te heffen. Als er bezuinigd moet worden op onderhoud van toestellen, ga er dan creatief mee om, maar zorg ervoor dat de speelplekken als locatie behouden blijven. Ook hiervoor hebben we een motie ingediend en deze motie kreeg unanieme steun!


Onderwijshuisvesting

 

We zijn blij dat na jarenlange inzet door o.a. de ChristenUnie De Ark en Gemiva een passend onderkomen hebben gekregen. Mooi dat ook de vernieuwbouw van de Goudse Waarden is gestart.

 

Schuldhulpverlening

 

Door de corona zullen naar verwachting meer mensen te maken krijgen met schuldhulpverlening. We hopen dat het loket dat er binnenkort is, eraan bij zal dragen dat deze ondersteuning goed gevonden zal worden.

 


We leven in een alle opzichten onzekere tijd en we zullen behoedzaam met onze financiële middelen om moeten gaan, maar we willen daarnaast ook kleur op de wangen houden. We wensen het college daarbij veel wijsheid en Gods zegen toe.

 

Bovenstaande tekst is een enigszins bewerkte versie van de bijdrage van de ChristenUnie tijdens de behandeling van Programmabegroting 2021-2024 op 11 november 2020.

 

De cultuursector heeft het zwaar en o.a Tineke Maas kwam onlangs daarover in het nieuws

Op 8 mei jl. is er weer een memo verschenen met informatie over de stand van zaken rondom de Goudse crisisaanpak Corona. Er zijn nieuwe ontwikkelingen te melden die voor de inwoners van Gouda van belang zijn!


Algemeen


Woensdag 6 mei jl. heeft het kabinet aangekondigd een verdere versoepeling door te voeren. Dit begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau en tenslotte ook op landelijk niveau. 


Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt en bekend gemaakt.


Om een en ander mogelijk te maken, zal hiervoor een 5noodverordening moeten worden vastgesteld. Binnen de Veiligheidsregio wordt daar op dit moment hard aan gewerkt om deze zo snel mogelijk klaar te hebben. Er zal 11 mei waarschijnlijk nog geen nieuwe noodverordening liggen. De gemeente gaat wel anticiperend hierop handelen, dat wil zeggen toestaan wat vanaf 11 mei weer mag en niet hierop handhaven. Voor de meeste onderdelen die vanaf 11 mei weer zijn toegestaan, ligt de regierol niet bij de gemeente. De gemeente gaat, net als het kabinet, in hoge mate uit van zelfregie van brancheorganisaties/sectoren, ondernemers en organisaties. Wel kan advies bij de gemeente gevraagd worden want er is soms onzekerheid over wat nu wel en niet mag.


Handhaving


Rustig beeld
Ongeacht mooi of minder mooi weer, zien we nu in de parken en op sportvelden een rustig beeld. Ook 4 en 5 mei zijn voorbeeldig verlopen. De parkeerterreinen van het Goudse Hout zijn afgelopen weekend ook (deels) niet afgesloten geweest, maar er is wel extra op drukte gecontroleerd. 
Hierin zagen we ook een acceptabel aantal gezinnen die ruim afstand van elkaar hadden. Met de boswachter van het Goudse Hout is afgesproken dat we komend weekend ook niet afsluiten, maar wel blijven monitoren. Dit vooral om te bepalen wat we rond het Hemelvaartsweekeinde willen inzetten.
De meeste hot spots (m.n. jeugd) zijn ook rustig gebleven. Aandacht blijft op Korte Akkeren. Hiervoor wordt een plan van aanpak gemaakt.Markt
Aandachtspunt in het beeld is de afgelopen zaterdagwarenmarkt. Hier was het bij vlagen erg druk. Voor de komende zaterdag wordt gewerkt aan een plan voor één richtingsverkeer. Bij andere gemeenten werkt dit ook goed. Voor de winkelstraten gaat de gemeente mensen attenderen op rechts houden en niet tegen de richting in lopen.Boetes
In nauwe samenwerking tussen Stadstoezicht, politie en de ODMH wordt gehandhaafd op de richtlijnen van de noodverordening. Totaal zijn er afgelopen week 2 boetes uitgedeeld. Opvallend is dat de waarschuwingen vooral nodig zijn vanuit onoplettendheid en het onbewust zijn van een te klein gemaakte onderlinge afstand.


Sporten
We zien dat het starten van de sportactiviteiten, en ook de versoepeling van de maatregelen hierin, positief werkt op het aantal meldingen van ’wild’sporten. Met het verder versoepelen hierin vanaf 11 mei verwachten we dat dit nog positievere beelden zal opleveren.


(Zelfstandig) Ondernemers


Zelfstandig ondernemers


De Tozo biedt financiële steun voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers die door de corona-maatregelen plotseling geen of veel minder inkomsten meer hebben. 


De regeling bestaat uit twee onderdelen: 
1) aanvullende inkomensondersteuning tot bijstandsniveau gedurende drie aaneengesloten maanden in het tijdvak tussen 1 maart en 31 augustus; en 
2) de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal (tegen een rente van 2%) bij acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. De AMvB Tozo is op 21 april gepubliceerd en werkt terug tot 1 maart.


Uitbreiding doelgroep per 8 mei
Per 8 mei (publicatiedatum 1 mei 2020) is de regeling uitgebreid met de doelgroepen AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers (voor alleen lening bedrijfskapitaal) en Nederlandse ondernemers met een bedrijf buiten Nederland maar in de EU (voor alleen aanvullende inkomensondersteuning). De uitbreiding van de doelgroep heeft naar verwachting beperkte gevolgen voor de gemeente Gouda.


Overdracht uitvoering van RBZ naar gemeente
Goudse ondernemers konden in het tijdvak tussen 18 maart en 3 april 2020 bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen te Rotterdam een spoedaanvraag doen onder de ‘versoepelde’ voorwaarden van de Bbz, en van 3 tot en met 8 april 2020 de Tozo aanvragen. 


Vanaf 25 maart 2020 bood de gemeente Gouda een broodnoodregeling (voorschot op de Tozo binnen 1 week op de rekening). 
Sinds 9 april 2020 handelt de gemeente Gouda zelf de Tozo-aanvragen af om de Goudse ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Hiervoor zijn 8-10 medewerkers vrijgemaakt.


Het RBZ draagt de dossiers van de nog niet behandelde aanvragen over aan de gemeente Gouda. Dit kost helaas meer tijd dan verwacht waardoor de maximale afhandeltermijn van 4 weken niet altijd kan worden behaald. Alle ondernemers die bij het betreft zijn hierover via mail geïnformeerd en gewezen op de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen. Een enkeling heeft hiervan gebruik gemaakt.
Met ingang van 7 mei staat de mogelijkheid open om de Tozo opnieuw aan te vragen, nu bij de gemeente Gouda. Het betreft ca. 300 ondernemers, die via mail hiervan op de hoogte worden gebracht. Deze aanvragen worden met voorrang afgehandeld, binnen 2 weken. Op verzoek wordt een voorschot toegekend.


Cijfers
Tot en met 6 mei 2020 zijn in totaal ca 950 aanvragen Tozo ingediend. Ca 500 aanvragen zijn volledig afgehandeld. Aan ondernemers is ca. € 1.350.000 aan bijstand in de vorm van levensonderhoud of bedrijfskapitaal uitgekeerd. Er is 130 keer een beroep gedaan op de broodnoodmaatregel. Ruim een vijfde van de 4.400 geregistreerde Goudse zelfstandig ondernemers (CBS, peildatum 1-1-2018) heeft dus tot nu toe een beroep gedaan op de Tozo. De regeling kan nog ruim drie weken worden aangevraagd, tot en met 31 mei 2020.


Ondernemers


Versoepelingen
Het kabinet heeft de nodige versoepelingen voorondernemers aangekondigd 6 mei. Zo mogen bijvoorbeeld contactberoepen, zoals kappers weer aan het werk op 11 mei.


https://grandcafecentral.nl/contact/

Horeca, musea en culturele instellingen open op 1 juni
Er zijn ook een aantal versoepelingen die 1 juni ingaan.
De horeca mag met maximaal 30 personen open. Ook de terrassen mogen onder restricties open. Het college heeft de horeca-ondernemers en de KHN uitgenodigd om met concrete plannen te komen voor de horeca in de anderhalvemetersamenleving, zoals het uitschuiven van terrassen op de Markt. Het feit dat het kabinet woensdag heeft laten weten dat vanaf 1 juni de terrassen onder voorwaarden weer open mogen, creëert hier extra noodzaak voor. Er is deze week vanuit de horecazaken op de Markt een eerste plan ingediend met mogelijke scenario’s. Deze voorstellen worden nader bekeken ook in relatie tot bijvoorbeeld de andere gebruikers op de Markt zoals de warenmarkt en het Stadhuis, evenals de te borgen publieke belangen in de openbare ruimte. Verwachting is dat er ook vanuit andere horecaondernemers plannen binnenkomen. De gemeente zet daarbij in op samenhangende plannen op straat/gebiedsniveau. Voor de beoordeling is inmiddels een multidisciplinair team opgezet.
Musea bereiden zich voor op de heropening per 1 juni. Museum Gouda, Sint Jan en de Cheese Experience zijn blij met de verruimde mogelijkheden. Ook bioscopen en culturele instellingen mogen open. Zeker voor theaters vormen de restricties die zijn gesteld (30 personen per 1 juni) een grote (financiële) barrière.

Stickeractie binnenstad
De SOG is de afgelopen tijd druk doende geweest om de binnenstad te verfraaien. Er worden mooie bloembakken neergezet, met medewerking van de gemeente. Daarnaast zijn er stickers ontworpen die op verschillende plaatsen in de binnenstad op de stenen zijn geplakt, die zorgen voor bewustwording over de anderhalve meter afstandsnorm. Op die wijze kan er veilig, en met inachtneming van de RIVM-regels, een winkel bezocht worden. Het college ondersteunt deze actie van harte. Wethouders Van Vugt, Bunnik en Tetteroo hebben de initiatiefnemers en enkele Goudse dichters, die de stickers van teksten voorzien hebben, op dinsdag 5 mei meegeholpen de binnenstad van stickers te voorzien.


Publieke zorg


Opening basisscholen per 11 mei
De schoolbesturen en de gemeente zien de heropening van de basisscholen per 11 mei met vertrouwen tegemoet. Het grootste deel van de basisscholen kiest, in lijn met het protocol van de PO-raad en de wens van de gemeente, voor het aanbieden van hele schooldagen aan de kinderen. Er is goede samenwerking met en aansluiting op de kinderopvang / BSO. Een klein aantal scholen kiest, vooral vanwege het hoge aantal leerlingen met onderwijsachterstanden, voor het aanbieden van halve dagen, dit is ook goed afgestemd met de betreffende kinderopvangorganisatie. Er zijn afspraken met het leerlingenvervoer.


Voor een beperkt aantal basisscholen worden tijdelijk extra borden geplaatst om attentie te vragen voor een gewijzigde breng en afhaal rondom scholen (geen ouders op het schoolplein en in de school). Dit is met schoolbesturen die dit hebben aangevraagd afgestemd.


Heropening van het VO is voorzien per 2 juni. Inmiddels is er een eerste versie van het sectorprotocol van de VO- raad beschikbaar. Met het VO wordt gesproken over hoe de heropening kan worden geeffectueerd. Dit is gezien o.a. de inachtneming van de 1,5m norm een grote opgave.
Sporten voor kinderen en jongeren weer mogelijk.
Sinds 29 april kunnen er weer sportactiviteiten in georganiseerd verband in de buitenlucht plaatsvinden voor jongeren tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar (onder voorwaarden). Deze week zijn er inmiddels meer dan 30 clubs en organisaties actief! Het is mooi te zien hoe vrijwilligers en professionals van de clubs dit snel op poten hebben kunnen zetten, zodat de kinderen en jongeren weer georganiseerd kunnen sporten. Ook de komende periode blijft er (extra) aanbod voor de kinderen bestaan.


🙂

Persconferentie 6 mei: ruimere mogelijkheden


De persconferentie van 6 mei jl. van minister-president Rutte en minister De Jonge heeft nieuwe verruimingen van de regels gebracht voor sport en andere activiteiten. Ook volwassenen mogen bijvoorbeeld weer gaan sporten per 11 mei, zwembaden mogen in principe open en ook activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen voor kinderen tot en met 18 jaar zijn toegestaan onder de dezelfde voorwaarden als sport (buiten dus). Daarnaast is het de bedoeling dat ook het bewegingsonderwijs (‘buiten, tenzij’) op de scholen weer start, bijvoorbeeld op de basisscholen die vanaf 11 mei weer (deels) opengaan. En ook de bibliotheek kan per 11 mei de deuren openen, uiteraard alles met beperkingen: de protocollen die i.v.m. de 1,5 meter samenleving zijn gemaakt moeten worden opgevolgd.


De ervaringen met het opstarten van de sportactiviteiten voor de jeugd hebben geleerd dat de Goudse organisaties goed in staat zijn om volgens de nieuwe regels hun activiteiten vorm te geven. Daarom is besloten om niet meer vooraf gemeentelijke goedkeuring te geven voor het opstarten van de hiervoor genoemde activiteiten per 11 mei. In plaats daarvan spreekt de gemeente Gouda haar vertrouwen uit in de talenten en vindingrijkheid van de Goudse samenleving om samen vorm te geven aan de nieuwe situatie, waarbij de regels in acht worden genomen. Uiteraard houden stadstoezicht en politie toezicht in de buitenruimte en zullen zij, vooral bij twijfel, navraag doen over een bepaalde activiteit. Daarnaast is er voor bedrijven en organisaties altijd de mogelijkheid om bij de gemeente of Sport.Gouda advies te vragen of een eigen protocol voor te leggen voordat men start met bepaalde activiteiten.


Voor het omgaan met de nieuwe maatregelen geldt dat er in de week van 11 mei geanticipeerd zal moeten worden op de gewijzigde noodverordening. De besluiten van 6 mei moeten namelijk nog nader worden uitgewerkt in een aanwijzing en vervolgens een nieuwe noodverordening. Naar verwachting zal deze nieuwe noodverordening over ongeveer een week gereed zijn. Naast een aantal zaken die momenteel duidelijk zijn, is er ook nog onduidelijkheid over een aantal zaken (bijvoorbeeld vragen rond muziekeducatie, gebruik gemeentelijke gymzalen en het ongeorganiseerd sporten door volwassen). De verwachting is dat de nieuwe noodverordening hier helderheid in zal scheppen. Ondertussen handelt de gemeente in overleg met de organisaties in de stad op basis van gezond verstand en werkt de gemeente vanuit vertrouwen.


Op 7 november hebben de Programmabegroting  2019-2022. Tijdens deze bijeenkomst heeft de ChristenUnie een bijdrage gehouden met een terugblik vanuit 2022.  Deze bijdrage met een knipoog geeft weer welke ambities we hebben voor de komende jaren.
“Het is 2022. We vieren dit jaar 750 jaaGouda! Gouda staat er op veel fronten goed voor. Met behulp van fondsen en subsidies zijn de panden in de binnenstad aangepakt en zien er nu, in dit bijzondere herdenkings jaar, prachtig uit.
De voormalige panden van Punselie zijn herbouwd en sinds vorig jaar bevindt zich daar een leuk interactief museum, waar bezoekers zelf wafels kunnen maken. 
Eind 2019 is de Cheese Experience als publiekstrekker geopend en vanaf het begin is het een groot succes. Vorig jaar kwamen er ruim 100.000 bezoekers en de ambitie is om dit jaar meer dan 150.000 bezoekers te ontvangen. 
Maar er is meer goed nieuws: zo zijn we bijvoorbeeld sinds 2021 uit de top-25 van de AD Misdaadmeter en reiken we inmiddels jaarlijks een veiligheidsprijs uit. 
Dankzij allerlei investeringen in de stad is de economie tot grote bloei gekomen, is er nauwelijks leegstand van panden in de binnenstad en gaat het goed met de winkeliers en horeca. 
Het project Singelpark nadert haar voltooiing, het groen in de stad is keurig onderhouden en het Van IJzerdoornpark is samen met de bewoners grondig aangepakt. 
Een burgerinitiatief (“Gouda stroomt door”) heeft de afgelopen jaren samen met de Wateralliantie hard gewerkt aan crowdfunding met als resultaat dat hopelijk dit jaar een start kan worden gemaakt met het heropenen van de havensluis.

Op het terrein van GOUDasfalt is de klimhostel een fraaie blikvanger. De gasten hebben vanaf die plek een prachtig uitzicht op Gouda. De locatie is sinds 2020, toen een algeheel vuurwerkverbod voor particulier vuurwerk is ingesteld, met meer dan 10.000 bezoekers, ook erg succesvol voor de jaarlijkse vuurwerkshow.
Vorig jaar is de eerste aanzet gegeven om in 2025 de eerste gasloze buurt in Gouda op te leveren. Er verschijnen steeds meer zonnepanelen op openbare gebouwen en bij particulieren door een gezamenlijke inzet van partijen in de stad. Ook de buurtbatterij wordt steeds vaker benut.
Vanuit de raadsbrede werkgroepen Energietransitie en Klimaatadaptatie zijn allerlei ideeën uitgewerkt die de komende jaren zullen worden vorm gegeven. Het plein bij het Stadhuis is de afgelopen jaardebatplein geweest om met inwoners in gesprek te gaan over deze raadsbrede onderwerpen.
We leven sinds 2020 ook een stuk gezonder met elkaar, nadat in dat jaar in de Tweede Kamer het Nationaal Preventieakkoord met brede steun is tot stand is gekomen. Het college onderschrijft het belang van preventie en van een lokale aanpak als het gaat om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Samen met partners in de stad zijn mooie resultaten geboekt.
Het verkeer in de binnenstad is een stuk rustiger geworden nu de singels om de binnenstad heen, eenrichtingsverkeer zijn geworden. 
Bijzonder is dat we binnenkort een nationaal onderwijshuisvestingscongres in Gouda hebben over innovatieve bouwconcepten. Samen met private partijen heeft Gouda een plan ontwikkeld om bestaande scholen duurzaam te herontwikkelingen en komen er de komende raadsperiode ook nieuwe, toekomstbestendige multifunctionele gebouwen waar onderwijs onderdeel van wordt.
We zijn trots dat dit voorjaar een dependance van een HBO voor de zorg is geopend. Een lang gekoesterde wens ging hiermee in vervulling.
Gouda is blij dat goed wordt samengewerkt via het ondersteuningsnetwerk om het grote verschil tussen arm en rijk te verkleinen, om mensen uit de armoede te krijgen en vooral te voorkomen dat mensen in de schulden komen. De resultaten zijn hoopgevend.
Vorige week ontving ik een mail van een bewoner die meldde dat ze na 10 jaar werkloosheid dankzij de inzet van het college weer werk gevonden heeft. Voor haar kwam er zo een einde aan een lange en donkere periode in haar leven.
Ik sprak gisteren in de stad een bekende tijdens zijn wekelijkse wandeling met een oudere vrouw in een rolstoel. Zij kan nog thuis wonen omdat de zorg aan huis zó goed is dat ze haar vertrouwde woning niet hoeft in te ruilen voor een kamer in een verpleeghuis. Mooi dat de zorg op deze wijze vorm heeft gekregen in Gouda.
Voorzitter, ik sluit af en concludeer dat Gouda er op veel gebieden goed voor staat! De bewoners, organisaties, bedrijven, provincie en de gemeente hebben er met elkaar voor gezorgd dat Gouda één van de mooiste en beste steden in Nederland is geworden. GOUDA IS GOUD!”
Bron: http://degouda.nl/gouda-krijgt-universiteit/

In februari 2017 vernam de gemeenteraad dat
 SUPINFO International University zich wil gaan vestigen in Gouda. De
bedoeling is dat in september dit jaar de eerste SUPINFO-studenten in
Gouda beginnen. 
Er moet echter wel een gemeentegarantie worden
gesteld! 
De gemeenteraad aarzelt, terwijl andere gemeenten staan te popelen om
het initiatief van Gouda over te nemen.

SUPINFO
SUPINFO leidt studenten op in verschillende
IT-disciplines, zowel op bachelor- als masterniveau! Kenmerkend voor SUPINFO is
de nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven (in Gouda
o.a. bijvoorbeeld met Vosko, Technolution,  DJI (=Dienst Justitiele Inrichtingen Gouda,
i-Sense, ETTU en Itzit )). Zo zullen Goudse bedrijven ook plaatsnemen in een
adviesraad van de University of Applied Technologys en input geven voor het
studieaanbod. Op die manier wordt gewaarborgd dat studenten die kennis opdoen
waar werkgevers in de omgeving het meest behoefte aan hebben; er is één op één
aansluiting op wat het bedrijfsleven vraagt.
De nieuwe campus in Gouda is de eerste vestiging
van SUPINFO in Nederland. Naast 40 campussen in thuisland Frankrijk heeft
SUPINFO al campussen in China, het Verenigd Koninkrijk, Canada, België, Italië
en Marokko. Ze hebben op het hoogste niveau rechtstreekse contacten met o.a
Apple en Microsoft, Cisco, Intel, SAP, Oracle enz. 

Partners van Supinfo zijn dus rechtstreeks en actief
betrokken op de campussen.

Voor iedereen
Al bij de eerste presentatie heeft SUPINFO
aangegeven dat deze opleiding voor iedereen toegankelijk zal en geen
“elitaire opleiding” is. Omdat het een particuliere opleiding is, is
het niet mogelijk om studiefinanciering te krijgen. Er wordt daarom
gewerkt aan een vorm van een studielening via een bank.
Gemeentegarantie
Om vestiging van dit opleidingsinstituut mogelijk te maken moet
de gemeente Gouda een gemeentegarantie afgeven. Formeel is dit een bevoegdheid
van het college, maar het college heeft besloten om de raad actief hierover te
informeren. Gevolg is nu dat er veel vragen zijn en een deel van de raad
heel kritisch is over deze ontwikkeling.
Sommigen zien het initiatief nog als een Frans
sprookje, maar anderen zijn juist positief, maar hebben dikwijls nog wel
vragen.
Overigens heeft het college op dit moment een
voorwaardelijk besluit genomen. Er moet nog aan een aantal voorwaarden worden
voldaan:
1.
Het verlenen van gemeentegarantie is noodzakelijk om een sluitende financiering
te realiseren 

2. Het strategische en maatschappelijke belang van de vestiging
van een ICT-campus in Gouda 
rechtvaardigt
de risicoparticipatie door de gemeente.

3. De risico’s worden in voldoende mate afgedekt door de genomen
beheersmaatregelen.
4. Het kredietwaardigheidsonderzoek naar Supinfo International University
bevestigt het beeld 
van een stabiele en betrouwbare partij


Als
aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, neemt het college een definitief
besluit over het verlenen van gemeentegarantie. 
Vragen ChristenUnie
De ChristenUnie beseft dat het een prachtige
kans voor Gouda is. Het is goed voor de revitalisering van de Goudse Poort
(SUPINFO komt in het voormalig pand van ORTEC), het geeft de lokale en
zelfs regionale economie een mooie impuls en zet Gouda als ICT stad stevig op
de regionale, mogelijk zelfs nationale, kaart.

De ChristenUnie heeft de volgende vragen gesteld:
– Welke risico’s lopen we bij dit project
– Waarom moet er een gemeentegarantie aan de
eigenaar worden verstrekt?
–  Hoe groot is die garantie en
wanneer kan die garantie worden aangesproken?
– Hoe lang geldt de garantie en hoelang loopt
het huurcontract?
– Wie is de eigenaar van het pand?
– Hoe bezwaarlijk is het als er een jaar later wordt gestart?


Unieke kans
De verantwoordelijke wethouder en betrokken
ondernemers die ik heb gesproken zijn erg enthousiast en doen er van alles aan
om de raad te overtuigen dat het hier echt om een unieke kans gaat. In die zin
is het jammer dat de president van SUPINFO in zijn bijdrage in de raad sprak
over een sprookje. Daarmee gaf hij onnodig voer aan criticasters. Marc
Gozeling, algemeen directeur van Vosko en woordvoerder namens Gouda Onderneemt,
had gelukkig een pakkend en overtuigend verhaal en straalde nadrukkelijk uit
heel blij te zijn met de mogelijke komst van SUPINFO. Vooral omdat studenten
geen standaard opleiding krijgen, maar een opleiding die is toegesneden op het
bedrijfsleven.
Meer steden hebben
belangstellin
g
Het college zal ervoor moeten zorgen dat er
snel helderheid over dit dossier komt omdat er andere steden zijn die op het puntje van hun stoel zitten om SUPINFO zelf naar binnen te halen.
Tot nu toe is SUPINFO echter vooral van de
lokale overheid in Gouda gecharmeerd, vanwege haar inzet en de samenwerking met de
ondernemers en de bereidheid van Onderwijs (er is een toezegging van MBO-Rijnland)
om een doorlopende leerlijn te ontwikkelen die aansluit op Supinfo.  
Het gaat hier om het ultieme voorbeeld van
Triple Helix! *

Als echter het proces vertraagd gaat worden
en het college niet tot een concreet besluit komt, lopen we het risico dat een
andere stad er met dit plan vandoor gaat. Dat zou wel heel zuur zijn…
Terecht zal het college vasthouden aan de
voorwaarden die moeten worden ingevuld om de gemeentegarantie te kunnen
verstrekken, maar hopelijk komt hierover snel duidelijkheid en neemt het
college dan op basis daarvan een definitief besluit. Daarbij is het goed om de
raad actief mee te blijven nemen en te voorzien van alle relevante informatie.Zo is het van belang dat de raad goed inzicht krijgt in de daadwerkelijke risico’s
die samenhangen met de gemeentegarantie.
Tenslotte
Ik hoop dat de business case een positief beeld
gaat laten zien en het mogelijk zal zijn om SUPINFO zich in Gouda te laten
vestigen. Ik zie het als een opdracht aan de gehele stad. 

We hebben zo’n
impuls echt nodig! Misschien dat we dan in 2022 tijdens ons 750 jarig
bestaan ook de accreditatie voor een Universiteit kunnen binnenhalen.

* Triple helix staat voor de samenwerking tussen overheid,
ondernemingen en onderwijs. Om de potentie voor innovatie en economische
ontwikkeling in een kenniseconomie goed te benutten, moeten overheid,
bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken.

Deze week stond de begroting voor 2018 centraal  De fractie van de ChristenUnie heeft daarmee ingestemd, maar ook een aantal duidelijke accenten gezet!

Hierbij de integrale tekst van onze bijdrage:

“Verder gaan betekent niet dat je vergeet.
Het betekent alleen dat je accepteert wat plaatsvond en besluit door te gaan
met leven.”
Vanavond bespreken we de
laatste programmabegroting van deze bestuursperiode. Na een roerige periode in
2016 zijn we al weer ruim een jaar constructief met elkaar in de Goudse raad en
college aan de slag. En dat is goed, goed voor de stad en goed voor de Goudse
politiek.
Doordat er de afgelopen jaren geen grote investeringen zijn gedaan en er
de nodige meevallers zijn geweest, staan we er financieel gezien een stuk beter
voor dan een aantal jaren geleden. In deze laatste periode is er daardoor weer
ruimte om wat te kunnen investeren en daar zijn we blij mee! 
Investeringen
In de programmabegroting
2018-2021 maakt het college onder andere geld vrij om extra te investeren in
preventie en de aanpak van woninginbraken, om een buurtservicecentrum op de
Lekkenburg mogelijk te maken en om een sporthal te realiseren naast het Groenhovenbad.
Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan de initiatiefnemers van de Cheese
Experience, worden er voorbereidingen in gang gezet voor de vervanging van het
bestaande afvalbrengstation door een duurzaam Ecopark en gaan we van start met
de
pilot Preventie
Interventie Team
Ook investeert het
college in ondersteuning van kwetsbare inwoners, de Stadspas alsmede preventie
van armoede en schulden. Daarnaast verlaagt het college de OZB voor huishoudens
met 1 miljoen euro extra vanaf 2018 en stelt eenmalig 0,9 miljoen euro
beschikbaar om de stijging van de rioolheffing te beperken. Terwijl de schuldenpositie
ondanks deze lastenverlichting in 2018 verder afgebouwd tot onder de 290
miljoen euro.
We moeten de komende
jaren overigens financieel wel bij de les blijven, want de begroting geeft niet
veel ruimte voor tegenvallers. Verder vormen de forse uitgaven voor onder meer
jeugdhulp, energietransitie en verbetering van de huisvesting van scholen een
forse uitdaging voor het nieuwe college.
Sociaal Domein
De ChristenUnie vindt
het gezien de forse uitgaven voor jeugdhulp een goede zaak dat er ontschotting
plaats gaat vinden van de budgetten Jeugd en WMO en zou graag zien dat deze
ontschotting wordt uitgebreid tot Participatiewet.
De ChristenUnie vindt
het overigens belangrijk dat er in het sociaal domein niet alleen oog is voor
budgetten, maar eerst en vooral voor kwaliteit en voor een integrale benadering.
De ChristenUnie is daarom blij dat de gemeente Gouda de schuldhulpverlening in
eigen hand gaat nemen.
We maken ons ook zorgen over capaciteit van de
sociaal teams. Naar we begrijpen zijn deze nu voldoende bemenst, maar we vragen
het college dit periodiek te blijven toetsen.Duurzaamheid

De ChristenUnie is blij met de resultaten van de
monitoring restafval. Deze monitoring laat zien dat bewoners nu al een stuk
beter afval scheiden! Er wordt 77% meer plastic afval ingezameld en 10% minder
restafval. Een mooi resultaat, maar pas een eerste stap om de doelstelling van
100 kilo restafval per inwoner in 2020 te halen.

Naar we hebben begrepen wordt
binnenkort voor de 1e keer de Groenprijs uitgereikt. We zijn
blij dat het college dit initiatief van de ChristenUnie heeft opgepakt en zijn
benieuwd wie de eerste winnaar zal zijn.

Cultuur 


De ChristenUnie vindt het jammer dat de verbreding van de Chocoladefabriek met
het Filmhuis niet lijkt te gaan lukken. De ChristenUnie ziet graag dat het
college actief mee denkt over herhuisvesting van het Filmhuis gezien de heel
eigen positie die het Filmhuis inneemt in Gouda. 

Werk en inkomen

Met het college is de ChristenUnie van mening dat het ten onrechte verstrekken
van bijstandsuitkeringen moet worden tegen gegaan. De ChristenUnie krijgt
echter regelmatig signalen dat bijstandsuitkeringen niet worden verstrekt
terwijl de aanvragers op dat moment verstoken zijn van inkomsten. Wat ons
betreft moeten mensen niet in de kou komen te staan. Als onduidelijk is of
iemand recht heeft op een uitkering, bijvoorbeeld omdat er mogelijk een
voorliggende voorziening is, dient desnoods Leenbijstand te worden
verstrekt.  

Onderwijs

De ChristenUnie is blij met de aandacht voor Onderwijshuisvesting. Wij vinden
het belangrijk dat schoolgebouwen die niet meer voldoen, worden opgeknapt of
vervangen, zodat kinderen een fijne schooltijd kunnen beleven in een goed
onderhouden school, die voldoet aan de huidige kwaliteitsmaatstaven. 

Veiligheid

We juichen
het toe dat er van alles wordt gedaan om het aantal inbraken te laten afnemen
en dat er extra gelden naar veiligheid gaan. Het is goed dat er een onderzoek
plaatsvindt naar de huidige aanpak en het effectief kunnen gebruiken van de beschikbare
data. Voor een succesvolle aanpak is het slim benutten van data en inzet van de
juiste instrumenten namelijk essentieel.  We overwegen een motie om op te roepen
jaarlijks de effectiviteit van het gevoerde beleid te evalueren.

Daarnaast willen we graag dat het college, in lijn met het regeerakkoord, zich inzet voor een betere verbinding van zorg en veiligheid. Denk daarbij aan aandacht voor verwarde mensen en het serieus werk maken van het bestrijden van mensenhandel. 

Voorzitter
ik rond af. We zijn blij dat het huidige college ambitieus is en er de
resterende periode tot aan de verkiezingen nog flink tegenaan gaat.

We wensen
hen daarbij veel vreugde, wijsheid en zegen toe.