Berichten


Woensdag was er een informatiebijeenkomst van de SOG (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda) over het nieuwe Ondernemersfonds Gouda in De Zalm.

Ik ging erheen in de verwachting dat het wel eens spannend kon gaan worden, aangezien de economische crisis door het land giert en ondernemers wellicht niet zitten te wachten op een nieuw fonds en extra lasten.
Maar dat viel enorm mee, ik heb geen wanklank gehoord, maar wel veel applaus en instemmende geluiden.
SOG had enorm haar best gedaan om mensen het woord te geven die positief achter dit initiatief staan, maar ik moet zeggen dat ze ook echt een goed verhaal hadden.
Waarnemend voorzitter van de SOG, Fred Grem, zette de aanleiding nog eens uiteen (freeriders die wel profiteren, maar niet investeren) en vertelde dat ze een tip kregen van een ondernemer die enthousiast was over het Ondernemersfonds in Leiden.
Jan de Laat, voorzitter van het Ondernemersfonds, wilde duidelijk zoveel mogelijk vragen en zorg wegnemen en gaf helder aan dat het fonds primair tot taak heeft om als coördinerend orgaan op te treden en de onderliggende ondernemersverenigingen bepalen waaraan ze het geld willen besteden. Zijn verwachting is dat door dit fonds er een grotere betrokkenheid ontstaat tussen de ondernemers en dat daardoor het ondernemersklimaat zal verbeteren.
Het waren woorden die mij bijzonder aanspraken, aangezien juist deze argumenten voor onze fractie belangrijk waren in het steunen van dit initiatief bij de besluitvorming in de Raad.

Siebe Keulen
mocht als wethouder ook nog een duit in het zakje doen en deed dat met verve. Hij wees er nog maar eens op dat de organisatiegraad in Gouda bij de ondernemers laag is en er nogal wat ondernemers zijn die de neiging hebben om nergens aan te mee te doen. Wat dat betreft zou het naar zijn mening goed zijn als er één grote ondernemersverening komt. Ten aanzien van het fonds is er angst aanwezig, maar dat is volgens hem niet terecht. Verder riep hij op om vertrouwen in elkaar te hebben.
Hij had ook nog een nieuwtje: binnenkort worden ook nieuwe ondernemers (net als bewoners) welkom geheten.
Heel leuk vond ik dat Jan van der Linden, vestigingsmanager van de V&D in Leiden, het woord voerde. Hij draagt zijn stad duidelijk een warm toe en was enorm enthousiast over het Ondernemersfonds in Leiden. Negativiteit bestempelde hij als koudwatervrees door onwetendheid. Wat als erg positief wordt ervaren is dat je nu plannen maakt die je ook kan gaan uitvoeren. Dat is nog wel eens anders geweest.
Tenslotte kwamen de plannen van SOG nog even aan de orde en ik moet zeggen dat het er goed uitziet. Geen kleine plannetjes, maar duidelijk een keuze voor een beperkt aantal aansprekende projecten:
1. Bloemversiering in de binnenstad. Dit project werd enthousiast gepresenteerd door de immer actieve Mia Schaap en Josephine Weber. Deze dames verdienen een standbeeld Wat een positieve inbreng hebben deze dames toch altijd voor onze binnenstad. Hulde!
2. Eenduidige Kerstverlichting
3. Sinterklaasintocht
4. Overige en nieuwe initiatieven
Opvallend was het, dat twee wijkteams vanuit hun 3 euro budget 1.000 euro hebben bijgedragen aan dit fonds, zodat SOG in totaal in 2009 75.000 euro te besteden heeft.
Als overal in Gouda het Ondernemersfonds met hetzelfde enthousiasme wordt opgepakt als SOG dat doet, dan wordt dit een groot succes voor Gouda.

Vandaag hadden we weer voorbereidende raadsbijeenkomsten met een overvolle agenda. Ik moest maar liefst 7 onderwerpen voorbereiden en in totaal kwamen er deze avond 13 onderwerpen aan de orde. We begonnen met een evaluatie van enkele verordeningen en een begrotingswijziging. Daarna kwam Belastingvoorstellen 2009 aan de orde. We hebben bij dit voorstel een pleidooi gehouden om de parkeertarieven in 2009 iets te verhogen en zo een geleidelijke ontwikkeling van de tarieven te krijgen. Nu blijft het tarief gelijk omdat het tarief kostendekkend moet zijn en er geen investeringen gepland zijn die een verhoging rechtvaardigen. Op zich een correcte redenering van het college, maar dat kan mogelijk wel leiden tot een behoorlijke verhoging in 2010.

Hierna hadden we een verkennende bijeenkomst over Samenwerking Belastingtaken. Dit onderwerp komt er concreet op neer dat de afdeling Belastingen middels een samenwerking met o.a. Hoogheemraadschap Rijnland en enkele andere gemeenten per 1-7-2010 wordt overgeheveld naar Leiden. We waren met meerdere fracties kritisch op het feit dat we de stukken pas gisteren hebben ontvangen en het toch een gevoelig dossier is. Vandaar vanavond een verkenning en volgt er een raadsdebat volgende week. We hebben de wethouder bevraagd over afweging van alternatieven (samenwerking met Waddinxveen of Alphen aan den Rijn) en over het realistische gehalte van de daadwerkelijke besparingen. Wethouder Janssen ging kort en bondig in op onze en andere vragen en kon daarmee veel vraagtekens en bezwaren wegnemen.

Deze onderwerpen werden allemaal besproken in een kleine ruimte met ook nog eens wat gasten, zodat niet alleen de temperatuur onaangenaam werd, maar ook de geur beslist penetrant te noemen was.
Iemand riep dat meer mensen deo moeten gaan gebruiken, maar of dat geuroverlast voorkomt betwijfel ik…

Maar goed, we gingen halverwege de avond naar beneden en daar kwam nu Oprichting Ondernemersfonds aan de orde.

De meningen van de oppositie partijen, met name door D66 en GBG helder verwoord, lagen toch ver af van de collegepartijen die positief achter dit initiatief staan. De ChristenUnie vindt het een prima zaak dat de (georganiseerde) ondernemers zich nu verenigen in een fonds en dat zij middels een OZB verhoging daaraan collectief bijdragen en dat de ondernemers vervolgens zelf beslissen waaraan de gelden worden besteed. Het komt het ondernemersklimaat in Gouda naar onze overtuiging ten goede. Er ontstond een heftig debat (zeer zeldzaam in Gouda!), waarbij soms ferme uitspraken werden gedaan, zoals tegen de wethouder: “Kom nu niet met apekool aan” en “voorkom een kat in de zak”. Het woord “broddelwerk” klonk ook nog een paar keer.

Belangrijk punt in het debat was de gisteren in de Tweede Kamer aangenomen wet: Experimentenwet Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering. Deze wet gaat uit van het creëren van meerderheden in een gebied om iets te kunnen bewerkstelligen op het gebied van aantrekkelijk maken en veiligheid. Deze wet als uitgangspunt nemen zou naar de mening van de ChristenUnie de klok echter weer helemaal terugdraaien, omdat we nu juist iets collectiefs willen. De vraag is alleen voor de oppositie of dat die wet het Ondernemersfonds met “voeding” uit verhoging van de OZB niet verhinderd. Wethouder Siebe Keulen gaf aan dat naar zijn opvatting de landelijke overheid niet zóver kan ingrijpen in de plaatselijke autonomie dat ze heffing van lokale belastingen kan belemmeren. Hij zegde wel toe om het voor de besluitvormende vergadering van volgende week nog een keer goed te checken.

Op de valreep nog even met elkaar gesproken over Aanpassing reglement van orde gemeenteraad, waarbij Frank van der Knaap (PvdA) fijntjes opmerkte dat de nieuwe werkwijze raad er niet toe heeft geleid dat we nu minder vergaderen in het stadhuis en we meer tijd hebben gekregen voor het onder de burgers zijn. Maar ja, we vergaderen nu wel minder in het stadhuis en meer aan de Antwerpseweg, dus in die zin hebben we wel iets bereikt…