Berichten

Verbaas jij je ook dat je papiercontainer elke twee weken weer vol zit en je per week twee zakken met plastic aan de lantaarnpaal hangt? En wat kan daar aan gedaan worden? De ChristenUnie diende in 2019 een motie in om te kijken of we in Gouda tot minder afval kunnen komen  en niet te wachten op maatregelen uit Den Haag. In deze blog meer informatie over minder afval, bijvoorbeeld door invoering ja-ja sticker…..


Waarom minder afval? 
De inwoners van Gouda hebben in 2019 ruim 22 miljoen kg afval geproduceerd. Dit is afval in de klassieke zin van het woord. Alles wat de huishoudens in Gouda weggooien: ongescheiden restafval, oud papier en karton, glas, plastic, metaal en drankpakken, textiel, hout, matrassen, meubels enz. enz.
Dat is een enorme berg afval. Per inwoner is dat ruim 300 kg. Iets meer dan 1/3 daarvan is nog restafval. Dat wil zeggen dat iedere inwoner van 0 tot 100+ per jaar 100 kilo restafval produceert.
De gemeente stuurde een notitie naar de naar aanleiding van de motie. Hier werd de ladder van Lansink benoemd als interessant uitgangspunt. Deze ladder hanteert een duidelijke voorkeursvolgorde hoe je met afval moet omgaan.

Zoals je kunt lezen in de figuur hierboven is voorkomen van afval beter dan scheiden en recyclen. 

Wat kunnen we in Gouda doen?
Nu zal je zeggen, dat is mooi, maar wat kunnen we in Gouda doen voor minder afval. Een aantal opties die we op korte termijn kunnen inzetten:
 1. Campagne minder afval opstarten; Wat wellicht nog het gedrag van bewoners kan beïnvloeden via een doordachte campagne voorlichting geven over de voordelen van vermindering van afval. Natuurlijk is minder afval beter voor de wereld, maar we kunnen proberen het heel klein (lees: persoonlijk) te maken. Bijvoorbeeld een campagne richting voedselverspilling en invoering van een kliekjes dag zodat we minder GFT afval hebben. Ook kan als je een grote tuin hebt gedacht worden aan het maken van eigen compost. Je hebt tegenwoordig bakken die zorgen dat je eerder compost hebt dan als je het GFT afval gewoon laat liggen. De gemeente heeft inmiddels ook een brief gestuurd  aan winkels, om aandacht te vragen voor minder plastic verpakkingen. Op woensdag 14 oktober 2020 stond hierover een mooi artikel in het AD.
 2. Ja ja sticker invoeren; Recentelijk heeft de gemeente Rotterdam een rechtszaak in hoger beroep gewonnen voor de invoering van de ja ja sticker. De gedachte achter de sticker is simpel. Je krijgt geen folders meer door de brievenbus, alleen als je zelf een sticker plakt krijg je de folders nog wel. Inmiddels kan je gemakkelijk via internet de folders vinden die je nodig hebt. Bovendien kan het aanbieden van folders wellicht ook leiden tot minder impuls aankopen en meer gerichte aankopen van producten die je echt nodig hebt. Ik denk overigens dat het wel handig kan zijn een uitzondering te maken voor de huis-aan huis krant, net als bij het huidige systeem.
 3. Omgekeerd inzamelen invoeren; Eerder schreef ik al een blog over omgekeerd inzamelen (blog; geen plastic afval meer op straat). Dit is een systeem dat de grondstoffen met recylcewaarde (plastic, papier en gft) dichtbij huis wordt opgehaald en je restafval weg moet brengen naar afvalcontainers ergens in je wijk. Dit levert gemiddeld een verdere afname op van restafval tot 20 kilo per persoon per jaar. Als er goed gelet wordt op de mitsen en maren bij invoering lijkt dit ook een goed idee om verder op te pakken. Het college zal op basis van draagvlak in de stad in de zomer van 2021 een knoop hakken of dit systeem van afval inzamelen wordt ingevoerd in Gouda.
 4. Herbruikbare goederen (textiel, meubels, enz)beter benutten; In het kader van de bouw van het nieuwe ecopark (afvalbrengstation) zal met de kringlooporganisaties in Gouda bekeken worden hoe inwoners gestimuleerd kunnen worden om meer herbruikbare goederen aan de kringloop aan te bieden.
AD, woensdag 14 oktober 2020
Al met al een aantal maatregelen die we kunnen doorvoeren voor minder afval en een betere wereld. Dan zou het wel fijn zijn dat we dit er ook voor over hebben, want we willen toch allemaal dat de aarde waarop wij leven niet uitgeput raakt?

Op initiatief van de ChristenUnie en mede-indieners PvdA, SP en GroenLinks is een onderzoek gedaan naar omgekeerd inzamelen. Samengevat komt het er op neer dat je je plastic afval bij laagbouw in de grijze container doet en je restafval ergens in de wijk naar een centrale container moet brengen. Het eerste onderzoek wijst uit dat we in Gouda dan nog minder restafval hebben en de kosten voor ons als inwoners afnemen. Maar is er wel voldoende draagvlak voor? In deze blog meer over de voor- en nadelen van dit systeem en waarom de ChristenUnie in Gouda dit een goed idee lijkt. 


Omgekeerd inzamelen 
Nee, het is dus geen omgekeerde container, daar zou je zomaar aan kunnen denken;)
De basisprincipes van omgekeerd inzamelen zijn: 
 1. het aan de bron scheiden van waardevolle grondstoffen; 
 2. een hoge service op waardevolle grondstoffen (GFT, papier en kunststof) en een lagere service op (het laatste beetje) restafval); 
 3. het belonen van gewenst gedrag in geld (lagere afvalstoffenheffing) en comfort; de burger bepaalt het succes; 
 4. duurzamer maar niet duurder 

Vertaald naar maatregelen betekent dit het aan huis inzamelen van de waardevolle grondstoffen GFT (Groen, Fruit en Tuinafval) papier en PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons). Hiervoor staan de afvalcontainers dicht bij de woning.
Voor het aanbieden van restafval moeten bewoners meer moeite doen; hiervoor worden ondergrondse containers geplaatst waar bewoners hun kleine hoeveelheid restafval naar toe moeten brengen. Plaatsing van die ondergrondse container gebeurt niet meer aan de hand van loopafstanden, maar meer op basis van logische plekken, zoals bijvoorbeeld bij uitvalswegen aan de rand van de buurt of bij (buurt)supermarkten. In de berekeningen is desondanks rekening gehouden met de plaatsing van 1 ondergrondse container voor 90 woningen. De huidige grijze container bij laagbouw voor het restafval wordt dan gebruikt voor het aanbieden van PMD. 


Voordelen Omgekeerd Inzamelen
Een aantal voordelen op een rij: 
 1. Bij andere gemeente die dit systeem invoeren reduceert dit de hoeveel restafval met 20% wat beter is voor het milieu en hieraan kan jezelf je bijdrage leveren! We zouden in Gouda dan van 7.6000.000 kilo afval terug gaan naar 6.000.000 kilo restafval. Nog steeds veel, maar we willen uiteindelijk naar een circulaire economie zonder restafval! 
 2. Besparing van kosten voor inwoners doordat restafval bij laagbouw niet meer in minicontainers wordt opgehaald en leidt tot minder restafval wat mede door stijgende belastingen alleen maar toeneemt in kosten. 
 3. De plastic afvalzakken verdwijnen uit het straatbeeld. Dus geen waaiende zakken meer over straat of zakken die een week aan een lantaarnpaal hangen.We kunnen de grijze containers namelijk gebruiken voor ons plastic afval welke eens per twee weken worden geleegd. Omgekeerd inzamelen kan dus tot een schonere stad leiden! 

Nadelen Omgekeerd Inzamelen

Het succes van de invoering van dit systeem valt of staat met de medewerking van de inwoners. In de grijze container moet straks nog steeds alleen PMD afval worden aangeboden, kans dat er meer vervuiling op gaat treden met restafval bestaat. Daarnaast leiden ondergrondse containers altijd tot bijplaatsingen van afval. Dit is het beeld in alle gemeenten waar deze containers gebruikt worden. Daarbij maakt het in de praktijk weinig verschil of voor restafval apart betaald moet worden of niet.
De verantwoordelijkheid ligt bij de bewoners. Dit zal blijvend aandacht vragen met behulp van communicatie en handhaving. 
Tot slot is er bij de invoering van het systeem voldoende aandacht nodig voor de ouderen. Voor sommige ouderen kan het invoeren van het systeem lastig zijn. Een aantal aandachtspunten voor een goede invoering zijn verwoord op deze website: hoe-zorg-je-dat-ouderen-ook-omgekeerd-inzamelen.

Maatwerk nodig, bijvoorbeeld voor de binnenstad 
Voor een aantal gebieden zal nog steeds maatwerk nodig zijn, zo moet goed nagedacht worden over de binnenstad. In een deel van de binnenstad wordt restafval nog met de betaalde gele afvalzak ingezameld. Als loopafstand minder belangrijk is, kan er ook voor worden gekozen restafval in de binnenstad alleen nog via de bestaande ondergrondse afvalcontainers in te zamelen en dus niet meer met de gele afvalzakken. Dit leidt tot minder afval op straat en lagere inzamelkosten.
PMD zakken worden op dit moment bijna overal in Gouda dagelijks op straat gezet of opgehangen. Met name in het kernwinkelgebied is het daarom van groot belang dat de inzameling van PMD met zakken wordt beëindigd. Ook hier worden dagelijks zakken op straat aangeboden, terwijl PMD maar op één dag per week wordt ingezameld. Er wordt veel extra inzet gepleegd om die zaken zakken dagelijks te verwijderen. Alleen met die extra inzet kan aan de gewenste beeldkwaliteit van dit gebied worden voldaan. Alle reden dus om ook daar niet meer met zakken in te zamelen.
Stoppen met zakkeninzameling betekent voor inwoners van de binnenstad dan ook dat zij hun PMD niet meer voor de deur kunnen aanbieden, maar dat ze dit naar ondergrondse containers moeten gaan brengen. De afstand naar die containers is soms meer dan 300 meter.
Bijkomend voordeel van dit systeem is dat er minder zware vuilnisauto’s door de straten van de binnenstad hoeven te rijden. 


Draagvlak; wat is uw mening? 
Het college wil na de zomer van 2021 met een voorstel komen om het systeem van omgekeerd inzamelen te gaan invoeren. Wel is draagvlak van inwoners daarbij essentieel. Ik verwacht zelf dat draagvlak valt of staat met de afstand waarop je het restafval kan wegbrengen. Een klein stukje lopen vanuit je huis naar een container is denk ik niet zo erg, maar ik zie nog niet iedereen bij zijn wekelijkse boodschappen zijn restafval op de fiets wegbrengen bij een centrale container. daarnaast lijkt het me raadzaam ook de hoeveelheid afval die je weg kan brengen te verkleinen. Ik heb zelf in twee weken tijd vaak maar een 10 liter zakje afval, die wil ik echter wel graag wegbrengen, zeker bij warm weer. Ik hoor graag hoe u als inwoner tegen het invoeren van dit systeem aankijkt en of u nog ideeën heeft! Mailt u me gerust of laat een reactie achter onder deze blog. 

Tot slot
Mij lijkt het persoonlijk wel wennen maar ik zou het met gewenst maatwerk en Oog voor Gouda wel voor willen gaan. Dan kunnen we met elkaar zorgen voor nog minder restafval en een kleinere milieubelasting. Daarnaast verdwijnen de plastic zakken weer uit het straatbeeld! En zo kunnen we dichtbij huis ons samen inzetten voor het klimaatprobleem en een betere en duurzamere wereld voor ons en voor onze kinderen!
Wat heeft een wasbare luier te maken met een nieuw afvalsysteem?  Wat zijn de voordelen voor ons als inwoners van dit
systeem? En gaan we meer of minder betalen? 
In deze blog lees je hier meer over. 

Wat is
Diftar en omgekeerd inzamelen precies?

Diftar
staat voor gedifferentieerd tarief. Inwoners betalen voor de hoeveelheid afval
die ze aanbieden. Wie goed zijn afval scheidt, betaalt minder
afvalstoffenheffing. Diftar stimuleert zo een betere scheiding en preventie met
een financiële prikkel. Een registratiesysteem legt per huishouden vast hoeveel
restafval wordt aangeboden en op basis hiervan wordt een afrekening gemaakt.
Omgekeerd inzamelen is het plastic
verpakkingsmateriaal aan huis  ophalen en restafval wegbrengen naar een
ondergrondse afvalcontainer.
Via omgekeerd inzamelen
wordt het tevens gemakkelijker voor inwoners om grondstoffen zoals plastic, metalen en
drankenkartons (PMD), papier en gft te scheiden. 

Waarom
minder afval?

In het Programma Van
Afval Naar Grondstof (VANG) van het Rijk staat dat in 2020 75% van het
huishoudelijk afval gescheiden moet worden met een maximum van 100 kilogram
huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. Voor Gouda is dit een forse
opgave, aangezien we in 2014 gemiddeld 212 kilo afval per inwoner hebben en een
scheidingspercentage van
46%.

Daarbij is het van
belang dat Gouda niet achterop raakt t.o.v. andere omliggende gemeenten. Als
gemeenten rondom dit systeem wel invoeren en wijzelf niet, dan is er kans dat
bijvoorbeeld familieleden van elders in Gouda afval weg gaan brengen. Ook zal door diftar restafval steeds vervuilender worden, waardoor de verwerkingskosten van restafval
de komende jaren verder zal toenemen. Als we niets doen betalen we dus straks
met z’n allen veel te veel geld voor ons afval! 

Wat
ga ik met diftar dan betalen?

Met
omgekeerd inzamelen bestaat de afvalstoffenheffing, die in Gouda kostendekkend moet zijn,
uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is voor iedereen gelijk.
Dit zijn de kosten voor de vuilniswagens, de aanschaf en het beheer van
ondergrondse containers, het Recycleplein et cetera. Het variabele deel bepaal
jezelf. Dit bestaat uit het aantal keren dat je de grijze container (plastic)
aan de weg zet of restafval in de ondergrondse container doet.
De hoogte van de rekening is afhankelijk van het aantal
kilo’s huisvuil dat aan de straat gezet wordt en het aantal keren dat de
vuilcontainers geleegd worden. Als je dus minder afval aanbiedt, wordt de
afvalstoffenheffing lager. Het is op voorhand moeilijk te zeggen wat u als
huishouden betaald. 

Werkt
omgekeerd inzamelen?

Je
zult misschien denken, dat systeem werkt toch niet. Het is even wennen, maar
eenmaal na invoering blijken de problemen in gemeenten mee te vallen en de
weerstand af te nemen. Illegaal afval dumpen gebeurt weinig en mensen scheiden
steeds beter zelf hun afval. Wel is blijvende communicatie en aandacht in de
beginperiode hard nodig.

In
Zwolle is recentelijk een experiment gestart met omgekeerd inzamelen. Daarbij
was het resultaat van 350 inwoners die meededen, dat het gemiddelde restafval
in een jaar tijd van 162 kilo gemiddeld naar 22 kilo per jaar werd teruggebracht.
(Artikel Binnenlands bestuur; vermindering restafval tot 10
procent
). Daarnaast is te zien dat door de bewustwording in deze
gemeente dede afvalstoffenheffing van inwoners door dit systeem duidelijk over
het algemeen gedaald zijn. 

Tot slot

Mij lijkt het dus verstandig om de invoering van
omgekeerd inzamelen snel te gaan starten. Wel moet voldoende aandacht besteed
worden aan communicatie rondom de invoering van het systeem maar ook daarna! Ik
zal daar in ieder geval op letten. Alleen mensen die het niet eerlijk vinden
dat de vervuiler betaald zullen problemen met dit systeem hebben. 
Bijvoorbeeld
gezinnen die veel luiers hebben. Tja, dat is dan even zo en je kan dan
bijvoorbeeld ook eens denken aan wasbare luiers. Best te doen, kan ik uit eigen
ervaring zeggen! 
vrolijke wasbare luier met brandweerauto!