BerichtenOp 11 juni was er een bewonersavond in het
Huis van de Stad over de toekomstige bestemming van de PWA Kazerne. Nu deel 2 over deze avond. Deel 1 vindt u hier.In deel 1 gaf ik aan dat de moskee waarschijnlijk opnieuw kleiner zou worden en inmiddels heeft woordvoerder Boukayouh een “eindbod” gedaan van maximaal 900 personen (mannen en vrouwen).


OVERLAST
JONGEREN

Wethouder Tetteroo geeft aan dat als er sprake mocht zijn van
overlast dat er dan door bevoegde personen handhavend zal worden opgetreden.
Inzet is dat de buurt niet of nauwelijks hinder zal ondervinden.
Bij de aanwezige buurtbewoners klinken overwegend instemmende
geluiden en ze lijken tevreden over de toegezegde aanpak.

Ditmaal doet Said Boukayou er een schepje bovenop en geeft
aan dat ze niet blind zijn voor de realiteit en dat ze goed kijken naar wat er
leeft. Heel stellig zegt hij: “We durven u te garanderen dat niemand vanuit de
moskee zal gaan rondhangen.”
Ze willen een verrijking zijn voor de wijk en geen last.
Waarvan akte!

De vertegenwoordiging van Gouda Noord zoals het hoort heeft
er nog niet veel vertrouwen in en wil terecht weten wanneer die afspraken dan
worden gemaakt, voor of na het besluit van de gemeenteraad op 8 juli. Ook wil
hij weten of er net zo gehandhaafd gaat worden als in Gouda Oost. In die wijk
zijn zo’n 150 overlast meldingen, dus concrete afspraken maken voor 8 juli is
wenselijk.

Wethouder Rogier Tetteroo bevestigt dat ingezet wordt op het
optimale.
Verder merkt hij op dat er beheersafspraken worden gemaakt
met de betrokkenen, maar dat zal pas gaan gebeuren als de partijen er zitten.
Dus na 8 juli! 
Inzet is om eerst aan de slag te gaan met de omgevingsvergunning
en het maken van een bouwplan.


Pluriform geluid

Said Boukayou wil weten of Gouda Noord zoals het Hoort wel
achter het plan gaat staan als die beheers afspraken wel het besluit worden
gemaakt.
Jeroen van Walstijn is op zijn hoede en geeft als reactie dat
hij eerst de plannen wil zien en dat ze dan een afweging zullen maken.

Dan ontstaat er een wat vinnige sfeer richting Gouda Noord
zoals het Hoort en wil zowel de voorzitter als Said Boukayouh weten of er een
mogelijkheid is dat ze voor het plan gaan zijn en of ze überhaupt naa de
plannen willen gaan kijken.

Jeroen van Walstijn geeft aan dat ze altijd in gesprek willen
gaan, maar dat het wel afhangt van de kwaliteit van de plannen die worden
ingediend.

Wethouder Tetteroo probeert dan een voet tussen de deur te
krijgen en vraagt welke minimale afspraken er dan gemaakt moeten worden.

Jeroen van Walstijn blijft op zijn hoede en geeft aan dat zij
de stad niet besturen en eerst de plannen van het college willen zien.

Afsluitend geeft de wethouder aan dat er nu een pluriform
geluid naar voren komt en hij wil de punten die spelen glashelder zien te
krijgen,  zodat er niet over elkaar, maar
met elkaar gesproken wordt.

GELUIDSOVERLAST

Een bewoonster geeft aan dat dit onderwerp expliciet is
besproken bij een informeel overleg en dat een concreet zorgpunt de oproep voor
gebed is. Er is echter toegezegd dat dit niet gaat gebeuren en dat zal zwart op
wit op papier worden gezet.

Aziza Azaai bevestigt dat concrete zaken die zijn afgesproken
in de beheers overeenkomst zullen worden opgenomen.


PARKEREN

De tennisvereniging, die pal naast de kazerne is
gelegen, maakt zich zorgen over de eigen parkeerplaatsen die zijn aangelegd met
eigen middelen. De  verkeerskundige
situatie tussen de kazerne en hun terrein vinden ze niet helder.

Wethouder Tetteroo wil het gesprek hierover bilateraal
voortzetten.

De vertegenwoordiger van Olympia vertelt dat zijn zelf
overlast veroorzaken in het weekend en zouden graag van het parkeerterrein op
het kazerne terrein gebruik willen gaan maken.

Said Boukayouh staat hier niet onwelwillend tegenover, maar
wil hier nog wel eerst over verder praten.

De vertegenwoordiger van het ID college geeft aan dat
ook zij drukte veroorzaken in de omgeving, ondanks dat ze het dubbele aantal
parkeerplaatsen ter beschikking dan vereist is.
Ze roepen op om voor een goede parkeerbalans te zorgen.

Om de parkeeroverlast zoveel mogelijk te beperken zal
iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en bij de PWA Kazerne
moet gewaakt worden voor te weinig beschikbare plaatsen, is mijn conclusie bij
dit punt.


VERKEER

Wethouder Tetteroo geeft aan dat er inmiddels een aantal
keren over verkeersoverlast is gesproken en het is belangrijk dat er op korte
termijn duidelijkheid komt over wat er verkeerskundig mogelijk is en daarvoor
is het weer belangrijk dat het aantal bezoekers duidelijk is. Hiermee deed de
wethouder een impliciete oproep aan de heer Boukayouh om klare wijn te schenken
over het aantal bezoekers.
Er komt een nieuw onderzoek op basis van de gewijzigde uitgangspunten.

Vanuit de verdere bespreking valt op te maken dat er goed
moet worden nagegaan hoeveel verkeersbewegingen er in dit gebied zijn door
fietsers en auto’s. Bij dat onderzoek wordt ook gekeken naar de
verkeersbewegingen rond de sportaccommodaties.
BOUWPROCES

De buurt vreest 5 jaar geluidsoverlast, maar uitgangspunt is
volgens de heer Boukayouh dat het gebouw er binnen 2 jaar staat en dat er dan alleen
nog binnen bouw activiteiten kunnen plaatsvinden, maar dat geeft geen
geluidsoverlast.

De wethouder vult nog aan dat we ook zelf belang hebben
bij  het zo probleemloos mogelijk laten
verlopen van de bouw, omdat we zelf eigenaar worden van het gedeelte dat
bestemd is voor De Ark en Gemiva (mits de raad de kredieten hiervoor op 8 juli
goedkeurt).
De “PWA marinier” die zal worden aangesteld heeft hierin ook
een rol.

HANDHAVING

De burgemeester vertelt dat er is gesproken over Oosterwei en
dat toen is aangegeven dat de situatie in Oosterwei met een te kleine moskee en
aanwezigheid winkels anders is dan situatie die voorligt bij PWA. Hij verwacht
geen problemen. Concreet geeft hij aan dat de bewoners van de gemeente mogen
verwachten dat als er toch overlast is er handhavend zal worden opgetreden.

TOT SLOT

Tijdens deze bewoners zijn diverse relevante onderwerpen gepasseerd.

Duidelijk is dat een aantal bewoners een stuk positiever naar
de plannen zijn gaan kijken, maar tegelijkertijd is ook een grote groep tegen
de komst van een islamitisch centrum op de voorgenomen locatie. Aan de raadsleden nu de uitdaging om een zorgvuldige afweging te maken.

De raadsleden moeten al deze en andere informatie nu gaan
wegen om uiteindelijk op 8 juli tot een definitief standpunt komen.