Tag Archief van: Nieuwjaar

Moeilijke tijden 

Veel mensen hebben het momenteel zwaar. Na bijna twee jaar corona zijn we het meer dan zat. Zorgmedewerkers zijn overbelast. Velen hebben geliefden verloren. Anderen wachten op uitgestelde zorg. Winkeliers en horecaondernemers komen steeds verder in de problemen. In de samenleving worden de lontjes korter en het vertrouwen in de politiek is historisch laag. Het gevoel van verbondenheid met elkaar neemt af nu we steeds minder echt contact met elkaar hebben.  

Oog voor elkaar en onze omgeving 

Tegelijkertijd worden we meer teruggeworpen op onze directe omgeving; ons gezin, onze buren, onze stad. Het is mooi om te zien dat we in die verbanden meer op elkaar betrokken kunnen raken. Ik heb zelf genoten van de ontmoetingen met buurtgenoten tijdens het plaatsen van de kerstbomen in onze straat. Velen van ons zijn meer thuis en krijgen daardoor meer oog voor elkaar en voor hun omgeving.  

Dat biedt ook kansen. We realiseren ons misschien wel meer dan eerder het geval was hoe belangrijk het is om Gouda groener en duurzamer te maken, hoe fijn het is om te kunnen genieten van een wandeling door onze mooie binnenstad en wat de waarde is van goede zorg die voor iedereen toegankelijk is.  

Terugblik op het politieke jaar 

In het afgelopen jaar is er op dat vlak het nodige gebeurd. Onze wethouder, Corine Dijkstra, heeft het Actieplan Dakloosheid door de gemeenteraad geloodst. Daklozen jongeren hebben een eigen opvanglocatie gekregen en daklozen worden nu 24 uur per dag opgevangen in plaats van alleen ’s nachts. Dat zijn belangrijke stappen voorwaarts. In het afgelopen jaar is het Gouds Preventieakkoord tot stand gekomen waarin meer dan 60 organisaties met elkaar hebben afgesproken om samen te werken bij het verminderen van alcoholmisbruik, roken en overgewicht. Samen met collega Thierry van Vugt heeft Corine zich ook ingezet voor de totstandkoming van Campus Gouda. Inmiddels zijn de eerste studenten gestart met de hbo-module ‘Communiceren in de zorg’. Dit draagt bij aan een verhoging van de kwaliteit van de zorg in de regio. Sinds begin 2021 heeft Gouda ook een centraal hulploket voor alle vragen op het gebied van werk, schuldhulpverlening en WMO hierdoor hoeven Gouwenaars niet steeds op verschillende plekken hun verhaal te doen. We zijn er trots op dat Corine dit samen met haar collega Rogier Tetteroo voor elkaar heeft gekregen.  

Ook op andere terreinen is er sprake van positieve ontwikkelingen. Met een aantal andere partijen heeft de ChristenUnie zich ervoor ingezet dat er in 2022 geld is uitgetrokken om extra te investeren in groen onderhoud. Verder zijn we er blij mee dat er een Waterfonds komt waarmee we historisch vaarwater gaan terugbrengen in de Goudse binnenstad. Het aanzien van de binnenstad wordt verder beter doordat we geld uittrekken voor het recht zetten van scheefstaande paaltjes. Corine Dijkstra kan volgend jaar volop aan de slag met het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking omdat het gelukt is daarvoor meer geld vrij te spelen. Gouda investeert ook extra in het Taalhuis zodat laaggeletterden beter geholpen kunnen worden. Ten slotte wordt de strijd tegen ondermijning de komende tijd geïntensiveerd. Kortom, ook het komende jaar gebeuren er mooie dingen in onze stad. 

Vooruitblik 2022-2026 

Tegelijkertijd hebben wij de nog nodige ambities voor de periode 2022-2026. We willen Gouda nog groener, schoner en duurzamer maken.  Zwerfafval wordt opgeruimd en mensen die afval dumpen worden beboet. De binnenstad wordt wat ons betreft autoluw en de fiets krijgt volop de ruimte. Daarbij houden we oog voor de bereikbaarheid van winkels en horeca en de belangen van de bewoners van de binnenstad. We koesteren onze historische binnenstad en vinden het belangrijk om ons Goudse erfgoed zo goed mogelijk door te geven aan volgende generaties. Zo willen we bijvoorbeeld de originele kleuren van panden in de Goudse binnenstad in beeld brengen en huiseigenaren stimuleren om hun panden in die kleuren te schilderen zodat de binnenstad kleurrijker wordt. Verder willen we haast maken met het terugbrengen van historisch water in de binnenstad. Ondernemers moeten volop de ruimte krijgen om te ondernemen en lokaal inkopen doen, stimuleren we. Zorg en ondersteuning moeten voor iedereen toegankelijk zijn door het tegengaan van onnodige bureaucratie. Het bouwen van meer woningen blijft een speerpunt. Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor starters, sociale woningbouw en woon/zorgcombinaties voor ouderen. Verder blijven we stevig inzetten op de strijd tegen ondermijning en drugshandel. Criminelen moeten hier niet de dienst gaan uitmaken en dat vergt een krachtdadige aanpak. Ook tegen overlastgevers treden we hard op. Ten slotte maken we ons sterk voor een betrouwbare overheid die luistert naar burgers, doet wat ze zegt en leert van fouten.  

“Wij zijn de tijden” 

Ik zei het al, veel mensen hebben het momenteel zwaar. Om het met Augustinus te zeggen: “Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste.”1 

Tegelijkertijd biedt politiek ook de mogelijkheid om in beweging te komen want, zoals Augustinus vervolgd: “Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.”  Ik wens jullie allen een heel gelukkig en Gezegend nieuwjaar waarin we met hulp van God goed leven het goede zoeken voor onze stad en waarbij we oog hebben voor elkaar en voor Gouda.