BerichtenOp 20 september 2016 heeft de Nationale ombudsman een
kritisch rapport uitgebracht over de wijze waarop de gemeente Gouda heeft
gecommuniceerd rond ontwikkelingen in de PWA kazerne.

“Gemeenten
moeten zich beter voorbereiden op de communicatie met burgers bij omstreden
bestemmingen als een asielzoekerscentrum (AZC). Dat concludeert de Nationale
ombudsman in zijn rapportage ‘Omstreden bestemming’ over de herbestemming van
de leegstaande Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. De ombudsman roept
gemeenten op kennis te nemen van de VNG-handreiking ‘Besluitvorming opvang
asielzoekers en huisvesting statushouders’ van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) en de Participatiewijzer van de Nationale ombudsman.”

Aanleiding

Een aantal bewoners van de wijk
Gouda Noord heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend over de wijze
waarop de gemeente Gouda hen heeft betrokken bij – en geïnformeerd over – de
plannen voor het hergebruik van de Prins Willem-Alexanderkazerne. In eerste
instantie zou hierin o.a. een moskee gevestigd worden. Kort nadat dit plan niet
doorging, gaf de gemeente Gouda aan medewerking te willen verlenen aan de
tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum.

Herkenning

De ChristenUnie fractie is niet
verrast door de uitkomsten van het rapport van de Nationale ombudsman. We
herkennen ons in dit rapport en de aanbevelingen. We moeten van de uitkomsten
leren en de gemeente zal veel actiever in moeten gaan zetten op
burgerparticipatie, met de participatieladder als uitgangspunt.
Onderscheid

Wat de ChristenUnie betreft moet er
wel een onderscheid worden gemaakt tussen de communicatie rond de mogelijke
komst van een islamitisch centrum gecombineerd met de Ark en Gemiva én later
bij de komst van een regulier AZC.
Bij het eerste proces is er van
alles misgegaan, waarbij vooral de rol van de bewoners niet duidelijk was en de
wijze van participatie helder had moeten worden gecommuniceerd en uitgevoerd.AZC

Rond het onderwerp AZC is gepoogd
dit proces beter in te richten, maar kwam het besluit wel erg snel na het niet
doorgaan van het andere plan. De bewoners kregen nauwelijks tijd om op adem te
komen en dat gaf opnieuw onrust. Hoewel de ChristenUnie – net als de meeste
andere fracties in de raad – de komst van een AZC steunt, had ze liever gezien
dat er een adempauze was genomen om eerst te werken aan het herstel van
vertrouwen tussen bestuur en burgers.


Het kan natuurlijk altijd beter,
vooral door de burgerparticipatie als vast onderdeel van het beleid duidelijk
te communiceren, maar inhoudelijk gezien ging het proces een stuk beter.
Rond het opstellen van de
bestuursovereenkomst met het COA zijn namelijk bewoners actief betrokken
geweest en is ook de raad regelmatig geïnformeerd en in de gelegenheid geweest
om input te geven.
Het resultaat mag er ook zijn: Gouda kent de meest uitgebreide bestuursovereenkomst van
Nederland, die met inbreng van bewoners tot stand is gekomen. Zo heeft Gouda
voor het eerst in Nederland een gefaseerde instroom afgesproken, wat een
belangrijke eis van de bewoners was. De gemeente heeft de inbreng van de
bewoners meegenomen en uitgebreid gerapporteerd wat ermee gedaan is.Actieprogramma

Mede door de ervaringen rond de PWA
heeft de ChristenUnie bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie o.a.
ingezet op het onderwerp burgerparticipatie en daarvoor aan de coalitie
partners een concept beleidsplan overhandigd.
In het actieprogramma van het
onlangs geïnstalleerde college is burgerparticipatie ook prominent opgenomen. 
We verwachten van het college dat alles in het werk zal worden gesteld om de
communicatie aan omwonenden straks bij de (mogelijke) komst van het AZC te
verbeteren en dat de aanbevelingen van de ombudsman als leidraad meegenomen
worden.

Een zorgvuldig proces bij de komst
van het AZC, daar is iedereen in Gouda en de mensen die we (mogelijk) mogen verwelkomen in
Gouda, bij gebaat. 
Samen sterk!

Theo Krins & Christiaan Quik