Berichten

Elke ochtend en avond is het weer zover. De N207
ter hoogte van Westergouwe staat dan muurvast. In de ochtendspits is dit al
gauw van 7 uur in de ochtend tot soms wel 9.30 uur. In de avondspits is het
vaak vanaf 16 uur tot 18.30 uur een gekkenhuis. Tijd voor een oplossing! 
Foto; Theo Krins, juni 2017

Aanleiding

Al sinds 2015 vraagt de ChristenUnie naar een oplossing voor deze congestie. Steeds meer Gouwenaren
ondervinden grote hinder en veel vertraging om de stad uit te komen. Het
verkeer loopt vast doordat de rotonde N457/ N207 de verkeersstromen niet
aankan. De vertraging kan soms flink oplopen. De vertraging loopt ook verder op
doordat veel regionaal vrachtverkeer van deze route gebruik maakt en deze
moeilijker kunnen invoegen op de drukke rotonde. 

Westergouwe

Op dit moment wordt de wijk Westergouwe gebouwd.
Deze wijk ontsluit ook direct op de N207. Het is soms al lastig bij drukte
de wijk uit te rijden. Naar twee kanten toe is er dan al langzaam
rijdend verkeer. Hoe ziet dat eruit als de wijk steeds verder uitbreid en er
steeds meer inwoners in de wijk komen wonen? Er moet dus snel een oplossing komen voor dit probleem. 

Artikel 38 vragen

Dit is de
reden dat de ChristenUnie vragen gesteld heeft aan het college. De
SGP en SP dienen deze vragen mede in. De vragen die gesteld zijn, zijn
de volgende:

 1. Welke acties heeft het
  college de laatste jaren ondernomen om dit probleem op te lossen?
  Wij ontvangen graag een in de tijd
  gerangschikt overzicht.
 2. Zijn er in dat kader ook al
  gesprekken gevoerd met de provincie? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst?
 3. Op welke manier gaat het
  college zich verder inspannen dit probleem op korte termijn op te lossen?
 4. Aan welke concrete
  scenario’s wordt gedacht om de doorstroming van het verkeer te verbeteren? Wat
  is de voorkeursvariant van het college en van de andere betrokken partijen?
 5. In hoeverre houdt het
  college bij de keuze van de oplossing ook rekening met de toename van verkeer
  van de nieuwe bewoners uit Westergouwe? Hoe ziet de groei van inwoners in
  Westergouwe er de komende 5 jaar precies uit en tot hoeveel extra
  verkeersbewegingen gaat dat naar verwachting leiden?
   

We zijn benieuwd naar de beantwoording van het
college van burgemeester en wethouders. Aangezien het politiek reces is, kan het
antwoord nog wel enkele weken op zich laten wachten.

Op vrijdag 30 oktober 2015 was het dan eindelijk
zover. De eerste paal werd geslagen voor de woningbouw in Westergouwe fase 1,
de nieuwe woonwijk in Gouda die ongeveer 4.000 woningen gaat tellen. Hierdoor
groeit Gouda van 72.000 inwoners nu naar zo’n 85.000 inwoners. In deze blog heb
ik aandacht voor dit moment. Maar ook aandacht voor de problemen die n moeten
worden opgelost zoals de bereikbaarheid. Tevens moet er volgens de ChristenUnie
meer aandacht komen voor duurzaam bouwen, zo snel als mogelijk, maar in ieder
geval bij de start van de 2e fase.
1e
paal; 30 oktober 2015

Ik woonde deze feestelijke bijeenkomst bij,
gezamenlijk met vele anderen. Op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum was
een feesttent opgebouwd en alle nieuwe bewoners waren uitgenodigd.
Ook oud-minister Peijs die in 2004 groen licht had gegeven voor de bouw van deze woonwijk was bij het slaan van de eerste paal voor een huis aan de Burgemeester van Dijkesingel.
Na vele toespraken van o.a. deze oud-minister de projectleider en een
3D film met een presentatie van wethouder Tetteroo kwam het moment dat iedereen naar
buiten ging. De paal was voorzien van handtekeningen van de eerste bewoners.
Nadat de paal geslagen was, werd er nog met confetti geschoten en was er nog
een borrel. Goed om zo’n punt te markeren, zeker als je weet dat men sinds 1976
al over deze nieuwe woonwijk spreekt. 

2e
fase Westergouwe
Terwijl de eerste paal de grond in verdween, boog
ik me al over de exploitatie van de 2e fase Westergouwe. Die moest
nu immers al worden vastgesteld door de gemeenteraad, wil je straks na de realisatie van de 1e
fase weer woningen kunnen aanbieden. De cijfers waren geheim en vandaar dat ook
een deel van deze vergadering en de besluitvorming met gesloten deuren plaats
vond. We hebben o.a. extra vragen gesteld over hoe de exploitatie eruit ziet en
hoe de risico’s ingeschat zijn naar de toekomst toe. Ook hebben we onze zorgen
geuit over de filevorming op de N207. Dit is de hoofdontsluitingsweg voor
Westergouwe. Elke ochtend staat het verkeer hier alvast terwijl er nog een
woonwijk gebouwd moet worden. In het voorjaar werd ons verteld door het college
dat hieraan gewerkt werd. Dit begrepen we niet, toen werd vermeld dat de
provincie pas in 2021 van plan is zogenaamde turborotondes aan te leggen. Aangezien
dit probleem dus provinciaal moet worden opgelost hebben we in het debat een
motie hierover aangekondigd. Dit resulteerde in een toezegging van de wethouder
zich hiervoor in te spannen. We hopen binnen enkele maanden van hem goed nieuws
te vernemen. 
Duurzaam
bouwen
Als ChristenUnie vinden we duurzaam bouwen een belangrijk onderwerp. In Westergouwe willen we dit graag zien in een ambitie die verder gaat dan de voorgeschreven regels uit de wet. Heeft Westergouwe straks een robuust watersysteem voor
zoveel mogelijk droge voeten, ontbreekt het straks aan innovatie en
duurzaamheid als het gaat om de woningen. Ook hiervoor hadden we een motie
aangekondigd. Ons leek het goed GPRgebouwen te gebruiken om hogere
doelstellingen
te verwezenlijken. GPR-gebouwen kijkt naar duurzaamheid in de breedte,
namelijk naar de onderdelen energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en
toekomstwaarde en werkt met scores.
Als je volgens de wettelijk normen bouwt, scoor je rond de 6 met dit systeem. We hadden voorgesteld om te gaan voor een score van een 7,5 (onderscheidend duurzaam) met de ambitie naar de 8 (hoog niveau van duurzaam). 
Nu bleek bij het indienen van de motie dat veel partijen de nadruk legde op het woord duur i.p.v. duurzaam. Ik vond dit bijzonder, want zelfs marktpartij en bouwer Heijmans vermeld op hun site duurzamer te willen bouwen en een GPRscore van een 7,5 als minimale norm te gebruiken. Het kan dus wel

De wethouder gaf daarnaast aan het systeem GPR-gebouwen  als opgelegde regeltje te zien die het doel voorbij gaan. Het zou veel te veel arbeidsuren en andere kosten met zich meebrengt. Een woning wordt wel €6.000 tot 12.000 duurder, werd gesteld. Daarbij werd echter niet verteld dat de energiekosten en onderhoudskosten de jaren daarna wel veel lager liggen en een woning bouwt die vele malen duurzamer is! Bovendien vallen de kosten en inzet van uren erg mee, de woning moet immers toch al gecontroleerd en berekend worden.
  
Tot slot kon je volgens de wethouder met GPR de woningen niet beter verkopen. Dat klopt, GPR meet namelijk duurzaamheid en is niet voor marketing bedoeld. Je kan de uitkomsten daarentegen wel als marketing gebruiken. Kopers willen graag een duurzame woning met lage energierekening en weinig onderhoud. 
Door  onduidelijkheid die over de motie ontstond en een andere kijk en uitleg van de
wethouder
, hebben we de motie aangehouden. We gaa
n nu
kijken hoe we meer aandacht kunnen krijgen voor duurzaam  bouwen, niet alleen in Westergouwe maar ook
in de rest van de stad. Over enkele weken behandeld de gemeenteraad de
woonvisie. Op dat moment zullen w
e waarschijnlijk terug komen met een motie voor duurzaam
bouwen die uitgaat van stimuleren en waarvan voor ons als raad de resultaten
ook meetbaar zijn of meetbaar gaan worden. Wordt vervolgd!