Berichten

Verbaas jij je ook dat je papiercontainer elke twee weken weer vol zit en je per week twee zakken met plastic aan de lantaarnpaal hangt? En wat kan daar aan gedaan worden? De ChristenUnie diende in 2019 een motie in om te kijken of we in Gouda tot minder afval kunnen komen  en niet te wachten op maatregelen uit Den Haag. In deze blog meer informatie over minder afval, bijvoorbeeld door invoering ja-ja sticker…..


Waarom minder afval? 
De inwoners van Gouda hebben in 2019 ruim 22 miljoen kg afval geproduceerd. Dit is afval in de klassieke zin van het woord. Alles wat de huishoudens in Gouda weggooien: ongescheiden restafval, oud papier en karton, glas, plastic, metaal en drankpakken, textiel, hout, matrassen, meubels enz. enz.
Dat is een enorme berg afval. Per inwoner is dat ruim 300 kg. Iets meer dan 1/3 daarvan is nog restafval. Dat wil zeggen dat iedere inwoner van 0 tot 100+ per jaar 100 kilo restafval produceert.
De gemeente stuurde een notitie naar de naar aanleiding van de motie. Hier werd de ladder van Lansink benoemd als interessant uitgangspunt. Deze ladder hanteert een duidelijke voorkeursvolgorde hoe je met afval moet omgaan.

Zoals je kunt lezen in de figuur hierboven is voorkomen van afval beter dan scheiden en recyclen. 

Wat kunnen we in Gouda doen?
Nu zal je zeggen, dat is mooi, maar wat kunnen we in Gouda doen voor minder afval. Een aantal opties die we op korte termijn kunnen inzetten:
 1. Campagne minder afval opstarten; Wat wellicht nog het gedrag van bewoners kan beïnvloeden via een doordachte campagne voorlichting geven over de voordelen van vermindering van afval. Natuurlijk is minder afval beter voor de wereld, maar we kunnen proberen het heel klein (lees: persoonlijk) te maken. Bijvoorbeeld een campagne richting voedselverspilling en invoering van een kliekjes dag zodat we minder GFT afval hebben. Ook kan als je een grote tuin hebt gedacht worden aan het maken van eigen compost. Je hebt tegenwoordig bakken die zorgen dat je eerder compost hebt dan als je het GFT afval gewoon laat liggen. De gemeente heeft inmiddels ook een brief gestuurd  aan winkels, om aandacht te vragen voor minder plastic verpakkingen. Op woensdag 14 oktober 2020 stond hierover een mooi artikel in het AD.
 2. Ja ja sticker invoeren; Recentelijk heeft de gemeente Rotterdam een rechtszaak in hoger beroep gewonnen voor de invoering van de ja ja sticker. De gedachte achter de sticker is simpel. Je krijgt geen folders meer door de brievenbus, alleen als je zelf een sticker plakt krijg je de folders nog wel. Inmiddels kan je gemakkelijk via internet de folders vinden die je nodig hebt. Bovendien kan het aanbieden van folders wellicht ook leiden tot minder impuls aankopen en meer gerichte aankopen van producten die je echt nodig hebt. Ik denk overigens dat het wel handig kan zijn een uitzondering te maken voor de huis-aan huis krant, net als bij het huidige systeem.
 3. Omgekeerd inzamelen invoeren; Eerder schreef ik al een blog over omgekeerd inzamelen (blog; geen plastic afval meer op straat). Dit is een systeem dat de grondstoffen met recylcewaarde (plastic, papier en gft) dichtbij huis wordt opgehaald en je restafval weg moet brengen naar afvalcontainers ergens in je wijk. Dit levert gemiddeld een verdere afname op van restafval tot 20 kilo per persoon per jaar. Als er goed gelet wordt op de mitsen en maren bij invoering lijkt dit ook een goed idee om verder op te pakken. Het college zal op basis van draagvlak in de stad in de zomer van 2021 een knoop hakken of dit systeem van afval inzamelen wordt ingevoerd in Gouda.
 4. Herbruikbare goederen (textiel, meubels, enz)beter benutten; In het kader van de bouw van het nieuwe ecopark (afvalbrengstation) zal met de kringlooporganisaties in Gouda bekeken worden hoe inwoners gestimuleerd kunnen worden om meer herbruikbare goederen aan de kringloop aan te bieden.
AD, woensdag 14 oktober 2020
Al met al een aantal maatregelen die we kunnen doorvoeren voor minder afval en een betere wereld. Dan zou het wel fijn zijn dat we dit er ook voor over hebben, want we willen toch allemaal dat de aarde waarop wij leven niet uitgeput raakt?

Voor de gemeenteraad van
woensdag 22 mei 2019 had ik een motie voorbereid om aandacht te vragen voor de
toenemende geluidshinder van vliegtuigen boven Gouda. In deze blog kort de
aanleiding, de inhoud van de motie en hoe de behandeling van de motie gegaan
is.

Foto: Theo Krins

Aanleiding

Al sinds ik raadslid ben in 2014 ben ik
bezig met dit onderwerp. Het blijft me verbazen welke reacties ik nog steeds
tegenkom van mensen die zelf geen last hebben van het geluid van overvliegende
vliegtuigen. Dat kan wellicht, er zijn echter in Gouda steeds meer mensen die
er niet tegen kunnen of er slecht van slapen. De toename van voornamelijk het
landend verkeer naar Schiphol is daarbij een belangrijke factor. Dit komt omdat
in 2016 de routes meer naar Gouda zijn komen te liggen,
ik schreef hier in 2017 al een blog over. Kan je in het weekend net even rustig in je tuin zitten na een week
hard werken, vliegt er elke twee minuten een vliegtuig over. Nu was deze ‘eer’
voornamelijk voor bewoners van de wijk Goverwelle, inmiddels hebben steeds meer
wijken last van vliegtuigen. Ik woon zelf in de wijk Kort Haarlem en constateer
dat de geluidsoverlast met het jaar toeneemt.
 
De motie ‘Geluidsoverlast vliegtuigen boven Gouda’

Ik neem bewust een keer de precieze tekst
van de motie op, zodat jullie als lezers kunnen zien hoe dat eruit ziet.
De raad van
de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 22 mei 2019
Constaterende
dat:
 1. Steeds meer bewoners in Gouda overlast ervaren van vliegtuigen, met name in de wijken Bloemendaal en Goverwelle, mede door een nieuwe landingsroute die sinds 2016 over Gouda is gaan lopen (Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan).
 2. Vanuit Gouda het aantal klachten dat binnen is gekomen bij BAS (Bewoners-AanspreekpuntSchiphol) gestegen is van 3 meldingen per kwartaal in 2015 naar honderden klachten per kwartaal in 2018.
 3. De ODMH informatie heeft gedeeld waarin staat dat de geluidsoverlast veel groter is dan tot nog toe aangenomen en geluidsniveaus heeft berekend van overvliegende vliegtuigen  tot 77 dB(a) (zie bijlage, 80 dB(a) is pijngrens gehoor).
 4. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in oktober 2018 een rapport heeft aangeboden aan de Europese Unie waarin is aangetoond dat geluidhinder van vliegtuigen serieuze gezondheidseffecten tot gevolg heeft, waaronder hart- en vaatziekten, leerproblemen en slaapverstoring en wanneer dit advies gevolgd wordt Gouda binnen de geluidscontour van Schiphol ligt(45 dB(a)).

Overwegende
dat:

 1. Een eerlijke discussie moet plaatsvinden voor de verdere groei van Schiphol waarin uitgegaan wordt van reëel geluidswaarden.
 2. Bij eventuele verdere uitbreiding Gouda zeker nog meer geluidsoverlast gaat krijgen van het startend luchtverkeer naar het zuiden, het landend vliegverkeer, en laagvliegend verkeer van Rotterdam airport onder de vliegbewegingen van Schiphol door.
 3. Wethouder van den Heuvel van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wel in Omgevingsraad van Schiphol deelneemt en Gouda zelf niet.
 4. Een voorstel in behandeling komt in de Omgevingsraad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk waar gesproken gaat worden over de vertrekroutes van Schiphol en deze routes ook Gouda betreffen.
 5. Hoger vliegen boven Gouda een oplossing kan zijn om de geluidsoverlast te laten afnemen.

Verzoekt
het college:
 1. Samenwerking te zoeken met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en hen te steunen in hun inbreng in de Omgevingsraad van Schiphol en steun te geven aan het onderzoek voor wijziging van de vertrekroutes (Lekko-route) om tot vermindering van geluidsoverlast te komen.
 2. Een
  brief te schrijven aan de Omgevingsraad Schiphol en de Provincie Zuid-Holland
  vanuit de gemeente Gouda en daarin in ieder geval:
  • de
   zorgen te uiten over de explosieve groei van geluidsoverlast in Gouda.
  • de
   gegevens van de metingen van de brief van de Omgevingsdienst op te  nemen.
  • de
   oplossing aan te reiken om hoger te vliegen boven Gouda.
 3. De
  gemeenteraad te informeren over de reacties op de brief en waar mogelijk de
  inbreng en inspanningen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de
  Omgevingsraad.
en gaat
over tot de orde van de dag.
Motie is met ruime meerderheid aangenomen
Foto; Theo Krins
De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen
(27 stemmen voor en 6 tegen). Partij voor de Dieren, VVD en
GemeenteBelangenGouda (GBG) stemden tegen dit voorstel. GBG ontkent als enige
partij het probleem.

En nog een korte reactie op de meest kritiekpunten op een rijtje:

 • Ja, we moeten minder vliegen, vliegen eerlijk belasten en op korte afstanden de trein gebruiken.
 • regionale samenwerking is prima om dit probleem aan te pakken, niet voor niets zoeken we samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
 • En dat je met deze motie niets oplost, tja, volgens mij kunnen we lokaal dit probleem niet oplossen! Wel kunnen we kijken hoe we het probleem op de kaart zetten en een politieke lobby voeren bijvoorbeeld t.a.v. geluidsoverlast…..Dat kan lokaal wel!
Klagen helpt!
Niet alleen een motie in de gemeenteraad
helpt, u kan zelf ook helpen. Heeft u last van het geluid van vliegtuigen boven
Gouda? Dien dan gerust een klacht in. Klagen helpt zeker aangezien deze
klachten geregistreerd worden. Sinds kort moet u bij Schiphol wel een account
aanmaken….

·        
Voor
Schiphol, klik hier                         

·        
Voor
Rotterdam The Hague airport, klik
hier

Ik
zal me als raadslid net als de vorige jaren in blijven zetten voor dit
onderwerp!Tijdens de raadsvergadering op 29 november jl. heeft de SGP (in navolging van het initiatief van de SGP in de Tweede Kamer) een motie ingediend om de Goudse en de Nederlandse vlag in de raadzaal te gaan plaatsen.


Behalve D66, PvdA en GroenLinks hebben alle overige fracties deze motie gesteund. Met name Thierry van Vugt (D66) was fel tegenstander van deze motie en vond deze motie uiting geven aan iets wat niet neutraal is en daarom niet in de raad hoort. Vervolgens gaf hij aan dat als deze motie zou worden aangenomen D66 met een motie zou komen om nog een vlag te plaatsen. Daarmee liet hij zijn eigen uitgangspunt los en koos nadrukkelijk voor een “gekleurd” symbool.

Onze fractie betreurt het dat deze moties polariserend en zeker niet samenbindend in de raad hebben gewerkt. 
Wat onze fractie betreft hadden de moties ook niet ingediend hoeven te worden, maar toen de motie van de SGP toch werd ingediend hebben we besloten deze wel te steunen.

Hierbij onze inbreng bij die motie:


Motie vlaggen

“Voorzitter, de ChristenUnie heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van de Nederlandse vlag en de Goudse vlag in de raadszaal. 

De Goudse vlag representeert de democratie in Gouda en het is goed dat in onze raadzaal dit zichtbaar is.

We beseffen dat het plaatsen van de Nederlandse vlag verschillende associaties kan oproepen en door sommigen in de samenleving wordt gezien als een teken van opkomend Nationalisme.
Voor onze fractie is de de Nederlandse vlag een teken van onze Nederlandse identiteit. Voor ons duidt de deze vlag  op een hernieuwde behoefte aan gemeenschapszin. 

De vlag staat voor vrijheid van geweten en geloofsvrijheid. 
Het zou mooi zijn als we met het plaatsen van de Nederlandse vlag in de raadszaal deze betekenis weer een nieuwe lading mee kunnen geven.” 


Themavlag
Direct na deze motie diende D66 een motie in om voortaan ook een themavlag op te hangen, te beginnen met de Regenboogvlag in verband met Roze jaar 2018.

Wat onze fractie betreft gaat D66 daarmee voorbij aan het feit dat de Nederlandse vlag voor vrijheid van het geweten staat en de vrijheid om te mogen zijn wie je bent. Daar voegt de Regenboog niets aan toe.

Daarnaast vinden we (evenals D66 in eerste instantie ook zelf aangaf) dat uitingen in de raad neutraal moeten zijn. Daar past het ophangen van een themavlag niet bij en dus ook niet een vlag die staat voor specifieke doelgroepen.

De ChristenUnie heeft om bovengenoemde redenen de motie van D66 niet gesteund. Een raadsmeerderheid heeft overigens wel voor de motie gestemd.

Geen goed gevoel

In de raad hadden maar weinigen een goed gevoel over hoe alles is verlopen rond deze moties en het is de vraag of we met elkaar erin zijn geslaagd om samenbindend te zijn naar elkaar en naar de inwoners van onze stad. 
De tijd zal het leren..