Tag Archief van: MoskeeDe islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het moskeebestuur MIV Assalam is er in Gouda Oost een oplossing gevonden. De bestaande wijkmoskee De Rijkestraat wordt verplaatst naar het voormalige supermarktgebouw aan de Dunantsingel. Er is een beheerovereenkomst gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan. 

Het voormalige supermarktpand aan de Dunantsingel 92 komt vanaf 15 mei in gebruik als wijkmoskee. De huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat wordt vanaf dat moment niet meer gebruikt als moskee. 


Beheerovereenkomst 


De gemeente Gouda en MIV Assalam vinden het belangrijk dat er geen overlast wordt veroorzaakt. Samen met een klankbordgroep uit de wijk is er daarom een beheerovereenkomst gemaakt met afspraken om overlast, o.a. voor wat betreft verkeer en parkeren, tegen te gaan.
Geen definitief besluit over toegang pand

In de klankbordgroep is over één belangrijk punt geen overeenstemming bereikt; de ontsluiting van het pand. Het merendeel van de bewoners in de klankbordgroep en het Carmelcollege zijn er onderling niet uitgekomen. Voor het Carmelcollege is ontsluiting van het pand via de John Mottstraat zelfs als breekpunt genoemd. 


De andere leden van de klankbordgroep willen de ingang aan de John Mottstraat benutten voor regulier moskee bezoek, waarbij er maar een beperkt aantal bezoekers (minder dan 200) zullen zijn en op drukke momenten de ingang aan de Dunantsingel. Voor het Carmelcollege was deze variant niet acceptabel.


De leden van de klankbordgroep hebben de gemeente (en MIV Assalam) daarom nadrukkelijk gevraagd om zelf een keuze te maken. 

Alles afwegende heeft de gemeente geconcludeerd dat voor een definitieve keuze hierover meer informatie nodig is. Met name hoe de toekomstige situatie zich verhoudt tot de zorgen van enerzijds bewoners en anderzijds het Carmelcollege. De gemeente wil voorkomen dat nu onder tijdsdruk een tussenoplossing wordt gekozen die niet optimaal is, waar geen van de partijen zich in kan vinden en mogelijk onnodige investeringen vereisen (er is nu aan de achterzijde alleen een nooduitgang).
Daarom wordt voorgesteld vooralsnog geen onomkeerbare keuze te maken en de komende 4 maanden de ingang aan de Dunantsingel als entree voor mannen te gebruiken en de oostelijke ingang als toegang voor vrouwen. De deur aan de John Mottstraat (achterzijde pand) blijft (vooralsnog?) een nooduitgang. 

Deze periode wordt gebruikt om te monitoren hoe bezoekers zich daadwerkelijk bewegen door het gebied (per auto, fiets en te voet) en wat dit voor effecten heeft op de verkeersveiligheid, druktebeeld, (geluids)overlast etc. 
De nooduitgang eindigt in de struiken. Lijkt me beter als daar wat tegels komen…


De opdracht voor de monitoring wordt verstrekt door de klankbordgroep. Na 4 maanden worden door de klankbordgroep de resultaten geëvalueerd en wordt een definitieve keuze gemaakt over de ontsluiting van het pand. Indien de klankbordgroep wederom niet tot een keuze kan komen zal de gemeente een keuze maken. Nu echter gebaseerd op ervaringsgegevens. 

Afhankelijk van de resultaten van de monitoring én uiteindelijke oplossing voor de ontsluiting van het pand zullen ter voorkoming en/of vermindering van overlast aanpassingen in de openbare ruimte en/of aan de toegangsdeuren plaatsvinden. Uiteraard worden deze aanpassingen getoetst op haalbaarheid (beleidsmatig, ruimtelijk, financieel, technisch etc.).  

Al met al is naar mijn mening ten aanzien van dit punt een goede oplossing gekozen en het is nu van belang om te gaan ervaren hoe de ontwikkelingen zullen zijn op deze locatie. De bewoners verwachten – zoals hierboven vermeld – minder overlast als de ingang aan de John Mottstraat wordt benut voor regulier moskee bezoek. Dat kan nu niet worden onderzocht, maar wel kan nagegaan worden of het handhaven van de hoofdingang aan de Dunantsingel zonder overlast gaat verlopen.


Geen overlastDe gemeente en het moskeebestuur van MIV Assalam vinden het – zoals hierboven al opgemerkt – belangrijk dat de wijkmoskee geen overlast veroorzaakt. Daarom is een klankborgroep ingericht bestaande uit wijkbewoners, vertegenwoordigers van het wijkteam Gouda-Oost, Buurt Preventie Team Vreewijk+ en het Carmelcollege. Zij hebben met de gemeente en het moskeebestuur afspraken gemaakt over het parkeren, napraten op straat en andere onderwerpen die omwonenden van belang vinden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst. De klankbordgroep monitort de voortgang van de gemaakte afspraken en komt daarvoor maandelijks bijeen (tijdens ramadan wekelijks). 


Evaluatie


Het gebouw wordt ter beschikking gesteld tot en met 30 juni 2019. De gemeente, MIV Assalam en de klankbordgroep voeren 2 maanden voor afloop van deze datum een evaluatie uit, waarbij de gehele buurt wordt betrokken. 
Bij positieve evaluatie kan de wijkmoskee voor een langere periode in het gebouw blijven.

Communicatie met de wijk
Gouda-Oost moet beter!

De
islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op
het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het
moskeebestuur MIV Assalam en enkele direct betrokkenen zijn er nu kleinschalige
oplossingen gevonden. Aan de Antwerpseweg 1 komt op het bedrijventerrein een
islamitisch maatschappelijk cultureel centrum voor maximaal 350 bezoekers. De
bestaande wijkmoskee De Rijkestraat wordt verplaatst naar het voormalige
supermarktgebouw aan de Dunantsingel. Voor beide locaties worden
beheerovereenkomsten gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan. 

De
ChristenUnie is blij dat voor kleinschalige buurt moskeeën is gekozen, maar vindt dat de communicatie beter had gemoeten.

Antwerpseweg 1


De
gemeente en het moskeebestuur hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de
Antwerpseweg 1. Dit betekent dat nu de benodigde vergunningen aangevraagd
kunnen worden. De vergunningprocedure hiervoor doorloopt het gebruikelijke
proces. Na vergunningverlening wordt het pand verbouwd. Dit neemt naar
verwachting een jaar in beslag. De gemeenschap bezit ook het pand op nummer 3,
maar dit pand wordt verkocht.

Rond dit islamitisch
centrum zijn er nog wel een aantal vragen bij de ChristenUnie. We willen meer
inzicht krijgen in de activiteiten die ontplooid gaan worden in dit centrum en
wat de invulling is van “maatschappelijk cultureel”.

Daarnaast
hebben we moeten vaststellen dat voor de fondswerving van deze locatie Tarik
Ibn Ali (fondswerver die momenteel gevangen zit op verdenking van propaganda
van gewelddadige jihad) een rol heeft gespeeld. De moskee heeft na zijn
gevangenneming geen afstand van hem genomen en we willen weten op welke manier
eventuele radicale ideeën op deze locatie voorkomen wordt. Juist om tegenstelling
tussen Gouwenaars te voorkomen en ervoor te zorgen dat de democratische rechtsorde wordt gerespecteerd.


Wijkmoskee Gouda-OostGedurende de verbouwing van het pand aan de Antwerpseweg zal het voormalige
supermarktpand van de Lidl aan de Dunantsingel 92 in gebruik worden gegeven als
vervanging voor de huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat. Vorig jaar is dit
pand tijdens de Ramadan al een keer als moskee gebruikt en de buurt was
tevreden hoe alles toen verliep.Met de nieuwe
plek voor de wijkmoskee wordt de bestaande overlastproblematiek rond de moskee
De Rijkestraat aangepakt. Het aantal bezoekers / gebedsplaatsen aan de Dunantsingel
bedraagt maximaal 500 personen (een verdubbeling van het aantal
gebedsplaatsen). Dit maximum is vooral relevant voor bijzondere feestdagen.Aandachtspunt
is dat de tijdelijke moskee deze omvang krijgt. 

De ChristenUnie wil duidelijkheid hebben over hoeveel reguliere bezoekers er
wekelijks worden verwacht.

Praktisch
gezien is het te overwegen om de ingang naar achterzijde te verplaatsen (zijde
Antonius college). Er is dan volgens het wijkteam sprake van minder overlast
voor de bewoners.


Voor de ChristenUnie en het wijkteam is
het belangrijk dat de portakabins bij de huidige moskee weggaan als de andere
locatie in gebruik wordt genomen en dat de moskee laat zien dat ze actief in de
wijk wil participeren. Dat is tot nu toe helaas te weinig gebeurd.

Na ongeveer een
jaar na de opening wordt bekeken wat de ervaringen zijn bij de gebruikers en
omwonenden en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De intentie is om de
wijkmoskee voor langere periode te verplaatsen naar de Dunantsingel en mee te
nemen in de wijkontwikkeling die hier plaats zal vinden.

Beheersovereenkomst


De ChristenUnie
heeft altijd de wens gehad dat zou worden ingezet op kleinschalige moskeeën in
plaats van één grote moskee. Met deze oplossing wordt daarin voorzien. Op deze
manier kan beter worden ingespeeld op de bewoners- en ondernemersbelangen rond
deze locaties. Voor zowel de Antwerpseweg als de Dunantsingel worden
beheerovereenkomsten gemaakt tussen gemeente en initiatiefnemers. Deze zijn
gericht op het voorkomen van overlast. Omwonenden en belanghebbenden krijgen
een adviserende rol in het traject rondom de beheerovereenkomsten. Een
vergelijkbare aanpak is destijds ook bij het AZC aan de orde geweest.Communicatie


Voor het wijkteam en een ander
buurtplatform was het besluit rond de moskee in Gouda-Oost vandaag een
verrassing. In de communicatie is het volgens de ChristenUnie dus helaas (weer)
niet goed gegaan. Het wijkteam had eerder in het proces betrokken moeten worden
waardoor een breder draagvlak in de wijk was ontstaan.. Ook was er dan de
mogelijkheid om vooraf randvoorwaarden mee te geven die voor de buurt van
belang zijn.
Door de buurt en het wijkteam nu pas te
informeren moet alles achteraf worden “bevochten”. In de buurt is draagvlak,
maar er is dan wel een zorgvuldig proces nodig. Vooraf kan dit helaas niet
meer, maar doe het nu dan wel rond het opstellen van de beheersovereenkomst.
Samenvattend zijn we blij dat er een
oplossing komt voor het huisvestingsprobleem voor de islamitische gemeenschap,
maar er liggen nog wel een aantal uitdagingen!

Vragen aan het college 

Moskee Gouda-Oost
 • Wat is de reden dat het wijkteam en andere vertegenwoordigers van de wijk niet eerder bij dit proces zijn betrokken?
 • Wat vindt het college ervan dat deze vertegenwoordigers op de inloop avond op 12 maart op verzoek van het college daar worden verwacht, terwijl ze op 8 maart pas zijn geïnformeerd?
 • Op welke wijze wordt het wijkteam, Buurt Preventie Team Vreewijk en de bewoners bij het verdere proces betrokken?
 • In hoeverre is het college bereid de ingang van de moskee te verplaatsen naar de achterzijde?
 • Op welke wijze krijgen we de garantie dat de portakabins worden weggehaald als de andere locatie in gebruik wordt genomen?
 • Hoeveel bezoekers verwacht de moskee wekelijks buiten de feestdagen?
Islamitisch Centrum Antwerpseweg 1
 • Welke activiteiten worden ontplooid in dit centrum?
 • Hoe wordt ervoor gezorgd dat bij de activiteiten op deze locatie de democratische rechtsorde wordt gerespecteerd?  


Begin januari vernamen we dat Tarik Cahdlioui, beter bekend als
Tarik Ibn Ali opnieuw naar Gouda is gekomen om als fonswerver te ondersteunen
bij het inzamelen van geld voor de nieuwe moskee (Antwerpseweg). Op korte termijn moet er nog
flink bedrag op tafel komen het bestuur heeft daarom besloten opnieuw van zijn
diensten gebruik te maken. Eerder deed ze dat ook in 2014 in verband met El Wahda
(PWA Kazerne).
Omstreden
In 2014 is heeft zijn komst veel commotie veroorzaakt in de
Goudse samenleving en daarbuiten vanwege zijn vermeende banden met de Duitse terreurgroepering “Dawa FFM”. Volgens diverse bronnen kan Tarik Ibn Ali worden beschouwd
als één van de belangrijkste invloeden achter de inmiddels verboden
organisaties Sharia4Belgium en de Duitse groep Millatu Ibrahim, maar ook de
Nederlandse groep Sharia4Holland. Ook wordt beweerd dat hij inspirator was van
de jihadist Bataclan, een van de aanslagplegers in Parijs.
Vragen
Naar aanleiding van deze gang hebben de fracties van het CDA,
ChristenUnie, Gouda’s 50+ Partij en de SGP de burgemeester gevraagd om een memo
aan de raad te doen toekomen om over een aantal zaken duidelijkheid te
verschaffen.

1. Wanneer was het college en de politie op de hoogte van zijn
komst?
2. Wat heeft het college vervolgens met deze informatie richting
het bestuur van de moskee concreet gedaan?
3. Ten aanzien van de communicatie:
a.  
Wat was de reden om de raad daarover niet vooraf te informeren?
b.  
Wat was de reden dat het bestuur van de moskee zijn komst toch
heeft doorgezet?
c.   
Wat was daarop de reactie van het college richting de het
bestuur van de moskee?
4. Welke middelen heeft het college beschikbaar (afgezien van geen bestuursrechtelijke
als strafrechtelijke mogelijkheid)
om deze fondswerver te kunnen weren?
5. Wat vindt het college van de keuze van het bestuur van MIV
Assalam om deze omstreden fondswerver in te zetten in het kader van integratie
en het vreedzaam naast elkaar leven van de verschillende godsdiensten in Gouda?

Vervolgens ontving de raad op 17 januari jl. de volgende memo:
“Deze memo is (op verzoek van de fracties
van ChristenUnie, CDA, G50+ en SGP
) opgesteld naar
aanleiding van de komst van de prediker Tarik Ibn Ali naar Gouda. Aangekondigd
was dat deze prediker op vrijdag 6 januari, zaterdag 7 januari en zondag 8
januari mogelijk in Gouda zou zijn voor benefietactiviteiten ten behoeve van
het beoogde islamitisch centrum op de Antwerpseweg. De inzet van de prediker is
het werven van fondsen. Tarik Ibn Ali is in 2014 ook ingezet voor de
fondsenwerving van het islamitisch centrum El-Wahda. Toen heeft het College van BenW bij het toenmalige moskeebestuur
aangegeven dat zij de komst van deze prediker onwenselijk en onverstandig vond.

Het college van burgemeester en
wethouders is door de organisatoren van de benefietactiviteiten niet vooraf
geïnformeerd over de komst van de prediker. Wel is de gemeente op donderdag 5
januari door de politie op de hoogte gesteld van de plannen. Zij het dat toen
nog geen duidelijkheid bestond over de precieze gang van zaken en de locatie.
Toen dat wel zo was heeft de burgemeester op 7 januari de fractievoorzitters
hierover geïnformeerd via een mail. Overigens is het optreden verlopen zonder
strafbare, anti-democratische of anti-integratieve uitspraken.
Onwenselijk
De gemeente heeft kort voor aanvang van
de geplande benefiet haar eerdere standpunt, dat zij het zeer onwenselijk en
onverstandig acht dat de prediker Tarik Ibn Ali weer in Gouda actief is,
overgebracht aan een vertegenwoordiging van de organiserende moskee Assalam.
Dit vanwege het feit dat Tarik ibn Ali een omstreden prediker, is die door zijn
komst de polarisatie tussen moslims en niet-moslims kan vergroten. Het bestuur
van de moskee Assalam heeft de prediker toch laten komen. Als reden gaven zij aan dat zij op de korte termijn niemand anders
kunnen vinden voor de benefietactiviteiten
. Wel blijft de gemeente in
gesprek met alle betrokken moskeebesturen over dit onderwerp.Alert

Er zijn zowel strafrechtelijk als
bestuursrechtelijk geen juridische mogelijkheden om deelname van Ibn Ali aan
een benefiet te voorkomen of te verbieden. Ook via het vergunningstelsel van de
gemeente kon de bijeenkomst niet tegen houden. Voor het houden van
benefietbijeenkomsten in een bestaande moskee is geen aparte vergunning vereist,
voor zover de activiteit plaatsvindt binnen de voorwaarden van de bestaande
vergunningen. Wel is de inzet van de prediker door de politie gemonitord op
mogelijke overtredingen of strafbare feiten. Daar is geen sprake van geweest.
Noch was er vrees voor een verstoring van de openbare orde. Indien hier sprake
van geweest zou zijn, dan zou er onmiddellijk handhavend zijn opgetreden.
Bovendien zijn er, zoals hierboven al genoemd, door de prediker geen
anti-democratische of anti-integratieve uitspraken gedaan. Politie en gemeente
blijven alert op signalen rondom mogelijk optreden van deze en eventuele andere
predikers.”
Dilemma
Duidelijk is
dat er bestuurlijk op dit moment niets kan worden gedaan om de komst van deze
omstreden fondswerver tegen te gaan. Feit blijft wel dat het moskee bestuur met
de inzet van Tarik Ibn Ali bewust voorbij gaat aan de bezwaren die er tegen
zijn komst leven en het argument dat ze op korte termijn niemand anders kunnen
vinden is in dat licht geen sterk argument.
Net als in
2014 doe ik wederom de oproep aan het moskeebestuur om ons met elkaar in te
spannen voor onderlinge verdraagzaamheid en respect en daarbij niet (de schijn
van) onverdraagzaamheid te accepteren. 
Vanuit dat oogpunt nogmaals een dringend
appèl aan het moskeebestuur om geen omstreden mensen als Tarik Ibn Ali uit te
nodigen in Gouda!

De laatste week is er in de media terecht ophef geweest over
Identitair Verzet. Deze rechts radicale groep heeft op 4 juli een spandoek op
de PWA Kazerne gehangen met de leuze: “Moskee? Stem nee!”. Daarnaast schrijven
ze op hun Facebook pagina o.a.: “Voorafgaand (aan de stemming op 8 juli, tk)
zullen wij een aantal voorstanders in de raad een huisbezoek brengen om ze tot
inkeer te brengen.”


Bron: Facebook
Dreiging
Dit dreigement  is
uiteraard verwerpelijk en het is goed dat de burgemeester zowel in de media als
in de raadzaal dat klip en klaar heeft aangegeven.
Het lijkt erop dat 
Identitair Verzet het allemaal niet zo serieus heeft bedoeld en het
ludiek had willen aanpakken met een roos en een pamflet.  Maar goed, ook dat is intimiderend voor
raadsleden en gelukkig hebben ze (waarschijnlijk onder druk) afgezien van enige
vorm van directe actie richting de raadsleden in Gouda.

Gouda Positief
Gouda Positief kon het weer eens niet laten om de
werkelijkheid te “framen” en liet in het AD van vrijdag 10 juli optekenen dat
de stemming anders had kunnen lopen als er geen sprake was geweest van
intimidatie en oneigenlijke druk. Daarbij doelde ze o.a. op de actie van
Identitair Verzet.
Waar Johan Weeber, fractievoorzitter van Gouda Positief, aan
voorbij gaat is, dat al in oktober 2014 er 18 van de 35 raadsleden hadden
aangegeven dat ze het plan (op basis van diverse argumenten) van El Wahda niet steunen.
Vele malen hebben de fracties die tegen waren op allerlei manieren aangegeven –
en consequent op basis van dezelfde argumenten – dit plan niet te willen.
Identitair Verzet
Volgens Johan Weeber was de druppel de mail van Identitair
Verzet. Ook via De Ochtend (KRO NCRV) en refereert hij hieraan. Voor zover
bekend is er naast het stuk op Facebook door deze organisatie echter geen
enkele actie ondernomen. Als er toch meerdere mails zijn gestuurd daag ik hem
uit om daarmee naar buiten te komen. Nu ademt het vooral stemmingmakerij uit.
Het vervelende van zijn opstelling is dat de actie van
Identitair Verzet veel groter is gemaakt dan nodig en hij hen meer invloed
toedicht dan feitelijk het geval is. Door de opstelling van Gouda Positief wordt
deze organisatie alleen maar in de kaart gespeeld.
Bestemmingsplan
Gouda Positief gaat
zelfs nog een stapje verder: volgens Johan Weeber is de vestiging van een
megamoskee met 4.500 mogelijk gemaakt door het vorige college, want die heeft
de bestemming gewijzigd. Daarbij geeft hij in een bericht aan dat toen ze
erachter kwamen dat het moskeebestuur sinds 2013 bezig was met de aankoop van
het totale terrein, zij samen met de coalitie waarin zij zitten een alternatief
plan hebben bedacht met De Ark, Gemiva en een veel kleinere moskee, juist om
een megamoskee te blokkeren.
Dit is wel een heel bijzondere manier om het gelijk aan
eigen zijde te krijgen, want het college waarin deze partij zitting heeft,
presenteert in oktober niet één, maar twee plannen: De Ark, Gemiva en woningen
voor ouderen en het plan van El Wahda met woningen voor ouderen. De raad moest
toen een keuze maken!
Beide plannen lijken overigens mogelijk binnen het bestaande
bestemmingsplan.
De raad heeft toen in meerderheid voor het plan van De Ark
en Gemiva gekozen en op dat moment was mondeling door de woordvoerder van El
Wahda al gezegd dat het aantal niet 4.500 maar 1.500 wordt ook als alleen voor
hun plan zou worden gekozen.
Vervolgens heeft het college inderdaad een ander plan “samen
onder één dak” gepresenteerd, maar ze had ook kunnen (beter gezegd: moeten)
luisteren naar de meerderheid van de raad en dan was én op die locatie überhaupt
geen moskee gekomen én waren we al volop bezig geweest om huisvesting voor De
Ark en Gemiva te realiseren!
Toekomst
Er is nu genoeg gezegd en geschreven over dit onderwerp en
ik zie uit naar de plannen van het college, waarbij hopelijk zo snel mogelijk
door alle betrokkenen passende huisvesting kan worden gevonden, waarbij het
college voor De Ark een huisvestingsplicht heeft.
Binnen en buiten de raad zullen de verhoudingen rond dit
dossier mogelijk nog wel wat gespannen blijven, maar ik reken op de
flexibiliteit en veerkracht van alle betrokkenen, zodat er geen verdere
polarisatie in onze stad komt.


Ark en Gemiva

Al meer dan 10 jaar zoekt (V)so De Ark naar andere huisvesting, omdat de huidige huisvesting absoluut niet meer voldoet. Bij de zoektocht naar passende huisvesting kwam in het voorjaar van 2012 de locatie van de PWA kazerne in beeld. Een projectontwikkelaar was
bezig plannen uit te werken om op deze locatie een maatschappelijk cluster te huisvesten, waarin ook
ruimte was voor De Ark en het Kinderdagcentrum van Gemiva. In september 2013 werd echter duidelijk dat deze
projectontwikkelaar voor deze invulling van het gebouw de financiering niet rond kreeg. Eind 2013 is
dit dossier daarom gesloten.


Halverwege 2014 is deze locatie wederom in beeld gekomen voor huisvesting van deze school. Deze
locatie biedt nu een mogelijkheid voor een gezamenlijke huisvesting van De Ark, het kinderdagcentrum
van Gemiva en het islamitisch centrum El Wahda, mits het investeringskrediet voor
De Ark wordt opgehoogd, daarnaast moet de gemeenteraad ook een krediet verstrekken om de aankoop te bekostigen en verbouwing voor het gedeelte van het pand dat voor Gemiva is bedoeld. De investering voor Gemiva komt terug middels de huur die wordt betaald.
Persoonlijk belangVoor de stemming leggen twee PvdA raadsleden, Khalid Tatou en Siham Massrour, een verklaring af waarin ze aangeven dat ze geen rechtstreeks of persoonlijk belang hebben richting islamitisch centrum El Wahda. Ze willen als gekozen volksvertegenwoordiger gebruik maken van hun wettelijk recht. Voor de zekerheid hadden ze overigens advies ingewonnen bij de VNG.Stemverklaringen


Doordat o.a. het totale plan niet kan rekenen op voldoende draagvlak in de wijk en het geen taak is voor de overheid om mee te werken aan een ABC-constructie wanneer er geen sprake is van een verplichte taak (zoals huisvesting), was het zeer waarschijnlijk dat een nipte meerderheid van 18 tegen en 17 voor, het plan zou verwerpen.Diverse fracties, vooral de fracties die voor het plan zijn, maakten gebruik van de mogelijkheid om een stemverklaring af te leggen.
In het reglement van orde van de Goudse gemeenteraad staat over stemverklaringen: “Stemverklaringen zullen kort moeten zijn”.

Dit artikel werd vooral door de vertegenwoordigers van D66 en PvdA aan hun laars gelapt en dat leidde tot veel wrevel bij zowel de voorzitter van de raad (hij maant diverse keren om tot een statement te komen, conform een stemverklaring) als diverse raadsfracties. 

Op een gegeven moment heb ik de voorzitter gevraagd hier echt een einde aan te maken, temeer daar de andere fracties niet op de stemverklaringen kunnen reageren. Jan de Koning (GBG) reageert later puntig richting de PvdA, die onverstoorbaar door bleef gaan, met de woorden: “U heeft weinig respect voor de voorzitter van de raad.”


Stemverklaring D66 en PvdA

De stemverklaringen waren niet alleen veel te lang, maar bevatten ook grote woorden, die als ze in een debat waarin geuit, absoluut tot een stevig debat hadden geleid. Nu had de sprekers vrij spel en maakten daar in mijn ogen misbruik van.

D66 merkte o.a. op: “Voor de grondwet zijn alle burgers gelijk (..) Iedere burger is gelijk, maar sommigen gelovigen zijn meer gelijk zijn dan anderen.” 
Met deze opmerking worden religies tegenover gezet en wordt polarisatie aangewakkerd, terwijl heel andere argumenten hebben geleid tot een “nee” stem in de raad.

De PvdA geeft aan dat er fracties zijn die zijn gaan twijfelen over het islamitisch centrum en de PvdA beschouwt het als glad ijs als draagvlak in de wijk leidend is, terwijl het plan past in het bestemmingsplan. De PvdA is faliekant tegen willekeur.

Met deze opstelling gaat de PvdA eraan voorbij dat van begin af aan een meerderheid van de raad gekozen heeft voor het plan van een combinatie van De Ark, Gemiva en woningen voor ouderen en dat het college dit heeft genegeerd. Er is geen twijfel gaan opborrelen rond het islamitisch centrum, maar er is vanaf het begin een andere keuze gemaakt!

Stemming

Uiteindelijk was de stemming maar een formaliteit en zoals verwacht werden beide kredieten weggestemd met de kleinst mogelijke meerderheid van 18 tegen 17.

Het is goed om in het reces dat nu is aangebroken de balans op te maken en zo snel mogelijk te gaan werken aan herstel van onderlinge relaties.
Daarnaast moet zo snel mogelijk alsnog passende huisvesting worden gevonden voor de Ark, waarbij het mooi zou zijn als dat samen met Gemiva gaat lukken.

Op woensdag 1 juli was het dan eindelijk zover: de raad moest duidelijkheid geven over het plan “Samen onder één dak”, waarbij De Ark, Gemiva en het islamitisch centrum El Wahda, samen in de voormalige Prins Willem-Alexander kazerne worden gehuisvest.

Krampachtig
De laatste weken werd wel duidelijk dat het draagvlak bij de meerderheid van de raad blijft ontbreken. Vorig jaar gaf een meerderheid van 18 tegen 17 al aan dat er geen steun is voor een islamitisch centrum van deze omvang op deze locatie. Het college heeft echter 9 maanden lang hardnekkig vastgehouden aan het plan om toch alle partijen onder één dak te brengen. Geen middel werd geschuwd om dit te forceren. Doordat het college veel te laat de bewoners is gaan betrekken bij het plan en de impact voor de buurt enorm onderschat heeft was haar inzet krampachtig en wekte steeds meer aversie op bij de buurtbewoners en een deel van de raad.
Extreemrechtse christenen
De woordvoerder van het islamitisch centrum, de heer Boukayouh, kon het in de media helaas niet laten om af en toe flink uit te halen, met name naar de christelijke partijen (“We hebben moeten opboksen tegen het christelijk blok van de politiek”). Eerder gaf hij ook al een sneer richting de vertegenwoordigers van Gouda Noord (“een groepje extreemrechtse christenen”)
Met deze opmerkingen wordt de discussie op scherp gezet en het is ook gewoon niet waar. In de raad zijn 8 fracties tegen het plan en daarbij gaat het om “slechts” drie christelijke partijen.
Eerlijkheidshalve zijn er door diverse partijen zaken gezegd die niet verstandig zijn en zeker ook niet altijd constructief. Wat dat betreft kan ik begrijpen dat de Corina Kerkmans van  de Partij voor de Dieren aan diverse partijen tijdens de raadsvergadering een rode kaart uitdeelde. 

Hoe nu verder?
Naar verwachting komt het voorstel voor de kredieten t.b.v. De Ark en Gemiva op 8 juli in stemming en als bij alle fracties bij hun standpunt blijven, zullen 18 van de 35 raadsleden het plan afwijzen.
Dan is alles nog niet achter de rug. Want als inderdaad een raadsmeerderheid tegen de huidige plannen zal stemmen, zal de kazerne via de markt te koop worden aangeboden en het is mogelijk dat het islamitisch centrum alsnog haar slag slaat. Het is ook mogelijk dat het oorspronkelijke plan van De Ark en Gemiva in combinatie met woningen voor ouderen weer op tafel komt.
Het blijft de komende weken nog wel spannend rond dit dossier.
Alle betrokken partijen hebben schade opgelopen en het is belangrijk dat we nu onze wonden likken en daarna ons weer inzetten op (het herwinnen van de) goede onderlinge verstandhouding en daar zal iedereen een steentje aan moeten bijdragen. Het zou goed zijn als het college hiertoe het initiatief neemt.
Bijdrage
Hieronder treft u mijn bijdrage aan voor het debat over de toekomst van de PWA kazerne:
“Voorzitter, in maart jl. gaf mijn collega Anna van Popering
aan, dat ze boos en teleurgesteld was. Al jaren wachten de kwetsbare leerlingen
van de Ark op goede huisvesting en als het college had meegewerkt aan de plannen
die er in oktober 2014 lagen was adequate huisvesting al op korte termijn
gerealiseerd.
In maart dreigde een meerderheid van de raad zich tegen het
aangepaste plan  (3 in 1) te keren en
opeens kregen we een dringende oproep van het college om geen besluit te nemen
omdat het maximaal aantal plekken in de moskee substantieel zou worden terug
gebracht op initiatief van El Wahda. Vervolgens horen we vanuit El Wahda een
tijd niets en dan wordt, onder druk, op een bewonersavond opeens een getal van
1.200 naar voren gebracht, wat blijkbaar een drastische aanpassing is…
Inmiddels staat de teller op 900….
Opvallend is overigens dat
woordvoerder Boukayouh in een interview aangeeft dat ze bij het niet instemmen
door de raad meer vrijheid hebben om met het gebouw te doen wat ze willen…
Ik moet zeggen voorzitter,
dat zo’n uitspraak niet veel vertrouwen geeft.  
Er zou een mediator komen om partijen dichter bij
elkaar te brengen. Het kwam echter niet verder dan een duur en nietszeggend
rapport over de stand van zaken in de wijk. 
De buurt is door het college nooit goed meegenomen
bij dit proces en de informele gesprekken kwamen te laat op gang, met slechts
een paar mensen en waren teveel gericht op het realiseren van de bestaande
plannen.

Kredietvoorstel
Vanavond moeten we iets
vinden over het voorliggend kredietvoorstel, waarbij de kapitaallasten bijna
200.000,- hoger worden. En El Wahda kan bij instemming op een aantrekkelijke
manier een deel van de PWA aankopen, zonder een concreet plan en zonder
afspraken op papier.
Voorzitter, de
ChristenUnie staat voor godsdienstvrijheid en is dus niet tegen de bouw van een
moskee, ook al is er door een aantal heel bewust een religieuze strijd van
gemaakt. Maar onze fractie  heeft door
alles wat er gebeurd is rond de PWA geen vertrouwen meer in het college m.b.t.
dit dossier en vindt dat een ABC-constructie alleen mag worden toegepast om
uitvoering te geven aan een wettelijke overheidstaak.
We werken graag mee aan goede huisvesting van de Ark en zien
zeker meerwaarde voor de combinatie met Gemiva, maar niet op de wijze die nu
voorligt en we rekenen erop dat het college op korte termijn alsnog bereid zal
zijn om met deze partijen aan een alternatief plan te gaan werken op deze of
een andere locatie. 
We hopen dat er op korte termijn ook een oplossing komt
voor de islamitische gemeenschap en dat hun ruimtegebrek niet langer een
speelbal zal zijn voor buitenproportionele plannen.”


Deze week debatteert de raad over de kredieten
voor de Ark en Gemiva die nodig zijn om huisvesting in de PWA Kazerne mogelijk
te maken. Als een meerderheid van de raad hiermee instemt zal het college
overgaan tot aankoop van deze voormalige kazerne en een deel daarvan
doorverkopen aan het islamitisch centrum El Wahda.

Horeca

In een memo aan de
raad met betrekking tot de krediet aanvragen voor De Ark en Gemiva staat met
betrekking tot El Wahda de volgende passage: “De Omgevingsvergunning is
gebaseerd op het bestemmingsplan. De bestemming van de PWA-locatie laat
commerciële activiteiten, horeca en detailhandel niet toe”

Bij (een deel van)
de raad en de bewoners is echter onrust aanwezig omdat er nog altijd geen
exacte duidelijkheid is over definitieve inrichting en gebruiksmogelijkheden in
het islamitisch centrum.

“Naast een moskee en
andere maatschappelijke voorzieningen, zijn er in de voormalige PWA
kazerne aan de Groen van Prinsterersingel ook plannen voor een bazaar, bakker
en restaurant. Dit hebben meerdere bronnen uit de moslimgemeenschap bevestigd.”  (Goudse Post)

Daarnaast duiken er
in de pers nu opeens verhalen op vanuit de islamitische gemeenschap dat er
concrete plannen liggen om wel degelijk commerciele activiteiten (waaronder
horeca) en detailhandel te willen gaan realiseren. Zowel Elsevier als de GoudsePost berichten hierover en baseren zich naar eigen zeggen op betrouwbare
bronnen.

Vragen

Om helder te
krijgen in hoeverre het college op de hoogte is van deze plannen en hoe ze deze
plannen – als ze er inderdaad zijn – beoordelen heeft de ChristenUnie samen met
zes andere fracties een aantal vragen aan het college gesteld.
We vinden het
namelijk belangrijk om met het oog op draagvlak in de wijk dat hier helderheid
over komt. Die helderheid is ook nodig om een goede inschatting te kunnen maken rond
mogelijke overlast.

“Volgens
verschillende bronnen binnen de Marokkaanse gemeenschap in Gouda zijn er intern
eveneens commerciële plannen gedeeld voor een slagerij, een bakkerij, een cateringbedrijf,
een restaurant (‘de keuken en eetzaal van de kazerne zijn natuurlijk enorm’),
een onderwijsinstelling en een eigen ontmoetingscentrum/café.” (Elsevier)

De vragen zijn:
      In
hoeverre is er door het college binnen het college (formeel of informeel) en
met de vertegenwoordigers van El Wahda en gesproken over commerciële
activiteiten, horeca en detailhandel in het islamitisch centrum?
      
Als
het college op de hoogte is van deze plannen: wanneer is dat u ter ore gekomen?
      Wat
vindt het college van de mogelijke plannen die er hiervoor zijn gemaakt? Als er
met de vertegenwoordigers met El Wahda hierover gesproken is: wat was uw
reactie?
   Wat
gaat het college doen als er een verzoek komt om het bestemmingsplan te
wijzigen teneinde commerciële activiteiten, horeca en/of detailhandel mogelijk
te maken op deze locatie? Wat vindt u van deze activiteiten in relatie tot De
Ark en Gemiva die daar ook gevestigd zijn?
     Welke
afspraken worden er concreet gemaakt met betrekking tot activiteiten die zich
mogelijk als feesten kunnen worden getypeerd?
      
In
hoeverre vindt het college het van belang om zekerheid te hebben rond de
financiën en de exacte invulling van het centrum wanneer ze besluit om tot
verkoop en levering aan hen over te gaan?
      
Mocht
de kredietverlening niet doorgaan en de PWA kazerne daarmee op de markt komen:
in hoeverre is het college bereid om het mogelijk te maken op deze locatie te
komen tot een islamitisch centrum en in hoeverre wil ze dan al dan niet
meewerken met een wijziging van het bestemmingsplan t.b.v. commerciële
activiteiten, horeca en/of detailhandel?

        Indien
de kredietverlening niet doorgaat en het Rijk de PWA kazerne op de markt
brengt, ligt de prijs dan hoger dan de prijs waarvoor de gemeente het pand van
het Rijk koopt? Zo ja aan welk percentage moeten wij dan denken?Op 11 juni was er een bewonersavond in het
Huis van de Stad over de toekomstige bestemming van de PWA Kazerne. Nu deel 2 over deze avond. Deel 1 vindt u hier.In deel 1 gaf ik aan dat de moskee waarschijnlijk opnieuw kleiner zou worden en inmiddels heeft woordvoerder Boukayouh een “eindbod” gedaan van maximaal 900 personen (mannen en vrouwen).


OVERLAST
JONGEREN

Wethouder Tetteroo geeft aan dat als er sprake mocht zijn van
overlast dat er dan door bevoegde personen handhavend zal worden opgetreden.
Inzet is dat de buurt niet of nauwelijks hinder zal ondervinden.
Bij de aanwezige buurtbewoners klinken overwegend instemmende
geluiden en ze lijken tevreden over de toegezegde aanpak.

Ditmaal doet Said Boukayou er een schepje bovenop en geeft
aan dat ze niet blind zijn voor de realiteit en dat ze goed kijken naar wat er
leeft. Heel stellig zegt hij: “We durven u te garanderen dat niemand vanuit de
moskee zal gaan rondhangen.”
Ze willen een verrijking zijn voor de wijk en geen last.
Waarvan akte!

De vertegenwoordiging van Gouda Noord zoals het hoort heeft
er nog niet veel vertrouwen in en wil terecht weten wanneer die afspraken dan
worden gemaakt, voor of na het besluit van de gemeenteraad op 8 juli. Ook wil
hij weten of er net zo gehandhaafd gaat worden als in Gouda Oost. In die wijk
zijn zo’n 150 overlast meldingen, dus concrete afspraken maken voor 8 juli is
wenselijk.

Wethouder Rogier Tetteroo bevestigt dat ingezet wordt op het
optimale.
Verder merkt hij op dat er beheersafspraken worden gemaakt
met de betrokkenen, maar dat zal pas gaan gebeuren als de partijen er zitten.
Dus na 8 juli! 
Inzet is om eerst aan de slag te gaan met de omgevingsvergunning
en het maken van een bouwplan.


Pluriform geluid

Said Boukayou wil weten of Gouda Noord zoals het Hoort wel
achter het plan gaat staan als die beheers afspraken wel het besluit worden
gemaakt.
Jeroen van Walstijn is op zijn hoede en geeft als reactie dat
hij eerst de plannen wil zien en dat ze dan een afweging zullen maken.

Dan ontstaat er een wat vinnige sfeer richting Gouda Noord
zoals het Hoort en wil zowel de voorzitter als Said Boukayouh weten of er een
mogelijkheid is dat ze voor het plan gaan zijn en of ze überhaupt naa de
plannen willen gaan kijken.

Jeroen van Walstijn geeft aan dat ze altijd in gesprek willen
gaan, maar dat het wel afhangt van de kwaliteit van de plannen die worden
ingediend.

Wethouder Tetteroo probeert dan een voet tussen de deur te
krijgen en vraagt welke minimale afspraken er dan gemaakt moeten worden.

Jeroen van Walstijn blijft op zijn hoede en geeft aan dat zij
de stad niet besturen en eerst de plannen van het college willen zien.

Afsluitend geeft de wethouder aan dat er nu een pluriform
geluid naar voren komt en hij wil de punten die spelen glashelder zien te
krijgen,  zodat er niet over elkaar, maar
met elkaar gesproken wordt.

GELUIDSOVERLAST

Een bewoonster geeft aan dat dit onderwerp expliciet is
besproken bij een informeel overleg en dat een concreet zorgpunt de oproep voor
gebed is. Er is echter toegezegd dat dit niet gaat gebeuren en dat zal zwart op
wit op papier worden gezet.

Aziza Azaai bevestigt dat concrete zaken die zijn afgesproken
in de beheers overeenkomst zullen worden opgenomen.


PARKEREN

De tennisvereniging, die pal naast de kazerne is
gelegen, maakt zich zorgen over de eigen parkeerplaatsen die zijn aangelegd met
eigen middelen. De  verkeerskundige
situatie tussen de kazerne en hun terrein vinden ze niet helder.

Wethouder Tetteroo wil het gesprek hierover bilateraal
voortzetten.

De vertegenwoordiger van Olympia vertelt dat zijn zelf
overlast veroorzaken in het weekend en zouden graag van het parkeerterrein op
het kazerne terrein gebruik willen gaan maken.

Said Boukayouh staat hier niet onwelwillend tegenover, maar
wil hier nog wel eerst over verder praten.

De vertegenwoordiger van het ID college geeft aan dat
ook zij drukte veroorzaken in de omgeving, ondanks dat ze het dubbele aantal
parkeerplaatsen ter beschikking dan vereist is.
Ze roepen op om voor een goede parkeerbalans te zorgen.

Om de parkeeroverlast zoveel mogelijk te beperken zal
iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en bij de PWA Kazerne
moet gewaakt worden voor te weinig beschikbare plaatsen, is mijn conclusie bij
dit punt.


VERKEER

Wethouder Tetteroo geeft aan dat er inmiddels een aantal
keren over verkeersoverlast is gesproken en het is belangrijk dat er op korte
termijn duidelijkheid komt over wat er verkeerskundig mogelijk is en daarvoor
is het weer belangrijk dat het aantal bezoekers duidelijk is. Hiermee deed de
wethouder een impliciete oproep aan de heer Boukayouh om klare wijn te schenken
over het aantal bezoekers.
Er komt een nieuw onderzoek op basis van de gewijzigde uitgangspunten.

Vanuit de verdere bespreking valt op te maken dat er goed
moet worden nagegaan hoeveel verkeersbewegingen er in dit gebied zijn door
fietsers en auto’s. Bij dat onderzoek wordt ook gekeken naar de
verkeersbewegingen rond de sportaccommodaties.
BOUWPROCES

De buurt vreest 5 jaar geluidsoverlast, maar uitgangspunt is
volgens de heer Boukayouh dat het gebouw er binnen 2 jaar staat en dat er dan alleen
nog binnen bouw activiteiten kunnen plaatsvinden, maar dat geeft geen
geluidsoverlast.

De wethouder vult nog aan dat we ook zelf belang hebben
bij  het zo probleemloos mogelijk laten
verlopen van de bouw, omdat we zelf eigenaar worden van het gedeelte dat
bestemd is voor De Ark en Gemiva (mits de raad de kredieten hiervoor op 8 juli
goedkeurt).
De “PWA marinier” die zal worden aangesteld heeft hierin ook
een rol.

HANDHAVING

De burgemeester vertelt dat er is gesproken over Oosterwei en
dat toen is aangegeven dat de situatie in Oosterwei met een te kleine moskee en
aanwezigheid winkels anders is dan situatie die voorligt bij PWA. Hij verwacht
geen problemen. Concreet geeft hij aan dat de bewoners van de gemeente mogen
verwachten dat als er toch overlast is er handhavend zal worden opgetreden.

TOT SLOT

Tijdens deze bewoners zijn diverse relevante onderwerpen gepasseerd.

Duidelijk is dat een aantal bewoners een stuk positiever naar
de plannen zijn gaan kijken, maar tegelijkertijd is ook een grote groep tegen
de komst van een islamitisch centrum op de voorgenomen locatie. Aan de raadsleden nu de uitdaging om een zorgvuldige afweging te maken.

De raadsleden moeten al deze en andere informatie nu gaan
wegen om uiteindelijk op 8 juli tot een definitief standpunt komen.


Op 11 juni jl. was er opnieuw een
bewonersavond in het Huis van de Stad over de toekomstige bestemming van de PWA
Kazerne. Ditmaal was niet Wim Deetman voorzitter, maar Ewald van Vliet (VVD),
oud-burgemeester van Lansingerland.

Op deze avond werd veel inhoudelijke informatie uitgewisseld en in een tweeluik geef ik daarvan graag een samenvatting. In deel 1 gaat het vooral over de wijkvertegenwoording, de schaalgrootte en de diverse functies van het islamitisch centrum.
De burgemeester opende de avond met
de opmerking dat er nu spijkers met koppen moeten worden geslagen en deze
opmerking werd door de voorzitter serieus ter hand genomen. Met gevoel voor
sfeer, maar ook doortastend passeerde deze avond een groot aantal onderwerpen:
 • ·     
  Wijkvertegenwoordiging
 • ·     
  Schaalgrootte van islamitisch centrum
 • ·     
  Functie van het islamitisch centrum
 • ·     
  Overlast jongeren
 • ·     
  Geluidsoverlast
 • ·     
  Parkeren
 • ·     
  Verkeer
 • ·     
  Bouwproces
 • ·     
  Handhaving

  
WIJKVERTEGENWOORDIGING
Vanuit de bewoners wordt aangegeven dat er behoefte is aan
een centraal aanspreekpunt (“accountmanager”).
Wethouder Rogier gaf aan dat hij bestuurlijk beschikbaar is
en Bas Meijs (directeur ruimtelijke ontwikkeling) vanuit de ambtelijke
organisatie.
Ook wordt (terecht) opgemerkt dat er meer meningen in de wijk
leven dan er tijdens deze avond aan tafel zitten en dat het goed is om die ook
een stem te geven.
Duidelijk is dat op basis van de wijkverkenning er niet of
nauwelijks ruimte is voor de komst van een islamitisch centrum in deze wijk en
dat dit plan nu wel uitgangspunt is voor het gesprek.
Inzet is om vooruit te kijken en het bleek op deze avond niet
mogelijk te zijn om het rapport als leidraad te nemen.
Verder werd ook opgemerkt dat het denkbaar is dat de raad nu
eerst eens een besluit gaat nemen over de toekomst van de PWA Kazerne en dat
daarna met belanghebbenden aan de invulling wordt gewerkt. Per slot van
rekening laat het huidige bestemmingsplan deze invulling toe. Bij dit onderwerp kwam helder naar voren dat er veel
verschillende meningen zijn over hoe het proces is verlopen en hoe het nu
verder moet.
SCHAALGROOTTE
ISLAMITISCH CENTRUM
Het oorspronkelijke plan was een moskee voor 4.500 gelovigen.
Bij de eerste presentatie in de raad werd dit aantal 1.500 en op de vorige
bewonersavond is het aantal inmiddels teruggebracht naar 1.200.
Deze teruggang is o.a. veroorzaakt door het besluit om de
bestaande moskeeën niet te sluiten. Het wordt nu een 4e moskee.
In het rapport dat op verzoek van het college is opgesteld
staat dat er in de buurt hooguit draagvlak is voor een kleine buurtmoskee (zo’n
400 gelovigen). Een deel van de bewoners vindt het vreemd dat deze conclusie
niet leidend is.
Na diverse opmerkingen over de omvang van de moskee werd
opeens door de woordvoerder van El Wahda opgemerkt dat het aantal van 1.200
plaatsen niet heilig is, maar dat 300 tot 400 plaatsen echt te klein is. Voor
Gouda Noord zijn wel zo’n 800-900 plaatsen nodig. Het is dus wachten op een
finaal voorstel rond deze “koehandel”….
 

Aziza Azaai temidden van enkele buurtbewoners. Haar broer Said Boukayouh zit direct achter haar.

Aziza Azaai, zus van Said Boukayouh, beklemtoonde namens de
vrouwencommissie dat er een fatsoenlijke ruimte voor de vrouwen moet komen,
want bij de huidige moskeeën stelt dat niets voor.
Als we praten over een maximaal aantal plaatsen, dan gaat het
 volgens Aziza om mannen en vrouwen en het
centrum moet plaats kunnen bieden aan zo’n 50 actieve vrouwen en een “schil” er
omheen van zo’n 500 vrouwen.
FUNCTIE(S)
VAN IC
Vanuit betrokkenen worden diverse functies opgesomd die in
het islamitisch centrum moeten worden gerealiseerd:
– gebedsruimte
– helft van de ruimte is bedoeld voor vrouwen gemeenschap die
nu nog helemaal geen ruimte heeft
– ontmoetingsruimte om rondhangen in de wijk te voorkomen
– kinderopvang
– bibliotheek
– wasruimte voor overledenen, nu moet ze hiervoor “bedelen”
in de regio
– er worden geen zalen verhuurd voor feesten! Dat is uitgesloten
volgens Boukayouh!
De moslimgemeenschap is bereid om garanties af te geven over
afwezigheid van overlast in de omgeving van de moskee.
Doordat het gebouw straks voorportalen heeft, kunnen ze daar
wachten en hoeven ze niet op straat te gaan staan. Dat draagt bij aan het
terugdringen van het risico van overlast.
Aziza Azaai doet er nog een schepje bovenop en geeft aan dat
er met bewoners om tafel is gezeten en dat daar is beloofd om notitie op te
stellen om overlast te voorkomen. Er staat inmiddels iets op papier en de toen
aanwezige bewoners waren daarover enthousiast. Er zou hierin duidelijk zijn
omschreven hoe ze de wijk willen laten participeren en hoe ze de ruimtes willen
gaan gebruiken.

De raadsleden hebben overigens deze notitie tot op heden niet
ontvangen.
Nieuwe moskee
in Gouda wordt iets kleiner

Na een
verkennend onderzoek door Hellie van Hout en Astrid Feiter was er op 22 mei een
ronde tafel gesprek met bewoners, woordvoerder El Wahda, De Ark en Gemiva.
De
onderzoekers hadden voorgesteld hun rapportage te
gaan bespreken met (vertegenwoordigers) van buurtbewoners en belanghebbenden om
te bezien of er aanknopingspunten zijn voor een vervolgtraject.
Daarnaast
adviseerden ze de burgemeester om op korte termijn een rondetafelgesprek te
organiseren voor representanten van betrokken partijen.
Krampachtig
Opvallend
is dat we tot op heden niets hebben vernomen over het bespreken van het rapport
met alle betrokkenen door de dames (of anderen), terwijl dit – buiten de
politieke arena en media – waarschijnlijk meer oplevert dan een gesprek van
afgelopen vrijdag die strak was geregisseerd en nogal krampachtig overkwam.

Het
is voorzitter Wim Deetman de hele avond niet gelukt om een ontspannen sfeer te
creëren en regelmatig stuurde hij flink op de wijze waarop het gesprek moest
plaatsvinden waardoor hij naar mijn mening onnodig zijn onafhankelijke rol in
de waagschaal legde.
Bestemmingsplan
Voorzitter
Deetman gaf bij de aftrap direct aan dat het bestemmingsplan leidend is en dat
gaf dan ook meteen het kader aan waarbinnen het gesprek moest gaan
plaatsvinden. Simpel gezegd: er mocht alleen gesproken worden over het plan van
het college en er was geen ruimte voor alternatieve voorstellen. Het enige wat
op deze avond is geprobeerd, is om mensen in gesprek te laten komen en de
scherpe kantjes wat af te vijlen.
Concrete
onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn vooral:
parkeeroverlast, (gebrek
aan) communicatie en omvang moskee.
Omvang moskee
Heet
hangijzer in de discussie is de uiteindelijke omvang van de moskee. Tot aan
deze avond hield de islamitische gemeenschap de kaarten voor haar buik, maar na
stevig aandringen door de voorzitter kwam het hoge woord eruit: de omvang van
de moskee – die “substantieel” kleiner zou gaan worden – gaat van 1.500 naar
1.200 plaatsen.
Voor mij werd
hiermee wel een nieuwe interpretatie geïntroduceerd voor het woord
“substantieel”….


Met dit
aantal neemt de gemeenschap overigens een flink risico m.b.t. wel of geen
goedkeuring door de raad, omdat tot nu toe een buurtmoskee (300-400 plaatsen)
voor veel fracties het maximaal haalbare is, temeer daar de andere moskeeën nu
open blijven.
Maar goed, het
is nu in ieder geval eindelijk wel duidelijk wat we kunnen verwachten en dat
maakt het vanaf nu voor alle partijen mogelijk om een definitief standpunt te
gaan innemen, al heeft de islamitische gemeenschap in mijn ogen een kans laten liggen om tot een goede oplossing te komen..

Verbinding met de wijk

Saïd Boukayouh, woordvoerder van El Wahda had een
interessante bijdrage tijdens deze avond. Hij merkte op dat de islamitische gemeenschap
tot nu terughoudend is geweest met communicatie richting de buurt omdat het
plan past binnen het bestemmingsplan. Ze hechten overigens aan een goede
communicatie met de buurt: ze waren namelijk
ooit begonnen met een plan van 4.500 bezoekers (was
dus zeker geen vergissing zoals eerder wel gezegd!) op basis van hoogtij dagen en
op basis van sluiting van de drie bestaande moskeeën.
Ze hadden
daarbij de mogelijkheid om via de markt 
een openbaar bod te doen, maar daarvoor hebben ze vanwege een gebrek aan
draagvlak niet gekozen.
Ze willen
verbinding met de wijk zoeken en daarbij kiezen ze voor een omvang die past én
niet gelijk een tekort oplevert. Nu komen er zo’n kleine 1.000 bezoekers naar
de moskeeën en met groei mogelijkheden kan dit oplopen naar in totaal 1.500.
Vanwege alle
reacties uit de samenleving willen ze praten over het minst haalbare en
zo komt hij op een nieuw aantal van 1.200.
Opvallend is
dat het minst haalbare in mijn ogen een moskee van kleinere omvang oplevert van
maximaal 500 bezoekers, aangezien de andere 1.000 in de bestaande moskeeën
terecht kunnen.

Communicatie
Diverse
bewoners hebben op deze avond luid en duidelijk hun ongenoegen geuit over de
gang van zaken rond dit plan en hebben het gevoel dat tot nu toe nooit echt
naar hen is geluisterd. Sommigen voelen zich belazerd, anderen voelen zich in
ieder geval niet serieus genomen.

Resultaat van
deze avond is in ieder geval dat er wat concrete afspraken tussen diverse
belanghebbenden zijn gemaakt en het zou mooi zijn als in ieder geval de
verbinding naar elkaar wordt gezocht, want wat er ook besloten wordt, we moeten
in Gouda wel met elkaar verder.
Deze week wordt
er een nieuwe bijeenkomst georganiseerd en ik ben benieuwd of dit tot nieuwe
inzichten en standpunten zal leiden. Tot nu toe is er nauwelijks beweging in
dit dossier naar elkaar geweest, behoudens het aanpassen van het aantal
bezoekers voor de moskee.

College Gouda

Waar het
college naar hun beleving een mooi plan heeft gepresenteerd is, door slechte
communicatie en onnavolgbaar handelen door het college rond dit dossier, veel
schade aangericht. Ik ben benieuwd in hoeverre voor de besluitvorming op 8
juli hier nog een positieve wending aan gegeven kan worden.