BerichtenDe islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het moskeebestuur MIV Assalam is er in Gouda Oost een oplossing gevonden. De bestaande wijkmoskee De Rijkestraat wordt verplaatst naar het voormalige supermarktgebouw aan de Dunantsingel. Er is een beheerovereenkomst gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan. 

Het voormalige supermarktpand aan de Dunantsingel 92 komt vanaf 15 mei in gebruik als wijkmoskee. De huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat wordt vanaf dat moment niet meer gebruikt als moskee. 


Beheerovereenkomst 


De gemeente Gouda en MIV Assalam vinden het belangrijk dat er geen overlast wordt veroorzaakt. Samen met een klankbordgroep uit de wijk is er daarom een beheerovereenkomst gemaakt met afspraken om overlast, o.a. voor wat betreft verkeer en parkeren, tegen te gaan.
Geen definitief besluit over toegang pand

In de klankbordgroep is over één belangrijk punt geen overeenstemming bereikt; de ontsluiting van het pand. Het merendeel van de bewoners in de klankbordgroep en het Carmelcollege zijn er onderling niet uitgekomen. Voor het Carmelcollege is ontsluiting van het pand via de John Mottstraat zelfs als breekpunt genoemd. 


De andere leden van de klankbordgroep willen de ingang aan de John Mottstraat benutten voor regulier moskee bezoek, waarbij er maar een beperkt aantal bezoekers (minder dan 200) zullen zijn en op drukke momenten de ingang aan de Dunantsingel. Voor het Carmelcollege was deze variant niet acceptabel.


De leden van de klankbordgroep hebben de gemeente (en MIV Assalam) daarom nadrukkelijk gevraagd om zelf een keuze te maken. 

Alles afwegende heeft de gemeente geconcludeerd dat voor een definitieve keuze hierover meer informatie nodig is. Met name hoe de toekomstige situatie zich verhoudt tot de zorgen van enerzijds bewoners en anderzijds het Carmelcollege. De gemeente wil voorkomen dat nu onder tijdsdruk een tussenoplossing wordt gekozen die niet optimaal is, waar geen van de partijen zich in kan vinden en mogelijk onnodige investeringen vereisen (er is nu aan de achterzijde alleen een nooduitgang).
Daarom wordt voorgesteld vooralsnog geen onomkeerbare keuze te maken en de komende 4 maanden de ingang aan de Dunantsingel als entree voor mannen te gebruiken en de oostelijke ingang als toegang voor vrouwen. De deur aan de John Mottstraat (achterzijde pand) blijft (vooralsnog?) een nooduitgang. 

Deze periode wordt gebruikt om te monitoren hoe bezoekers zich daadwerkelijk bewegen door het gebied (per auto, fiets en te voet) en wat dit voor effecten heeft op de verkeersveiligheid, druktebeeld, (geluids)overlast etc. 
De nooduitgang eindigt in de struiken. Lijkt me beter als daar wat tegels komen…


De opdracht voor de monitoring wordt verstrekt door de klankbordgroep. Na 4 maanden worden door de klankbordgroep de resultaten geëvalueerd en wordt een definitieve keuze gemaakt over de ontsluiting van het pand. Indien de klankbordgroep wederom niet tot een keuze kan komen zal de gemeente een keuze maken. Nu echter gebaseerd op ervaringsgegevens. 

Afhankelijk van de resultaten van de monitoring én uiteindelijke oplossing voor de ontsluiting van het pand zullen ter voorkoming en/of vermindering van overlast aanpassingen in de openbare ruimte en/of aan de toegangsdeuren plaatsvinden. Uiteraard worden deze aanpassingen getoetst op haalbaarheid (beleidsmatig, ruimtelijk, financieel, technisch etc.).  

Al met al is naar mijn mening ten aanzien van dit punt een goede oplossing gekozen en het is nu van belang om te gaan ervaren hoe de ontwikkelingen zullen zijn op deze locatie. De bewoners verwachten – zoals hierboven vermeld – minder overlast als de ingang aan de John Mottstraat wordt benut voor regulier moskee bezoek. Dat kan nu niet worden onderzocht, maar wel kan nagegaan worden of het handhaven van de hoofdingang aan de Dunantsingel zonder overlast gaat verlopen.


Geen overlastDe gemeente en het moskeebestuur van MIV Assalam vinden het – zoals hierboven al opgemerkt – belangrijk dat de wijkmoskee geen overlast veroorzaakt. Daarom is een klankborgroep ingericht bestaande uit wijkbewoners, vertegenwoordigers van het wijkteam Gouda-Oost, Buurt Preventie Team Vreewijk+ en het Carmelcollege. Zij hebben met de gemeente en het moskeebestuur afspraken gemaakt over het parkeren, napraten op straat en andere onderwerpen die omwonenden van belang vinden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een beheerovereenkomst. De klankbordgroep monitort de voortgang van de gemaakte afspraken en komt daarvoor maandelijks bijeen (tijdens ramadan wekelijks). 


Evaluatie


Het gebouw wordt ter beschikking gesteld tot en met 30 juni 2019. De gemeente, MIV Assalam en de klankbordgroep voeren 2 maanden voor afloop van deze datum een evaluatie uit, waarbij de gehele buurt wordt betrokken. 
Bij positieve evaluatie kan de wijkmoskee voor een langere periode in het gebouw blijven.

Communicatie met de wijk
Gouda-Oost moet beter!

De
islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op
het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het
moskeebestuur MIV Assalam en enkele direct betrokkenen zijn er nu kleinschalige
oplossingen gevonden. Aan de Antwerpseweg 1 komt op het bedrijventerrein een
islamitisch maatschappelijk cultureel centrum voor maximaal 350 bezoekers. De
bestaande wijkmoskee De Rijkestraat wordt verplaatst naar het voormalige
supermarktgebouw aan de Dunantsingel. Voor beide locaties worden
beheerovereenkomsten gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan. 

De
ChristenUnie is blij dat voor kleinschalige buurt moskeeën is gekozen, maar vindt dat de communicatie beter had gemoeten.

Antwerpseweg 1


De
gemeente en het moskeebestuur hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de
Antwerpseweg 1. Dit betekent dat nu de benodigde vergunningen aangevraagd
kunnen worden. De vergunningprocedure hiervoor doorloopt het gebruikelijke
proces. Na vergunningverlening wordt het pand verbouwd. Dit neemt naar
verwachting een jaar in beslag. De gemeenschap bezit ook het pand op nummer 3,
maar dit pand wordt verkocht.

Rond dit islamitisch
centrum zijn er nog wel een aantal vragen bij de ChristenUnie. We willen meer
inzicht krijgen in de activiteiten die ontplooid gaan worden in dit centrum en
wat de invulling is van “maatschappelijk cultureel”.

Daarnaast
hebben we moeten vaststellen dat voor de fondswerving van deze locatie Tarik
Ibn Ali (fondswerver die momenteel gevangen zit op verdenking van propaganda
van gewelddadige jihad) een rol heeft gespeeld. De moskee heeft na zijn
gevangenneming geen afstand van hem genomen en we willen weten op welke manier
eventuele radicale ideeën op deze locatie voorkomen wordt. Juist om tegenstelling
tussen Gouwenaars te voorkomen en ervoor te zorgen dat de democratische rechtsorde wordt gerespecteerd.


Wijkmoskee Gouda-OostGedurende de verbouwing van het pand aan de Antwerpseweg zal het voormalige
supermarktpand van de Lidl aan de Dunantsingel 92 in gebruik worden gegeven als
vervanging voor de huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat. Vorig jaar is dit
pand tijdens de Ramadan al een keer als moskee gebruikt en de buurt was
tevreden hoe alles toen verliep.Met de nieuwe
plek voor de wijkmoskee wordt de bestaande overlastproblematiek rond de moskee
De Rijkestraat aangepakt. Het aantal bezoekers / gebedsplaatsen aan de Dunantsingel
bedraagt maximaal 500 personen (een verdubbeling van het aantal
gebedsplaatsen). Dit maximum is vooral relevant voor bijzondere feestdagen.Aandachtspunt
is dat de tijdelijke moskee deze omvang krijgt. 

De ChristenUnie wil duidelijkheid hebben over hoeveel reguliere bezoekers er
wekelijks worden verwacht.

Praktisch
gezien is het te overwegen om de ingang naar achterzijde te verplaatsen (zijde
Antonius college). Er is dan volgens het wijkteam sprake van minder overlast
voor de bewoners.


Voor de ChristenUnie en het wijkteam is
het belangrijk dat de portakabins bij de huidige moskee weggaan als de andere
locatie in gebruik wordt genomen en dat de moskee laat zien dat ze actief in de
wijk wil participeren. Dat is tot nu toe helaas te weinig gebeurd.

Na ongeveer een
jaar na de opening wordt bekeken wat de ervaringen zijn bij de gebruikers en
omwonenden en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De intentie is om de
wijkmoskee voor langere periode te verplaatsen naar de Dunantsingel en mee te
nemen in de wijkontwikkeling die hier plaats zal vinden.

Beheersovereenkomst


De ChristenUnie
heeft altijd de wens gehad dat zou worden ingezet op kleinschalige moskeeën in
plaats van één grote moskee. Met deze oplossing wordt daarin voorzien. Op deze
manier kan beter worden ingespeeld op de bewoners- en ondernemersbelangen rond
deze locaties. Voor zowel de Antwerpseweg als de Dunantsingel worden
beheerovereenkomsten gemaakt tussen gemeente en initiatiefnemers. Deze zijn
gericht op het voorkomen van overlast. Omwonenden en belanghebbenden krijgen
een adviserende rol in het traject rondom de beheerovereenkomsten. Een
vergelijkbare aanpak is destijds ook bij het AZC aan de orde geweest.Communicatie


Voor het wijkteam en een ander
buurtplatform was het besluit rond de moskee in Gouda-Oost vandaag een
verrassing. In de communicatie is het volgens de ChristenUnie dus helaas (weer)
niet goed gegaan. Het wijkteam had eerder in het proces betrokken moeten worden
waardoor een breder draagvlak in de wijk was ontstaan.. Ook was er dan de
mogelijkheid om vooraf randvoorwaarden mee te geven die voor de buurt van
belang zijn.
Door de buurt en het wijkteam nu pas te
informeren moet alles achteraf worden “bevochten”. In de buurt is draagvlak,
maar er is dan wel een zorgvuldig proces nodig. Vooraf kan dit helaas niet
meer, maar doe het nu dan wel rond het opstellen van de beheersovereenkomst.
Samenvattend zijn we blij dat er een
oplossing komt voor het huisvestingsprobleem voor de islamitische gemeenschap,
maar er liggen nog wel een aantal uitdagingen!

Vragen aan het college 

Moskee Gouda-Oost
  • Wat is de reden dat het wijkteam en andere vertegenwoordigers van de wijk niet eerder bij dit proces zijn betrokken?
  • Wat vindt het college ervan dat deze vertegenwoordigers op de inloop avond op 12 maart op verzoek van het college daar worden verwacht, terwijl ze op 8 maart pas zijn geïnformeerd?
  • Op welke wijze wordt het wijkteam, Buurt Preventie Team Vreewijk en de bewoners bij het verdere proces betrokken?
  • In hoeverre is het college bereid de ingang van de moskee te verplaatsen naar de achterzijde?
  • Op welke wijze krijgen we de garantie dat de portakabins worden weggehaald als de andere locatie in gebruik wordt genomen?
  • Hoeveel bezoekers verwacht de moskee wekelijks buiten de feestdagen?
Islamitisch Centrum Antwerpseweg 1
  • Welke activiteiten worden ontplooid in dit centrum?
  • Hoe wordt ervoor gezorgd dat bij de activiteiten op deze locatie de democratische rechtsorde wordt gerespecteerd?