Berichten

In Gouda wordt al jaren stevig ingezet op het gebied van veiligheid en met name rond de harde kern van Marokkaans Nederlandse jongeren (Top-60), vooral jongens, wordt er van alles gedaan om het wangedrag te beteugelen.Inbraken


Toch lijkt het vaak dweilen met de kraan open. Enerzijds wordt er bijvoorbeeld terecht aandacht gevraagd voor het voorkomen van inbraken en zijn steeds meer inwoners overgegaan tot het nemen van extra beveiligingsmaatregelen. Zelf ben ik ook bij zo’n initiatief betrokken en het is goed om het inbrekers niet te makkelijk te maken. 


Anderzijds wordt het bloed onder je nagels weggehaald als je twee Marokkaanse jongeren op de fiets met een breekijzer door een straat ziet rijden, waar ze zojuist (ditmaal tevergeefs) geprobeerd hebben om een raam te forceren. Ook de oproep van de politie om vooral te bellen als je (een) Marokkaanse jongere(n) die je niet kent en zich opvallend gedraagt bij woningen, stemt me niet vrolijk.
De stand van zaken is in ieder geval dat ondanks alle maatregelen en inzet door de politie het aantal inbraken nog altijd niet is afgenomen.


Camera toezicht


We hebben daarnaast ook te maken met hardnekkige overlast, waardoor je geneigd bent om camera toezicht dan maar structureel in te gaan voeren in plaats van voor een beperkte periode.


In de omgeving van de Stadspolderstraat (Goverwelle) is het camera toezicht weer terug en is er zelfs een tijdelijk samenscholingsverbod (tijdens de Ramadan) om de rust in die omgeving weer (enigszins) terug te krijgen.Spuugincident en krachttermen


Eerder heb ik reeds gemeld dat in Gouda jongens, met een Marokkaans uiterlijk, voorbijgangers onderspuwen uit minachting. Deze week was het raak tijdens een opname van PowNed in Rotterdam. De taal die ze uitsloegen en het gedrag is walgelijk. 

Ook in Gouda lieten jongeren, die wat stem betreft duidelijk tot dezelfde afkomst behoren, zich niet onbetuigd en gebruikte de nodige krachttermen bij een opname door PowNed naar aanleiding van het samenscholingsverbod.


Je kunt van deze omroep vinden wat je wilt, maar zo heb je je niet te gedragen! Het is te makkelijk om dan te roepen dat deze omroep mensen uitdaagt tot dit soort gedrag. Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen gedrag en kan daarvoor niet iemand anders de schuld geven.
Zo is het ook verwerpelijk dat de oudere Marokkaan in de opname over Gouda de schuld bij de politie legt.


Respect

Ik vraag me steeds vaker af wat er nodig is om dit gedrag fundamenteel te veranderen. Prima dat er wordt geroepen om meer ontspanningsmogelijkheden en dat we niet vooral moeten inzetten op repressie, maar ook perspectief moeten bieden. Maar het zal in de gezinnen en daarmee in de samenleving echt anders moeten gaan worden, want het respectloze gedrag van deze groep jongeren is echt onacceptabel. 

Wat mij  betreft moet er meer duidelijkheid komen over de aanpak bij de gezinnen van de notoire overlastgevers en moet alles op alles worden gezet om deze spiraal te doorbreken.
Want als je denkt dat je een bepaalde groep in het gareel hebt gekregen door Werk, Wagen, Wijf en Woning (excuus voor de terminologie), dan staat er weer een nieuwe groep op.

Onorthodoxe aanpak


De burgemeester vraagt om concrete voorbeelden van onorthodoxe aanpak. Wat mij betreft is dit een verdieping van de gezinsaanpak. Het is daarbij belangrijk om ons te realiseren dat het risico op het plegen van delicten zowel kan worden beïnvloed door factoren
vanuit de omgeving (zoals delinquente vrienden of gebrekkige opvoedingssituaties) als ook door individuele kenmerken (waaronder persoonlijkheids- en psychische problematiek). Daarnaast is het uit onderzoek gebleken dat wanneer jongeren naar de middelbare school gaan de invloed van ouders duidelijk afneemt en de invloed door leeftijdgenoten toeneemt. Geen verrassende constateringen, maar wel van belang om mee te nemen in de integrale aanpak.De komende tijd zal dus wat mij betreft hard moeten worden opgetreden tegen jongeren die zich ernstig misdragen en tegelijk hard moeten worden gewerkt – via een gezinsmanager – aan het begeleiden van gezinnen met probleemjongeren, waarbij ook de scholen actief betrokken worden. 


Want als we het probleem niet aan de bron aanpakken, blijven we in een vicieuze cirkel zitten en is alle aanpak die gericht is op repressie voor een groot deel dweilen met de kraan open. 

Op 16 februari was de verkenning door de gemeenteraad over de toekomstige bestemming van de PWA Kazerne. De bedoeling was om op basis van beantwoording van eerder ingediende vragen op deze avond verdiepingsvragen te stellen, zodat we zo goed mogelijk geïnformeerd zouden zijn.


Vertraging

Hoewel de meeste vragen in concept klaar waren wilde het college dinsdag tijdens haar reguliere collegevergadering alle antwoorden eerst bespreken. De ambtenaren hadden in het weekend hard doorgewerkt om de vragen te beantwoorden, maar door het college stagneerde het proces nu toch.
De oppositiepartijen waren geïrriteerd door deze gang van zaken en direct bij de start van de raadsbijeenkomst vroeg collega Anna van Popering – namens de oppositie – om een extra mogelijkheid te geven voor een verkenning. Dit verzoek werd gehonoreerd en er komt een extra verkenning op 2 maart.Deze avond beperkte zich nu tot presentaties van betrokkenen en het vragen stellen aan deze mensen door de raad.College


Namens het college nam wethouder Tetteroo het proces en de planning nog een keer door en gaf aan dat het college niet tot koop/verkoop zal overgaan alvorens het resultaat van het Bibob onderzoek binnen is. Deze wordt eind april verwacht.


“Het Bibob-onderzoek wordt verricht in het kader van de
doorverkoop van het terrein aan El Wahda. Het college zal – nu daar naar
verwachting ook in de tijd ruimte voor is – de resultaten van het Bibob advies afwachten en meewegen
alvorens een definitief besluit te nemen

De raad kan op 11 maart a.s. over kredietverlening (voor de Ark en Gemiva) besluiten. Mocht het plan toch niet kunnen doorgaan
omdat BenW oordelen dat het aangaan van een koop-verkoop overeenkomst niet te verantwoorden valt in
het licht van het Bibob advies, dan vervallen de kredieten.”

De Ark en Gemiva


De Ark en Gemiva zijn tevreden met het huidige ontwerp en ze willen graag dat het project gaat slagen. Ze hebben nu gekozen voor het best haalbare plan.
De directeur van Gemiva zei het als volgt: “Het kan zoals het moet en daar zijn we heel blij mee.”


Feit blijft wel dat het college een
“dwangbuis” hanteert bij dit project. Het is alles onder één dak of
niets…

El Wahda
Namens de drie moskeeën voerde opnieuw Said Boukayou
het woord. Hij is directeur van de islamitische basisschool Al Qalam en
woordvoerder.
Said hield een wat emotioneel betoog en vroeg om ze
een kans te geven, ze zijn er immers uit met de partners. “Wij zijn ook
Gouwenaars, toevallig met een islamitisch geloof (..) We worden aangekeken op
zaken waar we geen vat op hebben, die zich afspelen op wereldniveau. Reken
elkaar af op wat er op Gouds niveau plaatsvindt. We zijn een verrijking voor de
de buurt.”

Tarik Ibn Ali
Said Boukayou ging ook in op alle commotie rond Tarik
Ibn Ali die een aantal keer in Gouda is geweest tijdens de fondswerving-actie
voor El Wahda. Hij distantieerde zich niet van hem, maar gaf aan dat Tarik door
sommigen wordt gezien als een radicale prediker, maar door anderen niet…
2 jaar
Verder gaf hij ook aan dat hij instaat voor afbouw van
het islamitisch centrum binnen de toegezegde 2 jaar: “Daar staan we voor
en dit wordt op papier gezet.”
Bij de beantwoording van de raadsvragen blijkt dit
toch iets genuanceerder te liggen:
“Het college zal in de vastgoedtransactie
een bepaling opnemen dat de ruwbouwfase (dat wil zeggen vanaf datum start bouw
tot en met wind- en waterdicht) in twee jaar gerealiseerd moet zijn, voor het
binnenwerk geldt een termijn van 5 jaar.” 
Sluiten moskeeën


Bij de presentatie van de plannen werd duidelijk door
Said Boukayou aangegeven dat de bestaande moskeeën na gereedkomen van El Wahda
zouden sluiten. Het was ook min of meer financieel noodzakelijk. Tijdens de
verkenning op 16 februari lag dit verhaal opeens een stuk genuanceerder. Hij
gaat er weliswaar vanuit dat binnen 2 jaar de bestaande moskeeën zullen sluiten
omdat ze geen voorzieningen meer hebben, maar het is het absoluut niet zeker.
Gelet op de geluiden vanuit Gouda Oost is het nog maar de vraag of inderdaad
alle drie moskeeën dicht zullen gaan.
Regionale functie
Op basis van de capaciteit van maar liefst 1.500
plaatsen komt natuurlijk de vraag op waarom die capaciteit nodig is als straks
één of meerdere moskeeën openblijven. Toch vanwege een regionale functie? Dat
zou ook 20 leslokalen (+ mogelijkheid voor 10 extra lokalen) voor
“religieus en taalonderwijs” verklaren.
El Wahda geeft aan dat dit niet aan de orde is…
“El Wahda geeft op haar website aan dat het
Islamitisch Centrum tevens “een voorziening voor de omgeving” is, in hoeverre
heeft het Islamitisch Centrum een regionale functie?
El Wahda bedoelt hiermee dat het centrum open
staat voor de wijk, ook voor niet islamitische wijkbewoners. Het IC heeft een
stedelijke functie volgens El Wahda.”
4.500 of 1.500 plaatsen
Als laatste
nog een opmerkelijk iets bij de beantwoording van de raadsvragen door het
college ten aanzien van het rekening houden met wensen van de buurtbewoners:
“In hoeverre zet het college in op het
rekening houden met de wensen van de buurtbewoners en op welke wijze?
Het college heeft steeds aangeven open te staan voor
overleg met bewoners. Vooruitlopend op het moment dat de bewonersgroep Gouda
Noord inhoudelijk aan tafel wil, heeft het college al een aantal belangrijke
verbeteringen in het plan opgenomen die rekening houden met bewonerswensen:
zoals het terugbrengen van de omvang van de moskee tot 1.500 bezoekers (….)”


Nooit eerder is dit punt als een resultaat van
inspanning door het college genoemd en volgens mij is dat ook niet zo. Al vanaf
het begin staat in de officiële stukken dat het zal gaan om 1.500 plaatsen.
Alleen bij een tekening heeft het getal van 4.500 een keer gestaan, maar op
basis van de omvang van het gebouw is dat waarschijnlijk een vergissing
geweest. De buurt had juist gehoopt dat het college op basis van het
uitgangspunt van 1.500 plaatsen zou inzetten op een kleinere (buurt)moskee en
dat is niet gebeurd..

De komende weken wordt het spannend voor de
raadsleden. Alle beschikbare informatie zal moeten worden gewogen en dan zal op
11 maart duidelijk worden of er voldoende steun is voor dit plan.

Deze week was het tamelijk rustig binnen de Goudse politiek. De informateur heeft inmiddels alle politieke partijen gesproken en zijn verslag en aanbevelingen worden heel binnenkort verwacht.

Verder is afgelopen woensdag het inwerkprogramma voor de nieuwe en “oude” raadsleden begonnen. De eerste avond zijn we geïnformeerd over de werkwijze van de Raad, Oosterwei, veiligheidsbeleid, jeugdbeleid en het Huis van de Stad.

In politiek Den Haag was Gouda deze week wel even een hot issue door een spoeddebat over het feestje dat jongeren in Oosterwei in december 2009 hadden georganiseerd met contant verkregen geld.

PVV en Trots op Nederland trokken alle registers open en spraken voortdurend over “Marokkaans tuig” en “Marokkaanse straatterroristen“. Het leek er sterk op dat het gebeuren in Gouda alleen als alibi gebruikt werd om op populistische wijze over Marokkanen te kunnen spreken.

Op één of andere manier wil het vaak niet lukken om in de politiek op een afgewogen manier de problemen rond overlastgevende jongeren met elkaar te bespreken. Zeker in de landelijke politiek voert het populisme de boventoon, of wellicht beter gezegd: het krijgt de meeste aandacht en domineert de publieke opinie.

Ik vind het echt onbegrijpelijk dat de Tweede Kamer een debat voert over een onderwerp dat Gouda aangaat en waar ze zich helemaal niet mee moet bemoeien. Net zo vreemd vind ik de conclusie van de PVV, VVD en Trots op Nederland dat Gouda geld heeft gegeven voor “Marokkaans tuig.”

Het bewijs wordt gebaseerd op het feit dat mogelijk jongeren op het feest zijn geweest, die ook overlast veroorzaken en wellicht crimineel zijn. Dat is werkelijk een absurde redenering. Je moet kijken naar wie het organiseerden en niet naar mogelijke bezoekers. Stoppen we dan ook de subsidie voor bijvoorbeeld een schouwburg of museum, omdat daar mogelijk criminelen naar toe gaan?

Nog eenmaal een poging om de feiten helder weer te geven en waarom het geld bevoorschot is:

Binnen Gouda hebben een aantal wijkteams een stichtingsvorm en een aantal wijkteams (nog) niet. Als een wijkteam een stichting is kan de gemeente het 3 euro budget aan het begin van het jaar overmaken aan het wijkteam. Het wijkteam beschikt dan zelf over het geld en verantwoordt dit achteraf met een financiële afrekening.
In 2009 was het Wijkteam Oost geen stichting. Bij een initiatief van het wijkteam werd er daarom per initiatief geld bevoorschot en achteraf afgerekend. Zo ook in het geval van het jongereninitiatief in de Kerstperiode.

De jongeren die het geld kregen hadden goede bedoelingen en staken hun nek uit in de wijk Oosterwei.
Demissionair minister Van Middelkoop (Wonen, Wijken en Integratie) vindt het daarom terecht prima dat Gouda het initiatief heeft beloond van vijf jongeren, die niets te maken hebben met de sneeuwbalincidenten die zich in december hebben voorgedaan. ,,Het zijn jongeren met goede pit die zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat van de stad.”
Ze verdienen volgens de PvdA fractie niet de pek en veren die ze hebben gekregen.
En als de heer Fritsma (PVV) dan zegt dat Gouda capituleert voor straatterroristen, slaat hij de plank echt mis.

Als we de problematiek in Gouda rond de (Marokkaans Nederlandse) jongeren op een goede wijze willen aanpakken, moeten we ons wel op feiten baseren en zorgvuldig zijn met het naar buiten brengen van verhalen.

Door zaken op te blazen, uit haar verband te rukken of zelfs onjuist weer te geven, bewijzen we (de leefbaarheid van) onze stad en deze jongeren geen dienst en lossen we de problemen zeker niet op.

Ik ga zeker niet voorbij aan allerlei vormen van overlast en geweld in onze stad, die ronduit zorgelijk zijn. Het zal nog veel tijd en energie kosten om hierin een verbetering te bewerkstelligen. Maar naar mijn mening moeten we dat proces zorgvuldig en constructief bezien, goede initiatieven “omarmen” en zaken die niet goed lopen kritisch evalueren en waar verbetering mogelijk is, zal ik daar namens de ChristenUnie op blijven aandringen.