Tag Archief van: Markt


Enige weken heeft de ChristenUnie – mede namens alle andere gemeenteraadsfracties in Gouda – vragen gesteld aan het college over het laden en lossen op zondag in de Naaierstraat door Albert Heijn. En kort daarna – mede namens VVD, CDA, Gouda’s 50+ Partij, SGP, GBG, SP, en de Partij voor de Dieren – hebben we aanvullende vragen gesteld over de voorgenomen verbouwing van Albert Heijn.
Dilemma is de overlast die bewoners ervaren en het feit dat er zwaar en vervuilend verkeer door de binnenstad gaat, wat veel binnenstadbewoners een doorn in het oog is. 
Daarnaast gelden er regels voor het mogen samenvoegen en verbouwen van panden en er waren vraagtekens of de uitbreiding van Albert Heijn wel kan op basis van die bestaande regels.

Onlangs kregen we de beantwoording op de vragen en dat biedt aanknopingspunten voor de buurt, maar of het genoeg is…
Lees over de aanleiding en inhoud van de vragen: https://cugouda.nl/2020/05/stuurt-albert-heijn-aan-op-confrontatie.html

1. Is er een vergunning verleend voor verruiming van de openingstijden van dit AH filiaal?

Nee. Er is geen vergunning voor verruiming van de openingstijden nodig omdat de huidige tijden passen binnen de gemeentelijke regelgeving zoals die voor zon- en feestdagen is vastgesteld.

2. Zo ja, in hoeverre is hierbij de extra overlast die leveringen op zondag opleveren voor bewoners van de Naaierstraat meegewogen?
N.v.t.


3. In hoeverre bent u ervan op de hoogte dat de laad- en losplek op zondag niet beschikbaar is en deelt u de mening van de buurtverenging dat er daardoor sprake is van extra overlast?


Om omwonenden op zondag meer parkeerruimte te bieden is de laad- en losplek aan de Naaierstraat op zondag voor eenieder de gehele dag beschikbaar voor (vrij)parkeren. Omdat deze laad- en losplek daardoor vrijwel de gehele dag bezet is door auto’s, vindt het laden en lossen door Albert Heijn grotendeels op straat plaats. Omdat dit zich beperkt tot een tweetal korte momenten en er sprake is van weinig overig verkeer, is nog niet voorgesteld om de laad- en losplek de gehele zondag vrij te houden ten behoeve van de bevoorrading van de supermarkt.

Albert Heijn heeft aangegeven de mogelijke overlast zoveel mogelijk te willen beperken heeft 2 leveringen op zaterdag geschrapt. Bevoorrading aan de voorzijde van de winkel is niet mogelijk vanwege de aldaar ingestelde gemeentelijke venstertijden.

4. In hoeverre en op welke manier is er overleg met omwonenden gevoerd?

Albert Heijn heeft omwonenden geïnformeerd over de (tijdelijke) aanpassingen van de winkeltijden en de extra levering op zondag.

5. Welke alternatieven zijn overwogen naar aanleiding van het verzoek van Albert Heijn en waarom is specifiek voor dit alternatief gekozen?

Albert Heijn hanteert geen andere tijden dan is toegestaan volgens de gemeentelijke regelgeving voor openingstijden op zon- en feestdagen.6. In hoeverre is de gemeente bereid de bewoners van de Naaierstraat tegemoet te komen?

De Coronacrisis heeft ertoe geleid dat de Albert Heijn op een ander bevoorradingsschema heeft moeten overstappen, met name als gevolg van het niet meer gelijktijdig kunnen vullen van de vakken in combinatie met de aanwezigheid van klanten. Het is op dit moment niet duidelijk in hoeverre en op welke termijn deze situatie de komende maanden zal wijzigen maar het streven is erop gericht terug te gaan naar de situatie voor de Coronacrisis.

Indien omwonenden het wenselijk vinden kunnen er op zondag 2 tijdvensters voor de laad- en loslocatie aan de Naaierstraat worden toegekend (tussen 9-10 en 15-18 uur) zodat het laden en lossen niet meer op straat hoeft plaats te vinden en deze niet meer voor korte tijd wordt geblokkeerd. Gedurende deze laad- en lostijden op zondag kunnen er dan geen auto’s meer geparkeerd worden, net als op de overige dagen het geval is.Uitbreiding Albert Heijn

7. Bekend u bekend met de plannen van Albert Heijn om de winkel aan de Markt uit te breiden?

Ja, wij zijn bekend met het voornemen van Albert Heijn met betrekking tot uitbreiding van hun vestiging aan de Markt in Gouda.
8. Is hiervoor al een plan bij u ingediend en zo ja, is dit plan in te zien en wanneer verwacht u dat de besluitvorming hierover zal plaats vinden?

We zijn hierover in gesprek met een vertegenwoordiging van Albert Heijn. Er is echter nog geen plan bij ons, of de ODMH ingediend.
9. In hoeverre klopt het dat winkelbedrijven in de binnenstad ten hoogste 2 panden mogen samenvoegen en gebruiken?

Op basis van artikel 17.2.2. van het bestemmingsplan “Binnenstad Oost” mogen gebouwen in beginsel niet breder zijn dan is aangegeven op de gevelkaart van het bestemmingsplan met een afwijking  van 20 procent. Het college kan, na advies te hebben ingewonnen van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, met een omgevingsvergunning hiervan binnenplans afwijken ten behoeve van het verbouwen van de begane grond van maximaal vier zijdelings aan elkaar grenzende gebouwen. Dit is vastgelegd bij raadsbesluit d.d. 16 februari 2011 en nader uitgewerkt in de regeling “Beleidsregels Samenvoegen Winkelpanden 2011”, vastgesteld bij B&W-besluit d.d. 9 april 2011.
In de gemeentelijke winkelvisie van februari 2018 is het volgende opgenomen: “Samenvoegen van panden mag in het kernwinkelgebied, maar ook het (weer) opsplitsen van panden is bespreekbaar wanneer dit de verhuurbaarheid ten goede komt. Dit is maatwerk. Per aanvraag zal de gemeente de passendheid en toekomstbestendigheid van de ingreep beoordelen.”
10. Indien die beperking geldt: Bent u ervan op de hoogte dat (aldus de bewoners van de Naaierstraat) het huidige filiaal van Albert Heijn aan de Markt nu reeds 3 naast elkaar gelegen panden beslaat? Op welke gronden en onder welke voorwaarden is dit destijds toegestaan?

Het klopt dat de huidige vestiging van Albert Heijn aan de Markt drie panden beslaat. Zoals aangegeven staat de regeling “Beleidsregels Samenvoegen Winkelpanden 2011” toe dat er maximaal vier panden op de begane grond kunnen worden samengevoegd voor gebruik als winkel. De huidige situatie is dus conform de regeling. 
Albert Heijn heeft ten behoeve van de huidige uitbreiding gevraagd om, in afwijking van de regeling, tot vijf panden te mogen samenvoegen, om zodoende haar vestiging aan de Markt in Gouda te kunnen versterken. Strenge voorwaarden

Het college hecht aan het behoud van de huidige Albert Heijn-vestiging aan de Markt en overweegt, onder strenge voorwaarden, mee te werken aan de voorgenomen uitbreiding tot maximaal vijf panden op de begane grond. Om de afwijking van de beleidskaders te kunnen onderbouwen moet Albert Heijn echter een deugdelijke argumentatie opbouwen en zijn een aantal aanvullende voorwaarden gesteld. 

Deze voorwaarden gaan uit van de bereidheid van Albert Heijn iets bijzonders te maken van deze vestiging en extra kwaliteit te leveren met bijzondere aandacht voor:

1.         de uitstraling aan de Markt en de herkenbaarheid van de monumentale panden, 
2.         de behandeling van de doorbraken in de bouwmuren op de begane grond, waarbij de nieuwe doorbraken zoveel mogelijk overeenkomstig de historische structuren van de monumenten zullen moeten worden gerealiseerd,
3.         de kwaliteit en uitstraling van de winkelpuien, waaronder het terugplaatsen van de winkelstellingen t.o.v. de winkelpuien,
4.         de reclame-uitingen aan de gevels, waaronder de LED-reclames, 
5.         de plaatsing van winkelwagens bij de winkelentree aan de Markt,
6.         de mogelijkheden om de boven de winkel gelegen woningen zelfstandig te ontsluiten,
7.         het nemen van bijzondere duurzaamheidsmaatregelen i.v.m. hittestress op het achterterrein,
8.         het bieden van de mogelijkheid om voorafgaand aan en tijdens de verbouwing historisch onderzoek te doen,
9.         het maken van afspraken voor het laden en lossen in relatie tot de raamtijden.
11. In hoeverre wordt de mogelijke overlast die winkelbedrijven voor bewoners veroorzaken meegenomen bij de vergunningaanvraag?

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is reeds meegewogen wat toegestane gebruiksmogelijkheden zijn binnen de toegekende bestemmingen en de mogelijke effecten daarvan. 
Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning worden aspecten als mogelijke overlast eveneens meegewogen bij de beoordeling ervan. 
De aanvrager van de omgevingsvergunning dient aan te tonen dat er geen sprake is van een toename van de overlast, of welke maatregelen worden genomen om overlast te voorkomen.
12. In hoeverre is het college bereid om de bewoners van de Naaierstraat en AH nader tot elkaar te brengen?

Ja, het college is hiertoe bereid indien beide partijen hiervoor open staan.
13. Wat gaat uitbreiding van AH betekenen voor de vrachtwagendruk in de binnenstad?

Er worden naar verwachting geen extra vrachtwagens ingezet om te kunnen beleveren.
14. In hoeverre is deze voorgenomen uitbreiding van AH aanleiding om de reeds meerdere malen genoemde verduurzaming van het vervoer in de binnenstad vorm te gaan geven alsmede plannen voor een Binnenstad Service met overslag mogelijkheid?

De voorgenomen uitbreiding van Albert Heijn aan de Markt is geen aanleiding om het vervoer te gaan verduurzamen. Het gaat om de totale logistiek van de gehele binnenstad en haar randen. Hierbij wordt gekeken naar de effecten van de invoering van een zero emissie stadslogistiek, mogelijk in relatie tot het realiseren van een stadsdistributiehub. Hierbij betrekt de gemeente ondernemers van de binnenstad (waaronder Albert Heijn) en belangengroepen om te komen tot een uitvoerbaar stappenplan.

Overigens heeft Albert Heijn de doelstelling om vanaf 2022/2023 met elektrische voertuigen te kunnen bevoorraden, dus ruim voor de mogelijke invoering van een zero emissiezone in 2025. 

Hoe nu verder?

Uit de beantwoording van de vragen is wel duidelijk geworden dat het college – zij het onder voorwaarden – bereid is om de uitbreiding van Albert Heijn mogelijk te gaan maken.
Voor de bewoners van de binnenstad is dat een ingewikkeld voornemen, omdat de overlast die zij ervaren niet nog erger moet worden en daarnaast voor de huidige overlast nog geen oplossing is gevonden.

De vraag is in hoeverre zij akkoord zullen gaan om de plek voor laden en lossen in de Naaierstraat ook op zondag daarvoor te laten gaan gebruiken. Het scheelt overlast op de doorgaande route, maar ze moeten dan wel op die dag parkeerplaatsen gaan inleveren. 

Ook zal duidelijk moeten worden hoe Albert Heijn extra overlast na de verbouwing gaat voorkomen. Zijn ze bereid concrete afspraken te maken over het aantal momenten dat laden en lossen gaat plaatsvinden?

Ik hoop dat de bewoners en Albert Heijn – indien nodig ook met de gemeente aan tafel – tot afspraken kunnen komen die voor alle partijen acceptabel zijn.
Het zal weinigen die de Markt bezoeken ontgaan zijn, dat er een opvallend pand is bijgekomen. Vlak naast het prachtige pand van De Zalm is sinds kort op Markt 31 een “streetfood” restaurant geopend onder de naam Casa Chow. 


Inzet van de initiatiefnemers is een onderscheidend concept met frisse kleuren en Mexicaanse invloed. De bedoeling van het concept is om niemand uit te sluiten. Iedereen moet zich thuis voelen. De initiatiefnemers wilden daarbij een opvallende pui in een kleur die past bij hun concept en de aandacht trekt.


Knalgeel


Aanvankelijk was de hele pui knalgeel (zie bovenste foto). Daar kwam zoveel commotie over en het ging zelfs de Adviescommissie Ruimtelijk Kwaliteit (ARK) te ver, zodat de kleur deels is aangepast. Het scherm moet ook nog worden aangepast naar een minder felle kleur geel.


De kleurstelling van het pand was voor de ChristenUnie aanleiding om navraag te doen, aangezien wij de kleurstelling totaal niet passend vinden voor de (historische) uitstraling op de Markt die grotendeels een bepaalde eenheid uitstraalt. De gevel van ETOS is met haar grijze kleur ook lelijk, maar daar wordt inmiddels aan een verbetering gewerkt.


We hebben het college de volgende vragen gesteld:

1. In hoeverre staat het de gebruiker vrij om zelf de kleur van deze gevel te mogen bepalen?
2. Gaat het college (via ODMH?) optreden tegen deze kleurstelling?


Het college antwoordde als volgt:

“Kleurgebruik op gevels in de historische binnenstad is gereguleerd in de Welstandsnota. De gebruiker kan inderdaad in principe zelf kiezen welke kleuren hij/zij wenst toe te passen op de gevels van het pand, mits daarvoor een positief advies door de Adviescommissie Ruimtelijk Kwaliteit (ARK) is afgegeven.
De ARK had in dit geval aanvankelijk positief geadviseerd over de door ondernemer voorgelegde kleurstaal. Bij de uitvoering bleek echter dat de aangebrachte kleuren:

a. niet overeen kwam met de goedgekeurde kleuren; en
b. niet alleen “te sterk contrasterend waren met de omgeving” (zie blz. 50 van de 
Welstandsnota), maar ook met de kleuren van het bestaande gevelschilderwerk.Op basis daarvan is in goed overleg tussen ODMH/Gemeente en de eigenaar een passende oplossing gezocht en gevonden. De pui heeft inmiddels een rustige basiskleur gekregen die aansluit bij het schilderwerk op de rest van de gevel. Verder is de accentkleur, die ook in de winkel wordt gebruikt, qua felheid teruggebracht en beperkt tot enkele onderdelen van de winkelpui.

De ontstane situatie en de werkwijze zijn uiteraard met de ARK besproken. Wat de winkelpui betreft heeft de ARK, na het opzetten van een proefstuk met de aangepaste kleurstelling, het voorstel positief en op basis van de Welstandsnota beoordeeld, waarna dit conform de afspraken met Gemeente en ODMH is uitgevoerd.
Daarnaast zijn met de eigenaar ook afspraken gemaakt over:  de aanpassing van het zonnescherm i.r.t. het Terrassenbeleid en

  de aangebrachte rookafvoer. Deze zal nog worden aangepast.”

Opvallende goedkeuring

We zijn blij dat de zonnescherm ook nog wordt aangepast, maar blijven het bijzonder vinden dat de huidige kleurstelling is goedgekeurd, aangezien deze totaal niet past bij de uitstraling van de Markt. Ook in andere historische steden zie je dit op beeldbepalende locaties niet.
Naar we hebben begrepen baseert de ARK zich bij haar positieve advies op het feit dat in het verleden de Markt ook veel kleurrijker was dan nu en het in die zin passend is.


Kakofonie aan kleuren

Dat laatste heb ik gecheckt bij de Goudse historicus Paul Abels die aangaf dat er juist altijd werd gestreefd naar een harmonie en balans in de bebouwing. Bij de bouw van De Zalm had dit bijvoorbeeld destijds alle aandacht (“niet te hooch, niet te laagh, maar van passe”).
Het lijkt niet aannemelijk dat in de historie van Gouda er een voorkeur is geweest voor een kakofonie aan kleuren. 
Een duidelijke disharmonie is op de Markt pas ontstaan bij de bouw van het pand waar nu La Place is gevestigd, vooral door de hoogte.
Wellicht is de ARK op het verkeerde been gezet door de bijnaam die dit gedeelte van de Markt eeuwenlang heeft gehad: De Regenboog. Dat heeft echter niets met kleuren te maken maar duidde op de gebogen bouwlijn.

De ChristenUnie zal zich blijven inzetten voor het respectvol omgaan met de historische panden in onze binnenstad en wat dat betreft is er nog genoeg werk aan de winkel….

Op de Goudse Markt werd op zaterdag 2 januari een feest gehouden om alle prijzen te vieren die Gouda in 2015 in de wacht heeft gesleept.
Voor Gouda was 2015 een ongelooflijk mooi jaar: ‘Beste binnenstad’, Beste warenmarkt‘ en ‘Beste bibliotheek‘. Daarnaast is Gouda 2e geworden bij Evenementenstad van het jaar 2015, heeft het de Beste speeltuin in Zuid-Holland en is de schouwburg opnieuw genomineerd voor Beste Theater.
Om dat  allemaal te vieren hebben de gemeente, culturele instellingen, de winkeliers en de marktkooplieden de handen ineen geslagen voor een feest van 14.00 tot 19.00 uur op en rond de Markt.
Toast


Om 17.00 uur was er een officieel moment: burgemeester Milo Schoenmaker  en de kinderburgemeester Julie-Anne Conradi brachten met alle aanwezigen een toast uit op het nieuwe jaar en de behaalde Goudse successen. 

Het was lekker druk op de markt en het was goed om met elkaar te vieren dat we een geweldige stad hebben en de burgemeester heeft gelijk: we moeten vooral trots zijn op de Gouwenaars die dit alles tot stand hebben gebracht, want samen maken we de stad!