Berichten

Op 17 augustus jl. stond in de wekelijkse column van Lia Thorborg in het AD een verhaal over het opknappen van panden in verband met Gouda 750 jaar in 2022. 
Aanleiding voor jaar column is een memo van het college over dit onderwerp en de inzet van de ChristenUnie voor het herstel van de panden.
De tijd om 267 in kaart gebrachte panden op orde te krijgen is krap en dat vraagt om een originele aanpak. Lia Thorborg pleit voor een internet competitie “Heel Gouda Glanst“.

Structureel onderhoudIn Gouda moeten heel wat panden in de binnenstad worden aangepakt, waarbij het lang niet altijd gaat om grootschalige aanpak. Het kan ook gaan om wat stucwerk bijvoorbeeld.
Om de aanpak op een goede manier aan te pakken zal er door het college (terecht!) ingezet worden op structureel onderhoud! Alleen nu even opknappen en daarna niets meer doen, moeten we voorkomen. Dat betekent in de praktijk dat er door de eigenaren een meerjarig onderhoudsprogramma moet worden opgesteld voor de panden en op basis daarvan kan dan bezien worden welke financiële middelen nodig zijn en vervolgens eventueel beschikbaar kunnen worden gesteld. Dat kan dan mogelijk door subsidie of lening.
Subsidie


In het college akkoord is afgesproken dat er in ieder geval voor 2 jaar jaarlijks € 150.000,- subsidiegeld beschikbaar wordt gesteld, maar er wordt ook nagegaan of er leningen kunnen worden verstrekt en zo ja, hoe en voor hoeveel? Dat laatste zou de aanpak van panden een flinke impuls kunnen geven!


Nationaal Restauratiefonds


Er is voor monumenten ook een extra mogelijkheid: het Nationaal Restauratiefonds.


Dit fonds biedt eigenaren en beheerders van monumenten financiële ondersteuning bij het restaureren en onderhouden van hun pand. 
Het Nationaal Restauratiefonds ontwikkelt en verstrekt laagdrempelige financieringen en biedt financiële en administratieve diensten. Waar mogelijk worden laagrentende leningen verstrekt uit een revolverend fonds, waarmee financiële continuïteit voor monumentenzorg wordt gewaarborgd.

Er zijn diverse vormen van financiering:
Monumenten hypotheek voor het restaureren of (groot) onderhoud van een monument. Het mag gaan om een rijksmonument, gemeentelijk of provinciaal monument. De rente tarieven voor een annuitaïre hypotheek variëren van 1,2% – 2,2%
Restauratiefonds hypotheek is beschikbaar voor restauratie en onderhoud van rijksmonumenten. De rente voor deze hypotheek is wat lager: 1% voor 10 jaar rentevast.


Stappenplan


Het college komt binnenkort met een plan van aanpak. Belangrijk daarbij zal zijn hoe de eigenaren van de 267 panden waar het om gaat op een positieve manier zich betrokken gaan voelen en er ook voor willen gaan. 


In het recente verleden had ik met een aantal mensen een plan bedacht om alle panden die aandacht nodig hebben op een website te plaatsen en dan meer sterren te geven naarmate de panden beter zijn opgeknapt. Er waren hiervoor echter de nodige (juridische) bezwaren, zodat dit plan in de ijskast is beland.


Het college stelt nu de volgende aanpak voor:

 1. Aan de hand van deze pandenlijst (en prioriteiten) worden de betrokken eigenaren benaderd op basis van het “Stappenplan handhavingstraject instandhoudingsplicht”.
 2. Dit proces doorloopt globaal de volgende stappen:
  1. signaleren en oriënterend onderzoek
  2. gesprekken met eigenaar
  3. technisch onderzoek en formele constateringbrief
  4. vooraanschrijving
  5. opleggen last onder dwangsom of onder bestuursdwang
  6. invorderen last onder dwangsom of onder bestuursdwang
  7. eventuele juridische procedure en/of kostenverhaal in geval van bestuursdwang.
 3. De ODMH werkt op dit moment aan de 20 evidente (aanschrijvenswaardige) dossiers. 20 andere zijn inmiddels afgerond.
 4. Bij gevallen waar sprake is van minder urgent achterstallig onderhoud of bij zogenaamde quick- wins, worden inmiddels eveneens contacten gelegd (minnelijk overleg).
 5. In het licht van Gouda 750 en om strakkere handhaving op instandhoudingswaarden te accommoderen, zet het college – in lijn met het coalitieakkoord – een subsidieregeling in voor herstel van gevels in de binnenstad (Gouda 750) en voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. De concrete aanpak voor de inzet van het subsidie- instrumentarium zal worden meegenomen bij de aanbieding aan de raad van de nieuwe Instandhoudingsregeling Erfgoed Gouda.
 6. Deze Instandhoudingsregeling zal voor het eind van 2019 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Heel Gouda Glanst


Columnist Lia Thorborg pleit voor een andere, originele aanpak, temeer daar het plan over 2,5 jaar gerealiseerd moet zijn!


“Laat de eigenaren deelnemen aan een internet competitie Heel Gouda Glanst, waarvan de voortgang op sociale media wordt bijgehouden. Waarbij herstelde panden van nu tot 2022 in het zonnetje worden gezet.
Dan kunnen de mensen vervolgens stemmen op de snelste opknapper, het beste buurtje of het mooiste muurtje. Al lijkt een documentaire mij nog steeds het allerleukste.”


Het idee van een competitie onder de titel “Heel Gouda Glanst” spreekt me aan en zou een mooie aanvulling zijn op het stappenplan van het college. Je motiveert nu eenmaal eigenaren met een leuke competitie eerder dan met het dreigen met juridisch procedures, die vervolgens ook veel tijd, geld en energie kosten.


Ik hoop van harte dat het college in staat is om de eigenaren van de 267 panden in beweging te krijgen zodat we in 2022 trots kunnen zijn op de uitstraling van onze binnenstad!